Home

Clienţii noştri pot accesa baza de date legislativă la adresa urmatoare:

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta instituie unele masuri de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile si institutiile de invatamant, in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la invatatura, studenti si personalul din sistemul national de invatamant.

 Art. 2. – Masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor si institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului educatiei si cercetarii, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 Art. 3. – (1) In functie de situatia epidemiologica, consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar poate propune, in urma consultarii asociatiei de parinti din unitatea de invatamant, ca desfasurarea activitatii didactice care presupune prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sa se realizeze prin intermediul tehnologiei si al internetului, cu respectarea masurilor stabilite prin ordinul prevazut la art. 2.

 2) Propunerea unitatii de invatamant preuniversitar prevazuta la alin. (1), avizata de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si de directia judeteana de sanatate publica/Directia de Sanatate Publica Bucuresti, se inainteaza comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in vederea aprobarii prin hotarare.

 3) Comitetul judetean pentru situatii de urgenta/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta dispune prin hotararea adoptata in conditiile alin. (2) atat cu privire la perioada de aplicabilitate a masurilor adoptate, cat si cu privire la alte masuri specifice ce trebuie luate de unitatea de invatamant preuniversitar, in functie de situatia epidemiologica.

 4) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti comunica saptamanal Ministerului Educatiei si Cercetarii masurile dispuse de catre comitetul judetean pentru situatii de urgenta/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

 5) In situatia in care se impune prelungirea perioadei de aplicabilitate a hotararii comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(4).

 6) Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a elevilor in unitatile de invatamant preuniversitar, suspendate in conditiile alin. (1)-(4), in conditii de siguranta sanitara, se dispune prin hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, dupa obtinerea avizului directiei judetene de sanatate publica/Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, cu informarea unitatii de invatamant preuniversitar si a inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

 Art. 4. – Unitatile de invatamant vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, in baza metodologiei-cadru elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobate prin ordinul ministrului, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

 Art. 5. – In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, activitatile prevazute la art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv activitatile practice pedagogice, pot fi realizate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si prin alte modalitati alternative de educatie.

 Art. 6. – In situatia in care spatiile existente in unitatile de invatamant nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranta sanitara stabilite de autoritatile de resort, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pot/poate solicita autoritatilor administratiei publice locale sa puna la dispozitia unitatilor de invatamant preuniversitar alte spatii adecvate pentru desfasurarea procesului de invatamant.

 SECTIUNEA a 2-a

 

Domeniul invatamant superior

 Art. 7. – (1) In functie de situatia epidemiologica si de specificul fiecarei institutii de invatamant superior, in anul universitar 2020-2021, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice si cu respectarea calitatii actului didactic, modalitatea de desfasurare a activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor se stabileste prin hotarare a senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordinul prevazut la art. 2 si a reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Europeana privind minimul orelor de practica.

 2) Modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice poate fi stabilita astfel:

a) prezenta fizica a studentilor la toate activitatile didactice;

b) prezenta fizica a studentilor la anumite activitati didactice, stabilite conform hotararii senatului universitar;

c) suspendarea activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior.

 3) Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant, suspendate in conditiile alin. (1) si alin. (2) lit. b) si c), in conditii de siguranta sanitara, se dispune prin hotarare a senatului universitar, dupa obtinerea avizului directiei judetene de sanatate publica/Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, care certifica indeplinirea conditiilor de siguranta epidemiologica pentru reluarea activitatii.

 Art. 8. – (1) In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor, desfasurarea activitatilor prevazute la art. 287 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente anului universitar 2020-2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licenta, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, sustinerea tezelor de doctorat, sustinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020-2021 se pot realiza si prin intermediul tehnologiei asistate de calculator si al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecventa, cu frecventa redusa si la distanta.

 2) Cadrele didactice raporteaza, la finalul fiecarei luni, in cadrul fiselor de pontaj, catre responsabilii desemnati de conducerea facultatilor/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfasurata prin intermediul platformelor on-line.

 Art. 9. – (1) In situatia in care activitatile prevazute la art. 287 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se desfasoara prin intermediul tehnologiei si al internetului, norma didactica se stabileste cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2) Activitatile didactice si de cercetare prevazute la art. 287 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si examenele de finalizare a semestrelor si a studiilor de licenta si masterat, sustinerea referatelor si a tezelor de doctorat, desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului in anul universitar 2020-2021, in cadrul formelor de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa si la distanta sunt recunoscute.

 3) Participarea studentilor si studentilor doctoranzi la activitati de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice realizate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si la examenele prevazute la art. 143 si 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza potrivit metodologiilor proprii, aprobate de institutiile de invatamant superior.

 Art. 10. – Termenele opozabile furnizorilor de educatie din domeniul invatamantului superior, pentru a se supune procesului de evaluare externa in vederea acreditarii prevazute de art. 29 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau mentinerii acreditarii prevazute de art. 33 alin. (3) din acelasi act normativ, se prelungesc de drept pana cel tarziu la inceputul anului universitar 2021-2022.

 CAPITOLUL II

 Modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

 Art. 11. – Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 66, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

 4) In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, ca urmare a deciziei autoritatilor competente, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate modifica prin ordin de ministru numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire prin planurile-cadru de invatamant, precum si ponderea numarului de ore de predare si evaluare in programa scolara aprobata.

2. La articolul 172 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor in stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral sau care au participat si au obtinut certificatul de excelenta la competitiile <<Marie Sklodowska Curie>> organizate de Comisia Europeana, indiferent de momentul la care au dobandit titlul de doctor;

3. La articolul 241, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1(1)), cu urmatorul cuprins:

 1(1)) In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, probele prevazute la alin. (1) lit. a) din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare in invatamant se pot realiza si prin intermediul tehnologiei si al internetului.

4. La articolul 242, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4(1)), cu urmatorulcuprins:

 4(1)) In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, prin exceptie de la alin. (4), personalul didactic de predare, care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant, poate obtine gradul didactic II, cu conditia promovarii urmatoarelor probe:

a) cel putin doua inspectii scolare, care se pot realiza si prin intermediul tehnologiei si al internetului;

b) o proba scrisa, care contine elemente de didactica specialitatii, precum si elemente de pedagogie si de psihologie, cu abordari interdisciplinare si de creativitate, elaborata pe baza unor tematici si bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

5. La articolul 242, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5(1)), cu urmatorul cuprins:

 5(1)) In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice in unitatile de invatamant, pentru obtinerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspectiile scolare, precum si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se pot realiza si prin intermediul tehnologiei si al internetului.

6. La articolul 242, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6(1)), cu urmatorul cuprins:

 6(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru anul scolar 2020-2021, in caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor didactice II si I, aceasta poate fi repetata in anul scolar urmator.

7. La articolul 242, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7(1)), cu urmatorul cuprins:

 7(1)) In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, pentru acordarea gradului didactic I prin echivalarea titlului stiintific de doctor, inspectiile scolare se pot realiza si prin intermediul tehnologiei si al internetului.

Art. 1 – (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatilor de gestionare a deseurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind optiunea de compostare/digestie anaeroba, in vederea protejarii sanatatii umane si a mediului inconjurator.

 2) In vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1) se stabilesc urmatoarele:

a) conditiile utilizarii deseurilor nepericuloase in vederea compostarii/digestiei anaerobe pentru atingerea tintelor si obiectivelor privind reciclarea/valorificarea si reducerea eliminarii prin depozitare a biodeseurilor;

b) stabilirea categoriilor de deseuri destinate compostarii/ digestiei anaerobe;

c) stabilirea categoriilor de calitate a compostului;

d) modalitatile de utilizare a compostului/digestatului in functie de categoria de calitate;

e) certificarea conformitatii calitatii compostului in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispozitie pe piata a produselor fertilizante UE si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 si (CE) nr. 1.107/2009 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003;

f) masurile de supraveghere a pietei compostului in Romania;

g) obligatiile operatorilor economici;

h) atributiile autoritatilor administratiei publice centrale si locale;

i) sanctiunile aplicabile.

 3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora, trebuie sa implementeze sistemul de colectare separata a deseurilor biodegradabile, sa extinda colectarea separata din usa in usa a biodeseurilor in mediul urban, dublata de implementarea schemei ”plateste pentru cat arunci” si sa incurajeze compostarea individuala in gospodariile din mediul rural.

 Art. 2 – (1) Este obligatorie colectarea separata a deseurilor biodegradabile destinate compostarii/digestiei anaerobe, inclusiv din usa in usa, denumita in continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumita in continuare AP.

 2) Criteriile de conformitate pentru deseurile biodegradabile, aditivi si agenti auxiliari care urmeaza a fi supusi compostarii si digestiei anaerobe sunt definite in Normele tehnice privind activitatea de compostare si digestie anaeroba, denumite in continuare Norme tehnice, emise prin ordin comun de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

 3) Materiile prime permise in procesul de compostare si digestie anaeroba sunt precizate in Normele tehnice.

 4) Tratarea biologica prin compostare/digestie anaeroba a deseurilor biodegradabile este conditionata de tipul deseurilor si modul de colectare a acestora. Astfel sunt admise la compostare materialele si/sau deseurile care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a) au fost colectate separat;

b) au certificat de conformitate pentru materiile prime care intra in procesul de compostare si digestie anaeroba.

 5) Ambalajele biodegradabile trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2 pct. 3 lit. c) si d) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

 6) Metodologia de certificare a materiilor prime care intra in procesul de compostare si fermentare anaeroba este stabilita prin Normele tehnice, prevazute la alin. (2).

 7) Persoanele fizice si juridice care genereaza deseuri biodegradabile au obligatia sa depuna aceste deseuri in spatiile indicate sau sa le predea operatorilor autorizati pentru colectarea lor.

 8) Metodologia de certificare si continutul certificatului privind activitatea de compostare/digestie anaeroba si certificare a calitatii compostului/digestatului se stabilesc prin Normele tehnice prevazute la alin. (2).

 Art. 3 – Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

 Art. 4 – (1) Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale sunt urmatoarele:

1. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor:

 i) initiaza, elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul compostarii/digestiei anaerobe, inclusiv pentru armonizarea cu legislatia Uniunii Europene;

 ii) notifica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2018/853 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013, a Directivelor 94/63/CE si 2009/31/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Directivelor 86/278/CEE si 87/217/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste normele procedurale in domeniul raportarii cu privire la mediu si de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului.

2. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri notifica Comisiei Europene proiectele de acte normative care reglementeaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor de natura fiscala, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Ministerul Sanatatii:

 i) stabileste si avizeaza limitele maxime admise pentru indicatorii de caracterizare a calitatii compostului/digestatului privind agentii patogeni care vor fi stabilite prin Normele tehnice;

 ii) monitorizeaza impactul asupra sanatatii populatiei determinat de utilizarea produselor fertilizante din compost;

 iii) colaboreaza cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in vederea elaborarii Normelor tehnice.

4. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale verifica modul de utilizare a fertilizantilor obtinuti din compost/digestat necesar pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor in agricultura.

5. Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei:

 i) participa la elaborarea Planurilor de gestionare a deseurilor nepericuloase prin compostare si digestie anaeroba si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;

 ii) sprijina autoritatile administratiei publice locale in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pentru aplicarea prevederilor prezentei legi si a altor prevederi legale referitoare la deseurile compostabile sau care pot fi supuse digestiei anaerobe.

 2) Atributiile institutiilor si agentiilor deconcentrate sunt urmatoarele:

1. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin agentiile pentru protectia mediului – desfasoara activitatea de colectare si centralizare a informatiilor pentru intocmirea raportului national si raportarea la Comisia Europeana. Agentiile pentru protectia mediului, denumite in continuare A.P.M., au urmatoarele atributii:

 i) analizeaza documentatia depusa pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de catre operatorii economici care colecteaza si transporta deseurile biodegradabile si pentru operatorii care produc compost/digestat;

 ii) elibereaza actele de reglementare privind instalatiile si activitatea de compostare/fermentare anaeroba.

2. Garda Nationala de Mediu, prin comisariatele judetene de mediu – controleaza activitatea producatorilor de compost/ digestat si ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei legi;

3. Institute de cercetare agricole/agrochimice – efectueaza teste de germinare, precum si studii de specialitate.

 3) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii:

 i) elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor biodegradabile;

 ii) asigura si raspund pentru colectarea separata a materialelor sau deseurilor destinate compostarii/digestiei anaerobe;

 iii) asigura informarea cetatenilor prin mijloace adecvate si prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deseurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.

 Art. 5 – Cerintele, masurile operationale si tehnice privind activitatile de colectare, transport, predare, stocare si manevrare pentru deseurile biodegradabile utilizate in procesul de compostare si fermentare anaeroba, tehnicile de compostare, statiile/instalatiile de compostare si fermentare anaeroba, cerintele privind compostul si digestatul sunt prevazute in Normele tehnice.

 Art. 6 – Operatorii instalatiilor de compostare si digestie anaerobe au obligatia de a obtine actul de reglementare emis de catre autoritatile competente pentru protectia mediului in conformitate cu legislatia in vigoare, care va tine cont cel putin de urmatoarele:

a) tehnologiile si instalatiile trebuie sa respecte cerintele documentelor de referinta – BAT/BREF – in domeniu;

b) sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor compostabile in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;

c) sa evite formarea de stocuri de deseuri, precum si de produs final – compost/digestat – care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

d) sa utilizeze exclusiv categoriile de deseuri biodegradabile destinate compostarii/digestiei anaerobe prevazute in Normele tehnice;

e) sa receptioneze materiale compostabile/deseuri biodegradabile insotite de certificate de conformitate privind calitatea materialului compostabil;

f) sa curete si sa dezinfecteze containerele, recipientele si vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile intr-o zona desemnata in acest sens. Aceasta zona trebuie proiectata sau amplasata astfel incat sa se previna riscul de contaminare a produselor tratate, cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului si a apelor de suprafata;

g) sa stabileasca proceduri de curatare pentru toate zonele din incinta, folosindu-se echipamente si agenti de curatare adecvati;

h) sa respecte valorile-limita ale parametrilor/indicatorilor cuprinse in Normele tehnice;

i) sa pastreze evidentele privind cantitatile de deseuri utilizate in procesul de compostare/digestie anaeroba, calitatea compostului rezultat si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deseurile;

j) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a A.P.M. informatiile prevazute la lit. i).

 Art. 7 – (1) Instalatiile de compostare se impart in patru categorii in functie de capacitatea de preluare:

a) capacitate foarte mica – sub 1.000 t/an;

b) capacitate mica – intre 1.000 si 3.000 t/an; maximum 6.000 locuitori;

c) capacitate medie – intre 3.000 si 10.000 t/an; maximum 20.000 locuitori;

d) capacitate mare – peste 10.000 t/an; peste 20.000 de locuitori.

 2) Dimensionarea instalatiilor de compostare, cerintele de dimensionare si procedura de autorizare a instalatiilor de compostare se stabilesc in Normele tehnice.

 3) Fiecare instalatie de compostare trebuie sa aiba laborator acreditat sau sa utilizeze un laborator extern autorizat de Asociatia de Acreditare din Romania, denumita in continuare RENAR, organism national de acreditare unic si acreditat conform standardelor recunoscute la nivel international.

 4) Este obligatorie elaborarea unui program de control complet, care include proceduri de monitorizare cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

 5) Autoritatea competenta pentru protectia mediului controleaza si monitorizeaza activitatea instalatiilor de compostare/fermentare anaeroba.

 Art. 8 – (1) In urma procesului de tratare biologica a deseurilor biodegradabile se obtine compost si digestat clasificat in trei categorii de folosinta:

a) categoria A – produs de calitate foarte buna;

b) categoria B – produs de calitate buna;

c) categoria C – produs de calitate inferioara.

 2) Limitele maxime admise pentru contaminanti pentru fiecare categorie de compost sunt stabilite in Normele tehnice.

 3) In vederea punerii pe piata si utilizarii in agricultura, produsul obtinut prin compostare/digestie avand categoria A se supune procedurii reglementate de Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispozitie pe piata a produselor fertilizante UE si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 si (CE) nr. 1.107/2009 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.

 4) Pentru produsele obtinute prin compostare/digestie avand categoriile B si C prin Normele tehnice se stabilesc standardele pentru libera circulatie pe piata interna a produsului.

 5) Probele de compost, prelevate in scopul monitorizarii in timpul procesului de compostare, la finalul procesului in instalatia de compostare, in timpul depozitarii si la scoaterea din depozit trebuie sa se realizeze cu respectarea metodelor de referinta pentru prelevarea si analiza indicatorilor de calitate prevazute in cadrul Normelor tehnice.

 6) Materialul care in urma procesului de compostare nu indeplineste cerintele categoriilor de folosinta specificate la alin. (1) poate fi supus din nou compostarii. Daca dupa repetarea operatiunii acesta este neconform, este eliminat in conformitate cu legislatia de mediu.

 7) Compostul nu poate contine substante straine care nu pot fi introduse in circuitul biologic, substante antigerminative, inhibitori de crestere, seminte de buruieni de carantina, respectiv partile vegetative ale acestora, macro si microorganisme daunatoare, contagioase din punctul de vedere al sanatatii umane, al animalelor si al plantelor, substante otravitoare, poluante si radioactive.

 Art. 9 – (1) Certificarea categoriilor de compost contine atat referinte clare privind categoria de calitate, cat si de utilizare a acestuia.

 2) Certificarea compostului se efectueaza de catre organisme de certificare acreditate in conformitate cu procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in Normele tehnice.

 3) Categoriile de compost prevazute la art. 8 alin. (1) se certifica conform metodologiei prevazute in Normele tehnice.

 Art. 10 – Operatorii pot introduce pe piata compostul/digestatul obtinut insotit de certificatul de conformitate, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) si (4) si a conditiilor prevazute de prezenta lege.

 Art. 11 – Ambalarea si etichetarea produsului obtinut prin compostare/digestie se stabilesc in Normele tehnice.

 Art. 12 – (1) Compostul trebuie utilizat conform Normelor tehnice, in baza certificatului de conformitate.

 2) Compostul trebuie utilizat in functie de categoria de calitate certificata conform prevederilor art. 8, in urmatoarele domenii:

a) categoria A – agricultura si horticultura, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);

b) categoria B – spatii verzi, urbane si rurale;

c) categoria C – conform destinatiei stabilite prin Normele tehnice.

 3) Monitorizarea activitatii de utilizare a compostului/ digestatului:

a) operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, respectiv compostare/digestie anaeroba au obligatia de a raporta autoritatilor judetene pentru protectia mediului datele si informatiile cu privire la indeplinirea obiectivelor de reciclare si valorificare;

b) la solicitarea autoritatilor pentru protectia mediului, operatorii economici au obligatia de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate.

 Art. 13 – Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice, si de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) si (7), art. 4 alin. (3) pct. (iii) si art. 6 lit. a)-i);

b) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru incalcarea dispozitiilor art. 4. alin. (3) pct. (i) si (ii);

c) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru incalcarea dispozitiilor art. 6 lit. j), art. 7 alin. (3) si (4), art. 8 alin. (7) si art. 12 alin. (1) si (3).

 Art. 14 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 13 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

 Art. 15 – Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 16 – Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal, ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 13.

 Art. 17 – (1) In termen de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor elabora si aproba prin ordin comun Normele tehnice.

 2) Procedura de raportare, precum si tipul datelor si informatiilor care sunt transmise de operatorii economici implicati in activitatile de colectare, respectiv compostare/ digestie anaeroba se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 Art. 18 – Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

 FLORIN IORDACHE

PRESEDINTELE SENATULUI,

 ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucuresti, 19 august 2020.

Nr. 181.

ANEXA

 SEMNIFICATIA

 termenilor specifici utilizati in prezentul act normativ

1. Specificatia unor termeni:

a) compostare – proces de descompunere controlata a materialelor biodegradabile, predominant aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltarii bacteriilor termofile ca rezultat al producerii de caldura in procesul biologic;

b) compost – material solid, igienizat si stabilizat obtinut printr-un tratament biologic aerob;

c) digestia anaeroba – proces de descompunere controlata a deseurilor biodegradabile predominant anaerob;

d) instalatie/statie de compostare – spatiu bine determinat, identificabil din punct de vedere teritorial, administrativ si juridic, organizat si dotat din punct de vedere tehnic in care sunt depozitate si tratate deseurile biodegradabile prin operatia si/sau tehnologia compostarii;

e) tratarea biologica in cazul compostarii – reciclarea in cazul in care compostul este utilizat pentru imbogatirea terenurilor agricole sau pentru producerea de substraturi de cultura, conform Comisiei Europene CARTE VERDE privind gestionarea deseurilor biologice in Uniunea Europeana, 03.12.2008, COM (2008) 811;

f) tratarea mecanobiologica – tratarea deseurilor municipale colectate in amestec, utilizand operatii de tratare mecanica de separare, sortare, maruntire, omogenizare, uscare si operatii de tratare biologica prin procedee aerobe si/sau anaerobe;

g) biodeseuri – deseuri biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseurile alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, din birouri, cantine, restaurante, comertul cu ridicata, de la firme de catering si magazinele de vanzare cu amanuntul, deseuri similare provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare;

h) deseuri biodegradabile – deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare ori de gradina, hartia si cartonul;

i) digestat – material lichid sau semisolid igienizat si stabilizat printr-un tratament biologic anaerob;

j) deseuri nepericuloase – deseurile care nu prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase enumerate in prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si al Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

k) instalatie de digestie anaeroba – instalatie in care au loc procese de tratare in lipsa aerului (anaerob), care servesc la producerea biogazului din materie organica (biomasa);

l) cele mai bune tehnici disponibile, denumite BAT – stadiul de dezvoltare cel mai eficient si avansat inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau;

m) document de referinta BAT, denumit BREF – un document rezultat in urma schimbului de informatii organizat de Comisia Europeana, elaborat pentru anumite activitati, care descrie, in special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor si consumului, tehnicile luate in considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum si concluziile BAT si orice tehnici emergente, acordand o atentie speciala criteriilor prevazute in anexa nr. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile ulterioare.

2. Termenii si expresiile prevazute la pct. 1 se completeaza cu termenii definiti in anexa nr. 1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si din Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispozitie pe piata a produselor fertilizante UE si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 si (CE) nr. 1.107/2009 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.

1. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1(1)), cu următorul cuprins:

1(1)) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a părinților, în limita numărului de locuri, pot fi înscriși în învățământul preșcolar copiii cu vârstă de minimum 2 ani, asigurându-se finanțarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preșcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului.

2. La articolul 63 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

(NOTA:  Anterior era: c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 20 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 25;)

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;.

(NOTA: Anterior era: d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 30;)

3. La articolul 63 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1) cu următorul cuprins:

d1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;.

4. La articolul 63 alineatul (1), literele e) și e1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

5. e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

(NOTA: Anterior era: e) invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 25 de elevi, dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30;)

e1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;.

5. La articolul 63 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) organizarea, reorganizarea, desființarea oricăror formațiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educației și Cercetării, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României;.

6. La articolul 63, alineatele (3) și (3(1)) se modifică și vor avea următorul cuprins:

3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

3(1)) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației și Cercetării și autorităților locale pentru asigurarea finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ.

7. La articolul 63, după alineatul (3(1)) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

4) Integrarea școlară individuală a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale în grupe/clase din învățământul de masă se realizează doar la începutul anului școlar. Pentru fiecare preșcolar/elev cu cerințe educaționale speciale orientat de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 preșcolari/ elevi.

8. La articolul 262 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială;

b) activități de pregătire metodico-științifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii, în acord cu nevoile elevilor;.

8. La articolul 262 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării proiectelor educaționale.

9. La articolul 262, partea introductivă a alineatului (3) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, în care pot fi incluse și activități de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și cele de învățare remedială, reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:

. . . . . . . . . .

4) Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I se poate reduce cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea salariului. Personalul didactic care desfășoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2-4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învățare- evaluare, în funcție de numărul de profesori stagiari

coordonați; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfășoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plată cu ora.

11. La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4(1)), cu următorul cuprins:

4(1)) Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță se pot aloca în normă 2-3 ore.

12. La articolul 262, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

7) Norma didactică a consilierului școlar corespunde unui post de consilier școlar în cabinetul de asistență psihopedagogică, respectiv în cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică și se stabilește prin raportare la un număr de 500 de elevi, 500 de elevi și preșcolari sau de 300 de preșcolari. Activitățile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

13. La articolul 263, alineatul (2) modifică și va avea următorul cuprins:

2) În norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și ore de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și ore de învățare remedială, fără a depăși o jumătate de normă de predare-învățare- evaluare, cu menținerea drepturilor salariale.

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

2) Ministerul Educației și Cercetării emite, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Norme metodologice privind desfășurarea orelor de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială și Norme privind reducerea normei didactice de predare cu 2-4 ore/săptămână a profesorilor care desfășoară activitatea de mentorat.

3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. I pct. 4 din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 19 noiembrie 2019.

Punctul 4  de la art. I din Legea nr. 221/2019 ABROGAT este:

4. La Art. 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 Art. 66 – (1) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este in medie de 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, in medie de 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si in medie de 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.

Anterior Legii nr. 221/2019, asadar forma care va ramane in vigoare pentru art. 66 alin. (1):

Art. 66. – (1) Numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire este stabilit prin planurile-cadru de invatamant si se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate.

Art. I. – Articolul 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 58. – (1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Școala după școală». Preșcolarii sau elevii până în clasa a IV-a pot opta pentru obținerea tichetelor educaționale în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Școala după școală».

. . . . . . . . . .

(4) Statul finanțează programul «Școala după școală» pentru preșcolarii și elevii de până în clasa a IV-a inclusiv, ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită acest serviciu, prin tichete educaționale a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală».

2. După alineatul (4) se introduc șase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:

5) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete educaționale, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală sau la grădiniță pentru noul an școlar.

6) Tichetele educaționale sunt bonuri de valoare destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului «Școala după școală». Tichetele educaționale nu sunt transferabile altor persoane. Utilizarea tichetelor educaționale în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii.

7) Tichetele educaționale se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unitățile emitente, în baza autorizației de funcționare. Cerințele privind emiterea, contractarea, utilizarea și decontarea tichetelor educaționale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Criteriile de autorizare a unităților emitente se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

8) Decontarea tichetelor educaționale între unitățile de învățământ sau organizațiile neguvernamentale care acceptă tichete educaționale ca mod de plată a costurilor aferente programului «Școala după școală» și unitățile emitente ale tichetelor educaționale se face numai prin intermediul unităților bancare.

9) Finanțarea acordării tichetelor educaționale se face din bugetul de stat. Achiziția tichetelor educaționale se realizează de către inspectoratele școlare, în urma centralizării cererilor depuse de către persoanele îndreptățite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie către unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii.

10) Decontarea tichetelor educaționale se face de către organizatorul programului «Școala după școală», în funcție de zilele în care a fost prezent copilul în program.

Art. II. – Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 43 – La articolul 38 alineatul (4(1)) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(NOTA : Reproducem aici si alin. (4) si (4(1)) din Legea cadru nr. 153/2017, pentru o mai buna intelegere:

Aplicarea legii-cadru nr. 153/2017

 Art. 38

 …

4) In perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

 4(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant beneficiaza:

c) incepand cu 1 septembrie 2021 de salariile de baza prevazute de lege pentru anul 2022.

Anterior era data de 1 septembrie 2020.

”Art. 41 – Incepand cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, este de 800 lei.

 Art. 42 – La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:

b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.442 lei;

 Pana acum valoarea punctului de pensie era 1.265 lei.”

ANEXA 2

 MASURI

 pentru asigurarea rezilientei comunitatilor

 Art. 1. – In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

 Art. 2. – Se pot institui izolarea si carantina persoanelor in conditiile art. 7, 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

 Art. 3. – (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare, stabilite prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. Spatiile si intervalele orare se stabilesc, la propunerea directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, luand in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile si in intervalele orare respective, unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara stabilite in conditiile legii.

 2) Administratorii/Proprietarii spatiilor publice deschise stabilite potrivit alin. (1) afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective, la solicitarea comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

 Art. 4. – Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1-3 se urmareste de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA 3

 MASURI

 pentru diminuarea impactului tipului de risc

 Art. 1. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit pct. 2-14.

2. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

3. Competitiile sportive organizate in aer liber sau in bazine acoperite ori aflate in aer liber se pot desfasura pe teritoriul Romaniei fara spectatori, numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

4. In conditiile pct. 2, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana.

5. Prevederile pct. 2-4 nu se aplica in cazul sporturilor de contact.

6. Activitatea institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, studiourilor de productie de film si audiovizual, precum si evenimentele culturale in aer liber pot fi desfasurate in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

7. In conditiile pct. 6, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleiasi familii, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie.

8. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

9. Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

10. Se interzice participarea la evenimente private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.

11. Se interzice participarea la evenimente private in spatii deschise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.

12. Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

13. Se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog.

14. Se permit organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, organizate in aer liber, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.

 Art. 2. – (1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. In interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.

2. Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;

b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al organizatiilor internationale, precum si membrii familiilor acestora care ii insotesc in misiuni permanente pe teritoriul Romaniei, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare;

i) strainii si apatrizii care calatoresc in scop de studii;

j) strainii si apatrizii, lucratori inalt calificati, daca angajarea acestora este necesara din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amanata sau desfasurata in strainatate;

k) strainii si apatrizii, lucratori transfrontalieri, lucratori sezonieri din agricultura, personal navigant maritim si fluvial;

l) membrii delegatiilor sportive internationale care participa la competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.

 2) In absenta unor reglementari contrare la nivel national, masura stabilita la alin. (1) pct. 2 nu se mai aplica cetatenilor straini si apatrizilor originari din sau rezidenti in state terte dinspre care, la nivel european, este stabilita ridicarea restrictiilor temporare asupra calatoriilor neesentiale catre Uniunea Europeana.

 Art. 3. – Se poate institui carantina zonala in conditiile art. 7 si 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

 Art. 4. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre si dinspre tari care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se aproba prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfa si/sau corespondenta;

c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;

d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;

e) avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;

f) aterizari tehnice necomerciale;

g) de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala tip ferry;

h) tehnice, in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;

j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania, pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi (Green Lanes) in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale – C (2020) 1.897, din 23 martie 2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, al Ministerului Afacerilor Externe si al autoritatii competente din statul de destinatie.

