adresa
Software Legislativ Coleg si Web Coleg

Software Legislativ Coleg si Web Coleg

       Legislaţia completă a Romaniei, actualizată on-line zilnic,  la un preţ imbatabil!   Oferim doua produse software...

Web Design

Web Design

   Site-urile web realizate de CONSI SERV sunt create individualizat pentru fiecare client, studiind atent specificul fiecăruia şi mesajul dorit a fi promovat şi oferind soluţiile...

Service Calculatoare

Service Calculatoare

   Apelaţi cu încredere la echipa noastră, fie că aveți nevoie de un calculator, de service al calculatoarelor sau de realizarea unei rețele sau a unei infrastructuri de comunicaţie...

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Reţele de calculatoare şi comunicaţii

         Oferim servicii complete pentru reţele de calculatoare, telefonie şi camere de supravegehere, de la proiectare, execuţie, configurare până la...

 • Software Legislativ Coleg si Web Coleg

  Software Legislativ Coleg si Web Coleg

 • Web Design

  Web Design

 • Service Calculatoare

  Service Calculatoare

 • Reţele de calculatoare şi comunicaţii

  Reţele de calculatoare şi comunicaţii

Noutaţi Legislative

Clienţii noştri pot accesa baza de date legislativă la adresa www.webcoleg.ro 

Hotararea nr. 1027/2014 modifica Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant si a criteriilor de promovare din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Prin Hotararea nr. 1027/2014 se modifica Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011.


Tichetul de cresa va avea o noua valoare in a doua jumatate a acestui an, in timp ce tichetul de masa se mentine la nivelul actual.

Ordinul nr. 2207/2014 stabileste valoarea unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014 la 9,35 lei, iar ordinul nr. 2208/2014 stabileste valoarea unui tichet de cresa pentru semestrul II al anului 2014 la 440 lei. Pentru primul semestru al anului, valoarea acestui tip de tichet a fost de 430 de lei.

Pot fi alocate sume Ministerului Sanatatii si Ministerului Justitiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru plata arieratelor inregistrate de catre unitatile sanitare cu paturi din subordinea acestora

OUG nr. 71/2014: "(2) Pana la finele anului 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sanatatii si Ministerului Justitiei pentru plata arieratelor inregistrate de catre unitatile sanitare cu paturi din subordinea acestora."

A aparut Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic in anul 2014

Ordinul Nr. 4854 / 31.10.2014 aproba Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic in anul 2014

Se modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Hotararea Nr. 984 / 04.11.2014 modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002

Pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico- sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei

OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015:
"Art. 1. - (1) Incepand cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico- sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale, si sistemului public de asistenta sociala care in anul 2015 beneficiaza de majorarea salariului de baza cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

A aparut Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant

ORDINUL NR. 4802/2014 (aparut in Monitorul Oficial nr. 722/23.10.2014) aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant

Calendarul de vaccinari ale copiilor s-a schimbat

 

Calendarul vaccinarilor copiilor se modifica prin Ordinul nr. 1207/2014:

"5. In anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, titlul "Calendarul vaccinarilor in Romania" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Calendarul vaccinarilor in Romania

vaccinari mic 

*) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus in calendarul de vaccinari in functie de fondurile disponibile.
**) Se realizeaza pana la epuizarea stocurilor de vaccin existente in teritoriu.
***) Se realizeaza incepand cu anul 2015. Pentru copiii in varsta de 6 ani neinscrisi in invatamantul primar sau in cazul carora se inregistreaza abandon scolar, vaccinarea se poate efectua de catre medicul de familie.
****) Se realizeaza pana in anul 2014, inclusiv.

NOTA:
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai seringi de unica folosinta.
Abrevieri:
DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B
DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin
dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulti"

S-a aprobat Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

S-a publicat ORDONANTA DE URGENTA nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. In termen de maximum 15 zile se vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

OUG nr. 63/2014 modifica si completeaza unele acte normative din domeniul agriculturii

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2014 modifica:
- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- OUG nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor
- OUG nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

Trezoreria Statului poate oferi institutiilor publice servicii de acceptare de plati electronice cu carduri de plata ale veniturilor bugetului general consolidat

 OUG nr. 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului reglementeaza serviciile de plati electronice cu carduri oferite de Trezoreria Statului catre institutiile publice.

Ordonanta de Urgenta nr. 58/2014 modifica 10 acte importante

In Monitorul Oficial nr. 711/29.09.2014 a fost publicata OUG nr. 58/2014 care modifica 10 acte importante pentru institutiile publice, printre care OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, OUG nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, OUG nr. 28/2014 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, Legea nr. 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
 

Se reduce CAS-ul pentru angajator cu 5%!

Legea nr. 123/19.09.2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

"Art. I. - La articolul 296(18) alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, literele a(1))-a(3)) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 "a(1)) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(2)) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(3)) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.

 Art. II. - Prevederile art. I se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi."

Prevederile anterioare ale art. 296(18) erau:

"Art. 296(18).*) - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si entitatile prevazute la art. 296(3) lit. f) si g) au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii.
 (2) ABROGAT****).
 (3) Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele:
 a) pentru contributia de asigurari sociale:
 a(1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;
 a(3))***) 41,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator;"

Noutati importante  aparute in data de 12 septembrie

Prin ordinul nr. 1191/2014, s-au modificat Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005.

In atentia spitalelor, Ordinul nr. 1041/2014 privind raportarea de catre managerii spitalelor, intr-o aplicatie informatica, a informatiilor referitoare la infrastructura si dotari/echipamente din cadrul spitalelor publice.

