Home

Clienţii noştri pot accesa baza de date legislativă la adresa urmatoare:

– ORDIN nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 (publicat la 09.09.2019)

– ORDIN nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2019-2020 (publicat la 09.09.2019)

– ORDIN nr. 5093/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018 (publicat la 04.09.2019)

– ORDIN nr. 4950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2020 (publicat la 06.09.2019)

– ORDIN nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 (publicat la 05.09.2019)

– ORDIN nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2019-2020 (publicat la 03.09.2019)

– ORDIN nr. 4916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020 (publicat la 29.08.2019)

– ORDIN nr. 4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educatia timpurie (publicat la 20.08.2019)

– ORDIN nr. 5086/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul gimnazial (publicat la 06.09.2019)

– ORDIN nr. 4687/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul special prescolar, primar si gimnazial (publicat la 07.08.2019)

până la 10.10.2019

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București

până la 18.10.2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

18.10-4.11.2019 Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora

Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 29.05.2020 Efectuarea inspecțiilor de specialitate

2.06-15.06.2020 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică

22.07.2020 Susținerea probei scrise

29.07.2020 Afișarea rezultatelor

29.07-30.07.2020 Înregistrarea contestațiilor

30.07-4.08.2020 Soluționarea contestațiilor

4.08.2020 Afișarea rezultatelor finale

4.08-7.08.2020 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși

7.08-14.08.2020 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a – EN II:

Scris – Limba romana – 11 mai 2020

Scris – Limba materna – 11 mai 2020

Citit – Limba romana – 12 mai 2020

Citit – Limba materna – 12 mai 2020

Matematica – 13 mai 2020

Scris-Citit – Limba romana pentru minoritatile nationale – 14 mai 2020

2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

Limba romana – 19 mai 2020

Matematica – 20 mai 2020

Limba materna – 21 mai 2020

3. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a VI-a – EN VI:

Limba si comunicare – 27 mai 2020

Matematica si Stiinte ale naturii – 28 mai 2020

CALENDARUL de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2019-2020 publicat in Ordinul nr. 4916/2019:

2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea națională

5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 2020 Limba și literatura română – probă scrisă

17 iunie 2020 Matematica – probă scrisă

18 iunie 2020 Limba și literatura maternă – probă scrisă

22 iunie 2020 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12,00)

22 iunie 2020 Depunerea contestațiilor (orele 14,00-20,00)

23 -26 iunie 2020 Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Sesiunea iunie – iulie 2020

25-29 mai 2020 Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

29 mai 2020 Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

9-10 iunie 2020 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba

romana – proba A

11-12 iunie 2020 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba

materna – proba B

15-17 iunie 2020 Evaluarea competentelor digitale – proba D

18-19 iunie 2020 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie

internationala – proba C

22 iunie 2020 Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa

23 iunie 2020 Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d) – proba scrisa

30 iunie 2020 Afisarea rezultatelor (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor

(orele 12,00-16,00)

1-6 iulie 2020 Rezolvarea contestatiilor

7 iulie 2020 Afisarea rezultatelor finale

1. Informarea autoritatilor administratiei publice locale/judetene cu privire la intrarea in vigoare a Metodologiei privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021

Transmiterea autoritatilor administratiei publice locale/judetene a situatiilor unitatilor de invatamant propuse pentru reorganizare de catre inspectoratele scolare pana la 31 august 2019

Pana la 12 septembrie 2019

2. Reanalizarea de catre inspectoratele scolare a listei unitatilor de invatamant propuse pentru reorganizare pana la data de 31 august 2019 sau a celor propuse pentru infiintare, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliul judetean si consiliile locale, si retransmiterea la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) a acesteia, insotita de o fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus

Pana la 20 septembrie 2019

3. Transmiterea de catre inspectoratele scolare la Ministerul Educatiei Nationale a listei cu situatiile divergente, prevazute la art. 221 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind propunerile de reorganizare pentru anul scolar 2020-2021

23-27 septembrie 2019

4. Stabilirea de catre Ministerul Educatiei Nationale a unitatilor care se reorganizeaza in situatiile prevazute la art. 221 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

30 septembrie – 4 octombrie 2019

5. Vizitele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar in vederea evaluarii unitatilor propuse pentru reorganizare conform art. 221 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, emiterii si comunicarii ordinelor

23 septembrie – 25 noiembrie 2019

6. Solicitarea de catre inspectoratele scolare a propunerii privind organizarea retelei scolare de catre autoritatile publice

locale/consiliile judetene

Pana la 29 noiembrie 2019

7. Transmiterea de catre autoritatile publice locale/consiliile

judetene a proiectelor de hotarare a consiliului local/judetean

insotite de rapoartele motivate

Pana la 11 decembrie 2019

8. Emiterea avizului conform de catre Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Ministerul Educatiei Nationale

Pana la 16 decembrie 2019

9. Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a proiectului

planului de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021

Pana la 20 ianuarie 2020

10. Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a situatiilor in care nu au fost emise hotararile consiliului local/judetean de catre unitatea administrativ-teritoriala/consiliul judetean

Pana la 30 aprilie 2020

11. Emiterea ordinului ministrului educatiei nationale privind

includerea unor unitati de invatamant in reteaua scolara pentru anul scolar 2020-2021, precum si a retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 din unele localitati in care nu s-a realizat in totalitate procesul de organizare a retelei scolare de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul conform emis de catre inspectoratele scolare

Pana la 31 iulie 2020

12. Transmiterea catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar a listei unitatilor propuse pentru reorganizare conform art. 221 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul scolar 2021-2022

Pana la 31 august 2020

1. La articolul 90, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5) Candidatul fara statut de titular in invatamantul preuniversitar care participa la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, si obtine nota sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul acestui concurs nu poate fi repartizat pe un post didactic/o catedra a carui/a carei ocupare se realizeaza in baza disciplinei la care candidatul a obtinut nota sub 5 (cinci).

2. La articolul 103, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor conform alin. (1) nu pot participa candidatii care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) au obtinut note sub 5 (cinci) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, si nu au participat la concursul/testarea organizat(a) de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;

b) nu au participat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, dar au obtinut note sub 5 (cinci) la concursul/testarea organizat(a) de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;

c) au obtinut note sub 5 (cinci) atat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, cat si la concursul/testarea organizat(a) de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti.

Art. 1. – (1) Prezentul articol stabileste bugetul pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2019-2020, care cuprinde si ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere in aplicare a Comisiei C (2019) 2.249 final din 27 martie 2019 de stabilire a repartizarii definitive a ajutorului din partea Uniunii catre statele membre pentru fructe si legume in scoli si pentru lapte in scoli, pe perioada 1 august 2019-31 iulie 2020, si de modificare a Deciziei de punere in aplicare C (2018) 1.762 final, asa cum este prevazut in anexele nr. 1-3.

[..]

Art. 2. – Hotararea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5) Autoritatile competente la nivel local prevazute la art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 55/2018, cu completarile ulterioare, au obligatia informarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu privire la masurile educative realizate pentru care nu solicita rambursarea cheltuielilor efectuate, in special cu privire la desfasurarea orei de educatie pentru sanatate ca materie optionala. In acest caz, toti prescolarii din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore autorizate/acreditate si particulare acreditate si toti elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular care beneficiaza de acordarea gratuita de fructe si legume proaspete si lapte si produse lactate in limita unei valori zilnice/prescolar/elev beneficiaza de aceasta masura, iar autoritatile competente la nivel local prevazute la art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 55/2018, cu completarile ulterioare, mentioneaza numarul institutiilor de invatamant beneficiare si numarul de prescolari si elevi participanti.

2. La articolul 15, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

5) Pentru anul scolar 2019-2020, Programul pentru scoli al Romaniei nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.

3. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu urmatorul cuprins:

Art. 231. – In institutiile de invatamant in care se distribuie produse conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei, trebuie sa existe permanent un afis, in conformitate cu cerintele minime prevazute in anexa la acest regulament, care se amplaseaza intr-un loc in care este clar vizibil, la intrarea principala a institutiei de invatamant participante.

4. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 25. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

5. La anexa nr. 2 Produsele care pot fi degustate cu ocazia masurilor educative, literele A si B se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

A. Fructe si legume

Fructele si legumele destinate degustarii trebuie sa fie insotite de certificate de conformitate si trebuie sa respecte toate caracteristicile specifice fructelor si legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotarare.

Se pot degusta orice fructe si/sau legume prevazute in anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub forma proaspata sau preparate ca salate si/sau sucuri proaspete, fara adaos de zahar sau alti indulcitori, sare, otet si ulei.

In cazul degustarii de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apa si consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.

Fructele si legumele destinate degustarii trebuie sa fie intregi, sanatoase, spalate, curate, fara corpuri straine vizibile, fara urme de atacuri de boli si daunatori, fara umiditate externa in exces, fara miros sau gust strain.

B. Lapte si produse lactate

Laptele si produsele lactate destinate degustarii trebuie sa fie insotite de fisele tehnice specifice fiecarui produs lactat degustat si sa respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate.

Se poate degusta orice produs prevazut la art. 23 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. b) si alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.

Art. 1. – (1) Pentru salariatii institutiilor si autoritatilor publice, ziua de 16 august 2019 se stabileste ca zi libera.

2) Pentru recuperarea zilei de munca stabilite ca zi libera potrivit alin. (1), institutiile si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 august 2019 potrivit planificarilor stabilite.

3) Pentru munca prestata potrivit alin. (2) nu se acorda timp liber corespunzator.

Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Art. 3. – Prevederile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 16 august 2019 si nici participantilor in aceste procese.

Art. 4. – (1) Operatiunile de incasari prin virament aferente datei de 14 august 2019, inclusiv in relatia cu institutiile de credit, se inregistreaza in contabilitatea unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 14 august 2019.

2) Eventualele retururi la incasare aferente operatiunilor inregistrate la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in data de 14 august 2019, inclusiv cele prevazute la alin. (1), se intocmesc de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 16 august 2019.

3) Operatiunile de incasari prin virament in relatia cu institutiile de credit aferente datei de 16 august 2019 se inregistreaza in contabilitatea structurilor cu atributii in domeniul decontarii din centrala Ministerului Finantelor Publice in data de 16 august 2019, iar in contabilitatea unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in urmatoarea zi lucratoare.

4) In ziua de 16 august 2019, prin centrala Ministerului Finantelor Publice se efectueaza operatiuni de incasari si plati, operatiuni de plati privind serviciul datoriei publice, precum si eventualele operatiuni de debitare dispuse de Comisia Europeana din contul de resurse proprii in lei deschis la Trezoreria Statului.

5) Prin ordin al ministrului finantelor publice poate fi stabilita si desfasurarea altor operatiuni prin Trezoreria Statului.

CAPITOLUL II

Anularea unor obligatii accesorii

ARTICOLUL 23

Sfera de aplicare

1) Prezentul capitol se aplica pentru debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.

2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol si debitorii – persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice – care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

3) In sensul prezentului capitol, prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege:

a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;

c) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

4) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

5) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

6) Pentru obligatiile prevazute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

ARTICOLUL 24

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

[..]

ARTICOLUL 37

Acte normative de aplicare

1) Procedura de aplicare a cap. I se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

2) Procedura de aplicare a cap. II se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul obligatiilor bugetare administrate de catre organul fiscal central, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

3) In cazul obligatiilor bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice, cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale si a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, procedura de aplicare a cap. II se aproba de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ATENTIE! Prevederile anexei nr. 1 intra in vigoare la 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod, adica la 01.01.2020!

ANEXA 1

PROCEDURA de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in format electronic

Art. 1

1) Monitorul Oficial Local se cuprinde in structura paginii de internet a fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca eticheta distincta, in prima pagina a meniului, in prima linie, in partea dreapta.

2) La activarea etichetei MONITORUL OFICIAL LOCAL se deschid sase subetichete:

a) STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;

b) HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE, unde se publica actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliul judetean, dupa caz, atat cele cu caracter normativ, cat si cele cu caracter individual; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative, precum si Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative;

c) DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE, unde se publica actele administrative emise de primar, de primarul general sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, cu caracter normativ; aici se publica Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale autoritatii executive, precum si Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive;

d) DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE, prin care se asigura indeplinirea obligatiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;

e) ALTE DOCUMENTE, unde se publica documentele prevazute la alin. (3).

3) La subeticheta prevazuta la alin. (2) lit. f), ALTE DOCUMENTE, se asigura:

a) publicarea Registrului privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai in cazul celor cu caracter normativ;

c) informarea in prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale;

d) informarea in prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor in care se consemneaza, in rezumat, punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta publica;

f) publicarea proceselor-verbale ale sedintelor autoritatii deliberative;

g) publicarea declaratiilor de casatorie;

h) publicarea oricaror altor documente neprevazute la lit. a)-g) si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunostinta publica;

i) publicarea oricaror altor documente neprevazute la lit. a)-h) a caror aducere la cunostinta publica se apreciaza de catre autoritatile administratiei publice locale ca fiind oportuna si necesara.

4) Pe pagina de internet a ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice se include o eticheta Monitorul Oficial Local in care se vor introduce linkurile catre fiecare eticheta a fiecarei pagini de internet Monitorul Oficial Local a fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

5) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (4), ordonatorii principali de credite transmit ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice linkul respectiv, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei proceduri.

6) Orice modificare a linkului transmis conform alin. (5) se comunica, in termen de 15 zile de la realizarea acesteia, ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice, care actualizeaza, in termen de 10 zile de la primire, pe pagina de internet a ministerului linkul transmis.

Art. 2

1) Actele administrative, precum si orice alte documente prevazute la art. 1 alin. (2) se redacteaza si se publica cu respectarea tuturor cerintelor impuse de prevederile legislatiei privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

2) Toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie sa fie corecte din punctul de vedere al proprietatii termenilor utilizati, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic si, dupa caz, sub aspectul punctuatiei, conform normelor academice in vigoare, potrivit legislatiei privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice.

3) Sistemul informatic care gestioneaza Monitorul Oficial Local respecta prevederile legislatiei privind utilizarea Codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica.

4) In cazul unitatilor administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, MONITORUL OFICIAL LOCAL se publica, cu respectarea dispozitiilor art. 1, atat in limba romana, cat si in limba persoanelor apartinand minoritatii nationale in cauza. Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste varianta publicata in limba persoanelor apartinand minoritatii nationale.

Art. 3

1) In structura functionala a fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atributii organizarea Monitorului Oficial Local, precum si asigurarea publicarii oricaror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispozitie a autoritatii executive. Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si persoanele desemnate de autoritatea executiva au responsabilitatea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local.

2) Cheltuielile ocazionate de punerea in aplicare a prezentei proceduri se asigura din bugetul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

3) Identificarea persoanelor semnatare si/sau cosemnatare, dupa caz, a actelor administrative, se asigura prin inscrierea intocmai a identitatii lor, in formatul: prenumele si numele.

Art. 4

1) In cazul in care, prin intermediul paginii de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, se asigura publicitate pentru persoanele fizice sau juridice, dupa caz, prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea autoritatii executive, se stabilesc taxe speciale, in conditiile legislatiei privind finantele publice locale, care se fac venituri la bugetul local respectiv.

2) Nu se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declaratiei de casatorie ori pentru incheierea casatoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc.

Art. 5

1) Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent in parte, se face in ordinea datarii lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea in Monitorul Oficial Local se asigura strict in ordine crescatoare a numerelor naturale, astfel incat la deschiderea dosarului electronic, primul document din lista, de jos in sus, sa corespunda nr. 1, dupa cum primul document din lista, de sus in jos, sa corespunda ultimului act administrativ publicat, in ordinea cronologica a datelor.