 Art. 5. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se mentine inchiderea temporara, totala sau partiala, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

1. la frontiera romano-ungara:

 – Carei, judetul Satu Mare;

2. la frontiera romano-bulgara:

a) Lipnita, judetul Constanta;

b) Dobromir, judetul Constanta;

c) Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa);

3. la frontiera romano-ucraineana:

 – Isaccea, judetul Tulcea (cu exceptia traficului de marfa);

4. la frontiera Romaniei cu Republica Moldova:

a) Radauti-Prut, judetul Botosani;

b) Oancea, judetul Galati;

5. la frontiera romano-sarba:

a) Moldova Noua, judetul Caras-Severin;

b) Naidas, judetul Caras-Severin;

c) Valcani, judetul Timis;

d) Stamora-Moravita, judetul Timis – feroviar (cu exceptia traficului de marfa);

e) Lunga, judetul Timis;

f) Foeni, judetul Timis.

 Art. 6. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul cladirilor.

2. In spatiile prevazute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.

3. Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 4 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

4. Operatorii economici care desfasoara activitatea in spatiile prevazute la pct. 3, cum sunt terasele, cluburile, barurile si altele asemenea, au obligatia sa respecte orarul de lucru cu publicul si restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico- stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

5. Masurile prevazute la pct. 4 se stabilesc pentru unitatile administrativ-teritoriale in care se constata o raspandire comunitara intensa a virusului si/sau un numar in crestere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

6. Operatorii economici care desfasoara activitatea in spatiile prevazute la pct. 3 au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune si a oricaror activitati care presupun interactiunea fizica intre clienti.

 Art. 7. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, in interiorul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici nu se permite

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unitati de alimentatie publica, cu exceptia celor care functioneaza potrivit art. 6 pct. 3;

b) exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri si a cinematografelor.

 Art. 8. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Transportul aerian se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si protocoalele din interiorul aeroporturilor si aeronavelor, regulile de conduita pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 32, 33 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

2. Transportul feroviar se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune din gari, halte, statii sau puncte de oprire, a echipamentelor si garniturilor de tren, procedurile si protocoalele din interiorul garilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire, dar si in interiorul vagoanelor si garniturilor de tren, gradul si modul de ocupare a materialului rulant, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 32, 34 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

3. Transportul rutier se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 32, 35 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

4. Transportul naval se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare a navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului naval, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 32, 36 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

5. Transportul intern si international de marfuri si persoane se desfasoara cu respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, al ministrului afacerilor interne si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

 Art. 9. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in urmatoarele domenii: activitati in piscine, locuri de joaca si sali de jocuri.

2. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

3. Se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

4. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, in baza caruia isi pot desfasura activitatea.

5. Operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc au obligatia sa respecte orarul de lucru cu publicul si restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. Masurile se stabilesc pentru unitatile administrativ-teritoriale in care se constata o raspandire comunitara intensa a virusului si/sau un numar in crestere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

6. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

7. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

8. Suprafata sectorului/subsectorului de plaja amenajata folosita pentru inchirierea sezlongurilor si umbrelelor in suport fix trebuie sa fie de maximum 70% din suprafata totala inchiriata, diferenta reprezentand-o zona destinata plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua in calcul spatiile destinate amplasarii altor dotari de pe plaja.

9. Accesul pe plaja neamenajata se face in mod liber, cu respectarea regulilor de distantare fizica. Utilizarea plajei se va face cu mentinerea unei distante de cel putin 2 m intre persoane in orice moment, cu exceptia membrilor aceleiasi familii.

10. Accesul persoanelor pe suprafetele de plaje amenajate cu sezlonguri se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului, apelor si padurilor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare. Aceleasi reguli de distantare fizica se aplica si pentru suprafata de 30% fara sezlonguri.

 Art. 10. – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Activitatea in crese, gradinite si afterschool-uri, pe perioada vacantei de vara, este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

2. In cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant sunt permise organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, precum si activitatile specifice unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.

 Art. 11. – (1) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 1 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 2) Masurile prevazute la art. 1 pct. 2-5 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 3) Masurile prevazute la art. 1 pct. 6 si 7 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 4) Masura prevazuta la art. 1 pct. 8 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 5) Masura prevazuta la art. 1 pct. 9 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si, dupa caz, de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 6) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1 pct. 10-14 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 7) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 8) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 3 se urmareste de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne.

 9) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 4 se urmareste de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne.

 10) Masura prevazuta la art. 5 se pune in aplicare de catre Ministerul Afacerilor Interne.

 11) Masura prevazuta la art. 6 pct. 3 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 6 si 7 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 12) Masurile prevazute la art. 8 se pun in aplicare de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 13) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 14) Masurile prevazute la art. 9 pct. 2 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 15) Masurile prevazute la art. 9 pct. 3 si 7 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 16) Masurile prevazute la art. 9 pct. 4 se pun in aplicare de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9 pct. 4 si 5 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 17) Masurile prevazute la art. 9 pct. 6 se pun in aplicare de catre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. Respectarea masurilor prevazute la art. 9 pct. 7 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 18) Masurile prevazute la art. 9 pct. 8-10 se pun in aplicare de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Sanatatii. Respectarea masurilor prevazute la art. 9 pct. 8-10 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

 19) Masurile prevazute la art. 10 se pun in aplicare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 1 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

 2) Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

 3) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

 4) Pe durata reducerii timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

 5) Indemnizatia prevazuta la alin. (4) este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de decontare a sumelor, precum si perioada de aplicare a masurii prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 6) In situatia in care angajatorul nu recupereaza indemnizatia acordata potrivit alin. (5) de la bugetul asigurarilor pentru somaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

 7) Indemnizatia prevazuta la alin. (4) reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale, in conditiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 8) In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, salariatul obtine atat venituri din salarii, cat si indemnizatia prevazuta la alin. (4), in vederea impozitarii, acestea se cumuleaza, in vederea acordarii deducerii personale. Impozitul lunar se determina potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 9) Pe perioada de aplicabilitate a masurii prevazute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 10) Pe perioada de aplicabilitate a masurii prevazute la alin. (1), salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat.

 11) Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) si poate solicita decontarea indemnizatiei prevazute la alin. (4) daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;

b) reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

 12) Pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator.

 13) Pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), salariatilor afectati nu le poate fi redus programul de lucru in temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 14) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in cazul angajatorilor care aplica masura prevazuta la alin. (1), acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii.

 15) In lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, in conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul nu poate initia concedieri colective.

 16) Prevederile alin. (1)-(15) se aplica si in cazul ucenicilor, cu conditia ca angajatorul sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica pentru dobandirea competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile ulterioare.

 Art. 2 – (1) Indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj, acordata potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2) Prin exceptie de la prevederile art. 220(5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii datoreaza contributia asiguratorie pentru munca pentru perioada prevazuta la art. 1 atat pentru drepturile salariale aferente timpului de munca lucrat, cat si pentru indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) care constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj.

 3) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza si indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4).

 Art. 3 – (1) In cazul reducerii temporare a activitatii determinate de situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilita potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), profesionistii, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2) Plata indemnizatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 3) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1) se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute in Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit reglementarilor specifice, in cazul profesionistilor asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale.

 4) Obligatiile fiscale mentionate la alin. (3) se declara prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, ale caror obligatii fiscale se declara, se retin si se platesc de catre societatea cooperativa, prin declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, la termenele prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

 5) Durata efectiva de aplicare a masurii prevazute la alin. (1), categoriile de profesionisti, precum si procedura de plata a indemnizatiei se stabilesc prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (5). Prin exceptie, in anul 2020, beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) profesionistii si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare.

 Art. 4 – (1) Pentru persoanele care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare zilieri, care isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.

 2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda de catre beneficiarul de lucrari, din bugetul propriu, la momentul platii contravalorii muncii zilnice, si, ulterior, se deconteaza integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost platita, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Decontarea se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, in baza unei proceduri care se aproba prin hotarare a Guvernului.

 3) Cererea prevazuta la alin. (2) insotita de listele cu zilierii beneficiari ai sumei prevazute la alin. (1) se depun de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare si incasare, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, lunar, pentru luna anterioara, pana la data de 5 a fiecarei luni, in format electronic.

 4) In situatia in care cererea este depusa de catre beneficiarul de lucrari la o data ulterioara celei prevazute la alin. (3), suma aferenta lunii pentru care se solicita se deconteaza in luna urmatoare.

 5) Suma prevazuta la alin. (1) reprezinta venit de natura salariala pentru care se datoreaza impozit pe venit si contributie de asigurari sociale pentru care exista obligatia platii potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 5 – (1) Pana la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei lucrate.

 2) Angajatorul are obligatia de a plati integral contravaloarea muncii prestate in baza contractului individual de munca pe perioada determinata, suma reprezentand procentul de 41,5% prevazut la alin. (1) fiind decontata ulterior de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare ANOFM.

 3) Decontarea sumei prevazute la alin. (1) se face la cererea angajatorilor pe baza declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) insotita de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei prevazute la alin. (1), asumata de reprezentantul legal al angajatorului, dupa indeplinirea de catre acestia a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din perioada pentru care se face solicitarea.

 4) Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (3), in baza unei proceduri care se aproba prin hotarare a Guvernului.

 Art. 6 – (1) Pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

 2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda, in ordinea depunerii solicitarilor, pana la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurarilor de somaj, prin ANOFM, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, angajatorilor, pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare.

 3) Modalitatea de acordare si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate conform alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta.

 4) In termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevazute la alin. (1), angajatorul are obligatia de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii si protectiei sociale.

 5) In cazul nerespectarii obligatiei de transmitere a documentelor justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii si protectiei sociale, angajatorul restituie integral suma acordata, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4).

 Art. 7 – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica urmatoarelor categorii de angajatori:

a) institutii publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) angajatorii care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate, potrivit legii;

c) angajatorii care sunt inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

 2) Indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) nu se cumuleaza pentru acelasi angajat cu masura prevazuta la art. 5, cu masurile active de sprijin acordate potrivit art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative si nici cu masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 8 – (1) Primirea la munca sau prestarea oricarui alt tip de munca, inclusiv in regim de telemunca sau munca la domiciliu in interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariati, in afara programului de lucru stabilit in conformitate cu art. 1, constituie contraventie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

 2) Dispozitiile referitoare la contraventia prevazuta la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 9 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 8 se efectueaza de catre inspectorii de munca.

 Art. 10 – Pentru anul 2020, hotararea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (4) se aproba in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 Art. 11 – Prevederile art. 8 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Capitolul III

 Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Art. 11 – (1) Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileste astfel:

 a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

 b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.

 2) Daca un beneficiar de ajutor de stat prevazut la art. 12 face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare pentru obtinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulata a grantului pentru capital de lucru care urmeaza a fi acordat nu poate depasi 250.000 euro echivalent in lei la data platii grantului pentru capital de lucru. In situatia in care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de intreprindere legata nu se incadreaza in categoria IMM-urilor si a depus o singura cerere de finantare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depasi 150.000 de euro la data platii grantului.

3) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinantarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, in procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Art. 12 – (1) Granturile pentru capital de lucru se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/librariilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevazuta in anexa nr. 2.

2) Granturile pentru capital de lucru se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economica din domeniul invatamant.

 Art. 13 – (1) Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;

(NOTA Legislatie online: Certificatul de situatii de urgenta se obtine prin depunere de cerere pe site-ul http://prevenire.gov.ro/)

 b) au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;

c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;

d) mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri.

2) In perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA elibereaza certificate de situatii de urgenta, la cerere, operatorilor economici a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 in perioada starii de urgenta.

(NOTA Legislatie online: Certificatul de situatii de urgenta se obtine prin depunere de cerere pe site-ul http://prevenire.gov.ro/)

 3) Certificatul pentru situatii de urgenta emis de catre MEEMA constata in baza declaratiei pe propria raspundere ca operatorul economic a inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.

 Art. 14 – (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub forma de suma forfetara, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinantate din bugetul de stat, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat in format electronic, pentru sustinerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;

b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;

d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;

g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;

h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

2) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.

3) Beneficiarii vor depune declaratie pe propria raspundere ca utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor.

 Art. 15 – Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului.

ANEXA Nr. 2

 LISTA

 domeniilor de activitate eligibile in cadrul masurii 2 Grant pentru capital de lucru

10. INDUSTRIA ALIMENTARA

 1011 Prelucrarea si conservarea carnii

 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE

 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material vegetale impletite

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR

 1811 Tiparirea ziarelor

 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire

 1814 Legatorie si servicii conexe

 1820 Reproducerea inregistrarilor

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE

 2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.

 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

 3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

 3230 Fabricarea articolelor pentru sport

 3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audiovideo, in magazinele specializate

 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

49. TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

 4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata

 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

 4932 Transporturi cu taxiuri

 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

 4941 Transporturi rutiere de marfuri

 4942 Servicii de mutare

50. TRANSPORTURI PE APA

 5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri

 5020 Transporturi maritime si costiere de marfa

 5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare

 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

51. TRANSPORTURI AERIENE

 5110 Transporturi aeriene de pasageri

 5121 Transporturi aeriene de marfa

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

 5210 Depozitari

 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

 5224 Manipulari

 5229 Alte activitati anexe transporturilor

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

 5590 Alte servicii de cazare

56. RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

 5610 Restaurante

 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

58. ACTIVITATI DE EDITARE

 5811 Activitati de editare a cartilor

 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

 5813 Activitati de editare a ziarelor

 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

 5819 Alte activitati de editare

 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

 5829 Activitati de editare a altor produse software

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA

 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

 5912 Activitati postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune

 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

 5914 Proiectia de filme cinematografice

 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICATII

 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

62. ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)

 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE

 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

 6312 Activitati ale portalurilor web

 6391 Activitati ale agentiilor de stiri

 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI

 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

 7312 Servicii de reprezentare media

 7320 Activitati de sondare a pietei si de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

 7410 Activitati de design specializat

 7420 Activitati fotografice

 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

77. ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING

 7711 Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare

 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA

 7911 Activitati ale agentiilor turistice

 7912 Activitati ale tur-operatorilor

 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

85. INVATAMANT

 8510 Invatamant prescolar

 8520 Invatamant primar

 8531 Invatamant secundar general

 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

 8541 Invatamant superior nonuniversitar

 8542 Invatamant superior universitar

 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational

 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)

 8553 Scoli de conducere (pilotaj)

 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant

90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA

 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

 9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

 9003 Activitati de creatie artistica

 9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

 9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

 9102 Activitati ale muzeelor

 9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si altor obiective de interes turistic

 9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Art. 1. – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin si pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) din Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.625/2012, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Metodologie, concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de invatamant particular consta in proba scrisa, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, cu modificarile ulterioare.

 2) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise constituita la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/grupului de unitati de invatamant care s-au asociat temporar, in concordanta cu programele specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale.

3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor sau in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, candidatii sustin si o proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea, evaluata prin calificative Admis/Respins, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, precum si candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/invatator/profesor pentru invatamant prescolar/profesor pentru invatamant primar.

5) La proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea, prevazuta la alin. (3), nu se admit contestatii, rezultatul stabilit de comisia de organizare si desfasurare a probei orale ramanand definitiv.

6) In conditiile prevazute la alin. (1), pentru angajare pe perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa, iar pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) la proba scrisa.

 Art. 2. – (1) La inscrierea la concurs, actele de studii pot fi certificate pentru conformitate cu originalul la depunerea dosarului, in acest caz fiind necesara prezentarea documentului in original si a unei copii a acestuia.

2) Inscrierea candidatilor la concurs si inregistrarea contestatiilor la proba scrisa se pot realiza si electronic in sistem online, conform procedurilor stabilite la nivelul unitatilor de invatamant particular, pe care le comunica persoanelor interesate inclusiv prin afisare pe site. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitatile de inscriere si de preluare si inregistrare a contestatiilor, in situatia in care aceste activitati se organizeaza si se desfasoara in sistem online

3) Candidatii depun obligatoriu la unitatea de invatamant, la data prezentarii pentru incheierea noului contract individual de munca, certificatul de integritate comportamentala prevazut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, in situatia in care nu au prezentat acest document la inscrierea la concurs.

 Art. 3. – Pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, la organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamant particular nu se aplica prevederile art. 1 alin. (5), (6), (8) si (9), prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologie, precum si prevederile anexelor nr. 3-10 la Metodologie. Toate celelalte prevederi din Metodologie care nu contravin prezentului ordin raman neschimbate.

 Art. 4. – Modelul cererii-tip pentru inscrierea la concurs, prevazut in anexa nr. 2 la Metodologie, se adapteaza, conform prevederilor prezentului ordin, la nivelul unitatilor de invatamant particular si se comunica persoanelor interesate, inclusiv prin afisare pe site.

 Art. 5. – Directiile generale, directiile de specialitate si institutiile din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 Ministrul educatiei si cercetarii,

 Cristina Monica Anisie

Bucuresti, 24 iulie 2020.

Nr. 4.749.

ANEXA

 Proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor sau in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile

1. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orala consta intr-un interviu in cadrul caruia se testeaza, in limba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba, competentele de receptare si comunicare ale candidatului cel putin la nivelul C1 din Cadrul european comun de referinta pentru limbi (CECRL).

2. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, proba orala consta intr-un interviu, in limba de circulatie internationala/limba moderna/limba materna/limba romana pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului, in limba respectiva, cel putin la nivelul B2 din CECRL, precum si capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmeaza sa fie predata in limba de circulatie internationala/limba moderna/limba materna/limba romana.

 III. Pentru predarea la invatamantul prescolar si primar in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile, proba orala de cunoastere a limbii consta intr-un interviu, in limba romana/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba, care sa reflecte competentele de comunicare ale candidatului cel putin la nivelul B2 din CECRL.

 NOTA:

 Proba orala de cunoastere a limbii in care urmeaza sa se faca predarea se evalueaza prin calificative Admis/Respins.

Art. 1 – Prezenta hotarare reglementeaza procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat in vederea asigurarii deplasarii elevilor prin:

a) serviciul public de transport local rutier si naval;

b) serviciul public de transport rutier judetean si naval, intre localitatea de domiciliu a elevului si localitatea unde este scolarizat;

c) transportul rutier interjudetean;

d) transportul intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti.

CAPITOLUL I

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier si naval

Art. 2 – (1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, apartinand operatorului de transport public local, in baza carnetului de elev emis de unitatea de invatamant, vizat prin stampila pentru anul in curs, eliberarea documentului de calatorie pentru transportul local de tipul legitimatie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunara.

(2) Operatorul de transport public local realizeaza pe fiecare unitate de invatamant o situatie care va cuprinde numarul de documente de transport emise si lista cu beneficiarii acestora.

(3) Operatorul de transport raspunde de realitatea, legalitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare.

(4) Operatorul de transport public local emite factura fiscala in cuantum de 50% din suma de plata pentru fiecare unitate de invatamant si 50% pentru unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia domiciliaza elevul/raza teritoriala a unitatii de invatamant.

Art. 3 – Operatorul de transport public local are obligativitatea de a mentine acelasi tarif pentru elevi pe durata anului scolar, care nu poate fi mai mare decat cel practicat pentru celelalte categorii de calatori.

Art. 4 – (1) Lunar, pana la data de 25 a fiecarei luni, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumit in continuare ISMB, solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectiva. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele scolare judetene/ ISMB vor lua in considerare si sumele neutilizate/restante, dupa caz, din perioada precedenta.

(2) Inspectoratele scolare judetene/ISMB repartizeaza unitatilor de invatamant sumele primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.

CAPITOLUL II

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu

Art. 5 – Pentru asigurarea gratuitatii transportului elevilor, pe durata cursurilor, in conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliati in alta localitate fata de unitatea de invatamant, depun la inceputul fiecarui semestru la secretariatul unitatii de invatamant o cerere prin care solicita eliberarea adeverintei care atesta calitatea de elev inmatriculat la unitatea de invatamant, in vederea deplasarii cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea scolara.

Art. 6 – Unitatea de invatamant elibereaza elevului care a depus cererea prevazuta la art. 5 o adeverinta care atesta calitatea acestuia de elev inmatriculat la unitatea de invatamant, traseul de la unitatea de invatamant la localitatea de domiciliu si dreptul de a beneficia de transport gratuit.

Art. 7 – (1) In baza adeverintei prevazute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval elibereaza documentul de calatorie de tipul legitimatie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevazut in adeverinta eliberata de unitatea de invatamant.

(2) O copie a documentului de calatorie cu numele operatorului si traseul pe care circula elevul se depune de catre elev/parinte/tutore la unitatea de invatamant.

Art. 8 – (1) Fiecare unitate de invatamant transmite consiliului judetean pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna trecuta, o situatie cu suma cuvenita pentru deplasarea elevilor care beneficiaza de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel judetean, insotita de prezenta la cursuri si numele operatorului de transport.

(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se centralizeaza la nivelul consiliului judetean, pe fiecare unitate de invatamant.

Art. 9 – Consiliul judetean transmite fiecarui operator de transport care a emis documentul de calatorie situatia centralizata cu numarul de elevi si zilele in care acestia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de invatamant.

Art. 10 – (1) Operatorul de transport, in urma centralizarii situatiilor primite de la consiliul judetean, emite factura fiscala in cuantum de 50% din suma de plata pentru fiecare unitate de invatamant si 50% pentru consiliul judetean, pe care le transmite spre decontare.

(2) Operatorul de transport public rutier/naval la nivel judetean are obligatia de a mentine acelasi tarif pentru elevi pe durata anului scolar, care nu poate fi mai mare decat cel practicat pentru celelalte categorii de calatori.

(3) Consiliul judetean efectueaza plata catre operatorii de transport, pe baza situatiilor transmise de unitatea de invatamant, potrivit art. 8, si a facturii primite de la operator.

(4) Operatorul de transport raspunde de realitatea, legalitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare.

Art. 11 – (1) Lunar, pana la data de 25 a fiecarei luni, inspectoratele scolare judetene/ISMB solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel judetean, pentru luna respectiva. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele scolare judetene/ISMB vor lua in considerare si sumele neutilizate/ restante, dupa caz, din perioada precedenta.

(2) Inspectoratele scolare judetene/ISMB repartizeaza unitatilor de invatamant sumele primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru asigurarea deplasarii elevilor prin servicii publice rutiere/navale, la nivel judetean.

CAPITOLUL III

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudetean

Art. 12 – Pentru asigurarea transportului in conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliati in alta localitate fata de unitatea de invatamant, depun la inceputul fiecarui semestru la secretariatul unitatii de invatamant o cerere din care sa rezulte solicitarea asigurarii transportului rutier interjudetean ca urmare a frecventarii cursurilor la respectiva unitate de invatamant.

Art. 13 – Unitatea de invatamant elibereaza elevului care solicita asigurarea gratuitatii transportului interjudetean o adeverinta care atesta calitatea de elev inmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de invatamant la localitatea de domiciliu si dreptul de a beneficia de transport gratuit.

Art. 14 – (1) Legitimatia de transport gratuit se elibereaza de operatorul care asigura transportul, pe traseul prevazut in adeverinta eliberata de unitatea de invatamant.

(2) O copie a legitimatiei de transport cu numele operatorului si traseul se depune de catre elev/parinte/tutore la unitatea de invatamant.

Art. 15 – (1) Operatorul de transport, pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare, se prezinta la unitatea de invatamant care va certifica numarul de calatorii, efectuate in luna anterioara, in functie de prezenta la cursuri a elevilor care beneficiaza de gratuitate pentru transportul interjudetean, conform situatiei al carei model este prevazut in anexa nr. 1.

(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste in 3 exemplare, din care un exemplar ramane la unitatea de invatamant, un exemplar la operatorul de transport si un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Art. 16 – (1) Operatorul de transport, pe baza situatiilor certificate de unitatea de invatamant, va intocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, o singura data pe luna, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.

(2) Decontul, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la operatorul de transport si un exemplar se transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor insotit de adresa de inaintare al carei model este prevazut in anexa nr. 3.

Art. 17 – Operatorul de transport raspunde de realitatea, legalitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare.

Art. 18 – Operatorul de transport are obligatia de a mentine pe durata anului scolar un tarif ferm si care nu poate fi mai mare decat cel practicat pentru celelalte categorii de calatori.

Art. 19 – Autoritatile implicate isi vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente decontarii.

1. La articolul 9, alineatul (4) se abroga.

2. La articolul 9, alineatele (5) si (9) vor avea urmatorul cuprins:

”(5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unitatii/institutiei de invatamant este obligat sa depuna, cu respectarea stricta a termenului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie, la registratura inspectoratului scolar, dosarul candidatului.

……………………………………………………………………………………

(9) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Lista se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii si pe site-ul acestuia, conform graficului prevazut in anexa nr. 1.”

3. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

”Art. 10 – (1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul scolar, respectiv la registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii – pentru Palatul National al Copiilor, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Contestatiile se pot transmite si prin e-mail la o adresa afisata concomitent cu lista cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii de catre inspectoratul scolar, respectiv de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii – pentru Palatul National al Copiilor. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, este formata din:

a) presedinte – inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul National al Copiilor – director pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii;

b) secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor – un reprezentant al Directiei generale economice din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii;

c) membri – consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor – inspectori din cadrul directiei de specialitate si un consilier juridic al Directiei generale juridice, control, relatii publice si comunicare din Ministerul Educatiei si Cercetarii, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.”

4. Anexa nr. 1 la metodologie se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ANEXA

(Anexa nr. 1 la metodologie)

GRAFICUL

desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2020

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant. Transmiterea propunerii Palatului National al Copiilor catre Ministerul Educatiei si Cercetarii cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate

Perioada: 5-6 martie 2020

2. Comunicarea fiselor de (auto)evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant de catre inspectoratul scolar in teritoriu

Perioada: 9-10 martie 2020

3. Depunerea de catre candidati a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica

Perioada: 25 mai-3 iunie 2020

4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar

Perioada: 4-12 iunie 2020

5. Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate; verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit; aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestei liste la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii dupa aprobarea de catre comisia de evaluare, in cazul Palatului National al Copiilor

Perioada: 29 iunie-10 iulie 2020

6. Depunerea/Transmiterea contestatiilor privind punctajul acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite

Perioada: 13-17 iulie 2020

7. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii, validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in cazul Palatului National al Copiilor

Termen: pana la 30 iulie 2020

8. Inaintarea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat, precum si listelor cu personalul didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar, validat, in vederea acordarii gradatiei de merit

Termen: pana la 7 august 2020

9. Emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit

Termen: pana la 24 august 2020

”REGULI

privind accesul in lacasele de cult, distanta minima de siguranta si masuri sanitare specifice pentru desfasurarea activitatilor religioase

I. Reguli privind accesul si desfasurarea activitatilor

1. Accesul credinciosilor in lacasul de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat se va face limitat, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta de minimum 2 m intre persoane.

2. Nu se va permite accesul credinciosilor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree).

3. La intrarea in lacasul de cult sau in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat, persoanele sunt obligate sa isi dezinfecteze mainile cu dezinfectant pe baza de alcool, pus la dispozitie de organizatorii evenimentului religios.

4. Se vor plasa, la loc vizibil, anunturi scrise privind regulile de distantare fizica si cele de acces in lacasurile de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat.

5. Activitatile religioase in interiorul lacaselor de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat se desfasoara cu participarea unui numar de maximum 16 persoane.

6. In interiorul lacaselor de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat este obligatorie purtarea mastii, astfel incat sa acopere gura si nasul.

7. Slujbele care se vor oficia de catre personalul de cult, in aer liber, se vor desfasura cu mentinerea distantei de 1,5 m intre persoane.

8. Slujbele religioase desfasurate in spatii publice, in exteriorul lacasurilor de cult, nu sunt considerate adunari publice.

II. Masuri sanitare specifice

1. In cadrul ritualurilor religioase in care se vor folosi obiecte de cult care intra in contact cu credinciosii, acestea se vor dezinfecta dupa fiecare utilizare.

2. Se vor dezinfecta periodic, o data la 4 ore, obiectele sau suprafetele frecvent atinse (de exemplu, manerele usilor, balustrade, scaune).”

”Art. 1. – Prin prezenta ordonanta de urgenta se aproba punerea la dispozitia autoritatilor publice locale a necesarului de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale, definite ca fiind:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de pana la 704 lei inclusiv, reprezentand nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare;

d) persoanele incadrate in grad de handicap care realizeaza venituri exclusiv din prestatiile sociale prevazute de art. 42 si 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2020 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, la cap. 66.01 ”Sanatate” titlul 20 ”Bunuri si servicii”, cu suma de 230.000 mii lei pentru achizitia de masti de protectie prevazute la art. 1.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2020.

Art. 3. – (1) Achizitia bunurilor prevazute la art. 1 se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii pentru Rezerva Ministerului Sanatatii prin procedura de negociere fara publicare prealabila in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Bunurie achizitionate potrivit alin. (1) vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sanatatii prin ordin al ministrului sanatatii si vor fi distribuite beneficiarilor prevazuti la art. 1.

Art. 4. – (1) Se acorda un numar de 50 de masti de protectie, pentru fiecare persoana prevazuta la art. 1, aferente unei perioade de 2 luni.

(2) Autoritatile publice locale au obligatia sa intocmeasca liste nominale cu persoanele prevazute la art. 1 si sa le transmita directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea stabilirii necesarului de repartizat. Pentru intocmirea listelor cuprinzand persoanele prevazute la art. 1 lit. c) si d), Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Casa Nationala de Pensii Publice, respectiv prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si structurile subordonate acestora, pune la dispozitia autoritatilor publice locale datele si informatiile necesare.

(3) Distribuirea mastilor de protectie se face de catre Ministerul Sanatatii prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit necesarului comunicat de acestea intocmit in baza listelor prevazute la alin. (2).

(4) Autoritatile publice locale au obligatia sa ridice de la directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti mastile repartizate, pe baza de proces-verbal de predare-primire.

(5) Mastile de protectie vor fi distribuite beneficiarilor prevazuti la art. 1 de catre autoritatile publice locale cu ajutorul asistentilor medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistentilor sociali sau altor angajati din cadrul serviciului public de asistenta sociala, in termen de maximum 3 zile de la primire, pe baza procedurii de distribuire stabilite de autoritatile publice locale, conform reglementarilor interne.

