Noutăţi Legislative

1. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la 1 septembrie 2019 implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul <> si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei metodologii.

2. La articolul 28, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4(1)), cu urmatorul cuprins:

(4(1) In vederea mentinerii in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se incadreaza in prevederile alin. (4), pot depune pana la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele unitatilor de invatamant atat cerere pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la 65 de ani dupa implinirea varstei standard de pensionare, cat si cerere de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani.

1. Alineatul (6) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Vanzatorul are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial, dar in baza garantiei legale de conformitate.

2.Alineatul (3) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Certificatul de garantie, emis pe baza garantiei comerciale, trebuie redactat in termeni simpli si usor de inteles.

3. Dupa alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Toate costurile privind garantia comerciala, inclusiv transportul produsului in vederea recuperarii pretului platit de consumator, se suporta de catre vanzator.

4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 21
(1) La cererea consumatorului, certificatul de garantie, emis in baza garantiei comerciale, va fi oferit in scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.
(2) In cazul in care certificatul de garantie, emis in baza garantiei comerciale, nu respecta prevederile alin. (1) si ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectata, consumatorul avand dreptul de a solicita vanzatorului indeplinirea conditiilor incluse in declaratiile referitoare la garantie.

1. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7(1)), cu urmatorul cuprins:

(7(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in cazul contribuabilului aflat in procedura simplificata de insolventa, a contribuabilului care a intrat in faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare, inactivitatea fiscala declarata pentru situatiile prevazute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se inscrie in cazierul fiscal al practicianului in insolventa desemnat in procedura potrivit legii.

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Organele competente sa constate faptele prevazute la art. 4 si sa aplice sanctiuni au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a actelor care sanctioneaza fapte care, potrivit legii, se inscriu in cazierul fiscal, neatacate in termenele prevazute de lege, sa comunice aceste acte, in copie, organului fiscal competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sanctionat.

3. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscala a persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica inscrisa anterior radierii acestora in cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnati se scoate din evidenta la data implinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. In situatia inscrierii inactivitatii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica in cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnati, aceasta se scoate din evidenta la data implinirii unui termen de un an de la data inscrierii.

4. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de catre persoanele prevazute la alin. (1) si (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. La articolul 185, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(13) Medicii, indiferent de sex, care implinesc varsta de 67 de ani dupa dobandirea functiei de conducere si care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercita functia de sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu medical, vor fi pensionati conform legii. Medicii in varsta de 67 de ani nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in niciuna dintre functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu medical.

2. La articolul 391, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 391

(1) Medicii se pensioneaza, la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune, de catre medic, la unitatea angajatoare, cu cel putin 3 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie.

Aplicația pentru înscrierea în programul Start-Up Nation 2018 s-a deschis joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00.

Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile lucrătoare. Alocația financiară nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Calcularea punctajului planului de afaceri se va face în timp real şi transparent, conform grilei de evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societățile înființate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producției, industriilor creative, serviciilor și comerțului. Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului.

Art. 1.

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Art. 2. – In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1(2)) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Art. 3. – La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

Art. I. – Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Art. II. – Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 34. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu exceptia:
a) art. 24-27, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021;
b) art. 35, care intra in vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34(1), cu urmatorul cuprins:

Art. 34(1). – Pana la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacanta.

3. Art. 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 36
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificarile ulterioare.
(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. – Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. IV. – Dupa alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2017 privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 99/2018, se introduc doua noi alineate , alineatele (1(1)) si (1(2)), cu urmatorul cuprins:

(1(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru echipamentele, bunurile si serviciile din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor prevazute in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila, achizitiile se efectueaza in conformitate cu prevederile cererilor de finantare aprobate.
(1(2)) Centrul National pentru Informatii Financiare asigura serviciile si suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila prevazute la alin. (1(1)), in ce priveste domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Art. unic. – Alineatele (1)-(3) ale articolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 21 mai 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 2

(1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate in unitatile de asistenta medico-sociale este 59.677 lei si cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare;
b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum si cheltuielile pentru hrana si bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de asistenta medico-sociale, reparatii, consolidari, dotari.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale, in limita sumei de 20.986 lei/an/pat.
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. b) se suporta de la bugetul local, in limita sumei de 38.691 lei/an/pat.

