adresa
Software Legislativ Coleg si Web Coleg

Software Legislativ Coleg si Web Coleg

       Legislaţia completă a Romaniei, actualizată on-line zilnic,  la un preţ imbatabil!   Oferim doua produse software...

Web Design

Web Design

   Site-urile web realizate de CONSI SERV sunt create individualizat pentru fiecare client, studiind atent specificul fiecăruia şi mesajul dorit a fi promovat şi oferind soluţiile...

Service Calculatoare

Service Calculatoare

   Apelaţi cu încredere la echipa noastră, fie că aveți nevoie de un calculator, de service al calculatoarelor sau de realizarea unei rețele sau a unei infrastructuri de comunicaţie...

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

         Oferim servicii complete pentru reţele de calculatoare, telefonie şi camere de supravegehere, de la proiectare, execuţie, configurare până la...

 • Software Legislativ Coleg si Web Coleg

  Software Legislativ Coleg si Web Coleg

 • Web Design

  Web Design

 • Service Calculatoare

  Service Calculatoare

 • Reţele de calculatoare şi comunicaţii

  Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Noutaţi Legislative

Clienţii noştri pot accesa baza de date legislativă la adresa www.webcoleg.ro.


LEGEA nr. 121/2015 (publicata in data de 02.06.2015) aproba, cu modificari si completari, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel."


LEGEA nr. 125/2015 aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative mareste valoarea alocatiei de stat pentru copii

"- La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«b) 0,168 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);
c) 0,4 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.»"

(Valoarea indicatorului social de referinta - ISR este de 500 lei)


LEGEA nr. 120/2015 (publicata in data de 02.06.2015) privind stimularea investitorilor individuali-business angels

" Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza conditiile in care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilitati fiscale, ca urmare a dobandirii de parti sociale prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare societati, care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt constituite ca societati cu raspundere limitata in conditiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) nu se afla in incapacitate de plata sau in stare de insolventa ori in faliment si nu a fost deschisa procedura concordatului preventiv sau a lichidarii societatii.[..]
Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 3, orice persoana fizica poate deveni investitor individual- business angel la societatile prevazute la art. 1, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobandi un numar de parti sociale la societate la valoarea nominala cu prima de emisiune aferenta aportului sau, platita la data majorarii capitalului social;
b) investeste o suma cuprinsa intre 3.000 de euro si 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii operatiunii in societatea al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale; dobandirea partilor sociale are loc prin majorare de capital social, in conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii, conform legii; aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor;
c) investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
d) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei;
e) nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza;
f) nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels in conditiile alin. (1), facilitatile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societatii in cauza, proportional cu procentul partilor sociale detinute.
Art. 3. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite in conditiile art. 2 alin. (1) lit. a).
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru castigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca transferul partilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.
(3) Valoarea totala, cumulata a sumelor pentru care se aplica facilitatile acordate conform alin. (1) nu poate depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali-business angels.
(4) Investitorul individual-business angel poate cesiona partile sociale intr-o societate inchisa impreuna cu investitia acordata societatii catre un alt investitor individual, care la data dobandirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urma beneficiind de toate facilitatile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele si conditiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei ramase.
Art. 4. - Facilitatile fiscale prevazute la art. 3 se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordata facilitatea fiscala prevazuta la art. 3 alin. (1), la care se adauga accesorii potrivit legii, precum si impozitul pe veniturile din investitii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent instrainarii partilor sociale;
b) actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze:
(i) participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat;
(ii) deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului, aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;
c) societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;
d) societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual- business angel.


LEGEA nr. 129/2015 (publicata in data de 05.06.2015) modifica si completeaza Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se executa numai de catre transportatori autorizati, care detin autorizatii taxi valabile, in cazul transportului in regim de taxi, sau copii conforme valabile, in cazul transportului in regim de inchiriere, eliberate in conditiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat.
(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fara a detine pentru acesta, dupa caz, autorizatie taxi valabila sau copie conforma valabila, potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Este interzis transportul public, contra cost, de marfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maxima autorizata de cel mult 3,5 tone, fara a detine pentru acesta autorizatie taxi valabila, potrivit prevederilor alin. (1), ori alta autorizatie valabila."

LEGEA nr. 119/2015 (publicata in data de 26.05.2015) modifica Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

1. La articolul 66, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, un post de consilier al primarului. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct, format din:
a) maximum 2 posturi, la orase si municipii;
b) maximum 4 posturi, la municipii resedinta de judet.
(2) Personalul incadrat pe posturile prevazute la alin. (1) este numit si eliberat din functie de catre primar."

2. La articolul 105, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 105. - (1) Presedintele consiliului judetean poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 posturi."

A aparut Metodologia de intocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregatitoare

Modelul pentru Raportul de evaluare la finalul clasei pregatitoare poate fi vizualizat si descarcat aici. 

A aparut in data de 14.04.2015 modificarea cotei de TVA la 9% pentru alimente

A aparut in data de 14.04.2015 modificarea cotei de TVA la 9% pentru alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele si pentru serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice. (se modifica art. 140 alin. (2) din codul fiscal)
OUG nr. 6/2015 modifica si completeaza Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si intra in vigoare la data de 1 iunie 2015. 
In afara de modificarea cotei de TVA mai sunt si alte modificari care se refera la impozitele care trebuie platite dupa succesiune, impozitele pe chirii si impozitele in Romania pentru persoane rezidente in afara Romaniei in UE.