2) Publicarea oricarui act administrativ se face in format pdf editabil pentru a se pastra macheta si aspectul documentului intacte, astfel incat acesta sa arate exact asa cum a fost realizat si sa poata fi tiparit corect de oricine si de oriunde, fara sa cuprinda semnaturile olografe ale persoanelor, asigurandu-se respectarea reglementarilor in materia protectiei datelor personale.

Art. 6

1) Pentru punerea in aplicare a prezentei proceduri, prin ordin comun al ministrului cu atributii in domeniul administratiei publice si al ministrului cu atributii in domeniul afacerilor interne se pot aproba norme si instructiuni.

2) Orice documente prevazute de prezenta procedura, inclusiv registrele, se administreaza obligatoriu si in format electronic.

3) Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum si procedurile administrative conexe organizarii si functionarii Monitorului Oficial Local sunt supuse controlului intern, potrivit legii.

– La anexa nr. I capitolul I litera B, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16 – Pentru personalul didactic de predare din invatamant, precum si pentru personalul didactic de conducere prevazut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4-6 si pentru personalul de conducere, de indrumare si control prevazut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza.

ATENTIE! Anterior art. 16 modificat prin LEGEA nr. 61/2019, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296/17.04.2019, era foarte asemanator:

Art. 16. – Pentru personalul didactic de predare din invatamant, precum si pentru personalul didactic de conducere prevazut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4-6 si punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza.

1. La articolul 103, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) In cazul in care conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai savarseste, intr-un interval de doua luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) si art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaza cu inca 30 de zile.

2.Art. 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 104 – (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.

2) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;

b) a obtinut permisul de conducere cu cel putin un an inainte de savarsirea faptei.

3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevazute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) si art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevazuta la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

a) daca depasirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;

b) daca depasirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar daca fapta a fost savarsita o singura data in 12 luni.

4) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, in cazul prevazut la art. 103 alin. (2) si la art. 118 alin. (5).

5) Dispozitiile alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si cazului prevazut la art. 1041 alin. (1), in situatia in care faptele respective fac parte din cele prevazute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) si e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) si art. 118 alin. (5).

6) Conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca:

a) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;

b) a fost implicat intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul in timp ce se afla sub influenta alcoolului;

c) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune.

3. Dupa articolul 104 se introduce un nou articol, articolul 104(1), cu urmatorul cuprins:

Art. 104(1) – (1) In cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadelor prevazute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca 90 de zile.

2) Cand o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, in perioada in care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contraventie.

3) Daca o persoana careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, in perioada in care are drept de circulatie, in timpul valabilitatii dovezii de retinere a permisului de conducere, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.

4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si in cazul suspendarii exercitarii dreptului de a conduce prevazut la art. 103 alin. (1) lit. c).

Art. II – In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul modifica si completeaza Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzator modificarilor si completarilor dispuse in prezenta lege.

Art. I. – Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 si 273 bis din 28 martie 2018, cu modificarile ulterioare, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2019.

Art. II. – Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 si 273 bis din 28 martie 2018, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 1, la litera A punctul 1, subpunctul 1.3, dupa subpunctul 1.3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.3.2, cu urmatorul cuprins:

1.3.2. Odata cu prima prezentare la medicul de familie a femeii insarcinate, medicul de familie va elibera documentul prin care se atesta la femei existenta sarcinii.

2.In anexa nr. 2, la articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1) Valoarea minima garantata a punctului <>, unica pe tara, este de 5,8 lei, valabila pentru anul 2018. Incepand cu semestrul II al anului 2019, valoarea minima garantata a punctului <>, unica pe tara, este de 7,8 lei.

2) Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unica pe tara si este de 2,8 lei, valabila pentru anul 2018. Incepand cu semestrul II al anului 2019, valoarea minima garantata a punctului pe serviciu medical, unica pe tara, este de 3,5 lei.

[..]

Art. 2 – (1) Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute la art. 1 se realizeaza, esalonat, in 5 transe anuale, potrivit prevederilor art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, al institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea/subordinea ministerului si al unitatilor care functioneaza sub autoritatea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza astfel:

a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.

3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.

4) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica (I.N.S.), dupa urmatoarea formula de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A – suma totala necesar a fi achitata ca urmare a actualizarii;

suma de actualizat – suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului in care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;

IPC – indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna la care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna in care aceasta trebuia pusa in executare.

5) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (2) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma de dobanzi legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

6) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.

Art. 3 – Sumele prevazute la art. 2 alin. (1), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizarii acestora la data efectuarii platii, se suporta, in ceea ce priveste incadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificatiei economice pentru personalul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, al institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea/subordinea ministerului si al unitatilor care functioneaza sub autoritatea sa, din titlul 10 Cheltuieli de personal sau titlul 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, articolul si alineatul de cheltuieli corespunzatoare, conform legii.

Art. 4 – Sumele prevazute la art. 2 alin. (1) vor fi evidentiate si declarate conform art. II alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 5 – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in coordonarea/subordinea ministerului, precum si unitatile care functioneaza sub autoritatea sa vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. I. – Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

2) Consiliile locale si consiliile judetene, primarii si presedintii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

………….

4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, precum si presedintii consiliilor judetene se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.

5) Viceprimarii, precum si vicepresedintii consiliilor judetene se aleg prin vot indirect de catre consiliile locale, respectiv consiliile judetene.

2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean, a primarului, precum si a presedintelui consiliului judetean fiecare alegator are dreptul la cate un singur vot.

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1) Au dreptul de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai consiliilor judetene cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

4. Alineatul (2) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) Cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi in functia de consilier local si consilier judetean, primar sau presedinte al consiliului judetean.

5. Alineatele (1), (4) si (5) ale articolului 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1) Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, precum si cele pentru primari si presedinti ai consiliilor judetene se propun de partidele politice sau aliantele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata. Se pot depune candidaturi si de catre aliantele electorale constituite in conditiile prezentei legi, de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale prevazute la art. 8, precum si candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale si a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe, cu exceptia acelora care contin un singur candidat.

………….

4) O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si un singur consiliu judetean si numai pentru o singura functie de primar sau de presedinte al consiliului judetean.

5) O persoana poate candida in acelasi timp pentru functia de consilier local, de consilier judetean, de primar sau de presedinte al consiliului judetean. O persoana poate candida in acelasi timp pentru functia de consilier local si de consilier judetean.

6. Alineatul (2) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) Pentru alegerea consiliilor judetene, a presedintelui consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti, constituie o circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti se face prin hotarare a Guvernului.

8. Alineatul (1) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1) La aceeasi sectie de votare alegatorii voteaza pentru consiliul local, consiliul judetean, pentru primar si pentru presedintele consiliului judetean.

16. Alineatele (1) si (2) ale articolului 49 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri pot propune cate o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si cate un candidat pentru functia de primar si pentru functia de presedinte al consiliului judetean

2) Pentru fiecare candidat la functia de primar si de presedinte al consiliului judetean si lista de candidati pentru consiliul local si pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.

17. Alineatul (2) al articolului 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, 500 in cazul oraselor, 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti. Candidatii independenti pentru functia de presedinte al consiliului judetean trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 2.000.

Art. 1 – (1) Unitatile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 iulie 2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 700.000 mii lei, in baza prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru plata subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, in urmatoarele conditii:

1. rata de dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului plus o marja in functie de scadenta imprumuturilor, rata dobanzii rezultata ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului. Marja se stabileste astfel:

a) 1,5 puncte procentuale pentru scadente de pana la 3 ani, inclusiv;

b) 2,0 puncte procentuale pentru scadente intre 3 si 5 ani, inclusiv;

c) 2,5 puncte procentuale pentru scadente intre 5 si 10 ani, inclusiv;

d) 3,0 puncte procentuale pentru scadente intre 10 si 15 ani, inclusiv;

e) 3,5 puncte procentuale pentru scadente intre 15 si 20 de ani, inclusiv;

2. perioada de rambursare: care este stabilita potrivit scadentei imprumutului acordat, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;

3. limita de indatorare: 30%.