(6) Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de masti de protectie, o singura data, indiferent de categoria de persoane defavorizate careia ii apartin, la data distribuirii acestora.

(7) Persoanele care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 1, ulterior intocmirii listelor prevazute la alin. (2), beneficiaza de masti de protectie pe baza documentelor doveditoare, reprezentand dispozitiile de stabilire a dreptului la ajutor social sau alocatie pentru sustinerea familiei, decizia de pensie si certificatul de incadrare in grad de handicap, dupa caz.”

”2. La capitolul IV, dupa articolul 78(1) se introduce un nou capitol, capitolul V, care cuprinde articolul 78(2), cu urmatorul cuprins:

”CAPITOLUL V

Dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate incepand cu data de 15 mai 2020 in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

Art. 78(2)

(1) Certificatele de concediu medical eliberate incepand cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevazute la alin. (1), adeverinta prevazuta la art. 34 alin. (1) se poate elibera si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(3) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (1), acordate de medici, altii decat medicii de familie, se depun la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fara viza medicului de familie.

(4) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (1) se pot transmite de catre persoanele beneficiare catre platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(5) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile si completarile ulterioare, medicul de familie elibereaza certificatul de concediu medical pentru carantina cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din acelasi ordin, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei de carantina.

(6) Documentul care atesta iesirea din starea de carantina a persoanei asigurate, pentru alte situatii decat cele prevazute la alin. (5), necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita si se poate transmite de catre directiile de sanatate publica persoanelor aflate in aceasta situatie si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(7) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, precum si cele acordate pentru risc maternal se elibereaza pana la data de 30 iunie 2020 si se platesc fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale, respectiv fara avizul medicului de medicina muncii.

(8) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plata si se depun de catre persoanele prevazute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurari de sanatate, in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

(9) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) si 2 (roz), se depun de catre persoana asigurata la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberarii acestora.

(10) Certificatele de concediu medical, acordate de medici, altii decat medicii de familie, eliberate pana la data de 30 iunie 2020, se platesc fara avizul medicului de familie.

(11) Prevederile alin. (4), (8) si (9) sunt aplicabile si certificatelor de concediu medical prevazute la alin. (10).

(12) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical atat pentru perioada internarii, cat si pentru durata externarii, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator.

(13) Pentru situatiile prevazute la alin. (12), in cazul in care la externarea din spital se impune continuarea ingrijirii pacientului, medicul curant stabileste perioada necesara ingrijirii si elibereaza un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordata la externare.

(14) Pentru situatiile prevazute la alin. (13), daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune cu cel mult 14 zile.

(15) Pentru perioada cuprinsa intre data de 15 mai 2020 si data de 30 iunie 2020, daca, dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, pentru alte situatii decat cele prevazute la alin. (14), starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

(16) Incepand cu data de 15 mai 2020, documentele prevazute la art. 64 alin. (2), precum si certificatele de concediu medical aferente solicitarii se pot transmite catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(17) Incepand cu data de 15 mai 2020, documentele necesare preluarii in plata prevazute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de catre persoanele interesate catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(18) In cererile de recuperare a sumelor prevazute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2) de catre institutiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala nu se cuprind sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina institutionalizata sau la o locatie declarata sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, incepand cu veniturile aferente lunii martie 2020, si care au fost suportate integral de catre aceste institutii.”

”INSTRUCTIUNI GENERALE privind masurile de igiena

I. Portul mastii

1. Obligatii la nivelul angajatorului/conducatorului institutiei:

a) angajatorul va lua masuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluarii de risc pentru fiecare angajat, in functie de programul de lucru, specificul activitatii desfasurate, structura organizatorica, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc si vor stabili conditiile purtarii mastii pentru angajati;

c) responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca va face instruirea angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca (SSM).

2. Masuri generale:

Masca trebuie purtata in orice spatiu public inchis, spatii comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca, pe toata durata prezentei in aceste spatii.

In functie de evaluarea riscului, efectuata de medicul de medicina muncii al unitatii, pot exista unele exceptii, astfel:

a) angajatul este singur in birou;

b) persoana sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare;

c) persoana desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.);

d) prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane;

e) vorbitorii in public, in spatii interioare, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre acestia si alte persoane, doar in cazul in care nu se afla mai mult de 16 persoane in incinta;

f) copiii cu varsta mai mica de 5 ani.

3. Utilizarea corecta a mastilor:

a) Mastile sunt eficiente daca sunt folosite in combinatie cu curatarea frecventa a mainilor cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.

b) Inainte de a pune masca, mainile trebuie igienizate (cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun). Masca trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul.

c) Masca trebuie schimbata o data la 4 ore si ori de cate ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat.

d) Masca nu se atinge in timpul purtarii; in cazul atingerii mastii, mainile trebuie igienizate (cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun).

e) Dupa folosire, masca se arunca imediat, intr-un cos de gunoi, preferabil cu capac, urmata de igienizarea mainilor.

f) Nu se recomanda reutilizarea mastilor medicale.

g) In cazul aparitiei febrei, tusei si stranutului, purtarea mastii este recomandata in orice circumstanta (de exemplu, in spatiile deschise, la domiciliu).

II. Triajul la intrarea intr-o incinta a institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor

Pentru personalul angajat:

1. La intrarea intr-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor.

2. Triajul epidemiologic nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal si consta in:

a) masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3sC), la care se poate adauga marja de eroare prevazuta in prospectul dispozitivului;

b) observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata);

c) in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3sC, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus;

d) daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3sC sau/si prezenta altor simptome respiratorii, persoana este trimisa pentru consult la medicul de familie; daca persoana:

(i) se incadreaza in definitia de caz suspect COVID-19, medicul de familie ii va recomanda testarea;

(ii) nu se incadreaza in definitia de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul catre alta afectiune.

3. Persoanele cu functie de conducere din fiecare unitate (sefii de structura) au responsabilitatea de a dispune triajul observational al angajatilor din subordinea directa.

Medicul de medicina muncii:

a) are obligatia monitorizarii starii de sanatate a angajatilor;

b) va face instruirea angajatilor in ceea ce priveste SSM (securitatea si sanatatea in munca);

c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide daca sunt si alte zone unde nu este obligatorie masca.

Pentru alte persoane decat personalul angajat:

a) Intrarea intr-o incinta este permisa doar pentru persoanele care, in mod rezonabil, au motive justificate de a se afla in acea incinta.

b) In cazul in care este necesara doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza in afara incintei, direct persoanei careia ii sunt destinate, cu respectarea masurilor de precautie.

c) Daca este necesara intrarea in incinta, sunt obligatorii triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor.

Triajul epidemiologic nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal si consta in:

a) masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3 gr.C);

b) observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata).

In cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3 gr.C, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus.

Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 gr.C sau/si prezenta altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul in incinta.

Daca temperatura inregistrata nu depaseste 37,3 gr.C, iar persoana nu prezinta alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar insotita de catre o persoana din sediu si dupa inregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.”

”Art. 1. – Se interzice exportul de bustean, cu sau fara coaja, sau lemn rotund, pentru o perioada de 10 ani in spatiul extracomunitar incepand cu data de 1 ianuarie 2021.

Art. 2. – (1) In vederea aplicarii regimului silvic si gestionarii durabile a fondului forestier se instituie Registrul national de evidenta informatizata a proprietatilor forestiere, la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(2) Realizarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publica a statului este finantata de la bugetul de stat sau din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului.

Art. 3. – (1) In vederea asigurarii transparentei recoltarii masei lemnoase din fondul forestier national se instituie Catalogul national al masei lemnoase la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va publica Catalogul national al masei lemnoase pe site-ul propriu, al carui model se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(3) Structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor verifica prin sondaj actele de punere in valoare in baza unor criterii de risc.

Art. 4. – Nerespectarea interdictiei de export a masei lemnoase prevazuta la art. 1 se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda in cuantum de 100.000 lei.”

”Art. 1. – (1) Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, toti angajatorii din sectorul public si din privat implementeaza urmatoarele masuri:

a) reinstruiesc in domeniul securitatii si sanatatii in munca toti lucratorii care au stat la domiciliu in perioada starii de urgenta, somaj tehnic, telemunca, munca la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS-CoV-2 si se va desfasura in timpul programului normal de lucru al lucratorilor;

b) reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS-CoV-2;

c) stabilesc activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, in functie de specificul acestora si de resursele disponibile, si implementeaza masurile necesare pentru reluarea si/sau mentinerea activitatii, in conditiile respectarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu – care poate ramane o prioritate;

d) identifica riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si actualizeaza documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor la noile conditii de desfasurare a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii SARS-CoV-2;

e) stabilesc consultari cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca;

f) afiseaza la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie pentru angajatii si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;

g) informeaza angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirului SARS-CoV-2;

h) informeaza angajatii cu privire la precautiunile universal valabile:

– mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;

– mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie;

– evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/ nedezinfectate;

– mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut (in plica cotului sau in servetel de unica folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor;

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m;

i) pot asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS CoV-2 (masca de protectie, manusi) prin consultare cu responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, in functie de specificul activitatii;

j) se asigura ca in sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care intra in sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile de protectie stabilite de acesta;

k) asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de masurile preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;

l) pot individualiza programul de lucru al angajatilor (cu deosebire al angajatilor din grupurile vulnerabile) care desfasoara activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si specificul activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de lucru;

m) pot individualiza programul de lucru al angajatilor astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui interval de minimum o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minimum trei ore, in transe de minimum 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul angajatorilor cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru. Masura are in vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru;

n) asigura culoare speciale de acces in incinta si de circulatie pentru angajati, in vederea evitarii aglomeratiei la locurile de munca;

o) limiteaza accesul la zonele comune si asigura respectarea normelor de distantare sociala in aceste zone;

p) stabilesc reguli pentru evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane si nesecurizate de persoane in incinta institutiei;

q) desemneaza un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in unitate/institutie;

r) asigura triajul observational al angajatilor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului;

s) amplaseaza dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca;

t) interzic accesul in unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;

u) intrerup orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitatii cu o persoana simptomatica;

v) aplica benzi de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se lucreaza cu publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in incinta, recomandand, in masura in care conditiile meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 m;

w) dispun aerisirea birourilor minimum o data de zi;

x) dezinfecteaza balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate, precum si alte zone intens folosite (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar);

y) dezinfecteaza cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar spatiile comune si spatiile de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;

z) pot crea spatii special amenajate pentru angajatii care apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani);

aa) asigura acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri intre lucratori;

ab) evita folosirea instalatiei de climatizare sau, daca este necesar sa o foloseasca, asigura nebulizarea si dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara programului de lucru;

ac) asigura in permanenta, la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, sapun si dezinfectant de maini si monteaza postere cu modul corect de spalare a mainilor;

ad) amenajeaza spatiul de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre birouri, in masura in care birourile sunt apropiate;

ae) limiteaza deplasarile in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare desfasurarii activitatii si se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze, angajatii se deplaseaza cu asigurarea conditiilor de preventie minimale;

af) se asigura ca circulatia documentelor in institutie/companie se realizeaza preponderent prin mijloace electronice;

ag) revizuiesc planul de prevenire si protectie, conform prevederilor mentionate;

ah) revizuiesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor mentionate si le aduc la cunostinta angajatilor.

(2) Masuri speciale in cazul in care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:

a) angajatii cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree etc.) si/sau febra mai mare de 37,3 C/u-3920? si/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea persoanei; in marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii;

b) daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta este mai scurt de 7 zile:

(i) se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute);

(ii) inainte de incheierea programului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea geamurilor);

(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curatenie la particulele respiratorii, se amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 de ore. In situatia in care respectarea acestui interval nu este posibila, efectuarea curateniei se va amana cat mai mult;

c) daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta:

(i) nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara;

(ii) se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina;

d) se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) si se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de catre aceste persoane a semnelor si a simptomelor de infectie respiratorie.

Art. 2. – Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, toti angajatii din sectorul public si privat au obligatia sa urmeze masurile de mai jos:

a) respecta toate instructiunile prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca intocmite de catre angajator pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;

b) poarta mastile de protectie care sa acopere nasul si gura la locurile de munca organizate de angajatori;

c) isi pot schimba echipamentul de protectie utilizat in drum spre locul de munca (masca si manusi) cu un echipament nou;

d) accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu, la inceputul programului si ori de cate ori revin in sediu;

e) instiinteaza imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de lucru, simptome ale infectarii cu virusul SARS CoV-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata);

f) raman la domiciliu daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si anunta angajatorul cu privire la acest lucru;

g) contacteaza, imediat, medicul de medicina a muncii responsabil al unitatii/medicul de familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgenta 112;

h) in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu;

i) in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de catre directia de sanatate publica din judetul in care isi desfasoara activitatea/municipiul Bucuresti, la incheierea perioadei de carantina; angajatorii de tip institutii/autoritati publice suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina ale propriilor angajati;

j) se va intrerupe orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta institutiei si persoana simptomatica;

k) dezinfecteaza spatiul de lucru si obiectele necesare activitatii proprii;

l) isi spala si isi dezinfecteaza mainile;

m) identifica si folosesc culoarele de circulatie asigurate de catre angajator;

n) evita stationarea in spatiile comune;

o) aerisesc frecvent (minimum o data pe zi) spatiul inchis in care isi desfasoara activitatea;

p) in cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajatii isi desfasoara activitatea sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala sau contaminare epidemiologica cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

q) evita, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in interiorul, cat si in exteriorul unitatii/institutiei, pentru a limita contactul direct intre persoane.

Art. 3. – Pentru angajatorii din serviciile sociale destinate categoriilor vulnerabile, prevederile prezentului ordin se completeaza cu recomandarile Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.

Art. 4. – Angajatorii din sectorul public si privat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.”

”MASURILE pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul culturii

I. Masuri si reguli pentru activitatea muzeelor si galeriilor de arta

1. Masuri care privesc angajatii si raspunderea individuala:

Angajatii vor respecta masurile de precautie universal valabile:

a) portul obligatoriu al mastii (medicale/nonmedicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul;

b) se vor izola la domiciliu in cazul in care au venit in contact cu un caz suspect sau confirmat de infectie cu virusul SARS-CoV-2;

c) nu trebuie sa se prezinte la munca daca prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata);

d) isi vor informa fara intarziere superiorii in cazul in care afla ca o persoana cu care au avut contact in perioada desfasurarii activitatii este infectata/suspecta ca ar fi infectata cu virusul SARS-CoV-2, precum si in cazul in care afla ca au fost infectati ei insisi;

e) spalatul pe maini ori de cate ori este nevoie, evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate.

II. Masuri care privesc accesul si contactul cu publicul vizitator:

a) coordonarea cu autoritatile de sanatate si cele locale astfel incat asigurarea sanatatii angajatilor si a publicului sa reprezinte obiectivul prioritar;

b) deschiderea graduala, fazata, in concordanta cu situatia epidemiologica locala, din judetul/regiunea in care se afla muzeul sau galeriile de arta;

c) se vor plasa la loc vizibil anunturi scrise privind regulile de distantare fizica si cele de acces in muzeu;

d) accesul in muzeu sau galerie de arta se face cu respectarea de catre participanti a distantarii de minimum 2 m;

e) limitarea accesului publicului vizitator astfel incat sa fie asigurata o distanta de minimum 2 m intre oricare doua persoane, dar fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului;

f) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirectionale pentru facilitarea mentinerii distantei fizice;

g) accesul publicului va fi permis numai in conditiile purtarii de masca (medicala/non-medicala) pe toata durata vizitei in muzeu. Pentru a oferi o protectie eficace, masca trebuie sa acopere gura si nasul;

h) limitarea vizitei la un interval de timp de 2 ore in muzeu sau galerie de arta;

i) vizitatorii isi vor dezinfecta mainile cu dezinfectat pe baza de alcool care va fi pus la dispozitie la intrarea in muzeu sau in galeria de arta;

j) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru incaltaminte aflate la intrarea in muzeu sau in galeria de arta;

k) la intrarea in muzeu sau in galeria de arta se va efectua un triaj observational si nu se va permite accesul persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree);

l) termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuza sa le fie verificata temperatura nu vor avea acces in muzeu sau in galeria de arta;

m) plasarea de paravane despartitoare la ghiseele muzeului;

n) incurajarea utilizarii platii cu cardul;

o) interzicerea reutilizarii pliantelor, brosurilor si a altor materiale informative in format fizic;

p) dezinfectia regulata a suprafetelor;

q) interzicerea utilizarii aparatelor de audio-guide;

r) aerisirea periodica a incaperilor;

s) in cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii, si se va efectua dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului;

t) restrictionarea accesului in salile de expozitie cu suprafete mici;

u) interzicerea accesului la cafeneaua/bistroul muzeului sau a galeriei de arta, acolo unde acestea exista;

v) restrictionarea grupurilor de vizitatori, tururilor ghidate, evenimentelor publice si/sau private;

w) restrictionarea accesului la zone de picnic si spatii de joaca organizate in spatiile in aer liber, acolo unde acestea exista.

3. Masuri care privesc angajatorii:

a) triajul observational al angajatilor nu permite prezenta la locul de munca al persoanelor care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata);

b) termometrizarea noncontact zilnica, la intrarea in serviciu – angajatii cu temperatura peste 37,3 gr.C vor fi trimisi acasa;

c) angajatii muzeului vor purta masca (medicala/ nonmedicala);

d) se va asigura distanta fizica intre angajati de minimum 2 m;

e) acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei sociale de minimum 2 metri;

f) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerarile la intrare/iesire din incinta si pentru a limita numarul de angajati prezenti in acelasi timp in incinta.

4.  Masuri pentru personalul care lucreaza in birouri:

a) asigurarea distantei de minimum 1,5 m intre angajatii care lucreaza la birouri orientate fata-spate si spate-spate;

b) pentru birourile deschise orientate fata-fata asigurarea separarii acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe baza de alcool;

c) dezinfectia suprafetelor de lucru la inceperea serviciului si apoi o data la 4 ore;

d) acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei fizice de minimum 2 m;

e) aerisirea periodica a incaperilor;

f) in cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului se efectueaza nebulizare o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii, si se va efectua dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului.

II. Masuri si reguli pentru activitatea bibliotecilor

1. Masuri care privesc angajatii si raspunderea individuala

Angajatii vor respecta masurile de precautie universal valabile:

a) portul obligatoriu al mastii (medicale/non-medicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul;

b) se vor izola la domiciliu in cazul in care au venit in contact cu un caz suspect sau confirmat de infectie cu virusul SARS-CoV-2;

c) nu trebuie sa se prezinte la munca daca au simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata);

d) isi vor informa fara intarziere superiorii in cazul in care afla ca o persoana cu care au avut contact in perioada desfasurarii activitatii este infectata/suspecta ca ar fi infectata cu virusul SARS-CoV-2, precum si in cazul in care afla ca au fost infectati ei insisi;

e) spalatul pe maini ori de cate ori este nevoie, evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate.

2. Masuri care privesc accesul si contactul cu publicul vizitator:

a) coordonarea cu autoritatile de sanatate si cele locale astfel incat asigurarea sanatatii angajatilor si a publicului sa reprezinte obiectivul prioritar;

b) deschiderea graduala, fazata, in concordanta cu situatia epidemiologica locala, din judetul/regiunea in care se afla biblioteca;

c) se vor plasa la loc vizibil anunturi scrise privind regulile de distantare fizica si cele de acces;

d) limitarea accesului astfel incat sa fie asigurata o distanta de minimum 2 m intre persoane;

e) au obligatia de a termometriza noncontact vizitatorii. Persoanele care refuza sa le fie verificata temperatura nu vor avea acces in incinta cladirii;

f) accesul publicului va fi permis numai in conditiile purtarii de masca (medicala/nonmedicala) pe toata durata vizitei. Pentru a oferi o protectie eficace, masca trebuie sa acopere gura si nasul;

g) vizitatorii isi vor dezinfecta mainile cu dezinfectat pe baza de alcool care va fi pus la dispozitie la intrare;

h) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru incaltaminte aflate la intrare;

i) se va efectua un triaj observational si nu se va permite accesul persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree);

j) plasarea de paravane despartitoare la ghisee/casierii;

k) incurajarea utilizarii platii cu cardul;

l) dezinfectia regulata a suprafetelor;

m) aerisirea periodica a incaperilor;

n) in cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului se efectueaza nebulizare o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii si se va efectua dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului;

o) restrictionarea accesului in salile de lectura cu suprafete mici;

p) interzicerea accesului la cafenea/bistro, acolo unde acestea exista;

q) sunt interzise evenimentele publice si/sau private;

r) restrictionarea activitatilor culturale si de educare in biblioteci;

s) asigurarea amenajarii biroului de la receptie astfel incat sa existe mai multe statii de lucru separate, aflate la cel putin 1,5 metri unul de altul, si fiecare angajat sa aiba locul sau;

t) receptia si birourile de imprumut vor trebui sa aiba instalate ecrane de protectie;

u) se vor monta marcaje in apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distante de cel putin 1 metru intre utilizatori;

v) se va stabili si implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerarile si pentru respectarea distantarii impuse;

w) organizarea rezervarilor documentelor se va putea face prin telefon, e-mail, site etc., cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cartilor, pentru a elimina formarea de aglomerari de cititori;

x) in vederea limitarii numarului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;

y) accesul in salile de lectura va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distantarea sociala, astfel incat sa fie asigurata o distanta de minimum 1,5 m intre oricare 2 persoane sau 4 m^2 pentru fiecare vizitator;

z) accesul la calculatoare in biblioteca va fi limitat, cu respectarea normelor de distantare sociala, iar in lipsa unui protocol de dezinfectare se recomanda anularea acestui serviciu;

aa) se recomanda o perioada de carantina a documentelor, in cazul in care dezinfectia acestora nu este posibila;

bb) restituirea documentelor imprumutate si imprumutul de documente se vor face cu respectarea urmatoarelor reguli:

1. documente (carti, reviste etc.) pe hartie fara elemente din plastic: minimum 3 zile carantina;

2. documente pe hartie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile carantina;

3. sau dezinfectarea copertelor cu material imbibat cu produse biocide avizate, respectand timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, inainte de a intra din nou in circulatie, pentru a se asigura ca virusul nu mai este viabil pe suprafata de hartie;

4. documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile carantina sau dezinfectie cu material imbibat cu produse biocide avizate, respectand timpul de uscare, urmat de o carantinare de 3 zile, daca sunt documente din hartie in acel CD sau DVD (brosuri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft;

cc) documentele care au ramas in biblioteca si care nu au fost manipulate in timpul izolarii pot fi manipulate in continuare fara a mai fi dezinfectate in vederea reluarii operatiunilor;

dd) in absenta unei camere de carantina se va aranja un spatiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectura care poate fi usor adaptat si izolat), cu rafturi si/sau mese disponibile pe care sa se stocheze documente, asigurandu-se faptul ca acel spatiu nu este accesibil pentru public;

ee) toate operatiunile de manipulare, carantina, dezinfectie si curatenie vor trebui sa fie executate de personalul din biblioteca echipat cu echipament de protectie.

3. Masuri care privesc angajatorii:

a) triajul observational al angajatilor si nu vor permite prezenta la locul de munca a persoanelor care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata);

b) termometrizarea zilnica, la intrarea in serviciu – angajatii cu temperatura peste 37,3sC vor fi trimisi acasa;

c) angajatilor li se vor asigura masti (medicala/nonmedicala);

d) nu vor obliga angajatii sa se prezinte la munca daca acestia prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata);

e) se va asigura distanta fizica intre angajati de minimum 2 m;

f) acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei sociale de minimum 1,5 metri;

g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerarile la intrarea/iesirea din incinta si pentru a limita numarul de angajati prezenti in acelasi timp in incinta.

4. Masuri pentru personalul care lucreaza in birouri:

a) asigurarea distantei de minimum 1,5 m intre angajatii care lucreaza la birouri orientate fata-spate si spate-spate;

b) pentru birourile deschise orientate fata-fata asigurarea separarii acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe baza de alcool;

c) dezinfectia suprafetelor de lucru la inceperea serviciului si apoi o data la 4 ore;

d) acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei fizice de minimum 2 m;

e) aerisirea periodica a incaperilor;

f) in cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului se efectueaza nebulizare o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii, si se va efectua dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului.”

”Art. 1. – Prezentul ordin stabileste masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii, unitati/institutii de invatamant, institutii publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea acestuia.

Art. 2. – Entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa ia masuri pentru organizarea activitatii, astfel:

a) accesul trebuie sa fie organizat astfel incat sa fie asigurata o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta minima de 2 m intre oricare doua persoane apropiate;

b) sa nu permita accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3 gr.C;

c) sa asigure dezinfectarea suprafetelor expuse si evitarea aglomerarii de persoane.

Art. 3. – In contextul epidemiologic actual, in conditiile in care este necesara prezenta fizica a elevilor/studentilor pentru desfasurarea de activitati/examinare, se impune respectarea unor masuri specifice de protejare a acestora si a intregului personal care participa la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin, Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, recomandarilor si dispozitiilor autoritatilor de resort.

Art. 4. – (1) Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia respectarii masurilor de prevenire si protectie pe perioada desfasurarii activitatilor de pregatire pentru elevii claselor terminale, precum si pe perioada organizarii examenelor nationale si de certificare si calificare.

(2) Activitatea de pregatire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi, cu pauza de cel putin 10 minute la fiecare ora pentru aerisirea incaperilor. Prin exceptie de la prevederile art. 9 lit. (n) din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, pentru elevii care studiaza in limbile minoritatilor nationale, activitatea de pregatire nu va dura mai mult de 4 ore.

(3) Pauzele se vor programa astfel incat simultan sa nu fie in pauza mai mult de doua grupe de maximum 10 elevi fiecare.

(4) Inainte de inceperea activitatilor de pregatire/examinare, in spatiile unde acestea urmeaza a se desfasura se va realiza dezinfectia suprafetelor cu substante biocide, pe baza de clor sau alcool, urmata de aerisirea incaperii pentru o perioada de cel putin 30 de minute.

(5) Accesul in interiorul unitatii de invatamant preuniversitar se va realiza doar dupa dezinfectia mainilor, verificarea temperaturii care nu trebui sa depaseasca 37,3 gr.C si sub rezerva absentei simptomelor virozelor respiratorii.

(6) Pe toata durata activitatilor desfasurate in scoala, atat elevii, cat si si profesorii vor purta masca medicala simpla sau masca nemedicala din diverse materiale textile, iar elevii vor fi asezati in banci astfel incat sa aiba cel putin un loc liber in stanga si dreapta si un rand liber in fata si spate. Mastile purtate de elevi si profesori vor fi colectate in vederea eliminarii in locuri special destinate.

(7) Activitatea de examinare se va desfasura cu respectarea tuturor masurilor mai sus prezentate.

Art. 5. – (1) Unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior au obligatia sa asigure urmatoarele masuri pentru elevi, studenti si personalul din cadrul acestora:

a) la intrarea in institutie a elevilor/studentilor si cadrelor didactice:

1. asigurarea triajului epidemiologic (care sa cuprinda si termometrizare si antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) – candidati, examinatori;

2. prestabilirea circuitului catre/si din sala de examen;

3. candidatii si supraveghetorii vor fi protejati de masca faciala;

4. intrarea in sala de examen se va face in mod organizat, pe rand, pastrand distanta de 2 m; spatierile necesare se pot marca cu banda colorata in fata usii;

5. pupitrele vor fi individualizate/prestabilite si de asemenea se va asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala, astfel incat sa se asigure cunoasterea si intrarea/locarea fara a parcurge toata suprafata salii; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct catre locul destinat;

b) asigurarea conditiilor igienice in sala de curs/examen:

1. asigurarea curateniei si dezinfectarii pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanta usa, cremon geamuri, pervaz fereastra, prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide pe baza de clor sau alcool, inainte si dupa fiecare serie de candidati;

2. aerisirea salii inainte de examen pentru o perioada de cel putin 30 se minute;

3. la intrarea in sala vor fi prevazute dispozitive medicale cu substanta dezinfectanta pentru maini in numar suficient;

4. stabilirea locurilor se va face astfel incat sa existe o distanta intre candidati, pe randuri si intre randuri, de 2 m;

5. pe tot parcursul derularii cursurilor/examinarilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sanatoase (distantarea sociala, evitarea atingerii cu mana a nasului, ochilor si gurii, stranutul in pliul cotului/batista de unica folosinta, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

c) asigurarea conditiilor igienice ale grupului sanitar care deserveste sala de curs/examen:

1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanta dezinfectanta pentru maini la intrarea in toaleta unitatii;

2. asigurarea de hartie igienica in fiecare cabina a toaletei;

3. asigurarea de dispensere cu sapun situate langa lavoare;

4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hartie sau uscatoare pentru maini;

5. asigurarea curateniei si dezinfectarii intregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clante, pardoseala).

(2) Pentru a participa la admiterea in invatamantul superior, candidatul din afara granitelor tarii trebuie sa prezinte:

1. declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca participantul a respectat regimul de izolare/carantina si nu a avut contact apropiat cu o persoana confirmata cu SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile;

2. adeverinta medicala din care sa reiasa starea actuala de sanatate a detinatorului si eventual antecedente personale legate de boli cronice, si respectiv, de COVID-19, in limba romana.

Art. 6. – Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti verifica respectarea de catre unitatile/institutiile de invatamant a dispozitiilor prezentului ordin si a normelor instituite de autoritatile de resort pe parcursul starii de alerta, in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu SARS-CoV-2.

Art. 7. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, conducerile unitatilor/institutiilor de invatamant si institutiilor publice aflate in subordonarea/coordonarea acestuia raspund de implementarea actiunilor de prevenire si combatere a infectarii cu SARS-CoV-2 si de organizarea si desfasurarea activitatilor, conform atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Masurile prevazute in prezentul ordin reprezinta masuri minimale ce trebuie sa fie luate de entitatile prevazute la art. 1 si pot fi completate prin dispozitii emise de conducerile acestora, in colaborare cu autoritatile publice locale, in functie de specificul activitatii fiecarei unitati/institutii.”

ANEXA 1

REGULI

de organizare si desfasurare a activitatilor de ingrijire personala in spatiile special destinate

1. Prin activitatea de ingrijire personala se intelege activitatea desfasurata in spatii special destinate pentru frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica.