A fost republicat Codul de procedura civila in data de 10.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 247/10.04.2015)

A fost republicat Codul de procedura civila in data de 10.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 247/10.04.2015)

Din data 9 mai 2015, se limiteaza incasarile si platile in numerar

Din data 9 mai 2015, se limiteaza incasarile si platile in numerar: 
Incasarile in numerar de la operatorii economici se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana, iar platile in numerar catre firme se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.
A se vedea Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
"Art. 1. - (1) Operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii. [..]
Art. 3. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele conditii:
a) incasari de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
c) plati catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d) plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.
(2) Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
(3) Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
(4) La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic prevazut la alin. (1) lit. c) sau d), dupa caz."

Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale

ORDINUL nr. 388/186/2015 (publicat in data de 01.04.2015 in MOF nr. 220 bis) aproba Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

ORDINUL nr. 123/2015 modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania

ORDINUL nr. 123/2015 (publicat in data de 09.03.2015) modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011:
LISTA ocupatiilor practicate in cadrul economiei nationale care modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere)
1. asistent de farmacie licentiat 226204
2. asistent medical balneofizioterapie, 
balneofiziokinetoterapie si recuperare 226924
3. asistent medical balneofizioterapie, 
balneofiziokinetoterapie si recuperare 325909
4. asistent medical de farmacie 321303
5. asistent medical de pediatrie 325905
6. asistent medical generalist 325901
7. asistent medical igiena si sanatate publica 226921
8. asistent medical igiena si sanatate publica 325907
9. asistent medical laborator 226920
10. asistent medical laborator 325904
11. asistent medical nutritie dietetica 226918
12. asistent medical nutritie dietetica 325902
13. asistent medical obstetrica-ginecologie 325906
14. asistent medical radiologie 226919
15. asistent medical radiologie 325910
16. asistent medico-social 226923
17. asistent medico-social 325908
18. expert relatii sociale 441903
19. manager servicii private de securitate 134919
20. specialist educator in penitenciare 242904
21. tehnician in fizica 311120
- Se modifica denumirea grupei de baza 5414 din Paznici in Lucratori in servicii private de securitate.
- Se muta ocupatia agent conducator caini de serviciu din grupa de baza 5419 Lucratori in servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare in grupa de baza 5414 Lucratori in servicii private de securitate si va avea codul 541412 .
- Se muta ocupatia director departament securitate din grupa de baza 1330 Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor in grupa de baza 1349 Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare si va avea codul 134920 .
- Se muta ocupatia sef obiectiv servicii de securitate din grupa de baza 1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii in grupa de baza 5414 Lucratori in servicii private de securitate si va avea codul 541414 .
- Ocupatia agent de interventie paza si ordine se redenumeste agent de securitate interventie si va avea acelasi cod 541406 .
- Ocupatia agent cu atributii pe linia ordinii si sigurantei publice in incinta arenelor sportive se redenumeste agent de securitate competitii sportive si va avea acelasi cod 541413 .
- Ocupatia sef formatie paza si ordine se redenumeste sef serviciu paza si va avea acelasi cod 541405 .
- Se radiaza ocupatia psiholog cod COR 263411.

ORDINUL nr. 221/2015 completeaza Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

 ORDINUL nr. 221/2015 (publicat in 10.03.2015) completeaza Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008:

Dupa alineatul (2) al articolului 23 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), avand urmatorul cuprins:
"(3) Activele fixe corporale amortizate integral care apartin domeniului privat al statului si al unitatilor administrativ- teritoriale, precum si cele care apartin proprietatii private a institutiilor publice si care au o valoare mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
(4) Nu se trec in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au insusiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: constructii, amenajari la terenuri, mijloace de transport, animale, plantatii etc.
(5) Ordonatorii principali de credite vor elabora norme proprii atat pentru activitatea proprie, cat si pentru institutiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au insusiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar si care se trec in categoria acestora, potrivit prezentelor norme.
(6) In scopul elaborarii normelor proprii prevazute la alin. (5) ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite propuneri cu privire la activele fixe corporale specifice activitatii lor, care se incadreaza in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
(7) Materialele de natura obiectelor de inventar provenind din active fixe corporale amortizate integral si care au valoarea mai mica decat valoarea minima stabilita prin hotarare a Guvernului se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa stabilita de o comisie de specialisti din institutie numita de ordonatorul de credite, astfel:

 3030200 «Materiale de = 1170000 «Rezultatul reportat»

natura obiectelor de 

inventar in folosinta»

Concomitent, se inregistreaza scaderea din contabilitate a activelor fixe corporale la valoarea de intrare, astfel:

281 «Amortizari privind = 2xx «Active fixe corporale»"
activele fixe corporale»

 

 A aparut ORDINUL Min. Fondurilor Europene nr. 588/2015 (publicat in data de 02.03.2015) privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU

A aparut ORDINUL Min. Fondurilor Europene nr. 588/2015 (publicat in data de 02.03.2015) privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
"Art. 1. - (1) Pentru proiectele a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU pot depune, pana la data de 31 martie 2015, cereri de plata, in conformitate cu mecanismul cererii de plata, indiferent de valoare, care sa contina facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitie aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, daca acestea au fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat.[..]
Art. 2. - Pentru proiectele a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU vor depune, pana la data de 31 martie 2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost depuse anterior, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finala, insa mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, le pot solicita la rambursare pana la data de 31 martie 2015.
Art. 3. - Beneficiarii care nu se vor incadra in termenele prevazute la art. 1 si 2 pentru depunerea cererilor de plata/rambursare vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.
Art. 4. - Pentru proiectele a caror implementare se va finaliza dupa data de 23 februarie 2015 nu se vor aplica prevederile prezentului ordin, termenele de depunere ale cererilor de plata/rambursare aplicabile fiind cele prevazute in contractele semnate si/sau in instructiunile emise de catre DG AMPOSDRU."