Prin Ordinul nr. 1550/2014, se modifica Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 364/2014: pot fi beneficiari si proprietarii persoane juridice, proprietari operatori economici fara personalitate juridica sau proprietarii organizatii profesionale care sunt organizate si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.

Ordinul nr. 1393/2014 modifica Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale: Atestatele eliberate anterior raman valabile pana la data de 30 noiembrie 2014.

In data de 02.09.2014 a aparut Ordonanta de urgenta nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala

Redam mai jos prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala:

"Articol unic. - (1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h(1)) si art. 15 alin. (2) lit. g(1)) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primarii si presedintii consiliilor judetene, consilierii locali si consilierii judeteni, precum si candidatii care au fost declarati supleanti isi pot exprima in scris si o singura data optiunea cu privire la partidul politic, organizatia minoritatii nationale din care doresc sa faca parte sau sa devina independenti, fara ca alesii locali respectivi sa isi piarda calitatea dobandita in urma alegerilor.

(2) Optiunea prevazuta la alin. (1) se depune de catre primari, respectiv de catre presedintii consiliilor judetene la autoritatea deliberativa a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea cu privire la partidul politic sau organizatia minoritatii nationale va fi insotita de acceptarea acestuia de catre partidul politic sau organizatia minoritatii nationale pentru care a optat.
(3) Optiunea prevazuta la alin. (1) se depune de catre consilierii locali, consilierii judeteni si de candidatii care au fost inscrisi pe liste si care au fost declarati supleanti la autoritatea deliberativa pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Optiunea cu privire la partidul politic sau organizatia minoritatii nationale va fi insotita de acceptarea acestuia de catre partidul politic sau organizatia minoritatii nationale pentru care a optat.
(4) Secretarii unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), au obligatia comunicarii situatiei centralizatoare a alesilor locali la institutia prefectului.
(5) In termenul prevazut la alin. (1) candidatii inscrisi in liste si care nu au fost alesi sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri locali/judeteni alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste, cu conditia confirmarii in forma scrisa emise de catre conducerea judeteana a partidului caruia ii apartine."

 

S-a modificat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Printre modificarile stipulate prin Ordonanta Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 635/29.08.2014, redam mai jos prevederile referitoare la centurile de siguranta ale pasagerilor si referitoare la transportul copiilor in masina:

"17. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1(1))-(1(3)), cu urmatorul cuprins:

"(1(1)) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice.
(1(2)) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament.
(1(3)) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata."

In data de 3 iulie a aparut Legea nr. 94/01.07.2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta.

Titlul ordonantei de urgenta nr. 9/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanta de urgenta nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta" 

2. La articolul 1, alineatele (1)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite in continuare vouchere de vacanta.
(2) Institutiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, regiile autonome, societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, societatile si companiile nationale care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, acorda, in conditiile legii, vouchere de vacanta.
(3) Voucherele de vacanta se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale, pentru unitatile din domeniul bugetar, si in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.
(5) Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator, in conditiile art. 3."

4. La articolul 1, alineatele (7)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Continutul minim al pachetului de servicii care se poate achizitiona prin intermediul voucherelor de vacanta va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achizitionate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in unitati turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.
(9) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Societatile nationale, companiile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul este actionar unic sau actionar majoritar, precum si regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajatilor proprii prime, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, numai sub forma voucherelor de vacanta, in conformitate cu prevederile art. 1."

8. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit prin hotarare a Guvernului."

Art. II. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Turism si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, in mod corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.

Au aparut normele de aplicare ale Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Ordinul nr. 719/740/57/2.333 aproba normele de aplicare ale Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

In principiu, la vanzarea unui teren agricol situat in extravilan, prioritate au preemptorii.

Conform art. 2 lit. e):

"preemptor - titularul dreptului de preemptiune care poate sa cumpere cu prioritate un teren agricol situat in extravilan, fata de care detine calitatea de coproprietar, arendas, proprietar vecin sau statul roman prin Agentia Domeniilor Statului, in ordinea stabilita de lege;"

Potrivit art. 3 din Anexa nr. 1 la ordin:

"Art. 3. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primariile au urmatoarele atributii: 

a) inregistreaza cererea vanzatorului, insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexa;
b) infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care sa cuprinda cel putin informatii privind datele de identificare ale vanzatorului, suprafata de teren agricol situata in extravilan oferita spre vanzare, categoria de folosinta a acestora, pretul de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzarii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii;
c) afiseaza oferta de vanzare la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege;
d) pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare, transmit lista preemptorilor la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz. Lista preemptorilor se afiseaza la sediul primariei, dupa caz, si pe site-ul propriu;
e) transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a);
f) in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, inregistreaza si afiseaza la sediul primariei si pe site-ul propriu, dupa caz, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori necuprinsi in lista si care dovedesc ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare in cauza;
g) transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexa;
h) adopta masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din lege;
i) incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecarei etape procedurale prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;
j) dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a preemptorului potential cumparator, transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i);
k) in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i), este transmisa structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz;
l) transmite vanzatorului adeverinta insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverintei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz."

  A aparut Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora

De interes pentru contabilitatea institutiilor publice!

In Monitorul Oficial nr. 396/29.05.2014 a aparut Ordinul nr. 720/22.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.

Sunt prevazute operatiuni contabile care trebuie efectuate incepand cu data de 1 iulie 2014.

