ORDINUL nr. 3749/2021 (publicat in Monitorul Oficial nr. 473 bis/06.05.2021) aproba Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2021:

GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2021
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant. Transmiterea propunerii Palatului National al Copiilor catre Ministerul Educatiei cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate
Perioada: 10 – 11 mai 2021
2. Comunicarea fiselor de (auto)evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant de catre inspectoratul scolar in teritoriu
Perioada: 11 – 12 mai 2021
3. Depunerea de catre candidati a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica
Perioada: 13 – 21 mai 2021
4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, in cazul Palatului National al Copiilor
Perioada: 24 – 28 mai 2021
5. Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate; verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit; aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestei liste la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei dupa aprobarea de catre comisia de evaluare, in cazul Palatului National al Copiilor
Perioada: 31 mai – 15 iunie 2021
6. Depunerea/Transmiterea contestatiilor privind punctajul acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite
Perioada: 16 – 18 iunie 2021
7. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii, validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la avizierul si pe site-ul inspectoratului scolar, respectiv la sediul si pe site-ul Ministerului Educatiei, in cazul Palatului National al Copiilor
Termen: pana la 23 iunie 2021
8. Inaintarea la Ministerul Educatiei a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat, precum si listelor cu personalul didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar, validat, in vederea acordarii gradatiei de merit
Termen: pana la 2 iulie 2021
9. Emiterea ordinului ministrului educatiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit
Termen: pana la 9 august 2021
[..]
SECTIUNEA 2
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit
Art. 5
(1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 5 ani, cu calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata si care a dovedit performante deosebite in:
(i) activitatea didactica cuantificata in rezultatele elevilor;
(ii) inovarea didactica in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor prin utilizarea tehnologiei si a internetului sau a altor modalitati alternative de educatie, in pregatirea elevilor distinsi la competitiile scolare recunoscute de Ministerul Educatiei/inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, etapa sector/judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, etapa nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020;
(iii) prevenirea si combaterea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, in integrarea copiilor cu cerinte educationale speciale si/sau tulburari de invatare in invatamantul de masa, in progresele scolare ale elevilor in risc de abandon scolar, in initierea si managementul unor proiecte scolare care au condus la consolidarea culturii scolare centrate pe progres, cooperare si incluziune;
b) personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 5 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata.
(2) Cadrele didactice care, in perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat depune calificativele primite in urma evaluarii activitatii din perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, in functie de categoria pentru care opteaza: predare, respectiv conducere, indrumare si control.
(3) Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, a avut contractul de munca suspendat este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, precum si pentru o perioada corespunzatoare duratei suspendarii, anterioara intervalului mai sus mentionat, astfel incat sa se asigure evaluarea efectiva pe o perioada de 5 ani. In acest caz, perioada evaluata din afara intervalului 1 septembrie 2015 – 31 august 2020 se stabileste astfel incat sa nu fi fost luata in considerare la acordarea unei alte gradatii de merit. In cazul in care nu se pot constitui in acest mod cei 5 ani necesari evaluarii, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2015 – 31 august 2020.
(4) Personalul didactic incadrat pe doua sau mai multe domenii/discipline/specializari/ functii pe perioada evaluarii poate participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre domenii/discipline/specializari/functii, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost incadrate pe doua sau mai multe domenii/discipline/specializari/functii sunt evaluate pentru intreaga activitate metodica si stiintifica desfasurata la fiecare domeniu/disciplina/specializare/functie.
SECTIUNEA 3
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit
Art. 6
(1) Pentru acordarea gradatiei de merit, inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi, inclusa in fisa de (auto)evaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020 sau pentru perioadele corespunzatoare conform art. 5 alin. (3).
(2) Fisa in baza careia se realizeaza (auto)evaluarea se elaboreaza tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, pe baza fiselor sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 – 10.
(3) Fisele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare si pentru personalul de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la acest nivel. Avand in vedere specificul activitatii personalului didactic de predare si al celui de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, fisa de (auto)evaluare pentru aceasta categorie de personal se elaboreaza cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca, mentionate la alin. (5) si a punctajului maxim indicat pentru fiecare criteriu general, conform anexelor 6 – 10.
(4) Fisele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/domenii se elaboreaza de catre inspectoratele scolare, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, cu respectarea criteriilor generale si a subcriteriilor din fisele sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 – 8, precum si a recomandarilor din prezenta metodologie.