 ORDINUL Min. finantelor Publice nr. 218/2015 (publicat in data de 27.02.2015)aproba procedura de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

ORDINUL Min. finantelor Publice nr. 218/2015 (publicat in data de 27.02.2015)aproba procedura de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

"[..] Art. 5. - (1) Concomitent cu sigilarea unitatii, organele de control afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la suspendarea activitatii operatorului economic.
(2) De regula, anuntul prevazut la alin. (1) este afisat din interiorul unitatii pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, dupa caz, in asa fel incat sa fie vizibil din exterior.
(3) Anuntul prevazut la alin. (1) este tiparit cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut:
"ACTIVITATE SUSPENDATA DE (Denumire institutie/structura) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE"
Art. 6. - (1) Desigilarea unitatii operatorului economic poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa suspendarea unitatii;
b) in baza unei hotarari judecatoresti executorii;
c) transferul marfurilor sau bunurilor din incinta;
d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chirias, comodatar) spatiului in care se afla unitatea;
e) lucrari de reparatii urgente in incinta unitatii.[..]"

In data de 24.02.2015 a aparut ORDINUL Ministerului Finatelor Publice nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013

In data de 24.02.2015 a aparut ORDINUL Ministerului Finatelor Publice nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
"Art. 1. - (1) Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;
b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare;
c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30% din totalul productiei aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale. [..]"

Cititi mai mult in https://www.webcoleg.ro

Se modifica Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, prin Ordinul nr. 3169/2015.

Se modifica Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, prin Ordinul nr. 3169/2015.
La data sustinerii concursului, candidatul nu trebuie sa fi implinit varsta standard de pensionare. Pana acum, la data sustinerii concursului candidatul trebuia sa aiba varsta cu cel putin 4 ani mai mica decat varsta legala de pensionare.

In data de 9.02.2015 a fost publicat Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016, prin Ordinul nr. 3171/2015.

In data de 9.02.2015 a fost publicat Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016, prin Ordinul nr. 3171/2015.

In data de 02.02.2015 a aparut HOTARAREA nr. 49/2015

In data de 02.02.2015 a aparut HOTARAREA nr. 49/2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

In data de 02.02.2015 a fost republicata Legea farmaciei nr. 266/2008.

In data de 02.02.2015 a fost republicata Legea farmaciei nr. 266/2008.

Parintii care au incasat bani in plus de la stat, in urma unor erori de calcul la indemnizatia pentru cresterea copilului sau la stimulentul de insertie, pot fi scutiti de la plata sumelor respective.

Parintii care au incasat bani in plus de la stat, in urma unor erori de calcul la indemnizatia pentru cresterea copilului sau la stimulentul de insertie, pot fi scutiti de la plata sumelor respective. Modalitatea prin care acestia isi pot recupera banii returnati statului a fost publicata in Ordinul nr. 2.396/103, publicat in data de 30.01.2015.

"[..] Art. 4. - (1) Scutirea la plata a debitelor se face pe baza de cerere care cuprinde si declaratia pe propria raspundere a persoanei debitoare inregistrata la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.[..]"

Au aparut Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014

Au aparut Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul nr. 96/2015, publicat in data de 30.01.2015.

Ordonanta nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in data de 29.01.2015

Termenul de comunicare a procesului verbal de constatare a contraventiei, precum si a instiintarii de plata se prelungeste de la cel mult o luna de la data incheierii la cel mult 2 luni de la data incheierii, prin Ordonanta nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in data de 29.01.2015.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,se modifica prin Ordonanta nr. 10/2015

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,se modifica prin Ordonanta nr. 10/2015:
1. La articolul 1, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10(1)), cu urmatorul cuprins:
"10((1)) In cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (1) refuza emiterea si inmanarea bonului fiscal clientului, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8), acesta din urma are dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia."

ORDONANTA nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (publicata in data de 30.01.2015)

ORDONANTA nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (publicata in data de 30.01.2015):
"[..] Art. 2. - (1) Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de numere, astfel:
a) un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Numarul reprezentand valoarea totala a bonului fiscal rezulta in urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse intre 0 si 9;
si
b) un numar reprezentand ziua emiterii bonului fiscal aferenta lunii sau intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.
(2) Loteria bonurilor fiscale poate fi organizata si ocazional, cu respectarea prevederilor alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) cu ocazia sarbatorilor legale;
b) in situatiile in care la extragerile lunare nu exista castigatori doua luni consecutive;
c) in alte situatii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 3. - (1) La extragerile lunare participa bonurile fiscale emise in luna calendaristica anterioara organizarii extragerii.
(2) Extragerea se realizeaza in prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.
Art. 4. - (1) La extragerile ocazionale participa bonurile fiscale emise in intervalul calendaristic anterior organizarii extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Extragerea se realizeaza dupa minimum 15 zile de la sfarsitul intervalului calendaristic pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.[..]"

 

ORDONANTA nr. 4/2015 (publicata in data de 28.01.2015) modifica Codul fiscal

 Citam mai jos modificarile referitoare la exceptii de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

"CAPITOLUL I(1) 
Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate"

18. Articolul 296(20) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 296(20). - (1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:
a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
c) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
g) femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara, lunar.
(2) In vederea incadrarii in conditiile privind realizarea de venituri prevazute la alin. (1), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura informatiilor si periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."

Cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare se majoreaza la 17 lei.

Cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare se majoreaza la 17 lei. Suma ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de primire turistica se majoreaza la 45 de lei. (prin ordinul nr. 60/2015, publicat in data de 27.01.2015)

 

Hotararea nr. 11/2015 (publicata in data de 15.01.2015) modifica Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006. Modificarile se refera la transportul copiilor in autovehicule

Hotararea nr. 11/2015 (publicata in data de 15.01.2015) modifica Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006. Modificarile se refera la transportul copiilor in autovehicule:
" 2. La articolul 97, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 97. - (1) Copiii cu o inaltime de pana la 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu sisteme de siguranta pentru conducator si pasageri, denumite in continuare sisteme de siguranta, doar daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul."

3. La articolul 97, dupa alineatul (1) se introduc zece noi alineate, alineatele (1(1))-(1(10)), cu urmatorul cuprins:
"(1(1)) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul transportului in autovehicule destinate transportului public de persoane, precum si in taxi, daca in acesta din urma copilul ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata. Transportul copilului in varsta de pana la 3 ani, in acest caz, se realizeaza sub supravegherea unei persoane, alta decat conducatorul de autovehicul.
(1(2)) Copiii cu o inaltime de peste 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu sisteme de siguranta doar daca poarta centuri de siguranta pentru adulti, reglate astfel incat sa nu treaca peste zona gatului sau fetei, ori daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul.[..]"

ORDINUL nr. 4893/2014 (publicat in data de 16.01.2015) aproba Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

ORDINUL nr. 4893/2014 (publicat in data de 16.01.2015) aproba Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015:
"[..] Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2015.
Art. 4. - (1) Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2015 poate participa la un nou concurs.
(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea, in vederea pensionarii, a contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.
(3) Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2015, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit.

CAPITOLUL II 
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare si personalul didactic de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata;
b) personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata.
(2) Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014 au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de indrumare si control depun calificativele primite in urma evaluarii activitatii pe perioada in care au ocupat aceste functii si sunt evaluate numai pentru activitatea desfasurata pe functia respectiva. Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, a avut contractul de munca suspendat este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2009 - 31 august 2014.
(3) Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.[..]"
[..]"Intocmirea si depunerea de catre candidati a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitatii de invatamant
Perioada: 2-20 martie 2015
4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
Perioada: 23-31 aprilie 2015[..]"

Ordinul nr. 1802/29.12.2014 aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Ordinul nr. 1802/29.12.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014 aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Se mareste salariul minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 ianuarie 2015 si apoi de la 1 iulie 2015

Hotararea de Guvern nr. 1091/2014 (publicata in data de 11.12.2014) prevede:

"Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora."

 

FINANCIAR - BANCAR

balanta1 ORDIN Nr. 1.119 /14-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 725 din 28-09-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE) privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului "Prima casă" și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

balanta1 LEGE Nr. 151 /18-06-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 464 din 26-06-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind procedura insolvenței persoanelor fizice

balanta1 ORDIN Nr. 5 /17-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 693 BIS din 23-09-2014; EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI) pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

FINANCIAR - CONTABIL

balanta1 ORDIN Nr. 897 /03-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 711 BIS din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților

balanta1 ORDIN Nr. 897 /03-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 711 din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților

balanta1 COD FISCAL(227/2015) Nr. 0 /08-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 688 din 10-09-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI)

balanta1 ORDONANȚA Nr. 39 /26-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 655 din 31-08-2015; EMITENT: GUVERN) privind cazierul fiscal

balanta1 ORDONANȚA Nr. 26 /19-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 639 din 21-08-2015; EMITENT: GUVERN) privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

balanta1 ORDIN Nr. 2.202 /19-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 637 din 21-08-2015; EMITENT: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

balanta1 LEGE Nr. 166 /24-06-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 460 din 25-06-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 8 /22-04-2015  (MONITORUL OFICIAL Nr. 285 din 28-04-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

balanta1 ORDIN Nr. 863 /07-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 259 din 17-04-2015; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de reverificare"

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 6 /07-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 250 din 14-04-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDIN Nr. 837 /02-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 246 din 10-04-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

balanta1 LEGE Nr. 70 /02-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 242 din 09-04-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăti în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

balanta1 LEGE Nr. 54 /24-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 198 din 25-03-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDIN Nr. 271 /17-03-2015  (MONITORUL OFICIAL Nr. 185 din 18-03-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

balanta1 ORDIN Nr. 632 /09-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 178 din 16-03-2015; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 2 /11-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 176 din 13-03-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

balanta1 ORDIN Nr. 197 /23-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 139 din 24-02-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia 

balanta1 ORDIN Nr. 170 /17-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 139 din 24-02-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

balanta1 ORDIN Nr. 468 /17-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 135 din 23-02-2015; EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

balanta1 ORDIN Nr. 410/12-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 133 din 23-02-2015; EMITENT: AGENŢIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

balanta1 ORDIN Nr. 159 /16-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 131 din 20-02-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

balanta1 ORDIN Nr. 106 /02-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 91 din 03-02-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

balanta1 ORDIN Nr. 99 /29-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 82 din 30-01-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea formei şi conţinutului convenţiei, a contractului de garantare şi a înscrisului prevăzute la art. 9(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015

balanta1 ORDIN Nr. 103 /29-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 83 din 30-01-2015; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.396 din 18 decembrie 2014 si MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 103 din 29 ianuarie 2015) privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

balanta1 ORDIN Nr. 96 /28-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 81 din 30-01-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 

