ORDONANTA DE URGENTA nr. 41/2021 modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011:

1. La articolul 246, alineatul (3) se abroga.
NOTA: Reproducem alin. (3) al art. 246, care acum se ABROGA:
“(3) Pot ocupa functii de conducere, de indrumare si de control in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti in management educational.”

2. La articolul 257, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 257
(1) Functia de director si de director adjunct se ocupa prin concurs public, care consta in proba scrisa si interviu, de catre cadre didactice titulare membre ale corpului national de experti in management educational.”

3. La articolul 257, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1(1)), cu urmatorul cuprins:
“(1(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se pot inscrie la concursul national pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar si cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert in management educational, dar care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au diploma de licenta sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3);
b) au cel putin 5 ani vechime in invatamant.”

4. La articolul 260, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 260
(1) Functiile de conducere din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic se ocupa prin concurs, care consta in proba scrisa si interviu, conform unei metodologii elaborate de catre Ministerul Educatiei si aprobate prin ordin al ministrului, de catre cadre didactice titulare in invatamant membre ale corpului national de experti in management educational, care au titlul de doctor sau gradul didactic I.”

5. La articolul 260, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1(1)), cu urmatorul cuprins:
“(1(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se pot inscrie la concursul national pentru ocuparea functiei de conducere din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic si cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert in management educational, dar care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au diploma de licenta;
b) au titlul de doctor sau gradul didactic I.”

6. La articolul 261, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2(1)), cu urmatorul cuprins:
“(2(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se pot inscrie la concursul pentru ocuparea functiilor de indrumare si de control din inspectoratele scolare si cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert in management educational, dar care au diploma de licenta si gradul didactic I sau II.”

7. Dupa articolul 261 se introduce un nou articol, articolul 261(1), cu urmatorul cuprins:
“Art. 261(1)
Candidatii inscrisi la concursurile pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum si pentru ocuparea functiilor de conducere, indrumare si de control din inspectoratele scolare trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa pentru a promova la proba de interviu. Punctajul obtinut la proba de interviu trebuie sa fie minimum 7 (sapte).”