ORDIN NR. 3993/2021 (publicat in 17.06.2021) privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din invatamant, prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice:

“Art. 1 – (1) Majorarile/Cresterile salariale prevazute la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 si art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B “Reglementari specifice personalului didactic din invatamant”, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la salariul de baza detinut/aflat in plata. [NOTA: Reproducem art. 5 alin. (1), art. 7 si art. 8 din anexa nr. I cap. I: “Art. 5 […]

Citeste mai mult!

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50/2021 (publicata in 17.06.2021) modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011:

1. La articolul 84, alineatul (1(3)) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(1(3)) Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, pe durata cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati, in limita a 50 km.” 2. La articolul 84, dupa alineatul (1(3)) se introduc sase noi alineate, alineatele (1(4))-(1(9)), cu urmatorul cuprins: “(1(4)) Elevilor care sunt […]

Citeste mai mult!

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41/2021 modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011:

1. La articolul 246, alineatul (3) se abroga. NOTA: Reproducem alin. (3) al art. 246, care acum se ABROGA: “(3) Pot ocupa functii de conducere, de indrumare si de control in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti in management educational.” 2. La articolul 257, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 257 (1) Functia de director si de director adjunct se ocupa prin concurs public, care consta in […]

Citeste mai mult!

ORDONANTA DE URGENTA nr. 43/2021 (publicata la 31.05.2021) prelungeste termenul de depunere a declaratiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevazut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:

“Articol unic (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata […]

Citeste mai mult!

In data de 17.05.2021 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 536/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011:

Astfel la aceasta data intra in vigoare modificarile la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicate in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2021. Aceasta ordonanta de urgenta introduce stimulentul de 1500 lei daca mama realizeaza venituri inainte de 6 luni ai copilului si elimina termenul pentru revenirea la servici, de minim 60 de zile inainte de 2 ani ai copilului, pentru acordarea stimulentului de insertie de 650 lei pana la implinirea […]

Citeste mai mult!

ORDINUL nr. 3749/2021 (publicat in Monitorul Oficial nr. 473 bis/06.05.2021) aproba Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2021:

GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2021 1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant. Transmiterea propunerii Palatului National al Copiilor catre Ministerul Educatiei cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate Perioada: 10 – 11 mai 2021 2. Comunicarea fiselor de (auto)evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului […]

Citeste mai mult!

A fost modificat codul muncii prin Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 si prin Ordonanta de urgenta nr. 36/2021:

OUG nr. 37/2021: 1. La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca, cu exceptia fisei postului pentru salariatii microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care specificarea atributiilor postului se poate face verbal.” 2. La articolul […]

Citeste mai mult!

ORDINUL nr. 3647/2021 modifica Ordinul ministrului educatiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021:

CALENDARUL de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021 1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI: Limba si comunicare – 12 mai 2021 Matematica si Stiinte ale naturii – 13 mai 2021 2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV: Limba romana – 18 mai 2021 Matematica – 19 mai 2021 Limba materna -20 mai 2021 3. […]

Citeste mai mult!

ORDONANTA DE URGENTA nr. 26/2021 modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

“Art. II – In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prin hotarare a Guvernului. Art. III – Prevederile art. I intra in vigoare odata cu intrarea in vigoare a […]

Citeste mai mult!

LEGEA nr. 58/2021 (publicata la 05.04.2021) modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca:

“1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 1 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea […]

Citeste mai mult!

LEGEA nr. 59/2021 (publicata la 06.04.2021) modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2:

“3. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins: “- La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: <<b)celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere sau, dupa caz, parintele care solicita acordarea de zile libere se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;>>” 4. La articolul I punctul […]

Citeste mai mult!

ORDINUL nr. 218/2021 (publicat la 01.04.2021) suplimenteaza bugetul Masurii 2 de la 350 milioane de euro la 626 milioane de euro si modifica Procedura de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr 3.083/2020:

1. Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “2. Bugetul masurii si modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat Masura este valabila pana la 30 iunie 2021, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023. In conditiile in care valabilitatea masurii va fi prelungita prin modificarea legislatiei in vigoare, prevederea se va aplica de drept si asupra prezentei proceduri. Bugetul alocat masurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri […]

Citeste mai mult!

LEGEA nr. 55/2021 (publicata in 01.04.2021) modifica Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

1. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: “Art. 8 – (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat. (2) Constituie […]

Citeste mai mult!

ORDINUL nr. 435/2021 (publicat la 30.03.2021) aproba Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:

“Art. 1 – Se aproba Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare sistem informatic, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin. Art. 2 – (1) […]

Citeste mai mult!

ORDINUL nr. 3558/2021 modifica Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.125/2020 privind structura anului scolar 2020-2021:

1. La articolul 1, alineatul (1) si litera c) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: “Art. 1 – (1) Anul scolar 2020-2021 incepe la data de 1 septembrie 2020, se incheie la data de 31 august 2021 si are 33 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2020-2021 incep la data de 14 septembrie 2020. (…) c) pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la lit. a), si pentru clasele din […]

Citeste mai mult!

HOTARAREA nr. 348/2021 (publicata la 26.03.2021) modifica anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupapunctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2(1)-2(5), cu urmatorul cuprins: “2(1). in toate localitatile, unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi; […]

Citeste mai mult!