2. Accesul la aceste servicii se realizeaza cu programare prealabila, astfel incat sa nu existe persoane in asteptare in interiorul incintei, asigurandu-se o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare client si o distanta minima de 2 m intre oricare 2 persoane apropiate, precum si solutii de dezinfectare a mainilor.

3. La efectuarea programarii, clientul va fi informat asupra faptului ca accesul in interiorul incintei se va realiza doar dupa verificarea temperaturii, care nu trebuie sa depaseasca 37,3^sC, si sub rezerva absentei simptomelor virozelor respiratorii.

4. Personalul angajat este obligat sa poarte in permanenta manusi si masca, iar dupa fiecare client sa dezinfecteze instrumentarul si suprafetele de lucru, precum si sa isi spele si sa isi dezinfecteze mainile.

5. Mastile de protectie utilizate de personal sunt schimbate la un interval de cel mult 4 ore.

6. Incinta trebuie sa fie aerisita cat mai des posibil, la un interval de cel mult 2 ore.

7. Operatorul economic are obligatia de a pune la dispozitie materialele de protectie si substantele dezinfectante necesare.

ANEXA 2

RECOMANDARI

privind activitatea in birourile cu spatii comune in sistem deschis (open space)

I.Masuri care privesc angajatii

Angajatii vor respecta masurile de precautie universal valabile:

1. portul obligatoriu al mastii (medicale/nonmedicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul;

2. se izoleaza la domiciliu si contacteaza medicul de familie in cazul in care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata sau cei care au temperatura mai mare de 37,3^sC);

3. izolare la domiciliu, in cazul in care au venit in contact cu un caz suspect sau confirmat de infectie cu virusul SARS-CoV-2 si respectarea masurilor aplicabile, in vigoare, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. spalatul pe maini, ori de cate ori este nevoie, evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate.

II. Masuri care privesc angajatorul

1. Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerarile la intrarea/iesirea din incinta si pentru a limita numarul de angajati prezenti, in acelasi timp, in aceeasi incinta.

2. Angajatorii vor asigura triajul observational al angajatilor si nu vor permite prezenta la locul de munca a persoanelor care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata).

3. Angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea in tura de serviciu; angajatii cu temperatura peste 37,3^sC vor fi trimisi acasa, cu indicatie de consultare a medicului de familie.

4. Angajatorii vor organiza spatiile de lucru astfel incat sa fie asigurata o distanta de minimum 1,5 m intre angajatii care lucreaza la birouri orientate fata-spate si spate-spate.

5. Pentru birourile orientate fata-fata, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe baza de alcool.

6. Angajatorii vor asigura dezinfectia suprafetelor de lucru la inceperea programului de lucru si, ulterior, o data la 4 ore.

7. Angajatorii vor organiza pauzele de masa esalonat, astfel incat sa fie respectata distanta fizica de minimum 2 m.

8. Angajatorii vor asigura aerisirea periodica a incaperilor.

9. In cazul incaperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizeaza nebulizarea o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii, si efectueaza dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului.

ANEXA 3

RECOMANDARI

privind functionarea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare

1. Hotelierii vor lua masuri de protejare impotriva COVID-19, acordand atentie, in special, urmatoarelor: cazarea oaspetilor, serviciile conexe (servicii de alimentatie, curatenie), si interactiunile specifice (oaspeti-oaspeti, personal-oaspeti si personal-personal).

2. Fiecare membru al personalului hotelier trebuie sa respecte cu strictete masurile de baza pentru protejarea impotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mainilor, distantarea fizica, evitarea atingerii ochilor, nasului si a gurii, respectarea igienei respiratorii si respectarea recomandarii de a ramane acasa si de a solicita asistenta medicala medicului de familie, daca are simptome specifice bolii.

3. Echipa de management trebuie sa dezvolte un plan de actiune, adaptat situatiei, si sa il puna in aplicare, in conformitate cu recomandarile autoritatilor locale si nationale de sanatate publica, avand ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficienta a cazurilor, si atenuarea impactului in randul clientilor si al personalului.

4. Planul de actiune trebuie sa cuprinda, in principal, urmatoarele:

a) optimizarea comunicarii intre conducere si personal, pentru a predefini o politica de informare a oaspetilor, dar si pentru a furniza si obtine rapid informatii cu privire la incidentele care pot aparea in unitatea de cazare si pentru a cunoaste situatia in orice moment;

b) optimizarea comunicarii intre conducere si client, prin postere informative, pentru a creste impactul mesajelor-cheie in randul oaspetilor, inclusiv promovarea igienei mainilor (spalarea pe maini timp de cel putin 20 de secunde, pe toate partile mainii) si igiena respiratorie. De asemenea, personalul de la receptie trebuie sa fie suficient de bine informat cu privire la COVID-19, astfel incat sa isi poata indeplini sarcinile in conditii de siguranta si sa poata preveni o posibila transmitere a COVID-19 in cadrul unitatii. Acesta trebuie sa fie in masura sa informeze oaspetii cu privire la politica unitatii in materie de masuri preventive adoptate sau alte servicii ce pot fi solicitate de oaspeti (de exemplu, servicii medicale si farmaceutice disponibile in zona sau in unitate). In plus, acesta ar trebui sa sfatuiasca oaspetii cu simptome respiratorii sa stea in camerele lor, pana cand vor fi consultati de catre un medic – conducerea se va ocupa imediat de aceasta -, si sa poata oferi recomandari de igiena de baza, daca este nevoie. Personalul de la receptie trebuie sa asigure accesul la informatii oficiale, actualizate, cu privire la calatoriile catre si dinspre tarile sau zonele cu transmitere (COVID-19) prin consultarea periodica a site-ului Institutului National de Sanatate Publica (INSP) – www.insp.gov.ro;

c) politica de ocupare a camerelor, privind persoanele insotitoare, in situatia in care exista un caz suspect de COVID-19 (conform definitiei de pe site-ul INSP). Pentru astfel de cazuri, in cadrul receptiei, trebuie sa fie disponibile imediat numerele de telefon ale directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, pentru a putea fi utilizate ori de cate ori exista posibilitatea ca un oaspete sa fie bolnav;

d) in cadrul receptiei trebuie sa existe o trusa medicala care sa contina:

– dezinfectant/servetele cu efect antibacterian pentru curatarea suprafetelor (servetele);

– masti pentru fata/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protectie). Trebuie mentionat ca mastile faciale de unica folosinta pot fi utilizate o singura data (a se consulta Recomandarile privind utilizarea mastii);

– manusi (de unica folosinta);

– sort de protectie (de unica folosinta);

– halat medical lung, cu maneci lungi;

– sac de unica folosinta pentru deseuri (pericol biologic).

Trusa medicala va fi pusa la dispozitia cadrelor medicale solicitate pentru consultul cazurilor suspecte de boala;

e) promovarea masurilor de distantare sociala, curatarea mainilor si igiena respiratorie:

– distantarea sociala presupune abtinerea de la imbratisare, pupat sau strangerea mainilor in cadrul interactiunilor cu oaspetii, dar si cu personalul. Aceasta presupune mentinerea unei distante de cel putin 1 m si evitarea oricarei persoane care tuseste sau stranuta;

– igiena mainilor inseamna spalarea mainilor in mod regulat si riguros cu apa si sapun si dezinfectia cu un dezinfectant de maini pe baza de alcool; se recomanda dezinfectarea mainilor dupa orice schimb de obiecte (bani, carduri de credit) cu oaspetii;

– se va evita atingerea ochilor, nasului si a gurii cu mainile neigienizate;

– igiena respiratorie inseamna acoperirea gurii si a nasului cu pliul cotului sau cu un servetel, atunci cand cineva tuseste sau stranuta; servetelul utilizat trebuie aruncat imediat intr-un cos de gunoi cu capac;

f) monitorizarea oaspetilor din unitate care pot fi bolnavi se va face cu respectarea reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal si a dreptului la viata privata si confidentialitate. Personalul de la receptie ar trebui sa inregistreze toate incidentele relevante pe care le constata, cum ar fi cererile pentru consultatii medicale. Aceste informatii vor ajuta oaspetii, prin: recomandari adecvate, facilitarea depistarii din timp si gestionarea rapida a cazurilor suspectate, impreuna cu autoritatile sanitare locale. Personalul de la receptie trebuie sa aiba o abordare discreta in privinta acestor informatii si ar trebui sa asigure faptul ca doar conducerea si serviciile medicale vor evalua situatia si vor lua deciziile corespunzatoare;

g) serviciile tehnice si de mentenanta asigurate, conform reglementarilor in vigoare (aprovizionare cu apa, ventilatie, iluminat etc.). Se va urmari sa existe suficient sapun si solutii dezinfectante.

Masuri de restrictionare temporara a unor tipuri de activitati

a) Nu vor functiona intr-o prima etapa restaurantele, barurile, cafenelele si cofetariile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face in regim room-service. Este preferabil sa se foloseasca tacamuri si vesela de unica folosinta.

b) Locurile de joaca special destinate copiilor vor fi inchise.

c) Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscina interioara etc., din incinta hotelurilor, in aceasta prima etapa, raman inchise.

d) Spalarea si dezinfectia suprafetelor din camere si spatii comune se vor face mai frecvent decat de obicei, cu solutii dezinfectante pe baza de alcool sau clor, avizate conform legii. In cazul in care, in cadrul hotelului, in randul personalului sau oaspetilor apare un caz confirmat de COVID-19, se va contacta directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti pentru efectuarea anchetei epidemiologice si stabilirea masurilor care se impun.

e) Folosirea lifturilor va fi facuta doar daca este strict necesar si numai de catre cel mult doua persoane odata, care vor purta masti de protectie in tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele doua persoane sa fie din aceeasi familie.

ANEXA 3

MASURI

pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art. 1 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise.

2. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

3. Activitatea institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, a centrelor si/sau a caminelor culturale si a altor institutii de cultura, precum si evenimentele culturale in aer liber si festivalurile publice si private poate fi desfasurata in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfasoara cu respectarea regulilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

5. Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc impreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

6. Se interzice participarea la evenimente private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 8 persoane si cu respectarea regulilor de distantare sociala.

Art. 2 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. In interiorul localitatilor se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.

2. Se instituie interdictia deplasarii persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

c) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;

e) deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;

f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

g) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;

h) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

i) deplasarea pentru activitati recreative sau sportive individuale desfasurate in aer liber, respectiv ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit sau alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului tineretului si sportului sau al ministrului mediului, apelor si padurilor, dupa caz;

j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

k) deplasarea pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu;

l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, care nu se pot achizitiona din localitatea de domiciliu/resedinta.

3. La solicitarea personalului institutiilor abilitate cu exercitarea controlului respectarii interdictiei prevazute la pct. 2, pentru justificarea deplasarii in afara localitatii persoanele prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere cu privire la motivul deplasarii, completata in prealabil.

4. Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, aprovata cu modificari si completari prin Legea nr. 357/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;

b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

Art. 3 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Mentinerea carantinei in cladirile, localitatile si zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului actiunii si care nu au fost revocate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

2. Instituirea carantinei in cladirile, localitatile si zonele geografice care se stabilesc prin ordin al comandantului actiunii, la solicitarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, pe baza analizelor realizate de catre directiile de sanatate publica si avizate de catre Institutul National de Sanatate Publica.

Art. 4

In conditiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia, si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfa si/sau corespondenta;

c) umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;

d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;

e) avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;

f) aterizari tehnice necomerciale;

g) de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala (ferry);

h) tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;

j) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi (”Green Lanes”) in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, al Ministerului Afacerilor Externe si al autoritatii competente din statul de destinatie.

3. Suspendarea transportului rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari catre Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

4. Prevederile pct. 3 nu se aplica transportului rutier international de persoane prin servicii ocazionale, in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

a) sunt transportate numai persoanele care au un contract de munca valabil pe teritoriul statului de destinatie, au drept de sedere valabil in statul de destinatie sau se intorc in Romania din statul in care au lucrat sau au locuit;

b) operatorul de transport rutier informeaza Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu cel putin 24 de ore inainte de plecarea in cursa, cu privire la efectuarea cursei, precum si toate celelalte date si informatii prevazute de legislatia specifica in vigoare;

c) operatorul de transport rutier care efectueaza transportul, impreuna cu agentia de recrutare si/sau persoanele care urmeaza a fi transportate, ia toate masurile necesare pentru respectarea normelor si recomandarilor autoritatilor responsabile privind evitarea aglomerarii persoanelor, masurile de protectie si siguranta a pasagerilor si conducatorilor auto.

Art. 5 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se mentine inchiderea temporara, totala sau partiala, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

1. la frontiera romano-ungara:

a) Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);

b) Salonta, judetul Bihor – feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera);

c) Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);

d) Valea lui Mihai, judetul Bihor – feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa);

e) Carei, judetul Satu Mare;

2. la frontiera romano-bulgara:

a) Negru Voda, judetul Constanta;

b) Lipnita, judetul Constanta;

c) Dobromir, judetul Constanta;

d) Turnu Magurele, judetul Teleorman;

e) Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa);

3. la frontiera romano-ucraineana:

a) Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;

b) Isaccea, judetul Tulcea;

4. la frontiera Romaniei cu Republica Moldova:

a) Radauti-Prut, judetul Botosani;

b) Oancea, judetul Galati;

5. la frontiera romano-sarba:

a) Portile de Fier II, judetul Mehedinti;

b) Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa);

c) Orsova, judetul Mehedinti;

d) Moldova Noua, judetul Caras-Severin;

e) Naidas, judetul Caras-Severin;

f) Valcani, judetul Timis;

g) Stamora-Moravita, judetul Timis – feroviar (cu exceptia traficului de marfa);

h) Lunga, judetul Timis;

i) Foeni, judetul Timis;

j) Jimbolia, judetul Timis – feroviar (cu exceptia traficului de marfa).

Art. 6 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atat in interiorul, cat si la terasele din exteriorul acestora.

2. In spatiile prevazute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice care nu se consuma in spatiile respective.

Art. 7 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici.

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de activitati comerciale:

a) activitatea desfasurata in centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incinta de sub 500 mp fiecare;

b) activitatea de vanzare a produselor electronice si electrocasnice, doar daca operatorii economici asigura livrarea acestora la domiciliul/sediul cumparatorului;

c) activitatea desfasurata de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei si este intrerupta comunicarea cu restul complexului;

d) activitatea desfasurata de catre magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curatatorii de haine si centrele de ingrijire personala, precum si vanzarea produselor si serviciilor de optica medicala.

Art. 8 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Transportul aerian se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si protocoalele din interiorul aeroporturilor si aeronavelor, regulile de conduita pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 33 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

2. Transportul feroviar se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune din gari, halte, statii sau puncte de oprire, a echipamentelor si garniturilor de tren, procedurile si protocoalele din interiorul garilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire, dar si in interiorul vagoanelor si garniturilor de tren, gradul si modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 34 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

3. Transportul rutier se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 35 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

4. Transportul naval se desfasoara cu respectarea masurilor si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduita pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul transportului naval, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, emis in temeiul art. 32, art. 36 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

5. Transportul intern si international de marfuri si persoane se desfasoara cu respectarea prevederilor din ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emis in temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 9 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se suspenda activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii inchise in urmatoarele domenii: jocuri de noroc, activitati de fitness, activitati in piscine, activitati de tratament balnear, locuri de joaca si sali de jocuri.

2. Se excepteaza de la masura de suspendare prevazuta la pct. 1 activitatile de ingrijire personala care se desfasoara in spatiile special destinate si care respecta conditiile de siguranta sanitara.

3. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea, astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

4. Se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

5. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

6. Se suspenda activitatea in spatiile deschise pentru administrare plaje sau stranduri/piscine exterioare.

Art. 10 – In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se mentine masura suspendarii temporare a cursurilor/activitatilor din unitatile de nivel anteprescolar si din toate unitatile si institutiile de invatamant pana la finalul anului scolar/universitar, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 38 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

2. Se permite desfasurarea, incepand cu data de 2 iunie 2020, a unor activitati de pregatire, pe o perioada de doua saptamani, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a si a XIII-a), precum si pentru organizarea examenelor nationale si de cercetare a competentelor profesionale, precum si activitatile specifice fiecarei institutii de invatamant superior, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 38 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 11 – (1) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 1 pct. 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Masura prevazuta la art. 1 pct. 2 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Masura prevazuta la art. 1 pct. 3 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(4) Masura prevazuta la art. 1 pct. 4 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(5) Masura prevazuta la art. 1 pct. 5 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si, dupa caz, de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(6) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 1 pct. 6 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(7) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(8) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 3 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(9) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 4 se urmareste de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne.

(10) Masura prevazuta la art. 5 se pune in aplicare de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(11) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 6 si 7 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(12) Masurile prevazute la art. 8 se pun in aplicare de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(13) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9 pct. 1 si 2 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(14) Masurile prevazute la art. 9 pct. 3 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(15) Masurile prevazute la art. 9 pct. 4 se pun in aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(16) Masurile prevazute la art. 9 pct. 5 se pun in aplicare de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(17) Masurile prevazute la art. 9 pct. 6 se pun in aplicare de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(18) Masurile prevazute la art. 10 se pun in aplicare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.”

1. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

”(7) In situatii exceptionale, calendarul de evaluare, fisele postului si fisele de autoevaluare/evaluare operationalizate/ individualizate pot fi modificate in cursul anului scolar.”

2. La articolul 7 alineatul (2), literele a), b), c), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”a) Domeniul Proiectarea activitatii, cu urmatoarele criterii de performanta:

(i) respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei;

(ii) implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii;

(iii) folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor – TIC in activitatea de proiectare didactica;

(iv) proiectarea activitatilor-suport pentru invatarea in mediul online si a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactica;

(v) proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si interesele educabililor, planul managerial al unitatii.

b) Domeniul Realizarea activitatilor didactice, cu urmatoarele criterii de performanta:

(i) utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor specifice;

(ii) utilizarea eficienta a resurselor materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

(iii) utilizarea de resurse educationale deschise, aplicatii online, crearea si sustinerea sesiunilor de invatare pe platforme educationale;

(iv) diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor;

(v) organizarea si desfasurarea activitatilor didactice, curriculare si extracurriculare in mediul scolar, extrascolar si in mediul online;

(vi) formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii competentei de <>;

(vii) organizarea si desfasurarea de activitati prin participarea la actiuni de voluntariat.

c) Domeniul Evaluarea rezultatelor invatarii, cu urmatoarele criterii de performanta:

(i) asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare;

(ii) aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor;

(iii) utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;

(iv) promovarea autoevaluarii si interevaluarii;

(v) evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali;

(vi) coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al evaluarii invatarii;

(vii) realizarea si aplicarea unor instrumente de evaluare a activitatii online, valorizarea rezultatelor evaluarii si oferirea de feedback fiecarui elev.

……………………………………………

f) Domeniul Contributia la dezvoltarea institutionala si promovarea unitatii scolare, cu urmatoarele criterii de performanta:

(i) dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale in vederea dezvoltarii institutionale;

(ii) promovarea ofertei educationale;

(iii) promovarea imaginii unitatii de invatamant in comunitate prin participarea si rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competitii, activitati extracurriculare si extrascolare realizate in mediul scolar, extrascolar si in mediul online;

(iv) realizarea/participarea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei si a bullyingului in mediul scolar si/sau in mediul online;

(v) respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitate a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si de situatii de urgenta pentru toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant, precum si a sarcinilor suplimentare;

(vi) implicarea activa in crearea unei culturi a calitatii la nivelul organizatiei;

(vii) promovarea de activitati de invatare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.

g) Domeniul Conduita profesionala, cu urmatoarele criterii de performanta:

(i) manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament);

(ii) respectarea si promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).”

[..]

ANEXA 2

(Anexa nr. 3 la metodologie)

ANTET

FISA-CADRU

a postului – cadru didactic in invatamantul preuniversitar

In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu numarul …………………………………………., se incheie astazi, ………………………………………., prezenta fisa a postului:

Numele si prenumele ………………………………………………………………..

Specialitatea: ………………………………………………………………..

Denumirea postului: ………………………………………………………………..

Decizia de numire: ………………………………………………………………..

Incadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat

Numar de ore sarcini de serviciu: ………………………………………………………………..

Numar de ore de predare: ………………………………………………………………..

Profesor diriginte la clasa: ………………………………………………………………..

Cerinte:

– studii:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

– studii specifice postului …………………………………………………………..

– vechime …………………………………………………………..

– grad didactic …………………………………………………………..

Relatii profesionale:

– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;

– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de invatamant;

– de reprezentare a unitatii scolare la activitati/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1. Proiectarea activitatii – elemente de competenta

1.1. Analizarea curriculumului scolar

1.2. Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare ale elevilor

1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime

1.4. Elaborarea documentelor de proiectare

1.5. Proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea resurselor TIC

1.6. Proiectarea activitatilor-suport pentru invatarea in mediul online

1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online

1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactica

1.9. Proiectarea activitatii extracurriculare

2. Realizarea activitatilor didactice curriculare

2.1. Organizarea si dirijarea activitatilor de predare-invatare

2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate

2.3. Integrarea si utilizarea TIC

2.4. Organizarea si desfasurarea activitatilor didactice curriculare in mediul scolar si online

2.5. Identificarea si valorificarea posibilitatilor de invatare ale elevilor

2.6. Asigurarea formarii competentelor specifice disciplinei

2.7. Elaborarea propunerilor si a continuturilor curriculumului la decizia scolii (CDS)

3. Realizarea activitatilor didactice extracurriculare

3.1. Eficientizarea relatiei profesor-familie

3.2. Organizarea, coordonarea sau/si desfasurarea activitatilor extracurriculare in mediul scolar, extrascolar si in mediul online

3.3. Implicarea partenerilor educationali – realizarea de parteneriate

3.4. Organizarea si desfasurarea de activitati prin participarea la actiuni de voluntariat

4. Evaluarea rezultatelor invatarii

4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare

4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare

4.3. Elaborarea si aplicarea unor instrumente de evaluare a activitatii online

4.4. Aprecierea cantitativa si calitativa a rezultatelor elevilor.

4.5. Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluarii

4.6. Coordonarea si completarea portofoliilor educationale ale elevilor

5. Managementul clasei de elevi

5.1. Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi

5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care preda sau/si este diriginte

5.3. Gestionarea situatiilor conflictuale in relatiile profesor – elevi, elevi – elevi, profesor – familie

5.4. Tratarea diferentiata a elevilor in functie de nevoile lor specifice

5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirectional in comunicare

6. Managementul carierei si al dezvoltarii personale

6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

6.2. Participarea la activitati metodice, stagii de formare/cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestari stiintifice etc.

6.3. Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite

7. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare

7.1. Implicarea in realizarea ofertei educationale

7.2. Promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori al unitatii de invatamant la nivelul comunitatii locale

7.3. Facilitarea procesului de cunoastere, intelegere, insusire si respectare a regulilor sociale

7.4. Participarea si implicarea in procesul decizional in cadrul institutiei si la elaborarea si implementarea proiectului institutional

7.5. Initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor

7.6. Promovarea de activitati de invatare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei

7.7. Implicarea in prevenirea si combaterea violentei si bullyingului in mediul scolar si/sau in mediul online

II. ALTE ATRIBUTII

In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, sa respecte normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si de situatii de urgenta, in conditiile legii:

………………………………………………………………………………………………………

Atributiile functiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedra si ale altor comisii functionale din scoala sunt prevazute in prezenta fisa (daca este cazul).

Raspunderea disciplinara

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii.

Director,

………………………………………………….

(nume, semnatura, stampila)

Semnatura titularului de luare la cunostinta

…………………………………………………

Data: ………………….

[..]

ANEXA 4

(Anexa nr. 31 la metodologie)

FISA-CADRU

a postului de profesor documentarist

In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu numarul ………, se incheie astazi, ………………., prezenta fisa a postului:

Numele si prenumele: ………………………………………………………………………….

Specialitatea: ………………………………………………………………………….

Denumirea postului: ………………………………………………………………………….

Decizia de numire: ………………………………………………………………………….

Incadrarea titular/suplinitor/cadru didactic asociat: ………………………………………………………………………….

Numar de ore sarcini de serviciu: ………………………………………………………………………….

Numar de ore activitate directa cu elevii ……………, din care ……………. numar de ore de punere a centrului de documentare si informare la dispozitia utilizatorilor in cadrul activitatilor libere …………………………………………………………………………………………..

Profesor diriginte la clasa: ………………………………………………………………………….

Cerinte:

Studii: ………………………………………………………………………….

Studii specifice postului: ………………………………………………………………………….

Vechime: ………………………………………………………………………….

Grad didactic: ………………………………………………………………………….

Obligativitatea cunoasterii legislatiei scolare si a celei specifice, a documentelor care descriu si reglementeaza activitatea profesorului documentarist si a centrelor de documentare si informare (CDI)

Relatii profesionale (comunicare/relationare):

a) ierarhice de subordonare: directorul si directorul adjunct al unitatii de invatamant;

b) de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic si personalul didactic auxiliar din unitatea de invatamant;

c) de reprezentare a unitatii scolare la activitati/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat;

– relatii cu utilizatorii CDI;

– relatii intrainstitutionale;

– relatii cu editurile, firmele de presa, cu autorii etc.;

– relatii cu profesorii documentaristi, bibliotecarii scolari.

Dificultatile operatiilor specifice postului:

– manipulare carte;

– responsabilitate financiara (gestiune);

– solicitare psihica.

Responsabilitatea implicata de post:

– intelectuala;

– de gestiune;

– morala.

Aptitudini:

Comunicare eficienta, lucru in echipa, evaluare/autoevaluare critica, capacitate de analiza si sinteza, tact pedagogic, spirit organizatoric

Abilitati:

Se recomanda a avea cunostinte de operare PC (Windows, MS Office, internet, posta electronica), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomanda cunoasterea unei limbi straine.

Atitudini si comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, initiativa, rigoare, perseverenta, confidentialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelationare, loialitate

OBIECTIVE GENERALE

1. Educarea si formarea copiilor si tinerilor din invatamantul preuniversitar in conformitate cu idealul educational

2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunitatii locale la informatie, documentatie si noi tehnologii, in contextul evolutiei societatii

3. Participarea la formarea unei culturi informationale a utilizatorilor prin actiuni specifice, utilizand practici pedagogice adaptate tendintelor psihopedagogice si metodice actuale

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activitati – pedagogice, culturale, de comunicare si informare -, formeaza si dezvolta elevilor competente specifice domeniului infodocumentar, necesare invatarii de-a lungul intregii vieti, si participa la dezvoltarea competentelor-cheie ale elevilor.

2. Profesorul documentarist se implica in elaborarea si implementarea politicii documentare la nivelul unitatii de invatamant, respectiv in dezvoltarea unei culturi informationale.

3. Profesorul documentarist gestioneaza resursele CDI, in vederea facilitarii accesului la informatie, asigurarii exploatarii si valorificarii cat mai eficiente a informatiilor si documentelor pluridisciplinare, multimedia si multisuport de catre utilizatori, din perspectiva egalizarii sanselor elevilor din medii culturale si sociale diferite.

4. Profesorul documentarist initiaza si participa la activitati cu caracter cultural in vederea promovarii culturii romanesti si internationale, a recunoasterii valorilor europene, a identificarii modelelor, a acceptarii si valorizarii pluralitatii culturale

5. Profesorul documentarist participa la demersurile de promovare a activitatilor CDI si a imaginii scolii, din perspectiva deschiderii catre comunitatea educativa si societate.

Domenii de competenta: competente pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1. Proiectarea si planificarea activitatilor CDI

– Participarea la definirea politicii documentare si a strategiilor de dezvoltare in domeniul ”educatiei pentru informatie” a unitatii de invatamant, respectiv a serviciilor oferite prin CDI

– Identificarea si ierarhizarea nevoilor utilizatorilor in materie de documentare, informare si formare

– Definirea prioritatilor si obiectivelor proiectului de activitate al CDI

– Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare ale elevilor si pe prevederile curriculumului scolar

– Elaborarea instrumentelor de planificare si de proiectare didactica pe tipuri de activitati: pedagogice, culturale, de comunicare si de gestionare a CDI: plan anual si semestrial de activitate a CDI, proiectarea activitatilor CDI, a CDS privind tehnici de initiere in cercetarea documentara/educatie pentru informatie pentru diferite nivele de invatamant, a proiectelor disciplinare si intertransdisciplinare

– Stabilirea strategiilor didactice optime si a mijloacelor didactice inovatoare, care conduc la dezvoltarea autonomiei in invatare a elevilor, la dezvoltarea competentelor-cheie si a competentelor infodocumentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar si a dimensiunii educative a TIC

– Proiectarea activitatilor CDI pentru invatarea/cercetarea in mediul online

– Actualizarea documentelor de proiectare si planificare a activitatii CDI

2. Realizarea activitatilor CDI

– Organizarea si coordonarea activitatii pedagogice, a proiectelor pluritransdisciplinare, a activitatii culturale, de comunicare si de gestiune, conform planului de activitate al CDI, in colaborare cu cadrele didactice

– Organizarea de activitati de incurajare a lecturii si dezvoltare a gustului pentru lectura in parteneriat cu alte cadre didactice, personalitati din lumea cartii (autori, ilustratori, traducatori, editori etc.) si cu parintii, utilizand metode si mijloace moderne de lucru

– Organizarea si/sau participarea la realizarea de activitati audiovideo, activitati legate de mass-media, la expozitii, vizite si intalniri tematice, ateliere de creatie, cercuri tematice in mediul scolar, extrascolar si in mediul online, realizarea de reviste scolare

– Asigurarea accesului la CDI, atat in cadrul activitatilor programate, cat si libere, respectiv in timpul si in afara programului scolar al elevilor, in vederea prelungirii activitatii elevilor in scoala

– Organizarea resurselor CDI in vederea punerii lor la dispozitia utilizatorilor in cadrul activitatilor CDI

– Asigurarea formarii competentelor specifice domeniului infodocumentar si dezvoltarii competentelor-cheie ale elevilor prin activitatile desfasurate in CDI

– Elaborarea propunerilor si a continuturilor CDS in domeniul cercetarii documentare si educatiei pentru informatie

– Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale si a TIC

– Utilizarea resurselor educationale din mediul online in desfasurarea activitatilor CDI

– Colaborarea cu cadrele didactice in vederea identificarii obiectivelor infodocumentare din programele scolare si urmarirea dezvoltarii lor prin activitatile desfasurate in CDI

– Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de invatamant si cu consilierul sau psihologul scolii in organizarea de activitati cu caracter educativ (educatie pentru sanatate, educatie rutiera, educatie ecologica etc.), de activitati de initiere a elevilor in planificarea si orientarea profesionala/vocationala, de activitati de motivare inspre scoala si recuperare a elevilor cu dificultati in invatare si risc de abandon scolar

– Organizarea, coordonarea sau/si implementarea, in colaborare cu alte cadre didactice, a activitatilor scolare si extrascolare, a activitatilor extracurriculare in mediul scolar, extrascolar si in mediul online, inclusiv din sfera activitatilor culturale

– Implicarea partenerilor educationali in activitatea CDI.