2) Imprumuturile prevazute la alin. (1) pot fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2

1) Anterior depunerii documentelor prevazute la art. 3, unitatile administrativ-teritoriale analizeaza oportunitatea contractarii imprumutului, fata de utilizarea excedentului bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor necesare furnizarii energiei termice in sezonul rece 2018-2019, potrivit prevederilor alin. (19) al art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.

2) Ordonatorul principal de credite intocmeste declaratia pe propria raspundere privind valoarea subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.

Art. 3 – (1) Pentru contractarea imprumuturilor, unitatile administrativ-teritoriale depun, in doua exemplare, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, in termenul prevazut la art. 1, urmatoarele documente:

a) cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, semnata de catre ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;

b) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, potrivit modelului prezentat in anexa nr.2;

c) calculul gradului de indatorare a bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3;

d) situatia privind serviciul datoriei publice locale existente, intocmita pe perioada aferenta imprumutului pentru care se solicita autorizarea, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4;

e) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia finantarilor rambursabile contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, aflate in derulare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5;

f) hotararea autoritatii deliberative a administratiei publice locale prin care se aproba contractarea imprumutului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6;

g) adresa prin care se confirma de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului deschiderea contului aferent subdiviziunii bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne in care se vor vira sumele cu titlu de imprumut si codul IBAN al acestuia.

2) Directiile generale regionale ale finantelor publice/ administratiile judetene ale finantelor publice inregistreaza cererile pentru autorizarea contractarii imprumuturilor insotite de documentele prevazute la alin. (1), in ordinea depunerii acestora de catre unitatile administrativ-teritoriale.

3) La verificarea documentelor prevazute la alin. (1), directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice au in vedere urmatoarele:

a) existenta documentelor prevazute la alin. (1);

b) documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-e) sa fie semnate de ordonatorul principal de credite si sa aiba aplicata stampila unitatii administrativ-teritoriale. In cazul in care calitatea de ordonator principal de credite este delegata, se va atasa si documentul/aprobarea autoritatii deliberative de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite;

c) referitor la anexa nr. 3, verifica si avizeaza veniturile proprii din coloanele 1, 2 si 3, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeasi lege, respectiv sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de executie;

d) referitor la anexa nr. 3, sumele inscrise pe randurile 3, 4, 5 si 6 trebuie sa coincida cu sumele aferente perioadei imprumutului pentru care se solicita autorizarea contractarii inscrise la randul II Serviciul total al datoriei publice locale existente din anexa nr. 4;

e) verifica daca valoarea totala a cheltuielilor pentru care se solicita imprumutul, inscrisa in declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, este egala cu suma solicitata in cuprinsul cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, intocmita potrivit destinatiei imprumutului prevazut la art. 1.

4) Responsabilitatea cu privire la intocmirea documentelor prevazute la alin. (1), precum si incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revin in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

5) Dupa verificare, un exemplar al documentelor prevazute la alin. (1) se transmite de catre directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz, in ordinea primirii si inregistrarii acestora, potrivit alin. (2), cu adresa de inaintare, in termen de doua zile lucratoare de la primirea acestora, prin posta speciala, Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica, in atentia Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

Art. 4 – Comisia de autorizare a imprumuturilor locale analizeaza fiecare cerere si documentatia aferenta, in ordinea inregistrarii acesteia la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice si stabileste valoarea imprumutului astfel incat aceasta sa se incadreze in limita prevazuta la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019. Pentru calcularea valorii imprumutului solicitat in baza prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 se va avea in vedere suma anuala minima (cu exceptia anilor marginali) a indicatorului Serviciul anual al datoriei publice locale aferent imprumutului care poate fi contractat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 din anexa nr. 3.

Art. 5 – 1) In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data emiterii hotararii Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, intocmeste conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7, pe care o transmite in format electronic unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea semnarii, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact mentionate in cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a). Totodata, conventia de imprumut se transmite spre stiinta directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, prin e-mail. Scadentarul de plata se transmite ulterior, acesta elaborandu-se in functie de data creditarii contului de imprumut al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma aprobata in hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

2) Unitatile administrativ-teritoriale, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea conventiei de imprumut, au obligatia sa tipareasca documentul in doua exemplare, sa il semneze/stampileze si sa il retransmita scanat, in format electronic, la adresa de e-mail: mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodata, in cadrul aceluiasi termen de 3 zile lucratoare, unitatile administrativ-teritoriale depun cele doua exemplare originale ale conventiei de imprumut, stampilate si semnate de ordonatorul principal de credite, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz.

3) In ziua urmatoare primirii celor doua exemplare originale ale conventiei de imprumut de la unitatile administrativ-teritoriale, directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice le retransmit prin posta, cu adresa de inaintare, Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 1. – 1) Prezentul ordin stabileste modalitatea de acordare a voucherelor de vacanta, in anul 2019, in unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati/institutii din subordinea/coordonarea acestuia, denumite in continuare unitati/institutii.

2) In anul 2019 se acorda o singura indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere de vacanta, in cuantum de 1.450 lei/salariat, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, indiferent de durata contractului individual de munca/raportului de serviciu si/sau timpul de munca.

3) Beneficiaza de acordarea voucherelor de vacanta personalul incadrat in unitati/institutii care a desfasurat activitate in anul 2019, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detasat sau aflat in situatiile prevazute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4) In cazul salariatului al carui contract individual de munca/raport de serviciu, la data acordarii voucherelor de vacanta, este suspendat sau a incetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanta numai daca, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/institutie o cerere in acest sens, precum si dovada achitarii impozitului aferent prin virament bancar in contul unitatii/institutiei.

Art. 2. – 1) In cazul incadrarii in sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanta sunt acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. Beneficiarii au obligatia de a depune la unitate/institutie o declaratie in scris in care sa precizeze angajatorul unde au functia de baza.

2) In cazul salariatilor din cadrul unitatii/institutiei prevazute la art. 1 alin. (1), care in intervalul prevazut la art. 1 alin. (2) au desfasurat activitate la mai multi angajatori, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de catre angajatorul unde beneficiarul in cauza isi are functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul indemnizatiei de vacanta alege in scris unitatea care ii acorda voucherele de vacanta, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea facuta, cu respectarea prevederilor alin. (1).

3) Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.

4) Personalul angajat cu mai mult de o norma beneficiaza de vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei, in conditiile alin. (1) – (3).

Art. 3. – Beneficiarii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta depun o solicitare scrisa in acest sens la unitatea/institutia angajatoare, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

Art. 4. – 1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.

2) La sfarsitul perioadei de valabilitate sau la data stabilita de angajator, beneficiarul are obligatia sa restituie angajatorului voucherele de vacanta pe suport hartie acordate pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, in termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determina restituirea, potrivit prevederilor legale.

3) Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic si neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator. In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic si necuvenite, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator.(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

5) Valorile nominale pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50 lei pana la 100 lei, pana la valoarea maxima de 1.450 lei.

6) Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic.(7) In cazul in care beneficiarul a utilizat in totalitate sau in parte voucherele de vacanta pe suport hartie sau voucherele de vacanta alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauza de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanta necuvenite, in termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determina restituirea.

Art. 5. – Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a voucherului de vacanta;

c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii.

Art. 6. – (1) Ordonatorii de credite raspund de modul de acordare a voucherelor de vacanta si au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) Ordonatorii de credite au obligatia de a demara procedura de achizitie a voucherelor de vacanta din momentul in care creditele bugetare cu aceasta destinatie sunt cuprinse in bugetul unitatii/institutiei.

3) In vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achizitie a voucherelor de vacanta se iau in considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere si transport ale voucherelor de vacanta, fara a fi luata in calcul si valoarea nominala a acestora.