Profitul reinvestit este scutit de impozit, dar se introduce impozitul pe constructii

 A aparut Hotararea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. 

Astfel, modificarile Codului fiscal care reglementeaza scutirea de impozit a profitului investit si introducerea impozitului pe constructii intra in vigoare la data de 1 iulie 2014 si au acum si norme metodologice de aplicare.

Norme metodologice referitoare la impozitul pe constructii:
1. In aplicarea prevederilor art. 296(35) alin. (1) din Codul fiscal, prin valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior se intelege valoarea evidentiata contabil in soldul conturilor corespunzatoare constructiilor, fara a lua in considerare constructiile inregistrate in conturi in afara bilantului, conform reglementarilor contabile aplicabile.
2. Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practicile acceptate ale domeniului de activitate, pentru determinarea bazei impozabile potrivit prevederilor art. 296(35) alin. (1) din Codul fiscal, nu includ valoarea constructiilor casate.
3. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 296(35) alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilii nu includ valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie evidentiate potrivit reglementarilor contabile aplicabile si nici valoarea aferenta unor constructii aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inregistrate in conturi corespunzatoare constructiilor, potrivit legii.
4. Pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 296(35) alin. (1) din Codul fiscal, corelat cu reglementarile in vigoare pentru determinarea impozitului pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX al Codului fiscal, contribuabilii vor avea in vedere urmatoarele reguli:
a) din valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea cladirilor prevazute la art. 250 din Codul fiscal, cu exceptia celor aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
b) in cazul in care valoarea evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor este diferita de valoarea care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe cladiri potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal, valoarea care se scade este valoarea evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor;
c) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta este cea definita la pct. 54 alin. (1), (1(1)) si (1(2)) din Normele metodologice date in aplicarea art. 253 din Codul fiscal.
5. In aplicarea prevederilor art. 296(35) alin. (2) din Codul fiscal, deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere se justifica in baza comunicarii catre locator potrivit pct. 54 alin. (1), (1(1)) si (1(2)) din Normele metodologice date in aplicarea art. 253 din Codul fiscal.

A aparut Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Hotararea Guvernului nr. 400/2014 are o mare importanta intrucat reglementeaza serviciile si produsele medicale incluse in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 -2015 si intra in vigoare la data de 1 iunie 2014.

Conform art. 19:

"Art. 19. - (1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond (nota Consi: Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate), contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz, sunt urmatoarele:
a) servicile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
b) unele servicii medicale de inalta performanta, altele decat cele prevazute in norme;
c) unele servicii de asistenta stomatologica, altele decat cele prevazute in norme;
d) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;
f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport, altele decat cele prevazute in norme;
g) serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor si eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguratilor, cu exceptia celor prevazute in norme;
h) fertilizarea in vitro;
i) asistenta medicala la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate in vederea expertizei capacitatii de munca, a incadrarii si reevaluarii gradului de handicap;
j) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului;
k) contributia personala din pretul medicamentelor, al unor servicii medicale si al dispozitivelor medicale;
l) serviciile medicale solicitate de asigurat;
m) unele servicii si proceduri de reabilitare, altele decat cele prevazute in norme;
n) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitatile medico-sociale;
o) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;
p) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;
q) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului;
r) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning familial din structura spitalului;
s) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
s') activitatile care prezinta un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sanatate publica: dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie;
t) cheltuielile prevazute la art. 93 alin. (5) si, dupa caz, alin. (5(1)) si (5(6)) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unitatile de primire a urgentelor si compartimentele de primire a urgentelor cuprinse in structura organizatorica a spitalelor de urgenta, aprobate in conditiile legii.

FINANCIAR - CONTABIL

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 66 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 768 din 22-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 65 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 760 din 20-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative

balanta1 ORDIN Nr. 3.093 /14-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 761 din 21-10-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX(2) al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

balanta1 ORDIN Nr. 1.408 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 757 din 17-10-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.920 din 16 octombrie 2014 si MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.408 din 16 octombrie 2014) privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 

balanta1 ORDIN Nr. 1.369 /08-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 741 din 10-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 1.341 /01-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 725 din 03-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

 balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 60 /30-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 719 din 01-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 59 /30-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 718 din 01-10-2014; EMITENT: GUVERN) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 58 /22-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 711 din 29-09-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

balanta1 LEGE Nr. 126 /23-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 700 din 24-09-2014; EMITENT: PRESEDINTELE ROMÂNIEI) pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

balanta1 LEGE Nr. 125 /23-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 700 din 24-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

balanta1LEGE Nr. 124 /23-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 700 din 24-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 balanta1 ORDIN Nr. 2.446 /04-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 616 BIS din 21-08-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

balanta1 LEGE Nr. 123 /19-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 19-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDIN Nr. 2.446 /04-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 616 din 21-08-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

balanta1 ORDONANŢA Nr. 10 /31-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 586 din 06-08-2014; EMITENT: GUVERN) pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

balanta1 ORDONANŢA Nr. 9 /31-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 588 din 06-08-2014; EMITENT: GUVERN) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 872 /01-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 503 din 07-07-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 872 din 1 iulie 2014 si MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.025 din 30 iunie 2014) privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţtii potrivit art. 109(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 542 /02-07-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 502 din 07-07-2014; EMITENT: GUVERN) privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 51 /28-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 486 din 30-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

balanta1 ORDIN Nr. 845 /25-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 486 din 30-06-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

balanta1 ORDIN Nr. 92 /24-06-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 465 din 25-06-2014; EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE) privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în grade sau trepte profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat în funcţii