(5) Pentru personalul didactic de predare si personalul didactic de conducere, indrumare si control, criteriile generale pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca sunt:
1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa;
2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/management educational;
3. Criteriul privind activitatile extracurriculare si implicarea in proiecte (inclusiv proiecte cu finantare europeana nerambursabila: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondiala si altele similare)/programe de formare profesionala;
4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala.
Art. 7
(1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice, respectandu-se criteriile/subcriteriile si punctajele maxime, acolo unde acestea sunt mentionate in fisele sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 – 10.
(2) In baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila de evaluare specifica fiecarei categorii de candidati:
a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
c) profesori;
d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor;
f) cadre didactice din invatamantul special;
g) cadre didactice din centrele judetene de resurse si de asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
h) personal didactic de conducere, indrumare si control;
i) personal didactic auxiliar; se elaboreaza grile de evaluare distincte pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 si Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regasesc in anexa I Familia ocupationala de functii bugetare “Invatamant” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
(3) Inspectoratele scolare pot elabora si aplica proceduri specifice privind organizarea si desfasurarea activitatilor din etapele concursului, cu respectarea stricta a prevederilor prezentei metodologii.
(4) Defalcarea punctajului maxim si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor generale prevazute la art. 6, subcriteriilor si punctajelor maxime prevazute in fisele sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 – 10, comisia pari tara poate stabili si alte activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor documentarist, profesor de discipline nonlingvistice in liceele cu sectii bilingve francofone, activitatea sindicala etc.).
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit, altele decat cele din fisa postului, sunt stabilite in fisa de (auto)evaluare a activitatii pentru gradatie de merit, elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.
(6) Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar stabileste numarul gradatiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar), precum si pe discipline/domenii, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1). Pentru acordarea gradatiei de merit este necesar un punctaj de minimum 75 puncte.
(7) Numarul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in baza hotararii comisiei paritare. Consiliul de administratie aproba punctajele candidatilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii.
(😎 Responsabilitatea privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
(9) Palatul National al Copiilor transmite Ministerului Educatiei, in termenul prevazut in anexa 1 la metodologie, propunerea cuprinzand numarul de gradatie ce urmeaza a fi acordate, in urma calculului efectuat conform art. 2 alin. (1). Numarul total de gradatii ce pot fi acordate personalului din Palatul National al Copiilor se aproba de secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar.
SECTIUNEA 4
Procedura de acordare a gradatiei de merit
Art. 8
(1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
a) presedinte – un inspector scolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
b) secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector scolar;
c) membri – inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.
(2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, numita prin ordin de serviciu de catre secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar, are urmatoarea componenta:
a) presedinte – un inspector din directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei;
b) secretar – un inspector din directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei;
c) membri – inspectori scolari din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.
(3) In situatiile in care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul scolar propune Ministerului Educatiei o alta persoana pentru functia de presedinte al comisiei. In baza avizului Ministerului Educatiei inspectorul scolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.
(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti transmite, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte, programul desfasurarii evaluarii. Orice modificare in program se aduce la cunostinta reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti cu cel putin 48 de ore inainte. Neparticiparea observatorilor, desi au fost convocati in termenele stipulate anterior, nu viciaza procedura.
Art. 9
(1) Candidatul intocmeste si depune dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit la conducerea unitatii/institutiei de invatamant in care este titular/detasat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati/institutii de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant. Candidatii de la Palatul National al Copiilor depun dosarele la registratura Ministerului Educatiei.
(2) Dosarul cuprinde urmatoarele documente, numerotate pe fiecare pagina si consemnate in opis:
a) opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b) cererea-tip, elaborata de inspectoratul scolar, in care candidatul isi precizeaza optiunea;
c) adeverinta/adeverinte cu calificativele din anii scolari evaluati;
d) adeverinta de vechime in invatamant;
e) fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
f) raportul de activitate pentru perioada evaluata, ce trebuie sa respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare si sa contina trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
g) declaratia pe propria raspundere prin care candidatul confirma ca documentele depuse la dosar ii apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
h) documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza. Inspectoratul scolar poate sa stabileasca, prin procedura proprie, ca documentele justificative sa fie prezentate doar in format electronic, scanate.