4) Ordonatorii de credite tin evidenta voucherelor de vacanta conform situatiilor cuprinse in anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

5) Potrivit clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanta se cuprind la titlul Cheltuieli de personal, articolul Cheltuieli salariale in natura, cod 10.02.06.

6) Sumele reprezentand voucherele de vacanta nu intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale si contributiilor de asigurari sociale de sanatate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusa impozitarii in luna in care au fost acordate beneficiarului.

7) Unitatile/Institutiile vor inainta catre unitatile emitente voucherele de vacanta neutilizate conform art. 4 alin. (2) si (3), iar contravaloarea voucherelor de vacanta achizitionate in anul precedent si restituite in anul curent, restituita de catre unitatile emitente, va fi virata la bugetul de stat la titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

8) In situatia in care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiaza de recalcularea impozitului in luna urmatoare restituirii.

Art. 7. –

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

– Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7. – Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

– Inscrierea candidatilor: 18-21 iunie 2019;

– Desfasurarea probei practice: 24 iunie-1 iulie 2019;

– Desfasurarea probei scrise: 2 iulie 2019;

– Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 2 iulie 2019;

– Depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 3 iulie 2019;

– Sustinerea proiectului: 4-5 iulie 2019;

– Afisarea rezultatelor finale: 8 iulie 2018.

Art. 28. [..] (4) Sunt zile nelucratoare:

– zilele de repaus saptamanal;

– 1 si 2 ianuarie;

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane;- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;

– prima, a doua zi si a treia zi de Pasti;

– 1 Mai;

– 1 Iunie;

– prima si a doua zi de Rusalii;

– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;

– 5 Octombrie – Ziua Mondiala a Educatiei;

– 30 Noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;

– 1 Decembrie;

– 25 si 26 decembrie;

– doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte.

5) In cazul in care, din motive justificate, salariatii presteaza activitate in zile nelucratoare/zile de sarbatoare legala, acestia beneficiaza de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrata in zilele de repaus saptamanal/sarbatoare legala, acordate in urmatoarele 30 de zile.

6) Personalul din invatamant care participa la organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare, din calendarul Ministerului Educatiei Nationale, indiferent de etapa/faza, derulate in zilele de repaos saptamanal/sarbatoare legala, beneficiaza de 2 zile libere platite pentru fiecare zi lucrata. Procedura de acordare a acestor zile se stabileste de catre comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei angajatoare a salariatului implicat in aceste activitati, prevazute in Anexa nr.3.

7) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare si a muncii in zile de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatoare legala de catre personalul din sectorul bugetar se aplica si personalului din invatamant, in masura in care nu exista prevederi speciale.

Art. 29. – (1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege.

Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca, astfel:

– pana la 5 ani vechime – 21 de zile lucratoare;

– intre 5 si 15 ani vechime – 24 de zile lucratoare;

– peste 15 ani vechime – 28 de zile lucratoare.

2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre consiliul de administratie al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3, impreuna cu reprezentantul organizatiei sindicale, afiliate la una dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, al carei membru este salariatul, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, in primele doua luni ale anului scolar. La programarea concediilor de odihna ale salariatilor, se va tine seama si de specificul activitatii celuilalt sot.

3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de 62 de zile lucratoare.

4) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt incluse in salariul de baza – pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu si se acorda salariatului cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna.

5) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar intre 5 si 10 zile lucratoare. Durata exacta a concediului suplimentar se stabileste in comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.

6) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu se includ in durata concediului de odihna anual.

7) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

8) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

9) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

10) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap, tinerii sub varsta de 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de 6 zile lucratoare, in conditiile legii.

11) Personalul didactic care insoteste copiii in tabere sau la altfel de activitati care se organizeaza in perioada vacantelor scolare se afla in activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice.

Art. 30. – (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:

 1. a) casatoria salariatului – 5 zile lucratoare;
 2. b) nasterea unui copil – 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura (concediu paternal);
 3. c) casatoria unui copil – 3 zile lucratoare;
 4. d) decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate in intretinere – 5 zile lucratoare;
 5. e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/ resedintei – 5 zile lucratoare;
 6. f) decesul socrilor salariatului – 5 zile lucratoare;
 7. g) schimbarea domiciliului – 3 zile lucratoare;
 8. h) ingrijirea sanatatii copilului – 1 zi lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii).

2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.

3) Personalul din invatamant poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere platite, pe baza de invoire colegiala. Salariatul care solicita acordarea acestor zile libere platite are obligatia de a-si asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de invoire colegiala se depune la registratura unitatii/institutiei, cu indicarea numelui si prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada invoirii. Cererea se solutioneaza in maximum 24 de ore.

4) Ziua/zilele libera/libere prevazuta/prevazute la alin. (1) lit. h) se acorda la cererea unuia dintre parinti/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este insotita de o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua/zilele lucratoare libera/libere si nici nu o/le va solicita. In situatia producerii unui eveniment medical neprevazut parintele are obligatia de a prezenta actele medicale doveditoare in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului.

5) Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) este remunerat corespunzator.

6) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, fara a putea desfasura in acest interval activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora. In functie de optiunea cadrului didactic, cele 6 luni de concediu platit se pot acorda intr-un singur an scolar sau in ani scolari diferiti, consecutiv sau fractionat.

7) In situatiile in care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-invatare-evaluare din motive de incapacitate temporara de munca, orele respective sunt suplinite de alte cadre didactice. Directorul unitatii de invatamant are obligatia sa emita decizii de incadrare in regim de plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare si sa incheie cu acestea contracte individuale de munca in regim de plata cu ora, salarizarea realizandu-se pentru intreaga activitate suplinita.

Art. 31. – (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi 30 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afecteaza vechimea in invatamant.

2) Salariatii care urmeaza, completeaza, isi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui post sau unei functii in invatamant au dreptul la concedii fara plata pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afecteaza vechimea in invatamant/in munca.

3) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor.

4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fara plata pe timp de un an scolar, o data la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/ inspectoratului scolar (in cazul personalului didactic de conducere, de indrumare si de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectiva.

5) Concediul prevazut la alin. (4) poate fi acordat si anterior implinirii a 10 ani de vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime in invatamant, care nu si-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fara plata si cumulat, in doi ani scolari, in baza unei declaratii pe proprie raspundere ca nu i s-a acordat acest concediu de la data angajarii pana la momentul cererii.

1. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:

n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelelor de distributie a energiei electrice;

o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distributie a gazelor naturale si a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

2. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7(1), cu urmatorul cuprins:

Articolul 7(1)

Referitor la prevederile legale privind lucrarile de construire/modernizare/reabilitare/extindere a retelelor din domeniul gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale si a retelelor din domeniul energiei electrice atat prin Programul national de dezvoltare locala, cat si realizate cu finantare din alte surse, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se va face astfel:

a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor de interes national sau judetean din domeniul gazelor naturale si energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a acestora;

b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata pentru realizarea lucrarilor specifice proiectelor prevazute la lit. a) se face pe toata durata de existenta a acestora; chiria si contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, datorate pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere aflate in proprietate privata, se stabilesc prin intelegere cu proprietarul terenului forestier si se consemneaza sau se achita cu titlu de indemnizatie de catre initiatorul proiectului, in conditiile legii;

c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privata, prevazut in Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie de catre proprietar sub forma inscrisului sub semnatura privata pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere din fondul forestier national si se depune in copie certificata pentru conformitate cu originalul de initiatorul proiectului la institutia competenta sa emita aprobarea de ocupare temporara;

d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata necesara realizarii proiectelor prevazute la lit. a) se face fara acordul proprietarilor in situatia in care nu se prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, in situatia litigiilor, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in cazul in care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului in acest caz se suplineste prin declaratia initiatorului proiectului de asumare proprie a raspunderii si care descrie imposibilitatea obtinerii acordului proprietarilor;

e) in situatiile prevazute la lit. d), sumele datorate detinatorilor pentru ocuparea temporara a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 694/2016, cu modificarile ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemneaza cu titlu de indemnizatie intr-un cont bancar deschis pe numele initiatorului proiectului si se elibereaza ulterior prin dispozitia initiatorului proiectului;

f) ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate privata pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietatii se face pe baza unei adeverinte eliberate de catre comisia locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobata de catre primar, care confirma aceasta situatie;

g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor prevazute la lit. a) la distante mai mici de 50 m de liziera padurii nu este necesara obtinerea avizului structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Dupa alineatul (2) al articolului 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (2(1))-(2(3)), cu urmatorul cuprins:

2(1)) Asiguratii care opteaza sa beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privati care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate, in regim de spitalizare continua, ambulatoriu clinic de specialitate si ambulatoriu paraclinic, pot plati o contributie personala pentru a acoperi diferenta dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privati si tarifele suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate decontate de casele de asigurari de sanatate.