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 46 /26-06-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 475 din 27-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 40 /18-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 455 din 23-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 37 /18-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 450 din 19-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

balanta1 ORDIN Nr. 720 /22-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 396 din 29-05-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora

balanta1 ORDIN Nr. 1.292 /20-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 389 din 27-05-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor"

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 28 /20-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 388 din 26-05-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 421 /20-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 384 din 23-05-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 25 /13-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 377 din 21-05-2014; EMITENT: GUVERN) privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

balanta1 ORDIN Nr. 634 /29-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 336 din 08-05-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 336 din 11 martie 2014, MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 128 din 21 martie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 634 din 29 aprilie 2014) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013  

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 19 /23-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 308 din 25-04-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDIN Nr. 556 /08-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 276 din 15-04-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instiţutiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 530 /27-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 247 din 07-04-2014; EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ)  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 15 /02-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 24 din 04-04-2014; EMITENT: GUVERN) pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 14 /02-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 24 din 04-04-2014; EMITENT: GUVERN) pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 196 /19-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 208 din 24-03-2014; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 9 /26-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 151 din 28-02-2014; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 8 /26-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 151 din 28-02-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

balanta1 ORDIN Nr. 256 /18-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 135 din 25-02-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

balanta1 ORDIN Nr. 223 /10-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 114 din 17-02-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

balanta1 ORDIN Nr. 116 /30-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 88 din 04-02-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013

balanta1 ORDIN Nr. 127 /29-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 85 din 04-02-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 si 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

balanta1 ORDIN Nr. 93 /21-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 76 din 31-01-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

balanta1 ORDIN Nr. 1.977 /09-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 57 din 23-01-2014 ;EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 1.977 din 9 decembrie 2013, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE nr. 2.757 din 23 decembrie 2013 şi MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 1.580 din 23 decembrie 2013) privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

balanta1 ORDIN Nr. 39 /14-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 49 din 21-01-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 64 din 17 ianuarie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 39 din 14 ianuarie 2014) privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 

balanta1 ORDIN Nr. 3.883 /24-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 2 din 06-01-2014; EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

balanta1 ORDIN Nr. 3.884 /24-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 10 din 08-01-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENTIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 

balanta1 ORDIN Nr. 3.854 /20-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 10 din 08-01-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENTIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" 

    

ACTE ACTUALIZATE

balanta1 LEGEA nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (SINTEZĂ la data de 04.11.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (SINTEZĂ la data de 30.06.2014)

balanta1 LEGEA Nr. 571/22-12-2003 - CODUL FISCAL al României (SINTEZĂ la data de 22.10.2014)

balanta1 LEGEA NR. 554/2004 contenciosului administrativ (SINTEZĂ la data de 19.10.2014)

balanta1 LEGEA nr. 287/2009 privind Codul Civil (SINTEZĂ la data de 19.10.2014)

balanta1 LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (SINTEZĂĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 LEGEA nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (SINTEZĂ la data de 16.10.2014)

balanta1 ORDINUL Nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (SINTEZĂ la data de 10.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (SINTEZĂ la data de 06.10.2014)

 balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (SINTEZĂ la data de 07.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale (SINTEZĂ la data de 29.09.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46/21.05.2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale (SINTEZĂ la data de 29.09.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (SINTEZĂ la data de 29.09.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (SINTEZĂ la data de 30.09.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora (SINTEZĂ la data de 03.10.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (SINTEZĂ la data de 29.09.2014)

 balanta1 ORDINUL Nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (SINTEZĂ la data de 23.09.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (SINTEZĂ la data de 01.02.2014)

balanta1 ORDINUL nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (SINTEZĂ la data de 15.09.2014)

balanta1 LEGEA nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (SINTEZĂ la data de 29.08.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (SINTEZĂ la data de 01.09.2014)

balanta1 LEGEA nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (SINTEZĂ la data de 05.09.2014)

balanta1 LEGE nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleşilor locali (SINTEZĂ la data de 02.09.2014)

balanta1 HOTĂRÂREA nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (SINTEZĂ din 01.09.2014)

balanta1 LEGEA Nr. 334/2006 (REPUBLICARE) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (SINTEZĂ din 01.02.2014)

balanta1 ORDONANTA nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale (SINTEZĂ din 01.01.2013)

balanta1 LEGEA nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (SINTEZĂ din 05.09.2014)

balanta1 LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (SINTEZĂ la data de 29.06.2014) 

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (SINTEZĂ la data de 06.07.2014)

balanta1 ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 92/2003  - CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ AL ROMÂNIEI (SINTEZĂ la data de 23.06.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (SINTEZĂ la data de 19.06.2014)

balanta1 LEGEA nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor (SINTEZĂ la data de 11.07.2014)

balanta1 LEGEA Nr. 571/22-12-2003 - CODUL FISCAL al României (SINTEZĂ la data de 01.07.2014)

balanta1 LEGEA nr. 263/19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (SINTEZĂ la data de 07.07.2014)

balanta1 LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (SINTEZĂ la data de 07.07.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată (SINTEZĂ la data de 23.06.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (SINTEZĂ la data de 04.06.2014)

balanta1 LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice (SINTEZĂ la data de 04.04.2014)

balanta1 LEGEA educaţiei naţionale nr. 1/2011 (SINTEZĂ la data de 10.04.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice (SINTEZĂ la data de 13.06.2014)

balanta1 LEGEA Nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (SINTEZĂ la data de 19.06.2014)

balanta1 HOTĂRÂREA NR. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (SINTEZĂ la data de 02.06.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (SINTEZĂ la data de 02.06.2014)

balanta1 LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (SINTEZĂ la data de 01.02.2014)

balanta1 LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (SINTEZĂ la data de 26.05.2014)

balanta1 HOTĂRÂREA Nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe langă tribunale (SINTEZĂ la data de 27.05.2014

balanta1 HOTĂRÂREA nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (SINTEZĂ la data de 23.05.2014)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (SINTEZĂ la data de 15.05.2014)

balanta1 LEGEA Nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (SINTEZĂ la data de 09.05.2014)

