ORDONANTA DE URGENTA nr. 50/2021 (publicata in 17.06.2021) modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011:

1. La articolul 84, alineatul (1(3)) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1(3)) Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, pe durata cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati, in limita a 50 km.”
2. La articolul 84, dupa alineatul (1(3)) se introduc sase noi alineate, alineatele (1(4))-(1(9)), cu urmatorul cuprins:
„(1(4)) Elevilor care sunt cazati la internat sau in gazda in localitatea unde studiaza li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati.
(1(5)) Elevii aflati in situatiile prevazute la alin. (1(3)) si (1(4)) pot solicita acordarea sumei in avans, cu decontare in luna urmatoare.
(16) Modalitatea de decontare se stabileste printr-o metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei.
(1(7)) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitatile de transport acordate elevilor, prevazute la alin. (1(3)) si (1(4)), se asigura la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/luna pentru distanta de 3 km. Pentru distantele ce depasesc 3 km, pana la limita de 50 km, suma de 30 lei/luna se suplimenteaza cu 3 lei pentru fiecare kilometru/luna, dar nu mai mult decat valoarea documentelor de transport lunare.
(1(8)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1(7)), elevilor care se deplaseaza de la domiciliu catre unitatea de invatamant la distante mai mari de 50 km si nu sunt cazati la internat sau in gazda in localitatea in care studiaza li se deconteaza suma aferenta distantei de 50 km, la care se adauga 1 leu/km/luna, pentru distantele ce depasesc 50 km.
(1(9)) Operatorii de transport au obligatia sa emita documente lunare de transport, cu incadrare in tarifele maxime per kilometru/luna prevazute la alin. (1(7)) si (1(8)), si sa asigure transportul elevilor.”
3. La articolul 104 alineatul (2), litera e) se abroga.
[NOTA: Reproducem alin. (2) lit. e) care acum se ABROGA:
(2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, pentru urmatoarele articole de cheltuieli, in functie de care se calculeaza costul standard per elev/prescolar/anteprescolar, dupa cum urmeaza: [..]
e) cheltuieli pentru transportul elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.”]
Art. II – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se va adopta ordinul ministrului educatiei prevazut la art. 84 alin. (16) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.