3. Formarea elevilor si dezvoltarea competentelor specifice

– Formarea competentelor specifice domeniului infodocumentar si participarea la dezvoltarea competentelor-cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activitati: pedagogice, culturale si de comunicare

– Formarea elevilor in domeniul cercetarii documentare si educatiei pentru informatie prin desfasurarea activitatilor planificate in CDS specifice si in alte activitati prevazute in programele disciplinelor studiate la clasa

– Integrarea secventelor de cercetare documentara in activitati de invatare disciplinare si intertransdisciplinare, dezvoltate in parteneriat cu cadrele didactice

– Participarea la formarea elevilor in vederea dezvoltarii autonomiei in invatare, a competentelor de cautare, selectare, tratare si comunicare a informatiei, respectiv a unei atitudini civice

– Prezentarea noilor utilizatori a functiilor, organizarii, serviciilor si resurselor CDI, respectiv a tipurilor de activitati specifice, a regulamentului de ordine interioara, a rolului si misiunilor profesorului documentarist

– Organizarea de activitati inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport si a TIC/online

– Indrumarea initiativelor de lectura ale elevilor

– Implicarea elevilor in animarea CDI: mediatizarea activitatilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achizitii, ordonarea documentelor, organizarea activitatilor etc.

4. Monitorizarea si evaluarea activitatii CDI si a rezultatelor elevilor

– Elaborarea si aplicarea de instrumente de feedback si evaluare a activitatilor desfasurate

– Aprecierea calitativa si cantitativa a rezultatele elevilor si impactului activitatilor desfasurate

– Valorizarea rezultatelor activitatilor desfasurate cu elevii in CDI

– Notarea, interpretarea si comunicarea evaluarii

– Monitorizarea proiectelor, activitatilor si serviciilor CDI

– Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor si a rezultatelor activitatilor planificate

– Evaluarea gradului de exploatare a resurselor CDI

– Participarea la completarea portofoliilor educationale ale elevilor

– Intocmirea periodica de statistici si rapoarte de monitorizare si evaluare a activitatii CDI

5. Managementul clasei de elevi

– Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi prezenti la activitatile desfasurate in CDI, fie in cadrul activitatilor programate, fie in cadrul activitatilor libere

– Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care preda sau/si este diriginte, de norme de acces si utilizare a spatiului si resurselor CDI

– Urmarirea respectarii regulamentului de ordine interioara si orarului CDI

– Gestionarea situatiilor conflictuale in relatiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familia elevului

– Tratarea diferentiata a elevilor, in functie de nevoile lor specifice

– Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirectional in comunicare

6. Dezvoltarea de parteneriate

– Implicarea in realizarea de parteneriate educative nationale si internationale

– Colaborarea cu cadrele didactice in vederea derularii unor activitati pedagogice, culturale, scolare sau extrascolare

– Colaborarea cu institutii de cultura, educatie si formare, cu organizatii care activeaza in sfera societatii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru initierea si realizarea unor proiecte cu caracter educativ si cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI

– Implicarea partenerilor educationali in realizarea de activitati in CDI

– Colaborarea la organizarea si desfasurarea de intalniri cu specialisti din diferite domenii

7. Comunicare

– Promovarea ofertei de activitate a CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar si a resurselor CDI in randul elevilor, comunitatii educative si in comunitatile locale

– Participarea la facilitarea circulatiei informatiei in unitatea de invatamant

– Colectarea de informatii de interes pentru utilizatorii CDI de la institutii si organizatii de profil (centre culturale, muzee, teatre, unitati de invatamant, biblioteci etc.), prelucrarea si transmiterea acestora catre cei interesati

– Dezvoltarea si exploatarea de servicii si instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, videoconferinte, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea si eficientizarea comunicarii cu utilizatorii

– Realizarea unor puncte de afisaj in spatiul CDI si in afara acestuia

– Participarea la promovarea activitatii CDI si imaginii scolii in comunitatea educationala si in cea locala

– Eficientizarea relatiei profesor-familie, scoala-comunitate

– Comunicarea cu utilizatorii si partenerii

8. Gestionarea CDI

– Organizarea si amenajarea spatiului CDI conform standardelor si criteriilor stabilite

– Organizarea resurselor CDI in conformitate cu standardele de functionare

– Gestionarea resurselor CDI (mobilierul, materialele, echipamentele si fondul documentar), respectand normele in vigoare

– Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport in conformitate cu regulile biblioteconomice si reglementarile specifice in vigoare, in vederea facilitarii accesului liber la informatie si organizarii optime a CDI

– Dezvoltarea fondului documentar in functie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar si multisuport adecvat varstei elevilor si profilului unitatii de invatamant

– Aplicarea dispozitiilor si procedurilor privind informatia prevazute in reglementarile si conventiile legate de activitatea in domeniul informarii si documentarii, in special in materie de proprietate intelectuala

– Elaborarea, afisarea si prezentarea regulamentului de ordine interioara al CDI

– Asigurarea conditiilor de acces al utilizatorilor la CDI, atat la activitati programate, cat si libere, in timpul si in afara programului scolar, in vederea dezvoltarii ofertei de activitate si prelungirii activitatii elevului in scoala

– Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier si echipamente, pentru functionarea CDI si dezvoltarea ofertei de servicii si activitati, pe baza indicatorilor cantitativi si calitativi specifici

– Elaborarea si inaintarea unor referate de necesitate, in baza nevoilor identificate

– Identificarea surselor suplimentare de finantare a activitatii CDI

9. Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale

– Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesionala

– Participarea la activitati metodice, stagii de formare/cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestari stiintifice, in vederea satisfacerii nevoilor personale si ale organizatiei privind formarea continua, prin raportare la standardele de calitate

– Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite in activitatea CDI

– Manifestarea interesului pentru nou si consecventa in procesul de instruire/autoinstruire, aplicand in activitatea didactica elementele de noutate dobandite in cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual

– Participarea la intrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau sedinte de specialitate

– Manifestarea preocuparii pentru activitati de formare complementare celor didactice, prin obtinerea de competente in domeniul social, IT, comunicare intr-o limba straina de circulatie internationala si implementarea in activitatea didactica a competentelor dobandite

10. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii de invatamant

– Implicarea in realizarea ofertei educationale

– Promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori al unitatii de invatamant la nivelul comunitatii locale

– Facilitarea procesului de cunoastere, intelegere, insusire si respectare a regulilor sociale

– Participarea si implicarea in procesul decizional in cadrul institutiei, la elaborarea si implementarea proiectului institutional

– Initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor

– Valorizarea activitatilor CDI in cadrul comunitatii

– Comunicarea si promovarea activitatilor derulate si a rezultatelor acestora

II. ALTE ATRIBUTII

In functie de nevoile specifice ale unitatii de invatamant, salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, sa respecte normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de situatii de urgenta, in conditiile legii:

………………………….

Atributiile functiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedra si ale altor comisii functionale din scoala sunt prevazute in prezenta fisa (daca este cazul).

Raspunderea disciplinara

Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara, conform prevederilor legii.

Director,

…………………………….

(nume, semnatura, stampila)

Semnatura titularului de luare la cunostinta

…………………………….

Data: …………………

[..]Art. 3 – Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmit/transmite directiilor de sanatate publica, cu cel putin o saptamana inainte, perioada de desfasurare a activitatilor la care participa elevii in unitatile de invatamant preuniversitar, precum si intervalul orar.

Art. 4 – Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti verifica respectarea de catre unitatile/institutiile de invatamant a normelor instituite de autoritatile de resort privind asigurarea materialelor de igiena si de protectie sanitara necesare atat pentru elevi, cat si pentru personalul didactic/didactic auxiliar si nedidactic, precum si respectarea masurilor igienico-sanitare, in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu SARS-CoV-2.

Art. 5 – Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti monitorizeaza organizarea si desfasurarea activitatilor din cadrul unitatilor de invatamant.

Art. 6 – Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti in vederea instituirii masurilor de prevenire si combatere a imbolnavirilor in unitatile/institutiile de invatamant, prin triaj epidemiologic zilnic (masurarea temperaturii) realizat de catre un medic sau asistent medical in fiecare unitate de invatamant, astfel:

a)Directiile de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti centralizeaza listele cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistentei medicale, pentru fiecare unitate de invatamant si le transmit inspectoratelor scolare care le pun la dispozitia unitatilor de invatamant.

b)Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor comunica regulat directiilor de sanatate publica rapoartele de monitorizare privind asigurarea conditiilor igienicosanitare in cadrul unitatilor de invatamant si respectarea normelor de catre elevi si personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

Art. 7 – Conducerile unitatilor de invatamant raspund de implementarea actiunilor de prevenire si combatere a infectarii cu SARS-CoV-2 si de organizarea si desfasurarea activitatilor, pe baza unui program, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 8 – Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea unitatii de invatamant se consulta, dupa caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al parintilor/asociatia parintilor, consiliul scolar al elevilor, reprezentantii organizatiilor sindicale, autoritatile administratiei publice locale, precum si cu reprezentantii operatorilor economici implicati in sustinerea invatamantului profesional si tehnic, pentru organizarea in bune conditii a activitatilor desfasurate, in contextul actual.

Art. 9 – Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar, in termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora si vor aproba o procedura proprie, prin care stabilesc modalitatile de desfasurare a activitatilor de pregatire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare si de iesire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si modul in care se va realiza igienizarea/dezinfectia unitatii de invatamant, asigurandu-se ca:

a)la intrarea in unitatea de invatamant a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic si a elevilor va fi masurata temperatura (care nu trebuie sa depaseasca 37°C) de catre cadrul medical care va asigura asistenta medicala pe intreaga durata a desfasurarii activitatilor;

b)in situatia in care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezinta simptome sau exista suspiciunea ca starea sa de sanatate este precara, nu i se va permite accesul in unitatea de invatamant, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si conduitei de tratament;

c)participarea elevilor la activitatile de pregatire va fi decisa de parintii acestora dupa evaluarea incadrarii in grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care sufera de afectiuni cronice sau persoane cu varsta de peste 65 de ani);

d)elevii prevazuti la literele b) si c) vor beneficia de o forma de pregatire alternativa (online sau prin asigurarea de resurse educationale);

e)parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in unitatea de invatamant se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat, respectand normele de distantare fizica;

f)elevii vor fi insotiti de catre cadrul didactic de la accesul in unitatea de invatamant pana in sala de clasa si apoi, dupa finalizarea activitatilor, vor fi condusi pana la iesire;

g)la intrarea in unitatea de invatamant vor fi asigurate materiale si echipamente de protectie (covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante pentru maini etc.);

h)in toate spatiile in care se vor desfasura activitati cu elevii vor fi afisate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare si de prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2;

i)intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, catre salile de clasa si alte incaperi, sunt stabilite de unitatea de invatamant, semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat;

j)unitatea de invatamant asigura sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate permanent;

k)elevii, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic vor purta masca de protectie pe toata durata activitatilor si isi vor igieniza regulat mainile cu substante dezinfectante sau sapun;

l)coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare si salile de clasa (mobilier si pardoseala) vor fi dezinfectate regulat cu substante biocide pe baza de clor sau alcool, in mod obligatoriu intre schimburi (daca este cazul) si la finalizarea programului;

m)in salile de clasa activitatile se vor desfasura cu maximum 10 elevi, situati la cca. 2 metri distanta unul de altul, care vor purta masca pe tot parcursul desfasurarii activitatilor din unitatea de invatamant;

n)in perioada 2-12 iunie, durata activitatilor petrecute de elevi in salile de clasa nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu si de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. In situatia unitatilor de invatamant care vor realiza activitatile de pregatire in doua schimburi, intre acestea va fi prevazut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substante biocide si aerisirea salilor pentru o perioada de cel putin o ora;

o)in perioada desfasurarii activitatilor de pregatire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel incat elevii de la grupe diferite sa nu interactioneze fizic;

p)grupele de elevi vor pastra aceeasi sala de clasa pe toata perioada desfasurarii activitatilor;

q)colectarea mastilor purtate se va face in locuri speciale, semnalizate corespunzator, amenajate in unitatea de invatamant;

r)la sfarsitul activitatilor, elevii vor primi cate o masca noua pentru deplasarea catre domiciliu.

Art. 10 – Unitatile de invatamant in colaborare cu autoritatile publice locale pot lua si alte masuri suplimentare pentru prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfectie, lavoare suplimentare pentru spalarea mainilor, masuri privind siguranta elevilor pe traseul de la unitatea de invatamant la domiciliu si retur etc.).

Art. 11 – Unitatile de invatamant special sau in care, pentru asigurarea egalitatii de sanse, sunt prezente si alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua masuri pentru a nu se depasi numarul de maximum 10 persoane in sala.

Art. 12 – Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictete a masurilor de distantare fizica dintre elevi si masurile igienico-sanitare de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2.

Art. 13 – In perioada desfasurarii activitatilor din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar:

a)Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti solicita autoritatilor publice locale listele cu personalul medical desemnat sa asigure acordarea asistentei medicale, pentru fiecare unitate de invatamant si le transmite inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

b)Unitatile/Institutiile de invatamant informeaza directiile de sanatate judetene/a municipiului Bucuresti despre depistarea unor cazuri suspecte de infectie la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unitatilor de invatamant. Conducerea unitatii/institutiei de invatamant desemneaza o persoana cu atributii in mentinerea legaturii permanente cu directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti.

c)In maximum 2 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmit/transmite catre autoritatile administratiei publice locale, respectiv catre directiile de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti lista cu elevii si personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatile/institutiile de invatamant care participa la desfasurarea activitatilor de invatamant in perioada pregatirii elevilor si in perioada desfasurarii examenelor.

d)Cu minimum 24 de ore inaintea fiecarei probe de examen/evaluare, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor/va primi urmatoarele informatii privind elevii sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic mentionati la lit. c):

(i) de la directiile de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti lista cu persoanele internate in unitatile/institutiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infectia cu SARS-CoV-2;

(ii) de la autoritatile administratiei publice locale lista cu persoanele aflate in izolare la domiciliu sau carantina institutionalizata.

Art. 14 – Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor/va raporta, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, situatia privind desfasurarea activitatilor si respectarea prevederilor prezentului ordin in unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar.

ANEXA 1

CONDITII DE FUNCTIONARE

a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea interventiilor stomatologice de urgenta in perioada starii de urgenta determinate de epidemia de COVID-19

Cabinetele stomatologice, private si publice, inclusiv cabinetele scolare si studentesti si cele din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, cu exceptia cabinetelor stomatologice care functioneaza in structurile de primire urgenta UPU din cadrul spitalelor regionale si judetene de urgenta, pot efectua interventii stomatologice de urgenta, pe durata cat este instituita starea de urgenta, numai dupa aprobarea/avizarea temporara emisa de catre directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti si de catre colegiul teritorial din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR) pe raza carora se afla cabinetul stomatologic care sa certifice respectarea masurilor suplimentare pentru prevenirea si limitarea infectiei cu SARS-COV-2 privind:

a) dotarea cabinetelor cu echipamente speciale de protectie;

b) dotarea cabinetului cu substante dezinfectante;

c) dotarea minima obligatorie prevazuta pentru cabinetele stomatologice in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale si conform Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 10/2007 privind continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara, cu modificarile ulterioare;

d) structura functionala: cabinetul stomatologic va avea in componenta minima sala de asteptare, grup sanitar, spatii de depozitare si cabinet stomatologic propriu-zis, in care se desfasoara activitatile de diagnostic clinic si terapeutic.

ANEXA 2

TRIAJUL PACIENTILOR SI MASURILE DE PREVENTIE

care trebuie respectate de cabinetele stomatologice pentru efectuarea interventiilor de urgenta in perioada starii de urgenta determinate de epidemia de COVID-19

CAPITOLUL I

Triajul pacientilor

1. Triajul pacientilor reprezinta cea mai importanta masura de preventie. Toti pacientii vor fi tratati ca potentiali purtatori de virus, fiind importanta gestionarea de la distanta a unui numar cat mai mare de urgente stomatologice.

2. Triajul pacientilor de la distanta va fi efectuat avand in vedere cel putin urmatoarele:

a) fiecare cabinet stomatologic trebuie sa asigure comunicarea cu pacientii, prin telefon, prin posta electronica (e-mail) sau chiar sa asigure teleconsultatii/telemedicina;

b) daca consultatia inainte de interventia stomatologica de urgenta se realizeaza prin telemedicina, medicul stomatolog va asigura completarea corespunzatoare a fisei stomatologice a pacientului (varsta, posibile comorbiditati, absenta/prezenta alergiei la medicamente etc.);

c) pot fi utilizate aplicatii informatice specializate care pot ajuta in stabilirea diagnosticului prin telemedicina sau pot fi comunicate fotografii intraorale prin mijloace electronice;

d) pe cat posibil, se va recomanda si incuraja interventia stomatologica de urgenta prin recomandari medicale si/sau trimiterea unei retete prin posta electronica (e-mail);

e) pacientii care primesc tratament ca urmare a unei interventii stomatologice de urgenta printr-o reteta comunicata prin mijloace electronice vor fi monitorizati electronic/telefonic pentru a se verifica evolutia simptomatologiei.

3. Pentru efectuarea interventiei stomatologice de urgenta, trebuie luate in considerare urmatoarele:

a) pacientii simptomatici (astfel cum sunt acestia desemnati in definitiile de caz publicate periodic de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica la adresa http://www.cnscbt.ro), respectiv pacientii aflati in izolare/carantina sau pozitivi confirmati cu coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) vor fi tratati doar in cabinete sanitare avizate de catre directiile de sanatate publica in acest sens;

b) programarea pentru interventia stomatologica de urgenta a pacientilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care sufera de o patologie cronica), care nu sunt simptomatici la inceputul programului (pentru a se limita expunerea la alti pacienti);

c) programarea pacientilor simptomatici la sfarsitul programului (la fiecare sfarsit de jumatate de zi), pentru limitarea timpului de expunere;

d) intre programari este necesara planificarea unui timp suficient pentru curatenia, dezinfectia si ventilarea corespunzatoare a cabinetului dupa fiecare pacient (indiferent de categoria de pacienti);

e) aplicarea protocolului de sterilizare a aeromicroflorei din cabinet, conform dispozitiilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, cu modificarile ulterioare, folosind un echipament corespunzator.

CAPITOLUL II

Masuri de preventie

1. Aerosolii generati in urma interventiilor stomatologice de urgenta, saliva, mainile si suprafetele contaminate sunt principalii transmitatori ai virusului, fiind necesara respectarea urmatoarelor masuri:

a) limitarea expunerii personalului medical prin folosirea rationala a resursei umane;

b) mainile vor fi spalate cu apa si sapun, apoi dezinfectate cu solutii dezinfectante pe baza de alcool, conform tehnicii corecte aprobate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS);

c) in afara manoperelor de interventii stomatologice, evitarea pe cat posibil a contactului cu pacientul si evitarea pe cat posibil a contactului cu personalul (nu strangeti mana, mentineti o distanta de mai mult de 1,5 m in timpul unei discutii etc.), mobilierul, manerele usilor;

d) atentie suplimentara pentru: manerele usilor, bratul RX + con, scaunul cu panou tactil, partea inferioara a tabletei, tastatura, mouse-ul computerului, manerele dulapurilor;

e) purtarea echipamentului de protectie individual corespunzator, conform prevederilor legale aplicabile;

f) limitarea timpului petrecut in sala de asteptare de catre pacienti;

g) limitarea numarului de pacienti din sala de asteptare la 1 persoana in circumstante ideale; daca mai exista alte persoane in sala de asteptare, se va asigura mentinerea unei distante de minimum 1,5-2 metri intre acestea; in sala de asteptare a cabinetelor stomatologice vor fi amplasate dispensere cu solutii dezinfectante (antiseptice tegumentare pe baza de alcool);

h) instrumentarul si materialele necesare vor trebui aduse in cabinetul stomatologic inainte de inceperea procedurilor stomatologice;

i) dupa caz si daca exista posibilitatea, se va alterna efectuarea interventiilor stomatologice in cabinete diferite;

j) nu se vor efectua radiografii retroalveolare, deoarece produc multa saliva (de preferat OPG sau CT);

k) va fi permis accesul in cabinetul stomatologic doar al pacientului, cu exceptia situatiilor speciale (copii, persoane dependente etc.), caz in care se va limita accesul la o persoana insotitoare;

l) se va solicita pacientului si, daca este cazul, insotitorilor ca la intrarea in cabinet sa se spele cu apa si sapun sau sa foloseasca o solutie hidroalcoolica (HAS);

m) pacientul va completa obligatoriu chestionarul de evaluare a starii generale de sanatate inainte de efectuarea interventiei stomatologice de urgenta;

n) medicul stomatolog va efectua diligentele necesare pentru obtinerea consimtamantului informat al pacientului, conform prevederilor legale.

2. Masurile necesare de respectat inainte de realizarea manoperelor de interventii stomatologice de urgenta sunt urmatoarele:

a) inainte de inceperea interventiei, pacientul trebuie sa clateasca gura cu H_2O_2 (diluat 1%) ori isobetadina (recomandat pana la 2 minute); atentie: isobetadina poate induce reactie alergica;

b) limitarea la maximum a interventiilor care pot provoca aerosoli; daca se foloseste instrumentarul rotativ se recomanda setarea debitului apei la minimul necesar; este obligatorie sterilizarea completa a pieselor inainte de reutilizare (autoclav) sau se utilizeaza piese de unica folosinta;

c) utilizarea unei aspiratii eficiente;

d) oricand este posibil, se recomanda folosirea sistemului de izolare cu diga, acesta reducand semnificativ proiectia picaturilor de saliva;

e) daca este necesara sutura, se recomanda utilizarea unui fir resorbabil;

f) pentru a limita expunerea medicului stomatolog este recomandat ca acesta sa stea in spatele pacientului.

3. Masurile la norme de respectat dupa efectuarea interventiilor stomatologice de urgenta sunt urmatoarele:

a) la sfarsitul interventiei, pacientul trebuie sa clateasca gura cu H_2O_2 (diluat 1%) sau isobetadina (recomandat pana la 2 minute); atentie: isobetadina poate induce reactie alergica;

b) daca nu se produc aerosoli, masca tip N95, FFP2, FFP3 (standard sau echivalent) trebuie refolosita (maximum 4 ore); atentie: nu atingeti exteriorul atunci cand scoateti/puneti masca de protectie;

c) se vor respecta procedurile de sterilizare a materialelor reutilizabile, iar materialele de unica folosinta vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

d) dezinfectarea completa a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare;

e) dupa interventia stomatologica de urgenta, personalul medical se va dezechipa de echipamentul de protectie in afara cabinetului contaminat (echipamentul se va plasa in sac galben etichetat cu pictograma risc biologic).

4. Precautiile de protectie intre interventii/pacienti sunt urmatoarele:

a) masca tip N95, FFP2, FFP3 (standard sau echivalent) va fi folosita cel mult 4 ore, cu exceptia cazului in care este contaminata prin stropi de sange, saliva, aerosolizare, cand se impune schimbarea acesteia;

b) dupa fiecare pacient se vor schimba manusile, se vor curata ochelarii de protectie/viziera si, daca este posibil, se va schimba echipamentul individual de protectie;

c) mainile vor fi igienizate cu apa si sapun sau dezinfectate cu solutie hidroalcoolica inainte de folosirea manusilor;

d) se va asigura o ventilatie foarte buna a cabinetului stomatologic (usi/ferestre deschise) si se vor dezinfecta riguros suprafetele (unit stomatologic, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafata conform standardelor.

1. Alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

’’Art. 8 – (1) Se aproba acordarea unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut pe luna, pe perioada starii de urgenta, din fondul de salarii al unitatii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau, dupa caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI <> sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta destinatie, prin ordonatorul principal de credite, pentru urmatoarele categorii:

a)personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare si personalul paramedical, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19;

b)personalul care furnizeaza servicii de asistenta medicala comunitara, respectiv servicii de ingrijire medicala, activitati de izolare si monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate in carantina;

c)personalul din cadrul directiilor de sanatate publica implicat in activitati de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicala a persoanelor care traverseaza punctele de frontiera si care asigura tratamentul persoanelor care prezinta risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienti diagnosticati cu COVID-19, precum si cel care desfasoara activitati specifice de inspectie sanitara, in spatiile in care a existat cel putin un caz confirmat cu infectie SARS-CoV-2;

d)personalul din reteaua de medicina legala implicat in manipularea si efectuarea necropsiilor pacientilor decedati diagnosticati cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie si histopatologie care efectueaza analiza probelor apartinand pacientilor decedati diagnosticati cu COVID-19;

e)personalul din cadrul directiilor sanitar-veterinare direct implicate in activitati de testare si diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR in cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;

f)personalul militar si civil din cadrul structurilor Ministerului Apararii Nationale care executa activitati similare celor prevazute la lit. a)-e);

g)personalul de la lit. a)-f) care in urma desfasurarii activitatii a fost diagnosticat cu COVID-19.

……………………………………………………………………………………

(5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevazute la alin. (1) care beneficiaza de stimulent de risc se stabileste prin decizie a conducatorului unitatii angajatoare, pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii, inclusiv pentru activitatea desfasurata in conditiile legii intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Conducatorul unitatii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat in activitatile prevazute la alin. (1).’’

2. Dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5(1)), cu urmatorul cuprins:

’’(5(1)) Categoriile de persoane mentionate la alin. (1) beneficiaza de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata starii de urgenta, chiar daca acestea isi desfasoara activitatea in una sau mai multe unitati angajatoare, conform legii.’’

METODOLOGIE

de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1 – Functiile de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic se ocupa prin concurs organizat in baza prevederilor art. 260 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 – La concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) este membru al corpului national de experti in management educational;

b) este absolvent al invatamantului universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta sau al ciclului I de studii universitare de licenta si al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diploma de licenta si diploma de master;

c) este cadru didactic de predare titular in invatamant si are gradul didactic I sau titlul stiintific de doctor;

d) are o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 10 ani, dintre care cel putin 5 in ultimii 10 ani;

e) a obtinut calificativul ”foarte bine” in ultimii 5 ani scolari incheiati si nu a fost sanctionat disciplinar in aceasta perioada, pana la inscrierea la concurs;

f) are recomandare cu privire la calitatile profesionale, manageriale si morale din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant sau din partea consiliului de administratie al inspectoratului scolar ori recomandarea senatului universitatii sau a organului de conducere al institutiei in care candidatul isi desfasoara activitatea la data inscrierii la concurs;

g) nu a desfasurat activitati de politie politica, nu a avut statutul de ”lucrator al Securitatii” sau ”colaborator al Securitatii” si nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere in invatamant prin hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

h) este apt din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) la data sustinerii concursului nu indeplineste conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare;

j) nu indeplineste, pe perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unei organizatii sindicale la nivel local, judetean sau national.

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

Art. 3 – (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic se organizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si se desfasoara la sediul acestuia.

(2) Secretarul de stat care coordoneaza activitatea din invatamantul preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stabileste perioada de organizare si desfasurare a concursului.

(3) Anuntul privind organizarea concursului, conditiile referitoare la inscrierea si participarea la concurs a candidatilor se fac publice, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului, de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in presa centrala si de inspectoratul scolar, in presa locala.

(4) Perioada de inscriere, metodologia de concurs, anexele nr. 1-4 si 6, fisa postului si lista documentelor necesare inscrierii la concurs se afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al inspectoratului scolar pentru care se organizeaza concursul si se publica pe paginile de internet oficiale ale acestor institutii, la sectiunea special creata in acest scop.

(5) Inscrierea la concurs se incheie cu 15 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului.

Art. 4 – (1) Dosarul de inscriere la concurs se depune in format electronic si trebuie sa contina documente administrative, documente justificative care sa sustina declaratiile din curriculum vitae si oferta manageriala a candidatului pentru postul pentru care candideaza.

(2) Documentele administrative care se incarca in format electronic sunt:

a) cerere de inscriere, conform anexei nr. 1;

b) carte de identitate;

c) certificat de nastere si, dupa caz, certificat de casatorie, respectiv certificat/hotarare de divort sau hotarari judecatoresti, pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;

d) document care atesta calitatea de membru al corpului national de experti in managementul educational;

e) actele de studii: diploma de licenta/absolvire a studiilor universitare de lunga durata sau diploma de licenta si diploma de master;

f) ultimul act de titularizare in invatamant;

g) adeverinte/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului stiintific de doctor;

h) adeverinta de vechime in invatamant, eliberata de unitatea sau institutia la care candidatul isi desfasoara activitatea;

i) adeverinta/adeverinte/document/documente din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati si in anul scolar curent, pana la inscrierea la concurs sau in cazul in care a fost sanctionat disciplinar a obtinut hotarare definitiva de anulare a sanctiunilor;

j) recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant sau a consiliului de administratie al inspectoratului scolar ori recomandarea senatului universitatii sau a organului de conducere al institutiei in care candidatul isi desfasoara activitatea la data inscrierii la concurs, in original;

k) certificat medical, in original, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) declaratie pe propria raspundere a candidatului, in original, care sa ateste faptul ca nu a desfasurat activitate de politie politica, nu a avut statutul de ”lucrator al Securitatii” sau ”colaborator al Securitatii”;

m) declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 234 alin. (3) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) cazier judiciar;

o) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Alte documente care se incarca in format electronic, fara a mai repeta inregistrarea documentelor deja incarcate, sunt:

a) curriculum vitae Europass, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, la care se anexeaza documentele justificative, in ordinea prevazuta in fisa de evaluare din anexa nr. 4, care sa sustina declaratiile din curriculum vitae;

b) documente justificative care sa ateste cunostinte de comunicare in una dintre limbile straine: engleza, franceza, germana, italiana, spaniola sau rusa;

c) oferta manageriala a candidatului pentru functia pentru care candideaza;

d) declaratie pe propria raspundere a candidatului prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar ii apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

(4) Dupa incheierea perioadei de inscriere la concurs nu se mai admite incarcarea in format electronic a altor documente in vederea completarii dosarului de concurs. In situatia in care, dupa incheierea perioadei de inscriere, se constata ca un candidat nu a incarcat in format electronic toate documentele obligatorii solicitate, candidatul respectiv este declarat respins si pierde dreptul de a participa la probele de concurs.