2(2)) Contributia personala pentru fiecare categorie de serviciu medical prevazuta la alin. (2(1)) este afisata pe pagina de internet a furnizorilor privati de servicii medicale si se plateste in mod direct de catre asigurati cu acordul prealabil in scris al acestora.

2(3)) Prin contractul-cadru, aprobat prin hotarare a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asiguratii platesc contributie personala in conditiile alin. (2(1)), modalitatea si conditiile acordarii acestora, precum si procedura de stabilire a nivelului contributiei personale.

1. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2) Cabinetele de medicina de familie pot deschide cel mult doua puncte secundare de lucru in alta unitate administrativ-teritoriala, unde nu functioneaza un alt cabinet medical in specialitatea medicina de familie, daca solicitantul asigura un program fractionat de minimum 10 ore pe saptamana in norma lui de baza sau peste norma lui de baza.

2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

3) In cazul in care sunt mai multe solicitari, prioritate are medicul cu cel mai mic numar de pacienti pe lista.

 1. La articolul 9, alineatul (2(1)) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2(1)) Asociatiile crescatorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producatori locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localitatii respective cu care se incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa trebuie sa fie legal constituite inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. Entitatile infiintate cu cel putin un an inainte de data depunerii cererii au drept de preemptiune, cu conditia de a face dovada desfasurarii de activitate economica specifica domeniului respectiv.

2. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 10. – (1) In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, utilizatorii de pajisti, persoane fizice si juridice, in calitate de proprietari si/sau detinatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligatia ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din zilele perioadei de pasunat, ori cosirea cel putin o data pe an a vegetatiei. Incepand cu anul 2020 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.

1(2)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1(1)), normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevazute in anexa nr. 3 pct. I lit. B nu se aplica in cazul autoturismelor achizitionate din fonduri externe nerambursabile.

Alineatul (10) al articolului 263 va avea urmatorul cuprins:

10) Personalul didactic de conducere, de indrumare si control poate fi degrevat total sau partial de norma didactica, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, elaborate cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant. De acelasi drept pot beneficia si persoanele desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii acestora la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. Prin acelasi ordin se stabilesc atributiile persoanelor degrevate de norma didactica.

1. La articolul 57, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 57

1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului, atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta;

e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizatiei de sedinta cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.

2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele prevazute la alin. (1) lit. e)-g) de catre consiliu, prin hotarare.

2. La articolul 75 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

2) Fapta alesilor locali de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.

GRAFICUL

desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2019

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant. Transmiterea propunerii Palatului National al Copiilor catre Ministerul Educatiei Nationale cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate.

Termen: 8 mai 2019

2. Comunicarea fiselor de (auto)evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant de catre inspectoratul scolar, in teritoriu

Perioada: 9-10 mai 2019

3. Depunerea, de catre candidati, a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica si realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, in consiliul profesoral

Perioada: 13-24 mai 2019

4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratul a scolar

Perioada: 27-31 mai 2019

5. Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate

Perioada: 3-10 iunie 2019

6. Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit

Perioada: 11-28 iunie 2019

7. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar

Perioada: 1-5 iulie 2019

8. Afisarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii la avizierul inspectoratului scolar

Termen: 5 iulie 2019

9. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite

Perioada: 8-2 iulie 2019

10. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii

Perioada: 15-19 iulie 2019

11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare

Perioada: 22-24 iulie 2019

12. Inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat, precum si listelor cu personalul didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar, validat, in vederea acordarii gradatiei de merit

Termen: 29 iulie 2019

13. Emiterea ordinului ministrului educatiei nationale

Termen: 30 august 2019

NOTA:

Personalul didactic de la Palatul National al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei Nationale, respectand graficul.

Art. 56. – (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

[..]

c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;

[..]

(4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.

Art. II

Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 38 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:

f)cheltuieli aferente serviciilor de telefonie si internet, cheltuieli de transport si cazare ale candidatilor, cheltuieli de hrana, cazare si transport ale voluntarilor si ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru inchirierea de spatii si echipamente, cheltuieli pentru vestimentatia voluntarilor si a membrilor partidului politic inscriptionata cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizarii de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistenta juridica si alte tipuri de consultanta, precum si pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, in cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;

2. La articolul 42, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

2) Controlul privind subventiile de la bugetul de stat va fi efectuat si de Curtea de Conturi, conform dispozitiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III

Dupa articolul 22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22(1), cu urmatorul cuprins:

Art. 22(1)

Primarii au obligatia de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, conform metodologiei aprobate prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente.

Art. IV. – (1) Indemnizatiile presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, ale loctiitorilor acestora, precum si ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare prevazute la art. 16 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019 se majoreaza cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.

2) Indemnizatiile membrilor birourilor electorale judetene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale membrilor biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate prevazute la art. 16 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2019 se majoreaza la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.

3) Indemnizatiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate prevazute la art. 16 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2019 se majoreaza la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.

4) Majorarea indemnizatiilor prevazute la alin. (2) si (3) se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. V

1) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019 vor fi repartizate 33 de mandate, acest numar fiind utilizat in operatiunile prevazute de art. 51 alin. (2) si art. 52 alin. (1) si (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare.

2) Candidatul declarat ales caruia ii va reveni cel de-al 33-lea mandat isi va prelua mandatul, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componentei Parlamentului European, dupa data la care retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana va produce efecte juridice.

3) In cazul candidatului prevazut la alin. (2), prevederile art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 33/2007, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica de la data preluarii efective a mandatului de parlamentar european.

Art. I

Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Art. 15(1) va avea urmatorul cuprins:

Art. 15(1)

1) In situatia in care referendumul national are loc la aceeasi data cu alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, alegerile pentru Presedintele Romaniei, alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European sau alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, alegatorii voteaza in aceleasi sectii de votare, in acelasi interval de timp, cu aceleasi stampile cu mentiunea VOTAT, pe buletine de vot separate, prezenta la vot fiind consemnata pe liste electorale distincte pentru cele doua tipuri de scrutin.

2) In situatia prevazuta la alin. (1), alegatorii pot opta sa isi exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.

3) In cazul in care alegatorul care se prezinta la vot la o sectie de votare din tara opteaza pentru participarea la un singur tip de scrutin, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de catre acesta va bara, in prezenta alegatorului, cu o linie orizontala, rubrica destinata semnaturii din lista electorala permanenta aferenta tipului de scrutin pentru care nu a optat.

4) In situatia prevazuta la alin. (1), pe actul de identitate al alegatorului se aplica o singura data stampila cu mentiunea VOTAT si data scrutinului sau, dupa caz, un singur timbru autocolant cu mentiunea VOTAT si data scrutinului, conform modelului aprobat pentru alegerile care se organizeaza la aceeasi data cu referendumul national.

5) In situatia prevazuta la alin. (1), organizarea si desfasurarea referendumului national, atributiile care revin autoritatilor publice, precum si procedura de votare se realizeaza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale privind alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, alegerile pentru Presedintele Romaniei, alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European sau alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.

6) In situatia prevazuta la alin. (1),operatiunile necesare organizarii si desfasurarii referendumului national sunt indeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, alegerile pentru Presedintele Romaniei, alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European sau alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.