Art. 1

(1) Se aproba Programul guvernamental gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar, care are ca obiect infiintarea unui cont special de economisire sub forma de depozit, denumit in continuare cont individual de economii Junior Centenar.

(2) Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman;

b) nu a implinit varsta de 18 ani.

(3) Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat, la unitatile Trezoreriei Statului, fara a fi necesara o cerere din partea unuia dintre parinti, din partea reprezentantului legal al copilului sau a imputernicitului acestuia. Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar si conditiile de utilizare se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

(4) Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (2) are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.

(5) In contul individual de economii Junior Centenar se pot depune de catre reprezentantul legal al titularului sau de catre alte persoane, oricand, sume de bani in lei, prin virament, mandat postal prin oficiile Companiei Nationale Posta Romana – S.A. sau in numerar prin casieriile unitatilor Trezoreriei Statului.

(6) Sumele existente in contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzactii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sanctiunea nulitatii actelor respective.

Art. 2

1) Incepand cu anul 2019, titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la implinirea varstei de 18 ani, cu conditia ca suma depusa in anul respectiv in cont sa fie de minimum 1.200 lei. In cazul in care la finele anului calendaristic suma depusa in anul respectiv este mai mica decat suma minima de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiaza de prima de stat, dar pentru soldul contului se acorda dobanda, conform prevederilor alin. (4).

(2) Sumele depuse anual in cont nu vor putea depasi un plafon maxim reprezentand echivalentul in lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiaza de prima de stat numai pentru suma minima de 1.200 lei.

(3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire in care s-au efectuat depunerile, mai putin pentru anul in care titularul implineste varsta de 18 ani. Prima de stat se plateste in contul individual de economii Junior Centenar, la scadenta depozitului, cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri, conform prevederilor alin. (1), in termenul prevazut la art. 3 alin. (3).

(4) Sumele depuse in contul individual de economii Junior Centenar, cu exceptia sumelor reprezentand prima de stat, sunt purtatoare de dobanda. La soldul contului se aplica o rata de dobanda al carei nivel se stabileste la 3% pe an. Dobanda se calculeaza si se plateste, la scadenta depozitului, cand titularul contului implineste varsta de 18 ani, in termenul prevazut la art. 3 alin. (3). Dobanda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, al carei presedinte are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(5) Prin derogare de la prevederile titlului IV – Impozitul pe venit si ale titlului V – Contributii sociale obligatorii din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile sub forma de dobanzi si prima de stat inregistrate in acest cont nu sunt impozabile.

(6) Sumele existente in contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase pana la implinirea de catre titular a varstei de 18 ani, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a) in cazul achitarii cheltuielilor de sanatate pentru tratarea titularului contului in cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infectioase, boli rare, afectiuni oncologice, malformatii congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice si intoxicatii;

b) in cazul achitarii cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiaza titularul contului cu tulburari pervazive de dezvoltare, respectiv in cazul achitarii cheltuielilor de recuperare medicala complexa psihoneuromotorie;

c) in cazul decesului titularului contului.

(7) In situatiile prevazute la alin. (6), scadenta depozitului este considerata data la care a intervenit unul dintre cazurile exceptionale prevazute la alin. (6), dobanda la soldul sumelor depuse calculanduse pana la aceasta data. In termenul prevazut la art. 3 alin. (3) se plateste prima de stat cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul in care a intervenit situatia exceptionala, si dobanda.

(8) La implinirea varstei de 18 ani sau in situatiile exceptionale prevazute la alin. (6), titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, dupa caz, poate efectua retragerea totala a sumelor din cont.

(9) De la data implinirii varstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiaza de conditiile din programul guvernamental prevazut la art. 1 alin. (1).

(10) Pentru operatiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.