(5) Daca o persoana doreste sa candideze pentru mai multe functii, aceasta trebuie sa depuna cereri distinct si oferte manageriale pentru fiecare functie.

(6) Candidatii se prezinta cu dosarul de inscriere la concurs in format letric, la prima proba a concursului. Dosarul de inscriere trebuie sa aiba fiecare fila numerotata si sa contina un opis, in doua exemplare, in care se consemneaza numarul total de file. Un exemplar al opisului se restituie, sub semnatura, candidatului.

(7) Dosarul de inscriere la concurs in format letric trebuie sa contina aceleasi documente care au fost incarcate in format electronic, respectandu-se ordinea documentelor prevazuta la alin. (2) si (3). Pentru documentele prevazute la alin. (3) lit. a) se respecta ordinea prevazuta de fisa de evaluare a curriculumului vitae, conform anexei nr. 4. Oferta/Ofertele manageriala/ manageriale se depun(e) in plic sigilat si fac(e) parte componenta din dosarul de inscriere.

(8) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d)-g) si alin. (3) lit. b) se depun la dosar in copie certificata ”conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant/institutiei de la care provine candidatul, iar documentele prevazute la alin. (2) lit. h)-o), precum si cele prevazute la alin. (3) lit. a), c) si d) se depun la dosar in original. In situatia in care candidatul exercita o functie de conducere intr-o unitate de invatamant/institutie, documentele depuse la dosar in copie se certifica ”conform cu originalul” de catre un membru al consiliului de administratie din unitatea de invatamant/institutia respectiva.

(9) In situatia in care se constata ca dosarul de inscriere la concurs in format letric prezentat de un candidat nu contine aceleasi documente cu cele incarcate in format electronic sau in situatia in care candidatul nu se prezinta cu dosarul de inscriere in format letric, acesta este eliminat din concurs.

Art. 5 – (1) In vederea selectarii candidatilor care indeplinesc cumulativ conditiile de inscriere la concurs, la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se constituie, prin ordin de serviciu al secretarului de stat care are in atributii coordonarea invatamantului preuniversitar, o comisie de inscriere si validare a dosarelor candidatilor care au incarcat in format electronic dosare de inscriere la concurs, cu 30 de zile inainte de prima proba a concursului, in urmatoarea componenta:

a) presedinte – directorul/directorul general al directiei/directiei generale de specialitate care are in atributii organizarea si desfasurarea concursului;

b) 3 membri – 2 inspectori/consilieri/experti si un consilier juridic din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Comisia de inscriere si validare a dosarelor candidatilor inscrisi la concurs verifica documentele administrative incarcate in format electronic. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere incarcate in format electronic se afiseaza, cu mentiunea ”Admis” sau ”Respins”, insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 3 alin. (5).

Art. 6 – (1) Comisia de concurs constituita conform prevederilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in termen de 10 zile de la anuntarea concursului.

(2) Secretariatul comisiei de concurs, al comisiei de elaborare a subiectelor si al comisiei de solutionare a eventualelor contestatii este asigurat de catre un inspector/ consilier/expert din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, desemnat prin ordinul de numire a comisiei respective.

Art. 7 – (1) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic are urmatoarea componenta:

a) presedinte: secretarul de stat care coordoneaza activitatea din invatamantul preuniversitar;

b) membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/ experti din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si/sau cadre didactice din unitati/institutii de invatamant; cel putin un membru al comisiei va avea competente de elaborare a subiectelor pentru urmatoarele limbi straine ce pot fi alese de candidati: engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa;

c) secretar: un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaboreaza:

a) un set de 120 de itemi din bibliografia de concurs in limba romana; dintre cei 120 de itemi, 20 se traduc in toate limbile straine alese de candidati;

b) un set de cate 40 de itemi din bibliografia de concurs in fiecare limba straina aleasa de candidati.

(3) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei anuntate. Pentru candidatii la ocuparea aceleiasi functii, subiectele sunt identice in cadrul aceluiasi concurs.

(4) Inainte de desfasurarea probelor de concurs, comisia de elaborare a subiectelor de concurs preda, pe baza de proces-verbal, subiectele presedintelui comisiei de concurs, care raspunde pentru asigurarea secretizarii acestora.

Art. 8 – (1) Comisia de concurs prevazuta la art. 6 are urmatoarele atributii:

a) primeste dosarele candidatilor in format letric;

b) stabileste, in ziua concursului, subiectele pentru testul-grila, selectand dintre itemii elaborati de comisia prevazuta la art. 7;

c) noteaza fiecare candidat la fiecare proba a concursului;

d) stabileste planul interviului, durata acestuia si realizeaza interviul;

e) aproba participarea reprezentantilor prevazuti la art. 14 alin. (1), in calitate de observatori, la desfasurarea probei de concurs prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c);

f) stabileste ordinea sustinerii probelor si afiseaza rezultatele;

g) elaboreaza proceduri specifice privind desfasurarea probelor de concurs.

(2) Evaluarea curriculumului vitae se realizeaza pe baza documentelor inregistrate de candidat.

Art. 9 – Comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, formata in intregime din alte persoane decat cele din comisia de concurs, are urmatoarea componenta:

a) presedinte: un secretar de stat din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii;

b) 2 membri: directori generali/directori/inspectori/ consilieri/experti din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii;

c) secretar: un inspector/consilier din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Art. 10 – (1) In comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor participa, cu statut de observatori, cate un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au organizatii sindicale in judetul/municipiul Bucuresti pentru care se organizeaza concursul.

(2) Secretarul comisiei de concurs invita, in scris, observatorii mentionati la alin. (1) sa asiste la desfasurarea concursului, cu cel putin 72 de ore inainte de data desfasurarii acestuia. Participarea observatorilor este confirmata printr-un document de desemnare/delegare emis de federatia sindicala pe care acestia o reprezinta. Neprezentarea observatorilor nu afecteaza legalitatea desfasurarii concursului.

Art. 11 – (1) Secretarul si observatorii participa la activitatile comisiei de concurs, dar nu se implica in examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul sa isi exprime mentiunile privind corectitudinea organizarii si desfasurarii concursului in procesul-verbal mentionat la art. 15. Daca in derularea concursului observatorii sesizeaza presedintelui comisiei de concurs vicii de procedura sau 

de organizare, erori ori abuzuri referitoare la evaluarea candidatilor, acesta are obligatia de a le remedia de indata.

(2) Observatorii pot face sesizari privind corectitudinea organizarii si desfasurarii concursului dupa incheierea acestuia, doar in situatia in care nu s-a dat curs sesizarii lor si/sau nu li sa permis consemnarea observatiilor in procesul-verbal.

CAPITOLUL III

Probele de concurs si evaluarea candidatilor

Art. 12 – (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic cuprinde 3 probe:

a) evaluarea curriculumului vitae – se analizeaza si se evalueaza rezultatele obtinute in educatie si formare, aptitudinile si competentele personale, pe baza itemilor si a punctajelor prevazute in anexa nr. 4;

b) rezolvarea testului-grila utilizand calculatorul, in maximum 50 de minute:

(i) rezolvarea a 10 itemi, dintre care 8 itemi in limba romana si 2 itemi in limba straina aleasa de candidat, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte, conform fisei de evaluare prevazute in anexa nr. 5;

(ii) expedierea la o adresa de e-mail indicata de comisia de concurs a testului-grila rezolvat, punctata cu 1,50 puncte, conform fisei de evaluare prevazute in anexa nr. 5;

c) sustinerea interviului in fata comisiei de concurs – se apreciaza, pe baza itemilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 6, urmatoarele aspecte:

(i) calitatea si sustinerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situatiile concrete din judet/municipiul Bucuresti, precum si raspunsurile la intrebarile referitoare la inspectia scolara, procesele de asigurare a calitatii, aplicarea legislatiei generale si specifice in toate domeniile functionale ale inspectoratului scolar/casei corpului didactic, in conformitate cu atributiile ce ii revin, managementul educational si normele deontologice specifice profesiei si functiei;

(ii) prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situatii concrete dificile/dilematice/de criza intalnite la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru solutionarea acestora.

(2) Sustinerea de catre candidati a probelor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se inregistreaza audiovideo. Un reprezentant al serviciului informatizare asista din punct de vedere tehnic desfasurarea probei prevazute la alin. (1) lit. b) si inregistrarea audiovideo a probelor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

(3) Punctajul maxim pentru fiecare proba de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecarei probe de concurs este de 35 de puncte.

CAPITOLUL IV

Desfasurarea concursului

Art. 13 – (1) Programul de desfasurare a concursului se stabileste de catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea din invatamantul preuniversitar, cu respectarea perioadei prevazute la art. 3 alin. (2), se afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii si se anunta inspectoratelor scolare pentru care se organizeaza concurs, cu 10 zile inaintea datei de sustinere a concursului. Candidatii pentru ocuparea aceluiasi post sustin probele in aceeasi zi.

(2) Schimbarile care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data si programul de desfasurare a concursului sunt aduse la cunostinta candidatilor si a observatorilor, in scris, cu cel putin 48 de ore inaintea acestuia, de catre persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii. In situatii exceptionale, cand termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilitatii desfasurarii concursului se consemneaza de catre secretarul comisiei de concurs intr-un proces-verbal semnat de membrii acesteia si de observatori.

(3) Reprogramarea concursului se face in baza comunicarii Ministerului Educatiei si Cercetarii, insotita de copia procesului-verbal de constatare a imposibilitatii desfasurarii concursului la data stabilita, cu respectarea perioadei prevazute la art. 3 alin. (2).

Art. 14 – (1) La desfasurarea interviului in fata comisiei de concurs pot participa, la cerere, numai in calitate de observatori, fara a avea dreptul de a interveni, cate un reprezentant al organizatiilor de parinti recunoscute la nivel national, precum si reprezentantul elevilor desemnat de Consiliul National al Elevilor.

(2) Inscrierea reprezentantilor prevazuti la alin. (1) se face la comisia de concurs, in perioada de inscriere la concurs, prin depunerea listei persoanelor nominalizate. Comisia de concurs transmite acordul de participare al acestora, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea primei probe a concursului.

(3) Presedintele comisiei de concurs le solicita observatorilor si reprezentantilor prevazuti la alin. (1) completarea unei declaratii pe propria raspundere, prin care acestia se obliga sa respecte legislatia in vigoare, prevederile prezentei metodologii, procedurile stabilite de catre comisia de concurs, precum si confidentialitatea privind desfasurarea concursului.

(4) In cazul in care se constata incalcarea de catre observatori sau de reprezentantii prevazuti la alin. (1) a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care reglementeaza buna organizare si desfasurare a interviului, presedintele comisiei de concurs poate dispune intreruperea desfasurarii interviului si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzatoare.

(5) Presa are acces la locul desfasurarii concursului numai cu avizul presedintelui comisiei de concurs, exclusiv inainte de inceperea sau dupa incheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei, inregistrari/fotografii/preluari de imagine, este necesar acceptul persoanelor care apar in materialele respective.

CAPITOLUL V

Stabilirea si afisarea rezultatelor

Art. 15 – (1) Evaluarea probelor de concurs se face de catre presedintele comisiei de concurs si de catre membrii acesteia, in plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit anexelor nr. 4, 5 si 6.

(2) Punctajul acordat la fiecare proba pentru fiecare candidat este consemnat in borderoul de notare, prevazut in anexa nr. 7.

(3) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare prevazut la art. 12 alin. (3), pentru fiecare proba, este declarat ”admis”.

(4) Secretarul comisiei de concurs intocmeste procesul-verbal in care consemneaza desfasurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia si de observatorii desemnati de federatiile sindicale.

Art. 16 – Rezultatele concursului se afiseaza, in ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute de candidati, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii, dupa incheierea concursului, in aceeasi zi.

Art. 17 – (1) Dintre candidatii admisi, dupa solutionarea contestatiilor, la concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic este declarat ”promovat” candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.

(2) La punctaj egal este declarat ”promovat” candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj la proba prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. c) ”sustinerea interviului in fata comisiei de concurs”. Daca egalitatea se pastreaza, este declarat ”promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de rezolvare a testului-grila, iar daca, si in aceasta situatie, egalitatea se pastreaza, este declarat ”promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a curriculumului vitae.

Art. 18 – (1) Eventualele contestatii pentru fiecare proba de concurs sunt adresate ministrului educatiei si cercetarii si se inregistreaza, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Secretarul comisiei de concurs preda presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor contestatia si documentatia aferenta desfasurarii concursului pentru proba/probele de concurs contestata(e), cu precizarea termenului-limita la care trebuie sa fie comunicat raspunsul la contestatie.

(3) Comisia de contestatii, in urma verificarii aspectelor sesizate, analizand documentatia aferenta, intocmeste un raport si raspunsul catre contestatar, pe care le supune aprobarii ministrului educatiei si cercetarii.

(4) Raspunsul, semnat de ministrul educatiei si cercetarii, se expediaza contestatarului, in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

(5) Hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de judecata competenta.

(6) Dupa incheierea probelor si solutionarea contestatiilor, comisiile de concurs/de contestatii predau dosarele candidatilor si documentatia rezultata directiei generale cu atributii in organizarea concursului, care le arhiveaza conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 19 – (1) Numirea candidatilor declarati ”promovat” la concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, dupa expirarea perioadei de depunere si de solutionare a contestatiilor.

(2) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii caselor corpului didactic incheie un contract de management cu ministrul educatiei si cercetarii, conform celor prevazute in anexele nr. 8, 9 si 10. Contractul de management se incheie pe o perioada de 4 ani.

(3) Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii performantelor manageriale. Prelungirea contractului se face, la initiativa managerului, cu 60 de zile inainte de data expirarii contractului, pe o perioada de 1 an.

(4) Evaluarea performantelor manageriale ale inspectorilor scolari generali, ale inspectorilor scolari generali adjuncti si ale directorilor caselor corpului didactic se face anual, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Art. 20 – (1) In conditiile in care, dupa finalizarea concursului raman vacante functii de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic sau in cazul vacantarii functiilor intre perioadele de organizare a concursului, ocuparea acestora se poate realiza prin detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea unui nou concurs, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar.

(2) Ministrul educatiei si cercetarii emite ordinul privind ocuparea prin detasare in interesul invatamantului.

(3) Ministrul educatiei si cercetarii poate dispune incetarea detasarii in functia de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratul scolar si de director al casei corpului didactic la o data anterioara expirarii termenului detasarii.

(4) Eliberarea din functia de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic se face de catre ministrul educatiei si cercetarii, in conditiile legii.

Art. 21 – (1) Persoanele care au printre candidati sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv nu pot face parte din comisiile prevazute in prezenta metodologie si nu pot fi desemnate, in baza prevederilor prezentei metodologii, ca observatori sau ca reprezentanti conform art. 14 alin. (1).

(2) Membrii comisiilor prevazute in prezenta metodologie, precum si persoanele desemnate ca observatori sau ca reprezentanti conform art. 14 alin. (1) in baza prevederilor prezentei metodologii, inainte de desfasurarea concursului, declara pe propria raspundere ca nu au in randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.

Art. 22 – (1) Declaratiile neconforme cu realitatea, frauda si orice tentativa de frauda vor fi sanctionate cu eliminarea din concurs, indiferent de etapa, cu sesizarea organelor abilitate si interzicerea dreptului de a participa la concursuri pentru ocuparea unei functii de conducere, indrumare si control pentru o perioada de 5 ani.

(2) Informatiile false cuprinse in curriculumul vitae sau in declaratiile pe propria raspundere dovedite dupa finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor acestuia si validarea urmatorului candidat drept ”promovat” sau, dupa caz, la reprogramarea concursului.

(3) Sesizarile care vizeaza nerespectarea conditiilor de inscriere la concurs, potrivit prevederilor prezentei metodologii, sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de inscriere la concurs, dovedite ca fiind intemeiate, inaintea sau in timpul concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs.

(4) Sesizarile care vizeaza nerespectarea conditiilor de inscriere la concurs, potrivit prevederilor prezentei metodologii, sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de inscriere la concurs, dovedite ca fiind intemeiate, dupa finalizarea concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia si validarea urmatorului candidat drept ”promovat”, cu aplicarea, dupa caz, a dispozitiilor art. 17 alin. (2) sau, dupa caz, la reprogramarea concursului.

Art. 23 – Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta metodologie.”

Pentru fiecare zi libera in conditiile Hotararii Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, angajatorul acorda o indemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si al carei cuantum este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute mai sus, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;

b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE a angajatorului modificata prin Ordinul nr. 389/2020:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………, legitimat/legitimata cu CI/BI seria …. nr. ………., eliberata/eliberat de ………………… la data de …………………, CNP …………………………….., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ………………………………………, avand CUI …………………………….., cu sediul social in localitatea …………………………….., str. ………………………….. nr. ….., judetul …………………../municipiul ………………………….., sectorul ……….., telefon ……………………, fax …………………., e-mail …………………………, cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, atasata cererii anexate prezentei, contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ……………………………..

Semnatura ……………………………..

Data ……………………………..

ANEXA

la Declaratia pe propria raspundere

CERERE

Angajator …………………………………….

CUI/CIF …………………………………….

Cont bancar nr. …………………………………….

Telefon …………………………………….

E-mail …………………………………….

Catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana ………………………./Municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ……………………………………., cu sediul social in localitatea ……………………………………., str. ……………………………………. nr. ………, judetul ………………/municipiul …………………, sectorul ………, in temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicit decontarea sumei totale de ………… lei, reprezentand indemnizatiile nete incasate efectiv de un numar de ……….. angajati pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din aceeasi lege.

Atasez prezentei:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;

b) copii de pe statele de plata din care reiese acordarea indemnizatiei;

c) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar …………………………….

Semnatura ……………………………

Data ……………………………

ANEXA

la Cerere

LISTA

angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada

Art. 1. – (1) Pe durata starii de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, desfasurarea tuturor activitatilor de predare-invatare- evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licenta, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, sustinerea tezelor de doctorat, sustinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza si in modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecventa si cu frecventa redusa si reprezinta modalitati de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevazute la art. 139 lit. a) si b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pe durata starii de urgenta si pana la inceputul anului universitar 2020-2021, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, utilizeaza ca metoda didactica alternativa de invatamant modul on-line. Cadrele didactice raporteaza, la finalul fiecarei luni, in cadrul fiselor de pontaj catre responsabilii desemnati de conducerea facultatilor/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfasurata in modul on-line.

(3) Pe durata starii de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfasura si in modul on-line.

Art. 2. – (1) In perioada starii de urgenta si pana la inceputul anului universitar 2020-2021, activitatile cuprinse in norma didactica prevazute de art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi realizate si in modul on-line.

(2) In situatia desfasurarii activitatilor prevazute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in modul on-line, norma didactica se stabileste cu respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Activitatile cuprinse in norma didactica prevazute la art. 287 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si examenele de finalizare a semestrelor si a studiilor de licenta si masterat, sustinerea referatelor si a tezelor de doctorat, desfasurate in modul on-line in anul universitar 2019-2020, in cadrul formelor de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa reprezinta modalitati de realizare a formelor de exercitare a programelor de studii prevazute la art. 139 lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt recunoscute.

(4) Participarea studentilor si studentilor doctoranzi la examenele prevazute de art. 143 si 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care pe perioada starii de urgenta au urmat activitati de invatare si predare in modul on-line, se realizeaza potrivit metodologiilor aprobate de institutiile de invatamant universitar.

Art. 3. – Activitatile didactice care impun interactiunea ”fata in fata” se recupereaza in sistem modular, intensiv, dupa incetarea starii de urgenta si inainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.

Art. 4. – Masurile luate de institutiile de invatamant universitar in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica pe perioada anului universitar 2019-2020.

Art. 5. – In perioada starii de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, activitatile desfasurate de cadrele didactice care au ca obiect consolidarea si recapitularea programei scolare reprezinta forme de realizare a activitatilor prevazute la art. 262 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si pot fi realizate in modul on-line.

Art. 6. – Prin derogare de la prevederile art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizata de catre inspectoratele scolare in perioada stagiului practic cu durata de un an scolar consta in evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant, evaluarea portofoliului profesional personal si in sustinerea a cel putin o inspectie la clasa.

Art. 7. – Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evolutia in cariera prin gradul didactic II, sesiunea 2020, gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant, prin promovarea a cel putin doua inspectii scolare sustinute pana la data inscrierii pentru sustinerea probei orale.

Art. 8. – Prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (5) lit. b) si d) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, gradul didactic I, seria 2018-2020, se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea gradului didactic II prin promovarea a doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice care se poate realiza si in modul on-line, in fata comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Art. 9. – Pe durata decretarii starii de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020 se suspenda aplicarea prevederilor art. 252 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, fara afectarea drepturilor cadrelor didactice titulare din sistemul de invatamant preuniversitar supuse restrangerii de activitate.

Art. 10. – Pe durata decretarii starii de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile intrarii in restrangere de activitate, cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza de solutionarea restrangerii de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonata de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 11. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020, concursul prevazut la art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in proba practica sau inspectia speciala la clasa dupa cum urmeaza:

(NOTA: Art. 254. (3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata se organizeaza conform art. 89 Alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat cu personal incadrat in regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se organizeaza la nivelul unitatilor de invatamant.)

a) pentru personalul didactic incadrat cu contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata in anul scolar curent, la nivelul unitatii de invatamant in care este incadrat;

b) pentru personalul didactic care nu este incadrat cu contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata in anul scolar curent, la nivelul unitatii de invatamant la care este arondat de catre inspectoratul scolar.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul prevazut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consta in:

a) proba practica sau inspectie speciala, evaluata prin acordarea de calificative Admis/Respins;

b) proba scrisa cu aplicarea art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de munca, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Art. 12. – Incepand cu intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 1 septembrie 2020 se suspenda aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. (NOTA: Art. 5. (2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intra in vigoare incepand cu prima zi a anului scolar, respectiv universitar urmator celui in care a fost adoptata prin lege.)

Art. 13. – Masurile luate de inspectoratele scolare/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si de unitatile de invatamant preuniversitar in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica pe perioada anului scolar 2019-2020.

Art. 14. – Termenele opozabile furnizorilor de educatie din domeniul invatamantului superior si preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externa in vederea acreditarii prevazute de art. 29 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau mentinerii acreditarii prevazute de art. 33 alin. (3) din acelasi act normativ, se prelungesc de drept pana cel tarziu la inceputul anului scolar/universitar 2021-2022.

Art. 1 – (1) Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa numai in situatiile prevazute mai jos.

(2) Indiferent de intervalul orar, circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi, precum si in conditiile art. 1 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializa etc., folosind mijloacele de transport in comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;

c) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

d) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

(3) In intervalele orare 7,00-11,00 si 19,00-22,00 circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea in conditiile art. 1 alin. (3) si (5) din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare;

b) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;

c) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), precum si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

(4) Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute la alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 4 din Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare.

(5) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 2 – (1) Operatorii economici care comercializeaza alimente si produse de stricta necesitate si care isi desfasoara activitatea in conditiile dispuse prin ordonante militare in perioada starii de urgenta isi vor organiza programul de lucru pentru a facilita si a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani in intervalele orare 7,00-11,00 si 19,00-22,00.

(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3 – (1) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 28 aprilie 2020 pana la data de 11 mai 2020 inclusiv.

(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Turcia si Iran si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 13 zile, incepand cu data de 2 mai 2020 pana la data de 14 mai 2020 inclusiv.

(3) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Italia si din aceasta tara catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 12 zile, incepand cu data de 3 mai 2020 pana la data de 14 mai 2020 inclusiv.

(4) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Franta si Germania si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 10 zile, incepand cu data de 5 mai 2020 pana la data de 14 mai 2020 inclusiv.

(5) Masurile prevazute la alin. (1)-(4) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, servicii tehnice, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

Art. 4 – (1) Pe durata starii de urgenta, trimiterile postale inregistrate pot fi predate destinatarilor de personalul Companiei Nationale Posta Romana – S.A. prin introducerea in cutia postala sau, in lipsa acesteia, prin afisare la adresa destinatarului, cu exceptia actelor de procedura.

(2) Companiei Nationale Posta Romana – S.A. ii revine obligatia stabilirii cadrului institutional si raspunderea pentru modul in care se desfasoara activitatea prevazuta la alin. (1).

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5 – La data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, isi inceteaza aplicabilitatea:

a) prevederile art. 2 si art. 3 din Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, cu modificarile ulterioare;

b) prevederile art. 1 si art. 2 din Ordonanta militara nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, cu modificarile ulterioare.

Art. I – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul XV, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1(1)), cu urmatorul cuprins:

(1(1)) De indemnizatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza si avocatii a caror activitate este redusa ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta, daca in luna pentru care solicita indemnizatia au realizat incasari cu minimum 25% mai mici decat media lunara pe anul 2019, dar care nu depasesc castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020. Indemnizatia se plateste in baza declaratiei pe propria raspundere a avocatului privind indeplinirea conditiilor de acordare, pe care o transmite la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal.

2. La articolul XV, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(5) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1), (1(1)), (2) si (4) se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Pentru indemnizatiile prevazute la alin. (1), (1(1)), (2) si (4), platite din bugetul de stat, nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca reglementata de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. La articolul XV, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu urmatorul cuprins:

(7) Calculul obligatiilor fiscale prevazute la alin. (5), in cazul indemnizatiei lunare prevazuta la alin. (1), (1(1)) si (4), cu exceptia celei de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, se efectueaza de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) si, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra indemnizatiei brute incasate de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Obligatiile fiscale mentionate la alin. (7) se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile realizate in anul 2020.

(9) In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1) de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si al celei prevazute la alin. (2), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre cooperatia cu care persoanele au incheiate conventii individuale, respectiv de structura sportiva, in calitate de platitori, din indemnizatia bruta incasata de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(10) Pentru indemnizatiile mentionate la alin. (9) se aplica in mod corespunzator prevederile art. XI alin. (6) si (7).

4. Dupa articolul XV(1) se introduce un nou articol, articolul XV(2), cu urmatorul cuprins:

Articolul XV(2) – (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplica societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Persoanele care beneficiaza de un drept de pensie si persoanele incadrate in grad de handicap pot beneficia de drepturile prevazute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) si (4).

Art. II – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul IV, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3(1)) si (3(2)), cu urmatorul cuprins:

(3(1)) Pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, in vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei, cooperatia cu care persoanele au incheiate conventii individuale de munca depune, prin posta electronica, la agentiile teritoriale in raza carora isi au sediul social o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere, la care se ataseaza lista cu persoanele beneficiare.

(3(2)) Plata indemnizatiei prevazute la alin. (3(1)) se realizeaza catre cooperatie, care va face plata, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea sumelor, catre persoanele cu care are incheiate conventii individuale de munca.

2. La articolul XVIII, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. XVIII – (1) Pe perioada instituirii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, fiscale, financiare si comerciale care se aplica asupra drepturilor lunare platite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor platite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplica, prin efectul legii, de catre aceste institutii ara alte formalitati din partea beneficiarilor acestor drepturi.

Art. III – Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste pana la incetarea starii de urgenta decretate.

Art. IV – (1) Sumele reprezentand indemnizatiile prevazute la art. XI alin. (1) si la art. XV alin. (1), (1(1)), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor, indiferent de bugetul din care se suporta.

(2) Masurile de suspendare prevazute la alin. (1) inceteaza la 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Art. V – (1) Pentru categoriile de beneficiari prevazuti de art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor in vederea solicitarii indemnizatiei aferente lunii martie, prevazut la art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, se prelungeste cu 5 zile lucratoare, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pentru categoriile de beneficiari prevazute la art. XV alin. (1(1)) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, precum si pentru persoanele prevazute la art. II pct. 1 din prezenta ordonanta de urgenta, prevederile art. II-V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 se aplica corespunzator, iar termenul pentru depunerea documentelor in vederea solicitarii indemnizatiei aferente primei luni in care a fost instituita starea de urgenta este de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Pentru acordarea indemnizatiilor aferente lunii aprilie si lunilor urmatoare din perioada starii de urgenta termenul de depunere a solicitarilor este cel prevazut de art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

          1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art. 1 – (1) In intelesul prezentului ordin, prin carantina se intelege atat instituirea masurii de carantina institutionalizata (in spatii special amenajate), masurii de carantina la domiciliu, cat si instituirea masurii de izolare la domiciliu.”

          2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2(1)), cu urmatorul cuprins:

”(2(1)) Se instituie masura de carantina la domiciliu in conditiile prevazute in Ordinul comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nr. 74.546/2020*), numai in situatia in care spatiul permite carantina individuala sau in conditii de separare completa de restul locatarilor din acelasi domiciliu, pe baza de declaratie pe propria raspundere, prevazuta in anexa nr. 3, urmatoarelor categorii de persoane:

          a) persoanele asimptomatice care intra pe teritoriul Romaniei venind din zonele cu transmitere comunitara extinsa afectate de COVID-19 (zona rosie);

          b) persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19);

          c) membri de familie asimptomatici confirmati cu coronavirus (COVID-19), care se carantineaza la acelasi domiciliu.”

———-

*) Ordinul comandantului actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 74.546/2020 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

———-

          3. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4(1)) si (4(2)), cu urmatorul cuprins:

”(4(1)) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (2(1)) au obligatia de a se carantina la domiciliu, dupa caz, timp de 14 zile, precum si de a anunta medicul de familie cu privire la data de la care a inceput carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanta, in vederea monitorizarii starii de sanatate, acestea fiind monitorizate si controlate zilnic privind respectarea masurii prevazute de legislatia incidenta de catre institutiile abilitate.
(4(2)) Data de incepere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusa in urma anchetei epidemiologice de catre directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti.”