7) In situatia prevazuta la alin. (1), hartia necesara pentru tiparirea buletinelor de vot si tiparirea buletinelor de vot pentru referendumul national se asigura potrivit prevederilor legale aplicabile alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, alegerilor pentru Presedintele Romaniei, alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European sau alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.

8) In situatia prevazuta la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin.

9) In situatia prevazuta la alin. (1), observatorii si reprezentantii mass-mediei acreditati sa observe desfasurarea votarii la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, alegerile pentru Presedintele Romaniei, alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European sau alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, au dreptul sa observe si operatiunile specifice referendumului national.

10) In situatia prevazuta la alin. (1), Guvernul stabileste prin hotarare masuri pentru organizarea si desfasurarea referendumului national, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale aplicabile alegerilor care se organizeaza la aceeasi data cu referendumul national.

2. In tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7 se inlocuieste cu sintagma Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.

A. Documentatia pentru infiintarea si inregistrarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, fara personalitate juridica

 1. Cerere de infiintare si inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 2. Certificatul de membru al organizatiei profesionale cu avizul in termen al titularului, precum si al personalului de specialitate din cadrul cabinetului sau autorizatia de libera practica, dupa caz
 3. Dovada titlului de detinere a spatiului, insotita de schita spatiului din care sa reiasa ca activitatea se desfasoara separat de orice alta activitate sau de spatiile cu destinatia de locuinta
 4. Titularii cabinetelor de libera practica individuale care, ulterior infiintarii, opteaza pentru asociere/grupare vor depune contractele aferente si, in functie de situatie, vor solicita infiintarea cabinetelor asociate/grupate. Acestea vor fi inregistrate corespunzator in Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical.
 5. Desfiintarea si suspendarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, fara personalitate juridica, se fac la cererea titularului si se opereaza in registru.

ANEXA 2

B. Documentatia pentru infiintarea si inregistrarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridica

 1. Cerere de inregistrare a persoanei juridice care desfasoara servicii publice conexe actului medical
 2. Certificatul de membru al organizatiei profesionale cu avizul in termen al titularului, precum si al personalului de specialitate din cadrul persoanei juridice sau autorizatia de libera practica, dupa caz
 3. Dovada titlului de detinere a spatiului punctului de lucru/punctelor de lucru, insotita de schita spatiului, din care sa reiasa ca activitatea se desfasoara separat de orice alta activitate sau de spatiile cu destinatia de locuinta
 4. Actele constitutive ale societatii
 5. Certificat de inmatriculare a societatii si certificat constatator
 6. Dovada de la Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical
 7. Desfiintarea si suspendarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridica, se opereaza in registru.

Art. 1

Prezentele norme reglementeaza modalitatea de reevaluare a bunurilor culturale mobile, cu exceptia bunurilor culturale mobile care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internationale de evaluare, detinute in proprietate sau in administrare, de catre institutiile publice, cu scopul determinarii valorii juste a acestora in contabilitate.

Art. 2

1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizeaza in mod individual sau pe colectii, in functie de specificul diverselor categorii de bunuri culturale mobile, acceptandu-se ca principii generale urmatoarele:

a) utilizarea preturilor practicate in comert, pe piata de arta si antichitati interna sau internationala, pentru unele produse comparabile sau asimilabile ca raritate, calitate artistica, vechime, valoare culturala si incadrarea acestora in limite minimale-maximale; pentru bunurile culturale mobile care nu au corespondenta in comert se va stabili un pret de pornire ce va tine seama de timpul necesar obtinerii obiectului, material, tehnica, stare de conservare, raritate etc.;

b) in toate cazurile de reevaluare, la calcularea valorii juste se va lua in considerare ca rezultatul final sa fie consemnat printr-o cifra rotunjita;

c) in cazul bunurilor culturale mobile care au ca referinta valori de pe piata internationala, exprimate in alta moneda decat cea nationala, la stabilirea valorii se va proceda la conversia acesteia in moneda nationala la rata de schimb valutar a Bancii Nationale a Romaniei;

d) valoarea justa a bunului cultural mobil/a colectiei reflecta un pret de baza caruia i s-au adaugat sau i s-au scazut, prin sistemul procentual, valori diferentiate conform calitatilor utilizate pe piata.

2) Reevaluarea patrimoniului cultural national se va realiza esalonat, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pornind de la bunurile culturale mobile clasate in categoria juridica Tezaur a patrimoniului cultural national si continuand cu cele clasate in categoria juridica Fond a patrimoniului cultural national.

3) Reevaluarea patrimoniului cultural national detinut de catre institutiile publice se face, de regula, la fiecare etapa de 10 ani sau, dupa caz, ori de cate ori este necesar.

Art. 3

1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizeaza conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre experti acreditati de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale in domeniile bunurilor culturale din patrimoniul cultural national mobil, conform Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001 privind Normele de acreditare a expertilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre evaluatori autorizati de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (A.N.E.V.A.R.).

2) In vederea realizarii reevaluarii prevazute la alin. (1), institutiile detinatoare pot utiliza experti acreditati de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si evaluatori autorizati de catre A.N.E.V.A.R. din aparatul propriu sau pe baza de contract de prestari servicii, incheiat conform legii.

3) Reevaluarea prevazuta la alin. (1) poate fi realizata de o singura persoana, in situatia in care aceasta este acreditata ca expert de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si este autorizata ca evaluator de catre A.N.E.V.A.R.

Art. 4

1) Reevaluarea bunurilor culturale mobile se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii, dupa caz:

a) valoarea culturala: istorica, arheologica, documentara, memorialistica, artistica, religioasa, etnografica, monumentala, stiintifica si tehnica;

b) vechimea;

c) frecventa (raritatea);

d) originea, autorul sau scoala;

e) materialul – tehnica;

f) starea de conservare (daca bunul cultural a fost sau nu restaurat);

g) apartenenta la un fond sau o colectie constituita;

h) autenticitatea;

i) calitatea formala;

j) apartenenta bunului cultural la patrimoniul cultural national mobil clasat sau, dupa caz, susceptibilitatea de a face parte din patrimoniul cultural national mobil clasat;

k) valoarea de piata;

l) cotele din cataloagele recunoscute international, la bunurile culturale mobile pentru care exista astfel de lucrari.

2) Criteriile de reevaluare prevazute la alin. (1) sunt generale, in cadrul fiecarei categorii de bunuri culturale mobile expertul acreditat si evaluatorul autorizat vor stabili ponderea fiecarui criteriu.

3) La criteriile prevazute la alin. (1), expertii acreditati si evaluatorii autorizati pot adauga criterii specifice in functie de domeniu/subdomeniu si de specificul bunului cultural mobil.

Art. 5

1) Rezultatele reevaluarii se consemneaza in contabilitatea institutiei publice, potrivit legislatiei in vigoare.

2) In cazul bunurilor culturale mobile pentru care se declanseaza procedura de clasare, valoarea din documentatia de clasare se va inscrie in contabilitatea institutiei publice.

3) Bunurile culturale mobile pentru care, din motive obiective, expertul acreditat sau evaluatorul autorizat constata ca nu se poate stabili o valoare justa sau care nu pot fi reevaluate conform standardelor internationale de evaluare vor fi evidentiate in continuare in contabilitate cu valoarea de intrare actualizata cu indicele de inflatie.

4) Pentru a proteja bunurile culturale mobile impotriva tentativei de furt, valorile de inventar vor avea un caracter confidential si vor putea fi facute publice doar in conditiile legii.

2. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5(1), cu urmatorul cuprins :

5(1). La articolul 38, dupa alineatul (4(1)) se introduce un nou alineat, alineatul (4(2)), cu urmatorul cuprins:

4(2)) Prevederile alin. (4(1)) nu se aplica personalului asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu personalul didactic incadrat in unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat.