(3) Candidatul are obligatia sa respecte ordinea criteriilor si subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare la indosarierea documentelor justificative si paginatia din opisul intocmit in numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respecta conditia mai sus mentionata nu vor fi luate in considerare in vederea evaluarii si punctarii. In cazul in care in dosarul candidatului exista documente asupra carora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicita candidatului, in scris, in perioada destinata evaluarii dosarelor, dovezi suplimentare (documente in original, decizii, adeverinte, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). In situatia in care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evalueaza, candidatul este eliminat din concurs si i se interzice participarea la concursul in vederea acordarii gradatiei de merit organizat in urmatorii 2 ani. Un document justificativ poate fi evaluat si punctat numai o singura data, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fisa de (auto)evaluare. Dupa depunerea dosarului de inscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
(4) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unitatii/institutiei de invatamant este obligat sa depuna, cu respectarea stricta a termenului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie, la registratura inspectoratului scolar, dosarul candidatului.
(5) Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifica existenta documentelor enumerate la alin. (2) si respectarea prevederilor alin. (3). In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, consemnata in procesul-verbal al sedintei, inspectorul scolar care coordoneaza disciplina/domeniul intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Membrii consiliului consultativ isi asuma, prin semnatura, in procesul-verbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevazut in anexa nr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura. Prevederile prezentului alineat nu se aplica pentru candidatii de la Palatul National al Copiilor.
(6) Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste documentatia de la inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, pe care o examineaza, intocmeste raportul motivat si stabileste punctaje pe criterii/subcriterii si punctajul final pentru toti candidatii, pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Presedintele comisiei de evaluare isi asuma prin semnatura raportul motivat si punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi, functii si discipline. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, este inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(7) In consiliul de administratie al inspectoratului scolar, presedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.
(😎 Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Lista se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si pe site-ul acestuia, conform graficului prevazut in anexa nr. 1.
(9) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradatiei de merit se stabileste la nivelul inspectoratului scolar de catre comisia paritara si se aproba in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
Art. 10
(1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul scolar, respectiv la registratura Ministerului Educatiei – pentru Palatul National al Copiilor, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Contestatiile se pot transmite si prin e-mail la o adresa afisata concomitent cu lista cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii de catre inspectoratul scolar, respectiv de catre Ministerul Educatiei – pentru Palatul National al Copiilor. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, este formata din alte persoane decat cele din comisia de evaluare, cu exceptia consilierului juridic, dupa cum urmeaza:
a) presedinte – inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul National al Copiilor – director pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei;
b) secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor – un reprezentant al Directiei generale economice din cadrul Ministerului Educatiei;
c) membri – inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant, altii decat cei care au evaluat initial dosarele consilierul juridic al inspectoratului scolar; pentru Palatul National al Copiilor – inspectori din cadrul directiei de specialitate si un consilier juridic al Directiei generale juridice, control, relatii publice si comunicare din Ministerul Educatiei.
(2) Situatiile exceptionale in care presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu poate fi inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic se solutioneaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei.
(3) In perioada depunerii contestatiilor, consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba, la propunerea comisiei paritare, ca gradatiile de merit ramase neutilizate (ca urmare a numarului insuficient de solicitari la anumite categorii de personal – didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar – si discipline/domenii/functii didactice auxiliare, a nerealizarii punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6) de catre candidati, precum si a eventualelor dosare care contin documente eronate/false si care nu se evalueaza conform art. 9 alin. (3)) sa fie redistribuite altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii/functii didactice auxiliare, cu conditia respectarii punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6).
(4) Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in raportul motivat intocmit conform anexei nr. 3 si in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor transmite raspunsul scris la contestatii, argumentat, din raportul motivat.
(5) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile comisiei de contestatii, au drept de acces la toate documentele si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti transmite, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte, programul desfasurarii lucrarilor comisiei de contestatii. Orice modificare in program se aduce la cunostinta reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti, cu cel putin 24 de ore inainte. Neparticiparea observatorilor, desi au fost convocati in termenele mai sus stipulate, nu viciaza procedura.
(7) Dupa primirea listei cuprinzand punctajele acordate de comisia de contestatii, consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista finala cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, tinand cont de punctajele obtinute in urma evaluarii la contestatie. Pentru Palatul National al Copiilor, lista finala, dupa contestatii, cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, se aproba de catre secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar.
Art. 11
(1) Inspectorul scolar general inainteaza lista candidatilor validati directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei, cu adresa de inaintare, contine anexele cuprinzand:
a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, conform situatiei prevazute in anexa nr. 5;
b) observatiile reprezentantilor desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.
(2) Nu se admite transmiterea de catre unitatile de invatamant/inspectoratele scolare a altor propuneri, dupa perioadele prevazute in anexa 1 la prezenta metodologie.