          4. La articolul 1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(6) Atat persoanelor aflate in carantina, cat si celor aflate in izolare li se vor pune la dispozitie informatii detaliate referitoare la masurile de igiena individuala ce trebuie respectate.”

          5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 4 – (1) Autoritatile administratiei publice locale stabilesc spatiile de carantina institutionalizata, incheie contractele de inchiriere ale acestora, asigura eliminarea deseurilor prin contracte cu firme specializate, stabilesc repartizarea pe camere a persoanelor carantinate si asigura hrana acestora.
(2) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti evalueaza si avizeaza spatiile de carantina si asigura decontarea cheltuielilor aferente conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In scopul asigurarii asistentei medicale a persoanelor carantinate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti nominalizeaza unitatile sanitare responsabile de acordarea asistentei medicale de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.”

          6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”Art. 5 – (1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca, la iesirea din carantina, sa elibereze persoanelor ce s-au aflat in aceasta situatie un aviz epidemiologic de iesire din carantina, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Asiguratii carora li se aplica masura de carantinare beneficiaza de concediu si indemnizatie de carantina pentru perioada stabilita prin documentul eliberat de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pe care il vor transmite medicului de familie pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
(3) Persoana izolata la domiciliu in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de carantina, va completa si va transmite doar medicului de familie, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, o declaratie pe propria raspundere, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. In acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
(4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical catre asigurati pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.”

Capitolul X

Domeniul educatie si cercetare

Art. 77 – Pe durata starii de urgenta, se suspenda toate activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si studentilor in unitatile si institutiile de invatamant.

Art. 78 – Pe durata starii de urgenta, unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza, in masura posibilitatilor, desfasurarea de activitati din planurile de invatamant, in format online. Derularea acestor activitati, precum si modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse in aceasta perioada se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Art. 79 – Pe durata starii de urgenta, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-invatare-evaluare, in format online.

Art. 80 – Activitatile didactice si/sau de cercetare din planurile de invatamant, nerealizate pe durata starii de urgenta, se organizeaza si se desfasoara de catre fiecare institutie de invatamant superior, in baza autonomiei universitare. Activitatile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activitati de cercetare, care impun interactiunea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor cu cadrele didactice si de cercetare vor fi recuperate dupa incetarea starii de urgenta.

Art. 81 – Pentru finantarea din fonduri publice a proiectelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare cu impact asupra limitarii efectelor pandemiei COVID-19, competitiile de propuneri de proiecte demarate in perioada starii de urgenta se vor desfasura in procedura accelerata si simplificata, stabilita de Guvern.

Capitolul XI

Alte masuri

Art. 82 – Pe perioada situatiei de urgenta, Guvernul adopta masurile care se impun pentru a fi asigurate securitatea alimentara a populatiei si continuitatea in aprovizionarea, productia, procesarea, transportul, distributia si furnizarea de produse in cadrul lantului alimentar, pentru bunurile de stricta necesitate.

Art. 83 – Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 84 – (1) Autoritatile si institutiile publice stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecatoresc, precum si ale celorlalte profesii.

(3) Organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a masurilor prevazute la alin. (1).

Art. 85 – (1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, autoritatile administratiei publice centrale si locale:

a)prin delegare/detasare a personalului propriu pentru aplicarea masurilor stabilite prin ordonantele militare si ordinele autoritatilor competente, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;

b)prin executarea de activitati/actiuni specifice pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARSCoV-2 a comunitatilor, in functie de pregatire si resursele avute la dispozitie.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consiliile judetene sau locale pun la dispozitie spatii pentru cazarea personalului, instalarea sau parcarea echipamentelor si tehnicii militare si asigura accesul la utilitatile necesare interventiilor.

Art. 86 – La propunerea ministerelor si autoritatilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, analizeaza si face propuneri de folosire a unor resurse materiale si umane in vederea sprijinirii populatiei afectate, precum si a satisfacerii cererilor de produse si servicii destinate nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

Art. 87 – (1) La solicitarea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale beneficiare, autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueaza rechizitii de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public, necesare prevenirii si combaterii COVID-19, in conditiile Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public.

(2) Plata prestarilor de servicii in interes public, efectuate in timpul starii de urgenta, se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar. In cazul in care activitatea prestata nu poate fi asociata unei functii existente in sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, plata se face la nivelul unei functii similare, stabilita de beneficiar, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 88 – Dispozitiile art. 86 si 87 se aplica in mod corespunzator si Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in scopul sprijinirii unitatilor din subordinea acesteia, pentru prevenirea imbolnavirii si tratarea persoanelor private de libertate afectate, precum si pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii destinate nevoilor sistemului penitenciar, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

Art. 89 – (1) Pe durata starii de urgenta, unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medicosociala, precum si institutiile si autoritatile publice pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi si consumabile aferente, cu avizul de acceptare al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania.

(2) Pe durata starii de urgenta, categoriile prevazute la alin. (1) pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata, echipamente de protectie si dezinfectanti.

Art. 90 – Pe durata starii de urgenta, drepturile prevazute la art. 35 alin. (2)-(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda fara a se tine cont de obligativitatea incadrarii in limita de 3% prevazuta la alin. (4) si (5) ale aceluiasi articol si fara a tine cont de plafonul maxim de ore anual, stabilit la alin. (6) al aceluiasi articol.

Art. 91 – (1) Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii privati contribuie la campania de informare publica privind masurile adoptate si activitatile desfasurate la nivel national.

(2) In situatia propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul on-line cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, institutiile si autoritatile publice intreprind masurile necesare pentru a informa in mod corect si obiectiv populatia in acest context.

(3) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.

(4) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa blocheze imediat accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.

Art. 92 – Pe durata starii de urgenta pot fi depasite normele de dotare si consum prevazute de reglementarile in vigoare, daca aceasta depasire se datoreaza efectelor evolutiei COVID-19 si masurilor de protectie si prevenire.

Art. 93 – Pe durata starii de urgenta, termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public, precum si a petitiilor se dubleaza.

Art. 94 – Guvernul Romaniei efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare.

ANEXA Nr. 2

MASURI

de prima urgenta cu aplicabilitate graduala

  1. Izolarea si carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum si a celor care iau contact cu acestea; masuri de carantinare asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice
  2. Inchiderea graduala a punctelor de trecere a frontierei de stat
  3. Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in/spre anumite zone ori intre anumite ore, precum si iesirea din zonele respective
  4. Interzicerea graduala a circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute si a metroului
  5. Inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice
  6. Asigurarea pazei si protectiei institutionale a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national
  7. Limitarea activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente:

(i) urgente de ordin I – pacienti internati prin unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente care isi pot pierde viata in 24 de ore;

(ii) urgente de ordin II – pacienti care trebuie tratati in cadrul aceleiasi internari (odata diagnosticati nu pot fi externati);

(iii) pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticati cu COVID-19.

ANEXA Nr. 1

MASURI

de prima urgenta cu aplicabilitate directa

Capitolul I

Domeniul ordine publica

Art. 1 – (1) Pe durata starii de urgenta se interzic organizarea si desfasurarea:

a)mitingurilor, demonstratiilor, procesiunilor sau oricaror altor intruniri, in spatii deschise;

b)oricaror altor intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise.

(2) Slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial in Romania pot oficia in lacasurile de cult, in spatii publice sau in spatii private:

a)practicile si ritualurile cu caracter public specifice cultului, fara participarea publicului;

b)practicile si ritualurile cu caracter privat specifice cultului, precum botezurile, cununiile sau inmormantarile, cu participarea numarului minim de persoane potrivit normelor canonice si cu respectarea stricta a masurilor de protectie individuala si colectiva pentru prevenirea raspandirii COVID-19.

Art. 2 – Politia locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 3 – Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc activitatile de sprijin pe care acestea le executa.

Art. 4 – Serviciile voluntare de pompieri (situatii de urgenta) se subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune ale acestora.

Art. 5 – Serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

Art. 6 – (1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenta medicala si alte misiuni in functie de evolutia situatiei.

(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie, prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.

Art. 7 – Personalul militar din Ministerul Apararii Nationale care participa la misiunile de sprijin in domeniul ordinii publice ori pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone este abilitat:

a)sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor, precum si sa verifice motivul deplasarii/circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei;

b)sa interzica, temporar, patrunderea in cladiri, localitati sau zone geografice delimitate si marcate in care sunt dispuse masuri de carantinare sau izolare, intr-un mijloc de transport, ori sa dispuna 

evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane;

c)sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile prin care sunt afectate masurile de carantinare sau izolare;

d)sa dea semnale, indicatii si dispozitii participantilor la trafic.

Art. 8 – (1) Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala pot organiza si derula, pe durata starii de urgenta, proceduri de atribuire in vederea incheierii de acorduri-cadru, pentru acoperirea necesarului de mijloace specifice de protectie si interventie, prin procedura de negociere fara publicare prealabila, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) si art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Necesarul de mijloace specifice de protectie/interventie prevazut la alin. (1), inclusiv cantitatile maxime de astfel de mijloace, se aproba prin hotarare a Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

(3) Perioada acordului-cadru nu poate depasi 3 luni de la data incheierii acestuia. Contractele subsecvente se incheie pe baza acordurilor-cadru, pana la atingerea cantitatilor maxime.

Art. 9 – Institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala pot angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu.

Art. 10 – Pentru ca efectivele institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala sa fie mereu la dispozitie in scopul interventiei in cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe durata starii de urgenta se suspenda exercitiile, simularile, aplicatiile si orice alte activitati care pot interfera cu masurile luate de autoritatile competente destinate prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, cu exceptia celor cu caracter militar desfasurate in poligoanele de instructie.

Capitolul II

Domeniul stare civila

Art. 11 – Institutiile si autoritatile publice care, in exercitarea competentelor prevazute de legislatia specifica, solicita prezentarea certificatelor de stare civila, in original si/sau fotocopii, sunt obligate sa accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila transmise in format electronic de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de oficiul de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor.

Art. 12 – (1) Pe durata starii de urgenta, documentele primare care stau la baza inregistrarii actelor de nastere si de deces se transmit de emitenti la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autoritati ale statului roman.

(2) In termen de cel mult 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, institutiile, autoritatile publice si persoanele fizice sunt obligate sa efectueze demersuri pentru depunerea documentelor prevazute la alin. (1), in original, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila care a inregistrat actul de stare civila.

Art. 13 – Pe durata starii de urgenta, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la incetarea din viata a persoanei, iar in situatia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical constatator al decesului.

Capitolul III

Domeniul economic

Art. 14 – Guvernul poate adopta masuri economice si sociale pentru sustinerea operatorilor economici si a sectoarelor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19.

Art. 15 – Autoritatile contractante, inclusiv entitatile juridice in care statul este actionar majoritar, au dreptul de a achizitiona direct materiale si echipamente necesare prevenirii si combaterii COVID-19, cu depasirea pragului valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in limita fondurilor bugetare repartizate cu aceasta destinatie.

Art. 16 – Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.

Art. 17 – Se dispun masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

Art. 18 – Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe durata starii de urgenta.

Art. 19 – Pe durata starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.). In situatia in care se constata o scadere a preturilor la energie electrica si gaze naturale, pe pietele regionale, Guvernul va lua masurile necesare astfel incat aceste scaderi sa se reflecte partial sau integral in pretul final de la nivelul consumatorilor.

Art. 20 – In situatia in care anumite programe sau proiecte nu pot fi derulate pe durata starii de urgenta, bunurile consumptibile sau perisabile destinate a fi distribuite/utilizate in cadrul acestora pot fi redistribuite in cadrul altor programe, proiecte sau in favoarea unor unitati sanitare, de asistenta sociala, de ingrijire si asistenta medico-sociala sau beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul IV

Domeniul fondurilor europene

Art. 21 – Pentru perioada starii de urgenta, autoritatile de management si organismele intermediare emit instructiuni specifice in relatia cu beneficiarii, astfel incat implementarea contractelor de 

finantare sa se deruleze in acord cu prevederile legale si cu masurile stabilite pentru reducerea riscului raspandirii virusului COVID-19.

Art. 22 – Guvernul stabileste, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentului decret, cadrul general si modalitatile de reorganizare, restructurare sau reprogramare a activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene.

Art. 23 – Pe durata starii de urgenta, la solicitarea justificata a beneficiarilor, autoritatile de management si organismele intermediare aproba reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene fara a aduce atingere indicatorilor de rezultat ai proiectelor sau obiectivelor specifice ale acestora, dupa caz, si fara ca prelungirea contractelor de finantare sa depaseasca data de 31 decembrie 2023.

Art. 24 – (1) Pe durata starii de urgenta, autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/ certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene au obligatia de a organiza dezbaterile publice prevazute de lege pentru a obtine acordurile/avizele/certificatele in mediul online, cu participarea corespunzatoare a tuturor partilor interesate. Procesele-verbale ale consultarilor publice se incheie si se semneaza de catre parti in format electronic si constituie inscrisuri oficiale conform legii.

(2) Pe durata starii de urgenta, autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene au obligatia de a organiza depunerea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor/avizelor/certificatelor in format electronic. Aceeasi obligatie revine autoritatilor competente si pentru solicitarea de clarificari sau eliberarea acordurilor/avizelor/certificatelor. Acordurile/Avizele/Certificatele eliberate in format electronic prin utilizarea semnaturii electronice sunt considerate inscrisuri autentice in conditiile prevazute de lege.

Capitolul V

Domeniul sanatatii

Art. 25 – In structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si unitatile subordonate, in unitatile sanitare si in serviciile de asistenta sociala, pentru suplimentarea personalului implicat direct in activitati destinate prevenirii si combaterii pandemiei COVID-19 se poate angaja fara concurs, pe durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual sau functionari publici.

Art. 26 – Actele normative cu valabilitate pana la data de 14 aprilie 2020, care privesc acordarea serviciilor medicale, inclusiv ingrijirilor la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si a celor privind programele nationale de sanatate – preventive si curative isi prelungesc aplicabilitatea pe durata starii de urgenta.

Art. 27 – Pe durata starii de urgenta, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) se deconteaza toate serviciile de dializa efectiv realizate, cu incadrarea in numarul de bolnavi prevazut la nivel national.

Art. 28 – Pe durata starii de urgenta, serviciile de ambulanta private efectueaza si alte servicii in afara celor contractate cu casele de asigurari de sanatate, care se suporta din bugetul FNUASS. Casele de 

asigurari de sanatate deconteaza intreaga activitate a serviciilor de ambulanta private, la nivelul indicatorilor realizati.

Art. 29 – Pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti, in regim de spitalizare continua sau de zi, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, decontarea sumelor contractate din bugetul FNUASS sau bugetul Ministerului Sanatatii se realizeaza la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizata sau, dupa caz, la nivelul activitatii efectiv realizate in conditiile in care acesta depaseste nivelul contractat, fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrului II.

Art. 30 – Consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, realizate pe durata starii de urgenta, pot fi acordate si la distanta utilizand orice mijloace de comunicare.

Art. 31 – In cazul achizitiei de medicamente de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID- 19, preturile medicamentelor pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii.

Art. 32 – Pe durata starii de urgenta, pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu, pot fi suspendate/demise din functii persoanele cu functii de conducere din cadrul Ministerului Sanatatii sau din unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii, precum si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate sa exercite temporar aceste functii sa fie functionari publici.

Art. 33 – Pe durata starii de urgenta se pot realiza transferuri intre bugetul Ministerului Sanatatii si bugetul FNUASS, in functie de necesitati.

Art. 34 – Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si nemedical din unitatile sanitare publice si cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale se suporta din bugetul FNUASS – titlul VI – Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Art. 35 – Pentru materiale si prestari de servicii cu caracter medical acordate pe durata starii de urgenta, sumele angajate si decontate din bugetul FNUASS nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul II al anului 2020.

Art. 36 – (1) Pe durata starii de urgenta se pot introduce reglementari specifice acestei perioade privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, respectiv pentru certificatele de concediu medical de care beneficiaza persoanele asigurate in aceasta perioada, pentru a evita, pe cat posibil, deplasarea persoanelor si contactul direct intre persoane, in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu COVID-19.

(2) Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina pentru COVID-19 si pacientilor diagnosticati cu infectia COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Art. 37 – (1) Pe durata starii de urgenta, modificarile de structura din cadrul unitatilor sanitare se vor aviza de catre directiile de sanatate publica locale in functie de necesitati.

(2) Pe durata starii de urgenta, modificarile de structura organizatorica in cadrul unitatilor sanitare din reteaua sanitara proprie a institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate 

nationala se vor stabili de catre directiile de specialitate ale acestora si se aproba conform reglementarilor interne.

Art. 38 – (1) Pe durata starii de urgenta, managementul unitatilor sanitare publice civile poate fi asigurat de catre personal detasat din cadrul institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.

(2) Institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pot detasa personal pentru a executa misiuni in interesul Ministerului Sanatatii, la solicitarea acestuia.

Art. 39 – In raport cu evolutia contextului epidemiologic si a situatiei operativ-sanitare a fiecarui penitenciarspital din reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe durata starii de urgenta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se va putea dispune subordonarea din punct vedere operational a unor penitenciare-spital sau, dupa caz, structuri ale acestora altor penitenciare-spital in ceea ce priveste realizarea activitatilor de monitorizare, tratament si ingrijire a pacientilor, precum si transferuri de resurse materiale intre penitenciarelespital.

Art. 40 – (1) Pe durata starii de urgenta, prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc programele nationale de sanatate, actiunile prioritare si serviciile medicale destinate prevenirii si combaterii COVID-19, precum si activitatile prevazute in programele nationale care se suspenda sau, dupa caz, se limiteaza doar la cele vitale pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei afectate de alte patologii decat COVID-19.

(2) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale, vaccinurile, serurile, reactivii si consumabilele aferente derularii activitatilor din cadrul programelor nationale care se suspenda sau se limiteaza potrivit alin. (1), neutilizate in perioada acestora de valabilitate, se considera pierderi asociate masurilor de prevenire si combatere a infectiei COVID-19 si nu constituie prejudiciu.

Art. 41 – Se autorizeaza prescriptiile de tratamente ’’off-label’’ in cazul pacientilor infectati cu virusul SARSCoV-2, dupa ce aceste tratamente sunt avizate de catre comisia de politica a medicamentului din cadrul unitatii sanitare respective.

Art. 42 – (1) Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre directiile de sanatate publica de materiale si echipamente de protectie necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin alocarea de catre Ministerul Sanatatii, in bugetul directiilor de sanatate publica, a sumelor cu aceasta destinatie, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre directiile de sanatate publica prin achizitii directe, in conditiile art. 15.

(2) Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre unitatile sanitare de materiale, echipamente de protectie si medicamente necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin alocarea de catre Ministerul Sanatatii in bugetul unitatilor sanitare din subordine a sumelor cu aceasta destinatie, urmand ca achizitia sa se realizeze prin procedura de achizitie directa, in conditiile art. 15.

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru achizitionarea de catre unitatile sanitare care nu sunt in subordinea Ministerului Sanatatii de materiale, echipamente de protectie si medicamente necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin alocarea de catre ordonatorul principal de credite in bugetul acestor unitati a sumelor cu aceasta destinatie, urmand ca achizitia sa se realizeze prin procedura de achizitie directa, in conditiile art. 15.

(4) Ministerele cu sistem de sanatate propriu pot face achizitii directe de produse si servicii, in conditiile art. 15, pentru unitatile sanitare proprii, atat din bugetele ministerelor de resort, cat si din cele ale unitatilor sanitare.

(5) Pe durata starii de urgenta pentru asigurarea continuitatii hranirii detinutilor si igienei individuale corespunzatoare, unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot achizitiona direct, in conditiile art. 15, alimente, articole de curatenie si igiena individuala destinate persoanelor private de libertate, cu autorizarea prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(6) Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in randul efectivelor de detinuti si al personalului din unitatile sistemului penitenciar, pe durata starii de urgenta, penitenciarele-spital pot achizitiona direct, pentru unitatile arondate, in conditiile art. 15, materiale si echipamente necesare prevenirii si combaterii COVID-19, din fondurile incasate in baza contractelor de prestari de servicii medicale, cu autorizarea prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 43 – Ministerul Apararii Nationale poate constitui formatiuni medicale ROL 2, incadrate cu personal medico-sanitar si auxiliar sanitar, si poate efectua transporturi aeriene de aprovizionare cu materiale sanitare, echipamente, medicamente si alimente.

Art. 44 – (1) Pentru asigurarea mijloacelor necesare combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, unitatile de cercetare-dezvoltare din cadrul Ministerului Apararii Nationale au dreptul de a pune la dispozitia unitatilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare, precum si a operatorilor economici, cu titlu gratuit, solutiile tehnice rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare si documentatiile tehnice aflate in administrarea sa.

(2) Bunurile prevazute la alin. (1) se transmit in vederea dezvoltarii tehnologice, fabricarii si comercializarii de produse necesare combaterii infectiilor cu COVID-19.

Art. 45 – (1) Prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc masurile de sprijinire a persoanelor vulnerabile, definite conform legii, care se afla in izolare la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19.

(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei publice locale.

(3) Cheltuielile necesare se asigura prin transfer intre bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si bugetele locale.

Capitolul VI

Domeniul muncii si protectiei sociale

Art. 46 – Pe durata starii de urgenta, Guvernul stabileste masuri speciale de sprijin al angajatorilor si protectie a angajatilor si familiilor acestora.

Art. 47 – (1) Pe durata starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidentiale si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.

Art. 48 – Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativteritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului. Pe perioada desfasurarii activitatii prin munca la domiciliu sau telemunca, salariatii isi indeplinesc atributiile specifice functiei sau ocupatiei pe care o detin, in conformitate cu legislatia care reglementeaza munca la domiciliu si telemunca.

Art. 49 – Pe durata starii de urgenta se suspenda efectuarea controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a ordonantelor militare, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.

Art. 50 – (1) Pe durata starii de urgenta se interzice incetarea sau suspendarea activitatii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, publice si private, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale.

(2) Apartinatorii/Sustinatorii/Reprezentantii legali ai beneficiarilor serviciilor prevazute la alin. (1), in baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, dupa caz, resedinta apartinatorilor/sustinatorilor/reprezentantilor legali daca isi asuma pe propria raspundere ca au conditii corespunzatoare ocrotirii temporare a acestora.

Art. 51 – Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe durata starii de urgenta.

Art. 52 – Pe durata starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Art. 53 – (1) Modificarea contractului individual de munca al personalului contractual incadrat in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza potrivit Codului muncii si urmatoarelor reguli derogatorii:

a)delegarea poate sa priveasca indeplinirea de lucrari sau sarcini pentru care salariatul detine pregatirea profesionala adecvata, chiar daca acestea nu sunt corespunzatoare atributiilor de serviciu;

b)delegarea poate fi prelungita fara acordul salariatului;

c)prin detasare se poate modifica felul muncii fara acordul salariatului.

(2) Modificarea raportului de serviciu al functionarilor publici incadrati in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza potrivit Codului administrativ si urmatoarei reguli derogatorii: delegarea poate fi dispusa pentru o perioada mai mare de 60 de zile fara acordul functionarului public.

Art. 54 – Pe durata starii de urgenta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, pentru personalul din sectorul public, angajatorul:

a)poate dispune unilateral intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale personalului angajat si reluarea activitatii;

b)poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totala/partiala a concediului de odihna sau de odihna suplimentar al personalului angajat.

Art. 55 – Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Art. 56 – Termenele de preaviz prevazute la art. 81 alin. (4) din Codul muncii nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta, in cazul personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale. Pe durata starii de urgenta, pentru aceste categorii de personal nu se aplica dispozitiile art. 81 alin. (8) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Art. 57 – Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.

Art. 58 – Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Art. 59 – Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Art. 1 – Incepand cu data de 15 aprilie 2020, se prelungeste cu 30 de zile starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr. 195/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.

Art. 2 – Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice, pe durata starii de urgenta este restrans exercitiul urmatoarelor drepturi si libertati, proportional cu gradul de realizare a criteriilor prevazute de art. 3 alin. (5):

a) libera circulatie;

b) dreptul la viata intima, familiala si privata;

c) inviolabilitatea domiciliului;

d) dreptul la invatatura;

e) libertatea intrunirilor;

f) dreptul la greva;

g) dreptul de proprietate privata;

h) libertatea economica.

Art. 3 – (1) Pe durata prevazuta la art. 1, masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa sunt stabilite in anexa nr. 1, iar masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala sunt stabilite in anexa nr. 2.

(2) Implementarea masurilor de prima urgenta cu aplicabilitate directa, prevazute in anexa nr. 1, este in responsabilitatea ministerelor de resort si a celorlalte organe de specialitate, potrivit domeniilor aflate in competenta acestora, in masura in care prin prezentul decret nu se stabileste altfel.

(3) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala prevazute la pct. 1-6 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de inlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanta militara, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute la pct. 7 din anexa nr. 2, se dispun de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau inlocuitorul legal al acestuia, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Masurile prevazute la alin. (3) si (4) se dispun potrivit evaluarii realizate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cu acordul prim-ministrului, pe baza urmatoarelor criterii:

a)intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

b)frecventa aparitiei unor focare intr-o zona geografica;

c)numarul de pacienti critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

d)capacitatea si continuitatea asigurarii serviciilor sociale si de utilitati publice pentru populatie;

e)capacitatea autoritatilor publice de a mentine si asigura masuri de ordine si siguranta publica;

f)masurile instituite de alte state cu impact asupra populatiei sau situatiei economice a Romaniei;

g)capacitatea de asigurare a masurilor pentru punere in carantina;

h)aparitia altor situatii de urgenta.

(6) Conducerea aplicarii masurilor stabilite prin ordonanta militara sau prin ordinul prevazut la alin. (4) revine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4 – (1) Coordonarea si conducerea integrata a actiunilor si masurilor de raspuns cu caracter medical si de protectie civila la situatia de urgenta generata de COVID-19 se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu celelalte institutii implicate, prin Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei.

(2) Institutiile prevazute la alin. (1) desemneaza in cadrul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei personal cu functie de decizie.

Art. 5 – Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile instituite prin prezentul decret, precum si pe cele dispuse in aplicarea acestuia.

Art. 6 – Institutiile sprijina structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, in indeplinirea misiunilor, conform legislatiei in vigoare.

Art. 7 – Pe durata prevazuta la art. 1, se mentin masurile dispuse prin actele emise pentru punerea in executare a Decretului nr. 195/2020, in masura in care prin prezentul decret nu se dispune altfel.

Art. 8 – Anexa nr. 1 si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.

Art. 9 – Prezentul decret se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 15 aprilie 2020.

Art. 10 – Prezentul decret se transmite Parlamentului in vederea exercitarii atributiei prevazute de art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Art. X. – (1) Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

[..]

(5) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile, in mod corespunzator, si pentru urmatoarele profesii care indeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat si formele de organizare a activitatii profesiei de executor judecatoresc, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice, pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 1 – Se aproba criteriile de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (5) din Ordonanta de urgenta a uvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.

Art. 2 – (1) Pe durata starii de urgenta beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu profesional formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat si formele de organizare a profesiei de executor judecatoresc care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

a)au avut un venit net de maximum 200.000 de euro, echivalent in lei, in anul 2019 sau, daca venitul pentru acest an nu a fost calculat, in anul 2018;

b)in cadrul formei juridice de exercitare/organizare a functiei/profesiei isi desfasoara activitatea, ca salariati, inclusiv salarizati in interiorul profesiei si/sau colaboratori, maximum 9 persoane;

c)si-au intrerupt activitatea total sau partial ori si-au redus activitatea, ca urmare a masurilor dispuse de autoritati, inregistrand in luna pentru care se solicita amanarea pierderi de cel putin 25% fata de media incasarilor pe ultimele 6 luni inaintea instituirii starii de urgenta.

(2) Nu beneficiaza de amanarea la plata formele de exercitare/organizare a functiei/profesiei care nu si-au respectat obligatia de asigurare a continuitatii activitatii pe perioada instituirii starii de urgenta.

Art. 3 – (1) Indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 se atesta prin declaratia pe propria raspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/functiei, pe care o transmite cocontractantului, lunar, la data scadentei obligatiei de plata a serviciilor de utilitati si/sau chiriei.

(2) Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/functiei transmite lunar declaratia pe propria raspundere si informatia privind facilitatea legala de care a facut uz si organului de conducere al organizatiei profesionale din care face parte, care poate sa faca verificari cu privire la veridicitatea datelor declarate.

Art. 1 – Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se initiaza in termen de 6 luni de la data expirarii duratei starii de urgenta.

Art. 2 – Data alegerilor prevazute la art. 1 se stabileste conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta.

Art. 3 – Mandatele autoritatilor administratiei publice locale se prelungesc pana la data preluarii, in conditiile legii, de catre noile autoritati ale administratiei publice locale a mandatelor rezultate in urma alegerilor prevazute la art. 1, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

Art. 4 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 si 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, numarul minim al sustinatorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumatate.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 si art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori.

Art. 5 – Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a propune candidaturi in toate circumscriptiile electorale la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta sa depuna la Biroul Electoral Central, in cel mult 30 de zile de la inceperea perioadei electorale, liste de sustinatori la nivel national, care cuprind un numar minim de 25.000 de alegatori, din care cel putin 500 de alegatori in fiecare judet si 1.000 de alegatori in municipiul Bucuresti.

Art. 6 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul judetean, primari si presedintele consiliului judetean intr-un judet, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general, in municipiul Bucuresti la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta ca, in locul depunerii listelor de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala la nivelul judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, a unor contributii electorale in valoare de cel putin 50 de salarii de baza minime brute pe tara.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatul independent poate opta ca, in locul depunerii unei liste de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala a unei contributii electorale in valoare de cel putin 3% din valoarea maxima admisa pentru functia pentru care candideaza, conform art. 28 alin. (12) lit. b)-n) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contributiile electorale prevazute de alin. (1) si (2) vor putea fi utilizate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7 – (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor putea opta sa intocmeasca si sa depuna electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 47 si art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Listele de sustinatori vor putea fi semnate si depuse si electronic, in conditiile legii.

(2) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, adoptata in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.

Art. 8 – Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modifica rile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Mandatul primarului prevazut la alin. (1) se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile alin. (1).