balanta1 ORDONANŢA Nr. 10 /28-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 81 din 30-01-2015; EMITENT: GUVERN) pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

balanta1 ORDIN Nr. 65 /22-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 72 din 28-01-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

balanta1 ORDIN Nr. 60 /21-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 68 din 27-01-2015; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 23 /14-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 54 din 22-01-2015; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

balanta1 ORDONANŢA Nr. 2 /21-01-2015  (MONITORUL OFICIAL Nr. 53 din 22-01-2015; EMITENT: GUVERN) pentru reglementarea unor măsuri bugetare

balanta1 LEGE Nr. 12 /20-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 52 din 22-01-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

balanta1 ORDIN Nr. 38 /14-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 47 din 20-01-2015; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 159 din 14 ianuarie 2015 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 38 din 14 ianuarie 2015) privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 14 /14-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 41 din 16-01-2015; EMITENT: GUVERN) privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale

balanta1 ORDIN Nr. 112 /16-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 40 din 16-01-2015; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adaugată

balanta1 ORDIN Nr. 18 /07-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 32 din 15-01-2015; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adaugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9(1)) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

balanta1 ORDIN Nr. 17 /07-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 16 din 09-01-2015; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrarii în scopuri de TVA

balanta1 ORDIN Nr. 1.798 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 967 din 30-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 

balanta1 ORDIN Nr. 1.800 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 967 din 30-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014

balanta1 ORDIN Nr. 4.024 /23-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 2 din 05-01-2015; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 

balanta1 LEGEA Nr. 187 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 961 din 30-12-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 

balanta1 LEGEA Nr. 186 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 960 din 30-12-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) bugetului de stat pe anul 2015 

balanta1 LEGE Nr. 182 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 956 din 29-12-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 

balanta1 ORDIN Nr. 4.018 /23-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 952 din 29-12-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

balanta1 ORDIN Nr. 1.780 /19-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 941 din 22-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014

balanta1 ORDIN Nr. 1.780 /19-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 941 din 22-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 75 /03-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 888 din 05-12-2014; EMITENT: GUVERN) pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 74 /03-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 888 din 05-12-2014; EMITENT: GUVERN) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare

balanta1 ORDIN Nr. 1.656 /08-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 891 din 08-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 2.425 din 8 decembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.656 din 8 decembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 1.622 /22-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 876 din 03-12-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 2.376 din 27 noiembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 1.622 din 22 noiembrie 2014) 

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 73 /03-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 883 din 04-12-2014; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

balanta1 ORDIN Nr. 3.564 /20-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 863 din 27-11-2014EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

balanta1 ORDIN Nr. 3565 /20-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 863 din 27-11-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 66 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 768 din 22-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 65 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 760 din 20-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative

balanta1 ORDIN Nr. 3.093 /14-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 761 din 21-10-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX(2) al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

balanta1 ORDIN Nr. 1.408 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 757 din 17-10-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.920 din 16 octombrie 2014 si MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.408 din 16 octombrie 2014) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 

balanta1 ORDIN Nr. 1.369 /08-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 741 din 10-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 1.341 /01-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 725 din 03-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

balanta1 LEGE Nr. 123 /19-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 19-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

ACTE ACTUALIZATE

balanta1 LEGEA educației naționale nr. 1/2011 (SINTEZĂ la data de 30.09.2015)

balanta1 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (SINTEZA la data de 30.09.2015)

balanta1 LEGEA nr. 500/2002 privind finanțele publice (SINTEZĂ la data de 30.09.2015)

balanta1 LEGEA nr. 215/2001 administrației publice locale (SINTEZĂ la data de 30.09.2015)

balanta1 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (SINTEZĂ la data de 01.10.2015)

balanta1 HOTĂRÂREA nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (SINTEZĂ la data de 08.07.2011)

balanta1 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (SINTEZĂ la data de 20.07.2015)

balanta1 ORDINUL nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public (SINTEZĂ la data de 16.09.2015)

balanta1 LEGEA Nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc (SINTEZĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 HOTĂRÂREA Nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat (SINTEZĂ la data de 27.08.2015)

balanta1 HOTĂRÂREA nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (SINTEZĂ la data de 27.08.2015)

balanta1 LEGEA nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (SINTEZĂ la data de 27.08.2015)

balanta1 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (SINTEZĂ la data de 11.07.2014)

balanta1 LEGEA societăților nr. 31/1990 (SINTEZĂ la data de 16.07.2015)

balanta1 LEGEA Nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (SINTEZĂ la data de 25.06.2015)

balanta1 LEGEA Nr. 571/22-12-2003 - CODUL FISCAL al României (SINTEZĂ la data de 12.06.2015)

balanta1 ORDINUL Nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice (SINTEZĂ la data de 22.05.2015)

balanta1 LEGEA nr. 215/2001 administraţiei publice locale (SINTEZĂ la data de 02.06.2015)

balanta1 ORDIN nr. 5.561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (SINTEZĂ la data de 8.05.2014)

balanta1 LEGEA nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (SINTEZĂ la data de 24.04.2015)

balanta1 ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv (SINTEZĂ la data de 13.03.2015)

balanta1 ORDONANŢA nr. 28/2008 privind registrul agricol (SINTEZĂ la data de 01.02.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (SINTEZĂ la data de 27.09.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instiţutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora (SINTEZĂ la data de 18.03.2015) 

balanta1 ORDINUL nr. 1.235/19.09.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 (SINTEZA la data de 06.03.2015)

balanta1 LEGEA Nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (SINTEZĂ la data de 20.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (SINTEZĂ la data de 13.03.2015)