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

balanta1 ORDIN Nr. 1.914 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare in anul 2014

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 855 /07-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 738 din 09-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale

balanta1 ORDIN Nr. 1.730 /25-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 713 din 30-09-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 balanta1 ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 14/2007 - Rep./02-02-2007 (MONITORUL OFICIAL Nr. 694 din 23-09-2014; EMITENT: GUVERN) pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului (--- REPUBLICARE ---)

 balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 788 /10-09-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 685 din 19-09-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015

 balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 742 /26-08-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 664 din 10-09-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

balanta1 LEGE Nr. 99 /04-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 505 din 08-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

balanta1 LEGE Nr. 92 /01-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 500 din 04-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

balanta1 LEGE Nr. 94 /01-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 496 din 03-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

balanta1 LEGE Nr. 88 /01-07-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 496 din 03-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 521 /26-06-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 493 din 02-07-2014; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 107 /01-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 489 din 01-07-2014; EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE) privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfaşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 37 /18-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 450 din 19-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

balanta1 ORDIN Nr. 919 /12-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 442 din 17-06-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

balanta1 ORDIN Nr. 855 /27-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 424 din 10-06-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212, 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începand cu anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 835 /30-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 425 din 10-06-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

balanta1 ORDIN Nr. 84 /03-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 423 din 06-06-2014; EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE) privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 30 /28-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 415 din 04-06-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

balanta1 ORDIN Nr. 740 /13-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 401 din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 719 din 12 mai 2014, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 740 din 13 mai 2014, MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE nr. M.57 din 13 mai 2014 şi MINISTERUL CULTURII nr. 2.333 din 13 mai 2014) privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 452 /28-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 407 din 02-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 29 /28-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 407 din 02-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

balanta1 PROCES VERBAL Nr. 0 /29-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 399 din 29-05-2014; EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL) privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

balanta1 LEGEA poliţiei locale nr. 155/12-07-2010  (MONITORUL OFICIAL Nr. 339 din 08-05-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) (--- REPUBLICARE ---)

balanta1 LEGEA partidelor politice nr. 14/09-01-2003 (MONITORUL OFICIAL Nr. 347 din 12-05-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) (--- REPUBLICARE ---)

balanta1 ORDIN Nr. 69 /06-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 343 din 09-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 493 din 5 mai 2014 şi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 69 din 6 mai 2014) privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

balanta1 ORDIN Nr. 336 /11-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 336 din 08-05-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 336 din 11 martie 2014, MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 128 din 21 martie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 634 din 29 aprilie 2014) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013  

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 262 /09-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 270 din 11-04-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

balanta1 LEGE Nr. 20 /13-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 191 din 18-03-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

balanta1 ORDIN Nr. 18 /19-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 171 din 10-03-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 18 din 19 ianuarie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE nr. 251 din 18 februarie 2014) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

balanta1 DECIZIA Nr. 55 din 5 februarie 2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 136 din 25-02-2014; EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ) referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 1 /29-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 88 din 04-02-2014; EMITENT: GUVERN) privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

balanta1 ORDIN Nr. 64 /17-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 49 din 21-01-2014; EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 64 din 17 ianuarie 2014 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 39 din 14 ianuarie 2014)  privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti 

balanta1 ORDIN Nr. 2.021 /17-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 831 BIS din 24-12-2013; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.165 /23-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 845 din 30-12-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 1.059 /11-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 829 din 23-12-2013; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpan

balanta1 LEGE Nr. 341 /16-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 787 din 16-12-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 870 /06-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 750 din 04-12-2013; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 788 /10-09-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 685 din 19-09-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015

balanta1 ORDIN Nr. 3.838 /11-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 518 din 11-07-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ

balanta1 LEGE Nr. 90 /01-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 500 din 04-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

balanta1 ORDIN Nr. 3.637 /19-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 484 din 30-06-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) privind structura anului şcolar 2014-2015

balanta1 ORDIN Nr. 3.957 /18-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 463 din 25-06-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 419 /20-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 388 din 26-05-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

balanta1 MONITORUL OFICIAL Nr. 340 din 08-05-2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ORDIN Nr. 3240 /26-03-2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personaluluidin invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.561/2011

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 327 /23-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 312 din 28-04-2014; EMITENT:GUVERN) privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015

balanta1 ORDIN Nr. 3275 /10-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 270 din 11-04-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 16 /09-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 266 din 10-04-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

balanta1 DECIZIA Nr. 106 /27-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 238 din 03-04-2014; EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

balanta1 ORDIN Nr. 3.080 /05-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 117 din 17-02-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013

balanta1 ORDIN Nr. 3.111 /14-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 115 din 17-02-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015

balanta1 ORDIN Nr. 3.060 /03-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 99 din 07-02-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE) privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar

balanta1 ORDIN Nr. 5.453 /12-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 27 din 14-01-2014; EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE) privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor

balanta1 LEGE Nr. 1 /08-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 24 din 13-01-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