Spitale suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS COV2

DOLJ:

Spitalul Clinic Municipal Filantropia – locaţiile Sărari, Corneliu Coposu

Spitalul CF Craiova – chirurgie generală

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – neurologie şi psihiatrie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – pentru pacienţi cu infarct miocardic acut, secţii cu profil unic în judeţul Dolj şi pacienţii gravi care au nevoie ATI

Maternitate: Spitalul Clinic Municipal Filantropia – locaţia Sărari

Unitati dializa: Toate centrele – tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – pacienţi gravi şi critici

GORJ

Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti

Maternitate: Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti

Dializa: Toate centrele – tură suplimentară

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu – cazuri grave şi critice

MEHEDINŢI

Spital Municipal Orşova

Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă

Maternitati: Spital Municipal Orşova

Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă

Dializa: Toate centrele de dializă – tură suplimentară

Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin – cazuri grave şi critice

OLT

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina – secţia de Boli infecţioase

Spitalul Municipal Caracal – comorbidităţi

Maternitate: Spitalul Municipal Caracal

Dializa:Toate centrele – tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Olt – cazuri grave şi critice

VÂLCEA

Spitalul Orăşenesc Horezu

Maternitate: Spitalul Orăşenesc Horezu – Secţia de maternitate

Dializa: Fresenius Nefro Care – tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea – cazuri grave şi critice

Art. 1 – (1) Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferenta aceluiasi trimestru, pana la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiaza de o bonificatie calculata asupra impozitului pe profit datorat, astfel:
          a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili;
          b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificarile ulterioare;
          c) 10% pentru ceilalti contribuabili care nu se incadreaza la lit. a) si b).
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesti contribuabili beneficiaza de bonificatia prevazuta de alin. (1) daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si de catre contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitatile desfasurate, altele decat cele corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de lege.
(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pana la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
(5) Contribuabilii care aplica prevederile alin. (1)-(4) determina impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor de plata prin scaderea din impozitul datorat a bonificatiei calculate potrivit prezentului articol.
(6) Pentru platitorii de impozit pe profit, bonificatia calculata potrivit prezentului articol se inscrie in mod distinct in declaratia anuala de impozit pe profit.

(1) Salariatii care indeplinesc prin cumul, pe langa functia de baza, cu o norma intreaga, o alta functie, au dreptul la concediul de odihna platit numai de la unitatea in care au functia de baza. Unitatea in care salariatii cumuleaza le va acorda, la cerere, un concediu fara plata pentru zilele de concediu de odihna primite de la cealalta unitate. (ABROGAT)

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Subsemnatul/Subsemnata,………., legitimat/legitimata cu CI/BI seria………. nr……….., eliberata/eliberat de………. la data de………., CNP………., in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului………., avand CUI………., cu sediul social in localitatea………., str……….. nr……….., judetul………./municipiul………., sectorul………., telefon………., fax………., e-mail………., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada contine persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

           a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant. A se vedea tabelul care face parte integranta din prezenta declaratie pe propria raspundere;

           b) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Data ……….

Numele si prenumele

Administrator/Reprezentant legal

”Art. XI

(1) Pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2)*) De prevederile alin. (1) beneficiază salariatii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă decretate, conform unei declaratii pe propria răspundere a angajatorului.

(3)**) ABROGAT

(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (5) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

(8) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1) nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9)***) În situatia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel putin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgentă, acesta nu beneficiază de indemnizatia prevăzută la alin. (1).

(10)***) În situatia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgentă, acesta beneficiază de indemnizatia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(11)***) În situatia în care bugetul angajatorului destinat plătii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenta de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(12)***) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariatii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate si angajatorii acestor salariati nu datorează contributia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contributiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).

(13)***) În situatia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei fractiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fractiunii de lună.

—————–

*) Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

**) Alin. (3) a fost ABROGAT prin art. I pct. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

***) Alin. (9) – (13) au fost introduse prin art. I pct. 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.”

—————–

Art. XII

(1)*) În vederea acordării sumelor necesare plătii indemnizatiei prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin posta electronică, la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, precum si a municipiului Bucuresti, în raza cărora îsi au sediul social, o cerere semnată si datată de reprezentantul legal însotită de o declaratie pe propria răspundere si de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizatie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale si publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(1(1))**) Angajatorii îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(1(2))**) Plata indemnizatiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.”

(2)*) Plata din bugetul asigurărilor pentru somaj a indemnizatiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

(3)**) Plata indemnizatiei prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în conditiile alin. (2).

—————–

*) Alin. (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 4 si pct. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

**) Alin. (1(1)) – (1(2)) si (3) au fost introduse prin art. I pct. 5 si pct. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

—————–

Art. XIII

(1) Documentele prevazute la art. XII alin. (1) si (2) se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

(2) Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor prevazute la art. XI alin. (1) se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Art. XIV

(1) Cheltuielile din bugetul asigurarilor pentru somaj efectuate potrivit art. XI alin. (1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile.

(2)*) ABROGAT

—————–

*) Alin. (2) a fost ABROGAT prin art. I pct. 8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

—————–

Art. XV*)

(1) Alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum si persoanele care au încheiate conventii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaratiei pe propria răspundere, de o indemnizatie lunară de 75% din câstigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

(2) Pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din initiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de o indemnizatie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestatiei activitătii sportive, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizatia se suportă din bugetul de stat.

(3) Suplimentar fată de indemnizatia prevăzută la alin. (2), structura sportivă si persoanele prevăzute la art. 67(1) alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia si stabili de comun acord plata de alte indemnizatii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestatiei financiare.

(4) Persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agentiile judetene pentru plăti si inspectie socială, respectiv a municipiului Bucure?ti de o indemnizatie lunară de 75% din câ?tigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agentia Natională pentru Plăti si Inspectie Socială.

(5) Indemnizatia prevăzută la alin. (1), (2) si (4) este supusă impozitării si plătii contributiilor de asigurări sociale si de asigurări sociale de sănătate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, obligatiile fiscale prevăzute la alin. (5) privind calculul, declararea si plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

—————–

*) Art. XV a fost modificat prin art. I pct. 9 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

—————–

Art. XV(1)*)

Pentru angajatii încadrati cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizatia pe baza documentelor prevăzute la art. XII alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile art. XV.

—————–

*) Art. XV(1) a fost introdus prin art. I pct. 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2020.

—————–

Art. 1. – (1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).
(2) Solicitant – operator economic, în înțelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.
Art. 2. – Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
Art. 3. – Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.
Art. 4. – Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.
Art. 5. – Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.
Art. 6. – (1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:
a) datele de identificare;
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.
(2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate la alin. (1) și documente privind autorizarea activității.
Art. 7. – Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.
Art. 8. – Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.
Art. 9. – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România.
Art. 10. – CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.
Art. 11. – (1) În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.
(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.
[..]
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresă e-mail . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere următoarele:
1. Toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat.
2. Toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente.
3. Îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU.
4. Adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată.
5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:
□ TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
□ TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
6. Toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:
□ subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al . . . . . . .. . .;
□ domnul/doamna . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de împuternicit.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.
Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 ”Falsul în declarații” din Codul penal referitor la: ” (1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Data
. . . . . . . . . . Semnătura solicitantului

[..]
Grupe de risc: > 65 ani și/sau disfuncții de organ (pulmonară, cardiacă, hepatică), DZ, coronaropatie, BPOC, HTA
Durata de tratament este una orientativă, ea se poate prelungi sau scurta în raport cu evoluția pacientului, însă fără a se reduce sub cinci zile, cu condiția să nu apară efecte adverse severe.
Monitorizarea pacientului se face clinic și biologic – biochimie zilnic la pacientul internat; repetarea imagisticii și a testelor biologice se face obligatoriu de urgență în caz de agravare clinică.
Criterii de externare (ECDC, 10 martie 2020):
– clinic: afebril, după ameliorarea celorlalte simptome (diminuarea marcată – CDC; ameliorarea manifestărilor respiratorii și modificărilor radiologice – China);
– virusologic: două teste PCR SARS CoV2 consecutive negative, pe probe recoltate la minimum 24 de ore între ele din nazofaringe și/sau orofaringe; aceste probe se recoltează la cel puțin șapte zile de la primul test pozitiv și după minimum trei zile de afebrilitate.
Cazurile ușoare se pot externa rapid sau chiar îngriji la domiciliu, cu următoarele recomandări (ECDC, 10 martie 2020): minimum 14 zile de izolare cu monitorizarea stării de sănătate (direct sau telefonic) și cu precauții luate: cameră individuală, purtarea măștii, mănâncă singur, igiena mâinilor, nu iese din casă, pentru a proteja membrii familiei și comunitatea. Testarea prezenței ARN viral în materiile fecale nu este justificată pe baza datelor existente.

”Art. X. – (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgență.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

”Art. 1. – (1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

(2) Solicitant – operator economic, în înțelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.

Art. 2. – Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Art. 3. – Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Art. 4. – Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Art. 5. – Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Art. 6. – (1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

(2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate la alin. (1) și documente privind autorizarea activității.

Art. 7. – Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Art. 8. – Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.

Art. 9. – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

Art. 10. – CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Art. 11. – (1) În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.

(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

[..]

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresă e-mail . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere următoarele:

1. Toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat.

2. Toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente.

3. Îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU.

4. Adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată.

5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:

□ TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;

□ TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

6. Toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:

□ subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al . . . . . . .. . .;

□ domnul/doamna . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de împuternicit.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 ”Falsul în declarații” din Codul penal referitor la: ” (1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Data

. . . . . . . . . . Semnătura solicitantului

”[..]

Grupe de risc: > 65 ani și/sau disfuncții de organ (pulmonară, cardiacă, hepatică), DZ, coronaropatie, BPOC, HTA

Durata de tratament este una orientativă, ea se poate prelungi sau scurta în raport cu evoluția pacientului, însă fără a se reduce sub cinci zile, cu condiția să nu apară efecte adverse severe.

Monitorizarea pacientului se face clinic și biologic – biochimie zilnic la pacientul internat; repetarea imagisticii și a testelor biologice se face obligatoriu de urgență în caz de agravare clinică.

Criterii de externare (ECDC, 10 martie 2020):

– clinic: afebril, după ameliorarea celorlalte simptome (diminuarea marcată – CDC; ameliorarea manifestărilor respiratorii și modificărilor radiologice – China);

– virusologic: două teste PCR SARS CoV2 consecutive negative, pe probe recoltate la minimum 24 de ore între ele din nazofaringe și/sau orofaringe; aceste probe se recoltează la cel puțin șapte zile de la primul test pozitiv și după minimum trei zile de afebrilitate.

Cazurile ușoare se pot externa rapid sau chiar îngriji la domiciliu, cu următoarele recomandări (ECDC, 10 martie 2020): minimum 14 zile de izolare cu monitorizarea stării de sănătate (direct sau telefonic) și cu precauții luate: cameră individuală, purtarea măștii, mănâncă singur, igiena mâinilor, nu iese din casă, pentru a proteja membrii familiei și comunitatea. Testarea prezenței ARN viral în materiile fecale nu este justificată pe baza datelor existente.”

”Art. X. – (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgență.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

”Art. XI. – (1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

(2) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor.”

”Art. 1 – (1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.

(3) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

(4) Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 3. – (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

                  a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

                  b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

                  c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

                  d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

(2) Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

                  a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

                  b) contul bancar;

                  c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

                  d) suma totală solicitată;

                  e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

(5) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).

(6) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică sau în condițiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.”

”Articolul I

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:

          1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 1

(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(..)

(3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înţelege:

          a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          b) adoptatorul;

          c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;

          d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

          e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

          2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3(1))-(3(4)), cu următorul cuprins:

(3(1)) Beneficiază de prevederile prezentei legi şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3(2)) Prevederile prezentei legi se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3(3)) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

          a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

          b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

          c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

(3(4)) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/soţiei acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

          3. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său

de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3(3)), precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

          La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. (4) acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

          5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 3

(1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).

(4) Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.

(5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului în condiţiile prevăzute de Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr.

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (1) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

          6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3(1), cu următorul cuprins:

Articolul 3(1)

(1) Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgenţă în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.

(2) Pentru personalul din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat.

(3) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

          7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 4

Numărul de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 31 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 3(1).

          8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 6

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum şi procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizaţiei prevăzută la art. 2.”

”Articolul XV

(1) Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

(2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67(1) alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, (NOTA CONSI: a) sportivi; b) antrenori; c) medici, asistenti medicali, maseuri, kinetoterapeuti, cercetatori;) beneficiază de o

indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat.

(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

”Art. 1. – (1) Se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei.

(2) Este permisa organizarea, de catre entitatile prevazute la alin. (1), a activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip ”drive-in”, ”room-service” sau livrare la client.

Art. 2. – Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise.

Art. 3. – (1) Se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise.

(2) Organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri care sa asigure distanta de minimum 1 metru intre participanti.

Art. 4. – (1) Conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 3,5 t au obligatia ca, in punctul de trecere a frontierei, sa aiba asupra lor si sa poarte mijloace individuale de protectie, precum dezinfectant, manusi, masca pentru fata, precum si sa prezinte documente care atesta traseul de deplasare pana la destinatie.

(2) Conducatorii de autovehicule prevazuti la alin. (1), care sosesc din ”zone rosii” sau ”zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun masurilor de carantina sau izolare, daca la prezentarea in punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata COVID-19.

Art. 5. – (1) Transportul dispozitivelor medicale si materialelor sanitare care asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate COVID-19, precum si al medicamentelor cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania (Canamed), in vederea distribuirii in afara teritoriului Romaniei, este interzis.

(2) Transportul ansamblelor si subansamblelor de echipamente medicale, fabricate in Romania pentru beneficiari externi, nu se supune interdictiei prevazute la alin. (1).

Art. 6. – Masurile de prima urgenta, prevazute la art. 1-5, se aplica pe toata durata starii de urgenta, in termen de 24 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 7. – (1) Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile. Masura se aplica incepand cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora Romaniei.

(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 23 martie 2020.

(3) Masurile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

Art. 8. – (1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iasa din locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente.

(2) Masura se aplica pe toata durata starii de urgenta, de la data aplicarii prezentei ordonante militare.

Art. 9. – (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

           a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 1-3;

           b) Politia de Frontiera Romana si directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art. 4;

           c) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru masura prevazuta la art. 5;

           d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masura prevazuta la art. 7;

           e) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, politia locala, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate, directiile de sanatate publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art. 8.

(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1-8 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. – (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica de la data de 18 martie 2020.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin doua zile de la data prevazuta la alin. (1), despre continutul prezentei ordonante militare.

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

Bucuresti, 17 martie 2020.

Nr. 1.”

”Art. 1 – Se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pe o durata de 30 de zile.

Art. 2 – Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice, pe durata starii de urgenta este restrans exercitiul urmatoarelor drepturi, proportional cu gradul de realizare al criteriilor prevazute de art. 4 alin. (4):

a) libera circulatie;

b) dreptul la viata intima, familiala si privata;

c) inviolabilitatea domiciliului;

d) dreptul la invatatura;

e) libertatea intrunirilor;

f) dreptul de proprietate privata;

g) dreptul la greva;

h) libertatea economica.

Art. 3 – In scopul prevazut la art. 2 se stabilesc masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa si imediata prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4 – (1) In scopul prevazut la art. 2 se stabilesc masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute in anexa nr. 2.

(2) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala prevazute lapct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de inlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanta militara.

(3) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute la pct. 8 din anexa nr. 2, se dispun de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau inlocuitorul legal al acestuia.

(4) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala se dispun potrivit alin. (2) si (3) potrivit evaluarii realizate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, cu acordul primministrului, pe baza urmatoarelor criterii:

a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

b) frecventa aparitiei unor focare intr-o zona geografica;

c) numarul de pacienti critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

d) capacitatea si continuitatea asigurarii serviciilor sociale si de utilitati publice pentru populatie;

e) capacitatea autoritatilor publice de a mentine si asigura masuri de ordine si siguranta publica;

f) masurile instituite de alte state cu impact asupra populatiei sau situatiei economice a Romaniei;

g) capacitatea de asigurare a masurilor pentru punere in carantina;

h) aparitia altor situatii de urgenta.

(5) Conducerea aplicarii masurilor stabilite prin ordonantele militare sau prin ordinul prevazut la alin. (3) revine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5 – (1) Coordonarea integrata a masurilor de raspuns cu caracter medical si de protectie civila la situatia de urgenta generata de COVID-19 se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu celelalte institutii implicate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

(2) Masurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta sunt aplicabile si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6 – Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile stabilite prin prezentul decret si prin ordonantele emise de ministrul afacerilor interne.

Art. 7 – Institutiile sprijina structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, in indeplinirea misiunilor, conform legislatiei in vigoare.

Art. 8 – Prezentul decret se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 9 – Prezentul decret se transmite Parlamentului in vederea exercitarii atributiei prevazute de art. 93 alin. (1) din Constitutie.

PRESEDINTELE ROMANIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucuresti, 16 martie 2020.

Nr. 195.

ANEXA 1

MASURI

de prima urgenta cu aplicabilitate directa

CAPITOLUL I

Domeniul ordine publica

Art. 1 – Politia Locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2 – Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc activitatile de sprijin pe care acestea le executa.

Art. 3 – Serviciile voluntare de pompieri (situatii de urgenta) se subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune al acestora.

Art. 4 – Serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

Art. 5 – (1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenta medicala si alte misiuni in functie de evolutia situatiei.

(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie, prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.

Art. 6 – Institutiile din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala pot angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu.

Art. 7 – Pentru ca efectivele institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala sa fie mereu la dispozitie in scopul interventiei in cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada starii de urgenta, se suspenda exercitiile, simularile, aplicatiile si orice alte activitati care pot interfera cu masurile luate de autoritatile competente destinate prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID19, cu exceptia celor cu caracter militar desfasurate in poligoanele de instructie.

CAPITOLUL II

Domeniul economic

Art. 8 – Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

Art. 9 – Pentru combaterea raspandirii infectiilor cu COVID19, autoritatile publice centrale pot rechizitiona unitati de productie a materialelor si echipamentelor necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 10 – Autoritatile publice centrale, precum si entitatile juridice in care statul este actionar majoritar pot achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 11 – Beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in prezentul decret pot decide, impreuna cu autoritatile de management/ organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate conform legii.

Art. 12 – Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.

Art. 13 – Se vor dispune masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

Art. 14 – Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.

Art. 15 – Pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.), in limita pretului mediu din ultimele 3 luni inaintea declararii starii de urgenta.

CAPITOLUL III

Domeniul sanatatii

Art. 16 – In structurile Ministerului Afacerilor Interne, in unitatile sanitare si in serviciile de asistenta sociala se poate angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual necesare.

Art. 17 – Prelungirea aplicabilitatii actelor normative, cu valabilitate pana la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale si medicamentelor in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, programe nationale de sanatate – preventive si curative, pe perioada starii de urgenta, cu modificarea prevederilor, in caz de necesitate, dupa cum urmeaza:

a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS);

b) serviciile medicale si medicamentele pot fi acordate si validate si fara semnarea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate si fara termen de raportare in 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciilor;

c) decontarea pentru unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate a sumelor contractate si decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau bugetul Ministerului Sanatatii, indiferent de numarul de cazuri realizate sau, dupa caz, la nivelul activitatii efectiv realizate in conditiile in care acesta depaseste nivelul contractat;

d) decontarea serviciilor medicale in unitatile sanitare din asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activitatii efectiv realizate, cu maximum 8 consultatii/ora;

e) prescrierea de medicamente de catre medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restrictionate din Lista de medicamente, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacientii cronici.

Art. 18 – In cazul achizitiei de medicamente de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, preturile medicamentelor pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii.

Art. 19 – Pe perioada starii de urgenta, pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu, pot fi suspendati din functiile de conducere conducatorii unitatilor sanitare, directiilor de sanatate publica, caselor de asigurari de sanatate, serviciilor de ambulanta, precum si autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate sa exercite temporar aceste functii sa fie functionari publici.

Art. 20 – Pe perioada starii de urgenta se pot realiza transferuri intre bugetele Ministerului Sanatatii si Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (in ambele sensuri), precum si intre diferitele linii de buget ale Ministerului Sanatatii sau Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in functie de necesitati.

Art. 21 – Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si nemedical din unitatile sanitare publice si cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate – titlul VI – Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Art. 22 – Valoarea procentului aferent contributiei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafoneaza la valoarea trimestrului IV al anului 2019.

Art. 23 – Pentru serviciile medicale, medicamente, investigatii paraclinice acordate in perioada starii de urgenta, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

Art. 24 – Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina pentru COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Art. 25 – Pe perioada starii de urgenta, modificarile de structura din cadrul unitatilor sanitare se vor aviza de catre directiile de sanatate publica locale in functie de necesitati.

Art. 26 – Pe perioada starii de urgenta, prin ordin al ministrului sanatatii se pot introduce noi programe de sanatate si servicii medicale destinate prevenirii si combaterii COVID-19.

Art. 27 – Se autorizeaza prescriptiile de tratamente ”offlabel” in cazul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce aceste tratamente sunt avizate de catre comisia de politica a medicamentului din cadrul unitatii sanitare respective.

Art. 28 – (1) Asigurarea sumelor necesare in bugetul Ministerului Sanatatii pentru achizitionarea de catre directiile de sanatate publica de materiale necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin transferuri de la Ministerul Sanatatii, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre directiile de sanatate publica prin procedura de achizitie directa.

(2) Asigurarea sumelor necesare in bugetul Ministerului Sanatatii pentru achizitionarea de catre unitatile sanitare de materiale si medicamente necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin transferuri de la Ministerul Sanatatii, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre unitatile sanitare prin procedura de achizitie directa.

(3) Ministerele cu sistem de sanatate propriu pot face achizitii directe pentru unitatile sanitare proprii atat din bugetele ministerelor de resort, cat si din cele ale unitatilor sanitare.

Art. 29 – (1) Prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc masurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19.

(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei publice locale.

(3) Cheltuielile necesare se asigura prin transfer intre bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si bugetele locale.

CAPITOLUL IV

Domeniul muncii si protectiei sociale

Art. 30 – Guvernul poate sprijini angajatorii si angajatii afectati de efectele crizei COVID-19, prin derogari de la prevederile legale in vigoare.

Art. 31 – Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale se stabilesc masuri de protectie sociala pentru angajati si familiile acestora din sectoarele economice a caror activitate este afectata sau oprita total sau partial prin decizii ale autoritatilor publice, pe perioada starii de urgenta.

Art. 32 – (1) Pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.

Art. 33 – Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului.

Art. 34 – Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.

Art. 35 – Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe perioada starii de urgenta.

Art. 36 – Pe perioada starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Art. 37 – Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Art. 38 – Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.

Art. 39 – Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Art. 40 – Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

CAPITOLUL V

Domeniul justitie

Art. 41 – Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite potrivit prezentului decret, dispozitiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

Art. 42 – (1) Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.

(2) Pe durata starii de urgenta, pentru judecarea proceselor prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.

(3) In procesele prevazute la alin. (1), cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

(4) Amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul instituirii prezentei stari de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.

(5) Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita.

(6) In temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decat cele prevazute la alin. (1), se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta instituite prin acesta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.

(7) Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele prevazute la alin. (6), aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. In cauzele prevazute la alin. (6) in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.

(8) Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor prevazute la alin. (6) se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.

Art. 43 – (1) Activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara numai cu privire la:

a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;

b) actele si masurile de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;

c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, alte cauze urgente apreciate ca atare de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala.

(2) Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor de la alin. (1) lit. c) apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor.

(3) In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura.

(4) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic, indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte.

(5) Termenele de comunicare a solutiilor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Fac exceptie cele judecate potrivit prezentului decret.

(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(7) Se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale.

(8) Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda.

Art. 44 – Pe durata starii de urgenta, prevederile art. 42 se aplica in mod corespunzator si in procedurile de competenta Inspectiei Judiciare.

Art. 45 – (1) Pe durata starii de urgenta, activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale continua in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in registrul comertului si se deruleaza prin mijloace electronice, in baza cererii de inregistrare a mentiunilor si a documentelor anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

(2) Copiile de pe inregistrarile efectuate si de pe actele prezentate de solicitanti, informatiile despre datele inregistrate si certificatele constatatoare se elibereaza pe cale electronica.

(3) Activitatea de asistenta pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii prin mijloace electronice in registrul comertului, din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si activitatea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se realizeaza prin mijloace electronice.

Art. 46 – In executarea pedepselor si a masurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probatiune, primirea vizitelor consilierului de probatiune, precum si obligatiile de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, respectiv prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii rezultata din inlocuirea amenzii penale se suspenda pe durata starii de urgenta. Pentru situatiile in care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata masurii educative neprivative de libertate s-a implinit in timpul starii de urgenta, in raportul final se face mentiune despre imposibilitatea obiectiva de executare.

Art. 47 – (1) In executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizita intima, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizita, cat si recompensele constand in permisiunea de iesire din penitenciar se suspenda.

(2) Pentru mentinerea legaturii cu mediul suport se majoreaza durata si numarul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate in regimul de maxima siguranta, la maximum 45 de minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate in regim inchis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 de minute pe zi. Dreptul detinutilor la convorbiri on-line, indiferent de situatia disciplinara si periodicitatea legaturii cu familia, se suplimenteaza corespunzator numarului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate in regimul semideschis si deschis pot executa pedeapsa in camere de detinere permanent inchise si asigurate.

(4) Pentru minorii privati de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de detinere actioneaza ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistentei medicale si a masurilor de preventie.

(5) In completarea obligatiilor prevazute in Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul de penitenciare este obligat sa participe la toate activitatile desfasurate in conformitate cu dispozitiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihna, timpul lucrat suplimentar in aceasta imprejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzator.

(6) Pe perioada starii de urgenta, in raport cu necesitatile si situatia operativa existente la nivelul unitatii penitenciare unde este incadrat sau al altei unitati din politia penitenciara, politistului de penitenciare i se pot modifica, fara acordul sau, locul si/sau felul muncii.

CAPITOLUL VI

Domeniul afaceri externe

Art. 48 – Pe perioada starii de urgenta, Ministerul Afacerilor Externe indeplineste urmatoarele atributii:

a) va mentine functiile si atributiile sale conform Hotararii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare, si va asigura, prin misiunile diplomatice ale Romaniei, reprezentarea Romaniei in cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata mentinerii starii de urgenta in Romania, in special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;

b) va notifica Secretarului General al ONU si Secretarului General al Consiliului Europei masurile adoptate prin decretul de instituire a starii de urgenta care au ca efect limitarea exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale, in conformitate cu obligatiile internationale ce revin Romaniei;

c) va asigura comunicarea exclusiva cu misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania, precum si cu reprezentantele/birourile organizatiilor internationale din Romania, sens in care autoritatile competente vor furniza toate informatiile necesare;

d) va asigura respectarea normelor dreptului international relevante in contextul aplicarii dispozitiilor prezentului decret in situatia in care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/reprezentantelor/birourilor organizatiilor internationale vor fi testati pozitiv cu COVID-19;

e) va mentine comunicarea cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate pentru transmiterea oricaror instructiuni si informari necesare in contextul aplicarii prezentului decret, sens in care autoritatile competente vor furniza MAE informatiile necesare;

f) va dispune masurile necesare in conditiile in care membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei vor intra in auto-izolare sau carantina conform legii din statele de resedinta in cazul testarii pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membri ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale Romaniei (inclusiv membrii de familie), inclusiv din perspectiva asigurarii continuitatii drepturilor acestora (salariale sau de orice alta natura).

CAPITOLUL VII

Alte masuri

Art. 49 – Pe durata starii de urgenta, cursurile din toate unitatile si institutiile de invatamant se suspenda.

Art. 50 – Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 51 – (1) Autoritatile si institutiile publice stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecatoresc, precum si ale celorlalte profesii.

(3) Organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a masurilor prevazute la alin. (1).

Art. 52 – (1) La propunerea ministerelor si autoritatilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, analizeaza si face propuneri de folosire a unor resurse materiale si umane in vederea sprijinirii populatiei afectate, precum si satisfacerii cererilor de produse si servicii destinate nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

(2) In aplicarea alin. (1) autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueaza rechizitii de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public in scopul rezolvarii problemelor materiale de orice natura si asigurarea fortei de munca.

Art. 53 – In perioada starii de urgenta, drepturile prevazute la art. 35 alin. (2)-(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda fara a se tine cont de obligativitatea incadrarii in limita de 3% prevazuta la alin. (4) si (5) ale aceluiasi articol si fara a tine cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la alin. (6) al aceluiasi articol.

Art. 54 – (1) Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii privati contribuie la campania de informare publica privind masurile adoptate si activitatile desfasurate la nivel national.

(2) In situatia propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul on-line cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, institutiile si autoritatile publice intreprind masurile necesare pentru a informa in mod corect si obiectiv populatia in acest context.

(3) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.

(4) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa blocheze imediat accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.

Art. 55 – In perioada starii de urgenta pot fi depasite normele de dotare si consum prevazute de reglementarile in vigoare, daca aceasta depasire se datoreaza efectelor evolutiei COVID-19 si masurilor de protectie si prevenire.

Art. 56 – Pe perioada starii de urgenta, termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public, precum si a petitiilor se dubleaza.

Art. 57 – Guvernul Romaniei efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare.

ANEXA 2

MASURI

de prima urgenta cu aplicabilitate graduala

1. Izolarea si carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum si a celor care iau contact cu acestea; masuri de carantinare asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice;

2. Inchiderea graduala a punctelor de trecere a frontierei de stat;

3. Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in/spre anumite zone ori intre anumite ore, precum si iesirea din zonele respective;

4. Interzicerea graduala a circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute si a metroului;

5. Inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice;

6. Asigurarea pazei si protectiei institutionale a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national;

7. Identificarea si rechizitionarea de stocuri, capacitati de productie si distributie, de echipamente de protectie, dezinfectanti si medicamente utilizate/utilizabile in tratarea COVID-19;

8. Limitarea activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente:

(i) urgente de ordin I – pacienti internati prin unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente care isi pot pierde viata in 24 de ore;

(ii) urgente de ordin II – pacienti care trebuie tratati in cadrul aceleiasi internari (odata diagnosticati nu pot fi externati);

(iii) pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticati cu COVID-19.