NOTA: Pentru claritate, reproducem continutul alineatelor (4) si (4(1)):

4) In perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

4(1))*********) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant beneficiaza:

a) incepand cu 1 ianuarie 2019 de prima transa de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018;

b) incepand cu 1 ianuarie 2020 de a doua transa de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018;

c) incepand cu 1 septembrie 2020 de salariile de baza prevazute de lege pentru anul 2022.

3. La articolul unic, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6(1), cu urmatorul cuprins:

6(1). La articolul 38, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

8) In situatia in care, in urma promovarii in functie, grad sau treapta profesionala ori a avansarii in gradatie, potrivit legii, rezulta un salariu de baza mai mic decat cel avut la data promovarii sau avansarii in gradatie, se pastreaza salariul de baza avut anterior promovarii sau avansarii in gradatie.

4. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc patru noi puncte , punctele 8(1)-8(1), cu urmatorul cuprins :

8(1). La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4

Personalul didactic din invatamantul special si special integrat, precum si din centrele judetene de resurse si de asistenta educationala, respectiv Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala si din structurile coordonate, monitorizate si evaluate de catre acestea, beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza.

8(2). La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16

Pentru personalul didactic de predare din invatamant, precum si pentru personalul didactic de conducere prevazut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4-6 si punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza.

1. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5(1), cu urmatorul cuprins:

Art. 5(1). – (1) Pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu cu data de emitere pana la data de 31 august, titularii solicita viza anuala incepand cu anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

2) Pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu cu data de emitere dupa data de 1 septembrie, titularii solicita viza anuala incepand cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

3) Autorizatiilor de mediu si autorizatiilor integrate de mediu care au obtinut viza anuala la data emiterii prezentului ordin nu li se aplica prevederile de la alin. (1) si (2).

Art. 1. – Se suspenda aplicarea prevederilor privind repartizarea pe perioada nedeterminata a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 993 si 993 bis din 23 noiembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la adoptarea unui act normativ care sa asigure baza legala pentru derularea unei noi etape de mobilitate.

Art. 2. – Termenele si perioadele prevazute la punctul I, subpunctele 7, 8, 9, 10 si 11 lit. a) -e) din anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin Ordinul ministrului interimar al educatiei nationale nr. 5.460/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se decaleaza cu cel mult 15 zile lucratoare.

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 4
(1) Unitatile de invatamant particular si confesional transmit proiectul planului de scolarizare inspectoratelor scolare spre verificare si aprobare, in raport cu capacitatea de scolarizare a unitatilor de invatamant, iar pana la data de 20 octombrie a fiecarui an calendaristic transmit inspectoratelor scolare numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pentru elevii si prescolarii cu varsta peste 3 ani din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, din unitatea de invatamant, pe structura prevazuta in anexele nr. 1 si 3. Directorii unitatilor de invatamant particular raspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise.

4. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatul (1(1))-(1(3)), cu urmatorul cuprins:
(1(1)) Inspectoratele scolare, dupa efectuarea verificarii si aprobarii planului de scolarizare, in raport cu capacitatea de scolarizare a unitatii de invatamant, valideaza numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pentru elevii si prescolarii cu varsta peste 3 ani din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, din unitatea de invatamant.
(1(2)) Dupa validarea numarului de elevi de catre inspectoratele scolare, unitatile de invatamant particular transmit catre unitatile administrativ-teritoriale in raza carora isi au sediul numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pentru elevii si prescolarii cu varsta peste 3 ani din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional, din unitatea de invatamant, pe structura prevazuta in anexele nr. 1 si 3.
(1(3)) Inspectoratele scolare pot efectua activitati de verificare si control la unitatile de invatamant particular, privind numarul de elevi inmatriculati conform planului de scolarizare aprobat.

5. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Ordonatorul principal de credite al bugetului local care a alocat sumele pentru finantarea unitatilor de invatamant particular si confesional acreditat verifica modul de utilizare a sumelor alocate.

Art. 7

1) Unitatile si institutiile din sistemul de invatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la desfasurarea activitatilor in conditii de munca optime, in termen de cel mult 36 de luni de la constatarea prin buletine de determinare a conditiilor de munca.

2) Unitatile/Institutiile din sistemul de invatamant efectueaza periodic masuratori la locurile de munca in timpul desfasurarii activitatilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 36 de luni.

Art. 2. – (1) Costul standard per elev/prescolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzator costului standard per elev din invatamantul gimnazial din mediul urban, este calculat potrivit metodologiei prevazute in anexa nr. 1.

2) In anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.

3) Costurile standard per elev/prescolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, in anul 2019, sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. – (1) Costul standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor si cheltuielile prevazute la articolul bugetar bunuri si servicii este calculat potrivit metodologiei prevazute in anexa nr. 4.

2) In anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei.

3) Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor, precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar Bunuri si servicii, in anul 2019, sunt prevazute in anexa nr. 5.

4. La articolul 4, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:

9) Pentru unitatile de invatamant din mediul urban care au, in medie, clase cu cel putin 20 de elevi inmatriculati in invatamantul primar, respectiv, in medie, clase cu 25 de elevi inmatriculati in invatamantul gimnazial/liceal si profesional/dual, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume ramase nerepartizate, dupa caz, in urma unei analize efectuate de inspectoratele scolare.

10) Pentru unitatile de invatamant din mediul urban care au clase sub 25 de elevi inmatriculati in invatamantul gimnazial/liceal si profesional/dual, daca sunt unice pe nivel/filiera/profil in unitatea administrativ-teritoriala, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume ramase nerepartizate, dupa caz, in urma unei analize efectuate de inspectoratele scolare.

Art. 1. – (1) Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, ziua de 30 aprilie 2019 se stabileste ca zi libera.

2) Pentru recuperarea zilei de munca stabilite ca zi libera potrivit alin. (1), institutiile si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la data de 31 mai 2019, potrivit planificarilor stabilite.

3) Pentru munca prestata potrivit alin. (2) nu se acorda timp liber corespunzator.

Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Art. 3. – Prevederile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 30 aprilie 2019 si nici participantilor in aceste procese.

Art. 4. – (1) Operatiunile de incasari prin virament transmise prin sistemul electronic de plati unitatilor Trezoreriei Statului in data de 25 aprilie 2019 se inregistreaza in contabilitatea acestor unitati cu aceeasi data.

2) Operatiunile de incasari prin virament in relatia cu institutiile de credit aferente datei de 30 aprilie 2019 se inregistreaza in contabilitatea structurilor cu atributii in domeniul decontarii din centrala Ministerului Finantelor Publice in data de 30 aprilie 2019, iar in contabilitatea unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in urmatoarea zi lucratoare.

3) Eventualele retururi la incasare aferente operatiunilor inregistrate potrivit alin. (1) se intocmesc de unitatile Trezoreriei Statului cu data de 30 aprilie 2019.

4) In ziua de 30 aprilie 2019, prin centrala Ministerului Finantelor Publice se efectueaza operatiuni de incasari si plati, operatiuni de plati privind serviciul datoriei publice, precum si eventualele operatiuni de debitare dispuse de Comisia Europeana din contul de resurse proprii in lei deschis la Trezoreria Statului.

5) Prin ordin al ministrului finantelor publice poate fi stabilita si desfasurarea altor operatiuni prin Trezoreria Statului.

 1. La Art. 16, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
  Art. 16
  1) Invatamantul general obligatoriu cuprinde invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. Invatamantul secundar superior si grupa mare din invatamantul prescolar devin obligatorii pana cel mai tarziu in anul 2020, grupa mijlocie pana cel mai tarziu in anul 2023, iar grupa mica pana in anul 2030.
  2) Frecventarea invatamantul obligatoriu poate inceta la forma cu frecventa la 18 ani.
 2. La Art. 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  Art. 24
  1) Invatamantul general obligatoriu cuprinde invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. Invatamantul secundar superior si grupa mare din invatamantul prescolar devin obligatorii pana cel mai tarziu in anul 2020, grupa mijlocie pana cel mai tarziu in anul 2023, iar grupa mica pana in anul 2030.