FINANCIAR-BANCAR

balanta1 LEGE Nr. 134 /26-04-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 249 din 30-04-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

balanta1 ORDIN Nr. 1 /30-01-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 93 din 14-02-2013; EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI) pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

  

MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 904 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: GUVERN) pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 903 /15-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 763 din 21-10-2014; EMITENT: GUVERN) privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

balanta1 LEGE Nr. 131 /08-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 740 din 10-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

balanta1 LEGE Nr. 126 /23-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 700 din 24-09-2014; EMITENT: PRESEDINTELE ROMÂNIEI) pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

balanta1 LEGE Nr. 125 /23-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 700 din 24-09-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

balanta1 LEGE Nr. 120 /18-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 541 din 22-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 473 /04-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 449 din 19-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 36 /11-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 431 din 12-06-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

balanta1 DECIZIA Nr. 1 /26-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 405 din 02-06-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE) privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii

balanta1 ORDIN Nr. 729 /15-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 387 din 26-05-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 707 /13-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 354 din 14-05-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE nr. 707 din 13 mai 2014 si MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 538 din 13 mai 2014) privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap 

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 119 /19-02-2014  (MONITORUL OFICIAL Nr. 197 din 20-03-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

balanta1 PROIECT DE LEGE Nr. 109 /10-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 173 din 11-03-2014; EMITENT: INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999) Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ)

balanta1 ORDIN Nr. 98 /27-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 93 din 06-02-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"

balanta1 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.768 din 9 decembrie 2013 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 1 din 10-01-2014; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2014-2015

balanta1 LEGE Nr. 380 /24-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 842 din 30-12-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 963 /04-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 788 din 16-12-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 855 /06-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 705 din 18-11-2013; EMITENT: GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

balanta1 ORDIN Nr. 2.272 /30-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 691 din 12-11-2013; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

balanta1 DECIZIA Nr. 437 /29-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 685 din 07-11-2013; EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 balanta1 LEGE Nr. 277 /24-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 661 din 29-10-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

balanta1 ORDIN Nr. 2.210 /23-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 657 din 25-10-2013; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

balanta1 ORDIN Nr. 2.209 /23-10-2013  (MONITORUL OFICIAL Nr. 657 din 25-10-2013; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 778 /09-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 631 din 11-10-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

balanta1 LEGE Nr. 257 /26-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 607 din 30-09-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

balanta1 ACT ADIŢIONAL Nr. 1 /11-09-2013 (MONITORUL OFICIAL P. V Nr. 6 din 18-09-2013; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Grupului de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare pe anii 2012-2013 înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. sub nr. 1011/02 din data de 05.01.2012, încheiat astăzi 14.12.2012, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1246 din data de 11.09.2013

balanta1 LEGE Rep. Nr. 279 /05-10-2005 (MONITORUL OFICIAL Nr. 498 din 07-08-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind ucenicia la locul de muncă (- REPUBLICARE -)

balanta1 LEGE Nr. 250 /19-07-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 457 din 24-07-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 478 /10-07-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 434 din 17-07-2013; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 42 /15-05-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 287 din 21-05-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

balanta1 ORDIN Nr. 883 /14-05-2013  (MONITORUL OFICIAL Nr. 276 din 16-05-2013; EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

balanta1 ORDIN Nr. 882 /14-05-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 276 din 16-05-2013;  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE) pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

 

AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ

balanta1 LEGE Nr. 86 /27-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 491 din 02-07-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 470 /04-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 426 din 10-06-2014; EMITENT: GUVERN) pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţă, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţa lemn şi produse din lemn

balanta1 ORDIN Nr. 719 /12-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 401 din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 719 din 12 mai 2014, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 740 din 13 mai 2014, MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE nr. M.57 din 13 mai 2014 şi MINISTERUL CULTURII nr. 2.333 din 13 mai 2014) privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 26 /20-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 384 din 23-05-2014; EMITENT: GUVERN) privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 330 /23-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 320 din 30-04-2014; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

balanta1 ORDIN Nr. 394 /12-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 234 din 02-04-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 394 din 12 martie 2014, MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 290 din 13 martie 2014 şi AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR nr. 89 din 19 martie 2014) privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate romaneşti

balanta1 ORDIN Nr. 273 /20-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 149 din 28-02-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 258 /17-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 128 din 21-02-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 61 /05-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 10 din 10-02-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

balanta1 ORDIN Nr. 1.501 /20-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 26 din 14-01-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

balanta1 ORDIN Nr. 1.162 /22-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 726 din 26-11-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 1.162 din 22 octombrie 2013 şi MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.879 din 18 noiembrie 2013) pentru aprobarea sumei totale alocate măsurilor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor 

balanta1 LEGE Nr. 297 /14-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 709 din 19-11-2013; PARLAMENTUL ROMANIEI) privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

balanta1 ORDIN Nr. 724 /21-07-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 688 din 11-11-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 724 din 29 iulie 2013, MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 1.082 din 19 septembrie 2013 şi AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR nr. 360 din 31 octombrie 2013) privind atestarea produselor tradiţionale

balanta1 ORDIN Nr. 1.253 /06-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 08-11-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

balanta1 ORDIN Nr. 1.002 /25-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 638 din 16-10-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 779 /09-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 633 din 14-10-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

balanta1 ORDIN Nr. 891 /05-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 613 din 02-10-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 682 /04-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 584 din 16-09-2013; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 64 /19-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 377 din 26-06-2013; EMITENT: GUVERN) privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

balanta1 ORDIN Nr. 512 /18-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 374 din 25-06-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE) pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare"