balanta1 ORDONANŢA nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară (SINTEZĂ la data de 13.03.2015)

balanta1 ORDONANŢA nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare (SINTEZĂ la data de 13.03.2015)

balanta1 LEGEA politiei locale nr. 155/2010 (SINTEZĂ la data de 13.03.2015)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (SINTEZĂ la data de 13.03.2015)

balanta1 LEGE nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (SINTEZĂ la data de 18.12.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (SINTEZĂ la data de 01.03.2015)

balanta1 LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (SINTEZĂ la data de 02.02.2015)

balanta1 HOTĂRÂREA nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (SINTEZĂ din data de 14.02.2015)

balanta1 ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 6/24.01.2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 (SINTEZĂ la data de 25.01.2015) 

balanta1 ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 10/30.01.2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (SINTEZĂ la data de 25.01.2015)

balanta1 LEGEA nr. 53/24.01.2003 - Codul muncii (SINTEZĂ la data de 25.01.2015)

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar (SINTEZĂ la data de 16.01.2015)

balanta1 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ (LEGEA nr. 135/2010) (SINTEZĂ la data de 15.01.2015)

balanta1 ORDIN nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (SINTEZĂ la data de 15.01.2015)

balanta1 LEGEA educaţiei naţionale nr. 1/2011 (SINTEZĂ la data de 01.01.2015) 

balanta1 LEGEA contabilităţii nr. 82/1991 (SINTEZĂ la data de 01.01.2015)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (SINTEZĂ la data de 05.11.2014)

balanta1 LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (SINTEZĂ la data de 26.05.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor (SINTEZĂ la data de 25.11.2014)

balanta1 HOTĂRÂREA Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (SINTEZĂ la data de 24.11.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public (SINTEZĂ la data de 21.11.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor (SINTEZĂ la data de 17.11.2014)

balanta1 LEGEA nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (SINTEZĂ la data de 04.11.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (SINTEZĂ la data de 30.06.2014)

balanta1 LEGEA NR. 554/2004 contenciosului administrativ (SINTEZĂ la data de 19.10.2014)

balanta1 LEGEA nr. 287/2009 privind Codul Civil (SINTEZĂ la data de 19.10.2014)

balanta1 LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (SINTEZĂĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 LEGEA nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (SINTEZĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 ORDINUL Nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (SINTEZĂ la data de 10.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (SINTEZĂ la data de 06.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (SINTEZĂ la data de 07.10.2014)

balanta1 LEGEA FONDULUI FUNCIAR Nr. 18/1991 (SINTEZĂ la data de 05.07.2014)

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

balanta1 ORDIN Nr. 776 /30-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 737 din 01-10-2015; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE) pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale

balanta1 ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 41 /30-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 733 din 30-09-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare

balanta1 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (--- REPUBLICARE ---)  (MONITORUL OFICIAL Nr. 720 din 24-09-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI)

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 710 /26-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 708 din 22-09-2015; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 737 /09-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 693 din 14-09-2015; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2015

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 725 /02-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 690 din 11-09-2015; EMITENT: GUVERN) pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, referitoare la acordarea recompenselor si raspunderea disciplinara a politistilor

balanta1 ORDIN Nr. 502 /14-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 621 din 14-08-2015; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE) pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale

balanta1 ORDIN Nr. 465 /05-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 613 din 13-08-2015; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE) privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013

balanta1 LEGE Nr. 141 /10-06-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 412 din 11-06-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii

balanta1 LEGE Nr. 138 /08-06-2015  (MONITORUL OFICIAL Nr. 408 din 10-06-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 250 /15-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 259 din 17-04-2015; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 si 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 234 /02-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 250 din 14-04-2015; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 171 /11-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 198 din 25-03-2015; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35(1) alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 

balanta1 ORDIN Nr. 82 /09-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 195 din 24-03-2015; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE) privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.180 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 965 din 30-12-2014; EMITENT: GUVERN) privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

balanta1 ORDIN Nr. 2.581 /22-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 944 din 23-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 2.425/08-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 891 din 08-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 2.425 din 8 decembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.656 din 8 decembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 2.376 /27-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 876 din 03-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti (MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 2.376 din 27 noiembrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 1.622 din 22 noiembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 2.206 /06-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 875 din 02-12-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.056 /26-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 864 din 27-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

balanta1 ORDIN Nr. 1.914 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare in anul 2014

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 855 /07-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 738 din 09-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 /28-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 646 / 02-09-2014; EMITENT: GUVERN) pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala.

ÎNVĂŢĂMÂNT

balanta1 ORDIN Nr. 5.086 /31-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 739 din 02-10-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2015-2016

balanta1 ORDIN Nr. 5.287 /23-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 739 din 02-10-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.802/2014

balanta1 ORDIN Nr. 5.272 /22-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 727 din 28-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

balanta1 ORDIN Nr. 5.080 /31-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 694 din 15-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2016

balanta1 ORDIN Nr. 5.232 /14-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 720 din 24-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar

balanta1 ORDIN Nr. 5.232 /14-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 711 din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

balanta1 ORDIN Nr. 5.237 /16-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 711 din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.895/2014

balanta1 ORDIN Nr. 5.238 /16-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 711 din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului scolar în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.959/2013

balanta1 ORDIN Nr. 5.231 /14-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 700 din 17-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România

balanta1 ORDIN Nr. 5.081 /31-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 697 din 15-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

balanta1 ORDIN Nr. 5.080 /31-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 694 din 15-09-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2016