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 58 /12-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 347 din 12-06-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

balanta1 ORDIN Nr. 407 /31-05-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 333 din 07-06-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 407 din 31 mai 2013 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 2.051 din 5 iunie 2013) pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor 

SANITAR - VETERINAR

balanta1 ORDIN Nr. 96 /22-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 611 BIS din 18-08-2014; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

balanta1 ORDIN Nr. 114 /30-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 66 BIS din 27-01-2014; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfaşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

balanta1 ORDIN Nr. 14 /30-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 93 din 06-02-2014; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul Romaniei din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstarii animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

balanta1 ORDIN Nr. 1 /07-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 31 din 15-01-2014; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân

balanta1 ORDIN Nr. 360 /31-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 688 din 11-11-2013; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 724 din 29 iulie 2013, MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 1.082 din 19 septembrie 2013 şi AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR nr. 360 din 31 octombrie 2013) privind atestarea produselor tradiţionale

balanta1 ORDIN Nr. 86 /16-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 660 din 28-10-2013; EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

 

SĂNĂTATE ŞI SPITALE

balanta1 LEGE Nr. 140 /21-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 774 din 24-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

balanta1 LEGE Nr. 149 /22-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 771 din 23-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

balanta1 ORDIN Nr. 1.208 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 766 din 22-10-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

balanta1 LEGE Nr. 132 /09-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 739 din 10-10-2014; EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

balanta1 ORDIN Nr. 581 /08-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 685 din 19-09-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

balanta1 ORDIN Nr. 148 /25-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 503 din 07-07-2014; EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR) privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi

balanta1 ORDIN Nr. 748 /23-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 491 din 02-07-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

balanta1 ORDIN Nr. 656 /04-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 422 din 06-06-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 656 din 4 iunie 2014 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE nr. 359 din 29 mai 2014) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 

balanta1 ORDIN Nr. 358 /29-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 404 din 30-05-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

balanta1 ORDIN Nr. 618 /29-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 403 din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

balanta1 ORDIN Nr. 619 /30-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 403 BIS din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 619 din 30 mai 2014 si CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 360 din 29 mai 2014) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 

balanta1 ORDIN Nr. 626 /30-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 402 din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 626 din 30 mai 2014 si CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE nr. 364 din 29 mai 2014) pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

balanta1 ORDIN Nr. 622 /30-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 402 din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 622 din 30 mai 2014 si CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 363 din 29 mai 2014) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 449 /28-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 402 din 30-05-2014; EMITENT: GUVERN) privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016

balanta1 ORDIN Nr. 573 /21-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 388 din 26-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

balanta1 ORDIN Nr. 329 /15-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 386 din 26-05-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 23 /13-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 359 din 15-05-2014; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

balanta1 ORDIN Nr. 286 /30-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 350 din 13-05-2014; CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

balanta1 ORDIN Nr. 493 /05-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 343 din 09-05-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 493 din 5 mai 2014 şi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 69 din 6 mai 2014) privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

balanta1 ORDIN Nr. 269 /24-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 318 din 30-04-2014; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

balanta1 ORDIN Nr. 361 /02-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 255 BIS din 08-04-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 361 din 02 aprilie 2014 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 238 din 04 aprilie 2014) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

balanta1 ORDIN Nr. 82 /10-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 188 din 17-03-2014ş EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014

balanta1 ORDIN Nr. 167 /13-02-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 122 din 19-02-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

balanta1 ORDIN Nr. 33 /08-01-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 99 din 07-02-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

balanta1 ORDIN Nr. 1.509 /12-12-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 43 din 20-01-2014; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.509 din 12 decembrie 2013 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 733 din 17 octombrie 2013) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

balanta1 ORDIN Nr. 1.427 /26-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 758 din 05-12-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare (MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 146 din 24 octombrie 2013 şi MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013)

balanta1 ORDIN Nr. 1.330 /06-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 719 din 22-11-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

balanta1 ORDIN Nr. 1.170 /09-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 640 BIS din 17-10-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.170 din 9 octombrie 2013 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 606 din 16 septembrie 2013) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

balanta1 ORDIN Nr. 1.367 /14-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 704 din 18-11-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

balanta1 ORDIN Nr. 1.150 /03-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 661 din 29-10-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

balanta1 ORDIN Nr. 1.218 /23-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 657 din 25-10-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare de organe

balanta1 ORDIN Nr. 1.145 /03-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 627 din 09-10-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autoritătile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

balanta1 ORDIN Nr. 1.118 /24-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 604 din 27-09-2013; EMITENT: MINISTERUL SANĂTĂŢII) pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

balanta1 ORDIN Nr. 961 /06-08-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 525 BIS din 21-08-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 961 din 6 august 2013 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 536 din 8 august 2013) privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

balanta1 ORDIN Nr. 1.079 /16-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 599 din 25-09-2013; EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII) privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

balanta1 ORDIN Nr. 1.083 /19-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 596 din 24-09-2013; MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.083 din 19 septembrie 2013 şi CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 608 din 16 septembrie 2013) privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

balanta1 ORDIN Nr. 599 /11-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 594 din 23-09-2013; EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

MEDIU

balanta1 ORDIN Nr. 377 /14-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 388 din 26-05-2014; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI ŞI PISCICULTURĂ) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodarire a apelor şi a autorizatiei de gospodarire a apelor

balanta1 ORDIN Nr. 256 /05-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 193 BIS din 19-03-2014; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului 

balanta1 ORDIN Nr. 447 /04-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 248 din 07-04-2014; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

balanta1 ORDIN Nr. 364 /19-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 204 din 21-03-2014; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

balanta1 ORDIN Nr. 2.818 /25-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 734 din 28-11-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

balanta1 ORDIN Nr. 2.633 /08-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 687 din 08-11-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

 balanta1 ORDIN Nr. 2.366 /02-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 629 din 10-10-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

balanta1 ORDIN Nr. 2.230 /01-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 611 din 01-10-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

balanta1 ORDIN Nr. 2.112 /10-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 594 din 23-09-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial mediu 2007-2013

 balanta1 ORDONANŢA Nr. 31 /27-08-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 553 din 30-08-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

balanta1 ORDIN Nr. 330 /01-03-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 456 din 24-07-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 330 din 1 martie 2013, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 44 din 26 aprilie 2013 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 2.178 din 19 iunie 2013ICE) pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

balanta1 ORDIN Nr. 1.613 /28-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 433 din 16-07-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodarire a apelor şi a autorizaţiei de gospodarire a apelor

 balanta1 ORDIN Nr. 1.595 /26-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 406 din 05-07-2013; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 608 din 13 mai 2013, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 76 din 30 mai 2013 şi MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 1.595 din 26 iunie 2013) privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule 

balanta1 ORDIN Nr. 1.239 /14-05-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 274 din 15-05-2013; EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE) pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

COD RUTIER

balanta1 ORDIN Nr. 53 /07-04-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 269 din 11-04-2014; EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE) pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

balanta1 (ORDIN Nr. 75 /03-02-2014)  (MONITORUL OFICIAL Nr. 107 BIS din 12-02-2014; EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR) privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

balanta1 ORDIN Nr. 123 /05-08-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 495 din 06-08-2013; EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE) privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

balanta1 ORDIN Nr. 733 /25-04-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 267 BIS din 13-05-2013; EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR) pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretica şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 

JURIDIC

balanta1 ORDIN Nr. 3.499C/07-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 770 din 23-10-2014; EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI) privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbatori legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

balanta1 ORDIN Nr. 1.917 /16-10-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 768 din 22-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.407 din 16 octombrie 2014 şi MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.917 din 16 octombrie 2014) privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

balanta1 ORDIN Nr. 2.632C/30-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 623 BIS din 26-08-2014; EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI) pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 4 /17-03-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 452 din 20-06-2014; EMITENT: ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI) pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

balanta1 MONITORUL OFICIAL Nr. 444 din 18-06-2014

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

LEGE Rep. Nr. 36 /12-05-1995

LEGE nr. 36/1995 notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 (---REPUBLICARE ---)

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 /04-06-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 427 din 11-06-2014; EMITENT: GUVERN) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

balanta1 LEGE Nr. 300 /15-11-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 772 din 11-12-2013; EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţionala în materie penală

balanta1 ORDIN Nr. 3.029C/11-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 670 din 01-11-2013; EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI) privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 769 /29-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 497 din 07-08-2013; EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA) privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

balanta1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 80 /26-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 392 din 29-06-2013; EMITENT: GUVERN) privind taxele judiciare de timbru

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 545 /04-06-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 365 din 19-06-2013; EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL) pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

PROGRAME DE DEZVOLTARE

balanta1 ORDIN Nr. 989 /29-09-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 716 din 01-10-2014; EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE) privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 balanta1 HOTARARE Nr. 848 /30-10-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 689 din 11-11-2013; EMITENT: GUVERN) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

balanta1 ORDIN Nr. 170 /06-09-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 592 din 20-09-2013; EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI) privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013

balanta1 ORDIN Nr. 565 /17-06-2013; MONITORUL OFICIAL Nr. 401 din 03-07-2013 (EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 565 din 17 iunie 2013 şi MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 1.549 din 18 iunie 2013) pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritara 1 - "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apa uzată"

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 274 /15-05-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 305 din 28-05-2013; EMITENT: GUVERN) privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

balanta1 ORDIN Nr. 861 /16-04-2013 (MONITORUL OFICIAL Nr. 237 din 24-04-2013; EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI) privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"

CULTURĂ

balanta1 HOTĂRÂRE Nr. 550 /02-07-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 501 din 04-07-2014; EMITENT: GUVERN) privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

balanta1 ORDIN Nr. 2.333 /13-05-2014 (MONITORUL OFICIAL Nr. 401 din 30-05-2014; EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 719 din 12 mai 2014, MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE şi ADMINISTRAŢIEI PUBLICE nr. 740 din 13 mai 2014, MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE nr. M.57 din 13 mai 2014 şi MINISTERUL CULTURII nr. 2.333 din 13 mai 2014) privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Miercuri, 26 Noiembrie 2014

Noutaţi legislative!

Colaborari

business partners


Cautam distribuitori pentru aplicatia legislativa Colectie Legi. Oferim comisioane avantajoase colaboratorilor nostri! Pentru informatii va rugam sa ne contactati!