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 733 /09-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 10-09-2015; EMITENT: GUVERN) privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare de către elevii aflați în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat

balanta1 ORDIN Nr. 4.716 /11-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 650 din 27-08-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor școlari și a fișei de evaluare-cadru a inspectorului școlar

balanta1 ORDIN Nr. 4.712 /11-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 631 din 19-08-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 9-a

balanta1 ORDIN Nr. 4.265 /23-06-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 456 din 24-06-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE) pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015

balanta1 LEGE Nr. 95 /30-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 304 din 05-05-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

balanta1 ORDIN Nr. 3.375 /18-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 196 din 24-03-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE) pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016

balanta1 ORDIN Nr. 5.138 /15-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 49 din 21-01-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 9 /07-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 39 din 16-01-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar 

balanta1 ORDIN Nr. 4.893 /10-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 37 din 16-01-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

balanta1 ORDIN Nr. 5.115 /15-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 23 BIS din 13-01-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

balanta1 ORDIN Nr. 5.144 /15-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 14 din 08-01-2015; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 94 /29-12-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 968 din 30-12-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

balanta1 ORDIN Nr. 5.123 /15-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 943 din 23-12-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.056 /26-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 864 din 27-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

balanta1 CONTRACT COL. MUNCĂ UNIC Nr. 1.483 /13-11-2014 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 5 din 13-11-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

balanta1 ORDIN Nr. 4.895 /10-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 861 din 26-11-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 788 /10-09-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 685 din 19-09-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015.

MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

balanta1 ORDIN Nr. 1.751 /24-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 709 din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE) pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protectiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 685 /19-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 649 din 27-08-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

balanta1 CONTRACT COL. MUNCA Nr. 11 /15-01-2015 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 1 din 19-03-2015; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne

balanta1 ORDIN Nr. 123 /29-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 161 din 09-03-2015; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE nr. 123 din 29 ianuarie 2015 şi INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ nr. 123 din 27 februarie 2015) privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 54 /28-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 91 din 03-02-2015; EMITENT: GUVERN) privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

balanta1 ORDIN Nr. 31 /14-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 86 din 02-02-2015; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi 

balanta1 ORDIN Nr. 2.396 /18-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 83 din 30-01-2015; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.396 din 18 decembrie 2014 si MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 103 din 29 ianuarie 2015) privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului 

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.113 /12-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 33 BIS din 15-01-2015; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016 

balanta1 ORDIN Nr. 2.126 /05-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 874 BIS din 02-12-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.103 /10-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 37 din 16-01-2015; EMITENT: GUVERN)  pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare

balanta1 ACT ADIŢIONAL Nr. 1 /21-11-2014 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 8 din 29-12-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2013 - 2014, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub nr. 59493 din 20 decembrie 2012, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1.625 din data de 05.12.2014

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.173 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 962 din 30-12-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

balanta1 ORDIN Nr. 2.073 /29-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 878 din 03-12-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor (MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.073 din 29 octombrie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 2.126 /05-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 874 din 02-12-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 989 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 811 din 06-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 70 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 811 din 06-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015

balanta1 CONTRACT COL. MUNCĂ Nr. 1.376 /22-10-2014 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 4 din 06-11-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECĂIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la Nivel de Grup de Unităţi Asistenţă Socială pe anii 2014-2015

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 904 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 903 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice.

balanta1 LEGE Nr. 131 /08-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 740 din 10-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

balanta1 LEGE Nr. 123 /19-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 19-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

balanta1 ORDIN Nr. 1.997 /10-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 731 din 30-09-2015; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE) privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 743 /09-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 709 din 22-09-2015; EMITENT: GUVERN) privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere

balanta1 ORDIN Nr. 1.330 /01-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 693 din 14-09-2015; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera

balanta1 ORDIN Nr. 352 /10-02-2015 (EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 352 din 10 februarie 2015, MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR nr. 636 din 1 aprilie 2015 şi AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR nr. 54 din 19 mai 2015) pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

balanta1 ORDIN Nr. 737 /30-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 300 din 30-04-2015; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăti prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

balanta1 ORDIN Nr. 620 /06-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 234 BIS din 06-04-2015; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 218 /25-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 242 BIS din 09-04-2015; EMITENT: GUVERN) privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019

balanta1 ORDIN Nr. 287 /30-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 87 din 02-02-2015; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorină utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015

balanta1 ORDIN Nr. 83 /26-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 71 din 28-01-2015; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorină utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.179 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 967 din 30-12-2014; EMITENT: GUVERN) privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

balanta1 ORDIN Nr. 1.846 /28-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 881 din 04-12-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 2.408 din 3 decembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 1.801 /17-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 849 din 21-11-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al Romaniei în sectorul vitivinicol 2014-2018

balanta1 LEGE Nr. 86 /27-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 491 din 02-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

SANITAR - VETERINAR

balanta1 ORDIN Nr. 96 /22-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 611 BIS din 18-08-2014; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

SĂNĂTATE ŞI SPITALE

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 800 /30-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 738 din 01-10-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 si 2016

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 791 /23-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 727 din 28-09-2015; EMITENT: GUVERN) privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

balanta1 ORDIN Nr. 1.087 /07-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 721 din 25-09-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII) pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

balanta1 ORDIN Nr. 1.088 /07-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 698 din 16-09-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII) pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public

balanta1 ORDIN Nr. 588 /18-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 658 din 31-08-2015; EMITENT: CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

balanta1 LEGEA Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (--- REPUBLICARE ---) (MONITORUL OFICIAL Nr. 652 din 28-08-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI)

balanta1 ORDIN Nr. 1.032 /25-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 649 din 27-08-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.032 din 25 august 2015 și CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 564 din 13 august 2015) privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

balanta1 ORDIN Nr. 768 /19-06-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 466 din 29-06-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII) pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public 

balanta1 ORDIN Nr. 244 /29-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 300 BIS din 30-04-2015; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

balanta1 ORDIN Nr. 493 /21-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 299 din 30-04-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 493 din 21 aprilie 2015 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 198 din 3 aprilie 2015) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

balanta1 LEGE Nr. 91 /23-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 283 din 27-04-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

balanta1 ORDIN Nr. 441 /07-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 252 din 15-04-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

balanta1 ORDIN Nr. 386 /31-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 221 BIS din 01-04-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

balanta1 ORDIN Nr. 388 /30-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 220 BIS din 01-04-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 388 din 31 martie 2015 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 186 din 30 martie 2015) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

balanta1 ORDIN Nr. 185 /30-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 219 BIS din 01-04-2015; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 si 2016

balanta1 ORDIN Nr. 309 /17-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 198 din 25-03-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

balanta1 ORDIN Nr. 114 /27-02-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 185 din 18-03-2015; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

balanta1 ORDIN Nr. 275 /10-03-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 172 BIS din 12-03-2015; EMITENT: MINISTERUL MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 275 din 10 martie 2015 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 162 din 10 martie 2015) privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

balanta1 ORDIN Nr. 486 /01-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 504 BIS din 07-07-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 49 /28-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 86 din 02-02-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

balanta1 ORDIN Nr. 3 /05-01-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 29 din 14-01-2015; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 3 din 5 ianuarie 2015 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE nr. 1 din 5 ianuarie 2015) privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

balanta1 ORDIN Nr. 876 /23-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 956 din 29-12-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 

balanta1 ORDIN Nr. 1.609 /23-12-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 955 din 29-12-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia pâna la data de 31 martie 2015 

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.132 /23-12-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 948 din 23-12-2014; EMITENT: GUVERN) pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 si 2014

balanta1 ORDIN Nr. 1.449 /28-11-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 890 din 08-12-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.449 din 28 noiembrie 2014 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE din 25 noiembrie 2014)

balanta1 ORDIN Nr. 1.354 /13-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 849 din 21-11-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010

balanta1 ORDIN Nr. 1.296 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 808 din 06-11-2014; MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI.

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 70 /04-11-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 811 din 06-11-2014; EMITENT: GUVERN) privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.

balanta1 LEGE Nr. 140 /21-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 774 din 24-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.

balanta1 LEGE Nr. 149 /22-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 771 din 23-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă.

balanta1 ORDIN Nr. 1.208 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 766 din 22-10-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014.

balanta1 ORDIN Nr. 1.207 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 757 din 17-10-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013.

balanta1 LEGE Nr. 132 /09-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 739 din 10-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

MEDIU

balanta1 ORDONANȚA Nr. 40 /26-08-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 655 din 31-08-2015; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

balanta1 ORDIN Nr. 377 /14-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 388 din 26-05-2014; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI ŞI PISCICULTURĂ) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodarire a apelor şi a autorizatiei de gospodarire a apelor.

COD RUTIER

balanta1 LEGE Nr. 88 /23-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 282 din 27-04-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

balanta1 ORDIN Nr. 21 /26-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 635 din 29-08-2014; EMITENT: GUVERNUL) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

JURIDIC

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 794 /23-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 735 din 01-10-2015; EMITENT: GUVERN) privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii

balanta1 ORDIN Nr. 2.878C/04-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 710 din 22-09-2015; EMITENT: MINISTERUL JUSTIȚIEI) privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015

balanta1 ORDIN Nr. 2.877C/04-09-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 696 din 15-09-2015; EMITENT: MINISTERUL JUSTIȚIEI) privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie și Justiție și a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public în anul 2015

balanta1 ORDIN Nr. 1.439C/27-04-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 303 din 04-05-2015; EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI) pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011

balanta1 CODUL PROCEDURĂ CIVILĂ Rep. Nr. 0 /01-07-2010 (MONITORUL OFICIAL Nr. 247 din 10-04-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) - LEGEA nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (--- REPUBLICARE ---)

balanta1 ORDIN Nr. 3.499C/07-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 770 din 23-10-2014; EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI) privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbatori legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei.

balanta1 ORDIN Nr. 1.917 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 768 din 22-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.407 din 16 octombrie 2014 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.917 din 16 octombrie 2014) privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

PROGRAME DE DEZVOLTARE

balanta1 ORDIN Nr. 980 /28-07-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 689 BIS din 11-09-2015; EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, I.M.M. ȘI MEDIULUI DE AFACERI) privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri

balanta1 ORDIN Nr. 741 /22-05-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 415 BIS din 11-06-2015; EMITENT: MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI) privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START

balanta1 ORDIN Nr. 989 /29-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 716 din 01-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

CULTURĂ

balanta1 LEGE Nr. 136 /08-06-2015 (MONITORUL OFICIAL Nr. 408 din 10-06-2015; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România

balanta1 LEGE Nr. 185 /29-12-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 966 din 30-12-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 550 /02-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 501 din 04-07-2014; EMITENT: GUVERN) privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Vineri, 20 Ianuarie 2017

Noutaţi legislative!

Colaborari

business partners


Cautam distribuitori pentru aplicatia legislativa Colectie Legi. Oferim comisioane avantajoase colaboratorilor nostri! Pentru informatii va rugam sa ne contactati!