Noutăţi Legislative

Art. X. – (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgență.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. XI. – (1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

(2) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor.

Art. 1 – (1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.

(3) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

(4) Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 3. – (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

                  a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

                  b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

                  c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

                  d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

(2) Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

                  a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

                  b) contul bancar;

                  c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

                  d) suma totală solicitată;

                  e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

(4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

(5) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).

(6) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică sau în condițiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Articolul I

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:

          1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 1

(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(..)

(3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înţelege:

          a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          b) adoptatorul;

          c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;

          d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

          e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

          2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3(1))-(3(4)), cu următorul cuprins:

(3(1)) Beneficiază de prevederile prezentei legi şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3(2)) Prevederile prezentei legi se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3(3)) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

          a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

          b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

          c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

(3(4)) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/soţiei acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

          3. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său

de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3(3)), precum şi de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

          La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. (4) acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

          5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 3

(1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).

(4) Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.

(5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului în condiţiile prevăzute de Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr.

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (1) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

          6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3(1), cu următorul cuprins:

Articolul 3(1)

(1) Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgenţă în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.

(2) Pentru personalul din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat.

(3) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

          7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 4

Numărul de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 31 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 3(1).

          8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 6

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum şi procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizaţiei prevăzută la art. 2.

Articolul XV

(1) Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

(2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67(1) alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, (NOTA CONSI: a) sportivi; b) antrenori; c) medici, asistenti medicali, maseuri, kinetoterapeuti, cercetatori;) beneficiază de o

indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat.

(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul XI

(1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut

prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

          a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă

conform metodologiei aprobate prin ordin;

          b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Pentru angajatorii menţionaţi la alin. (2) lit. b), plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

(4) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de

sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din

bugetul asigurărilor de şomaj.

(8) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul XII

(1) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (1) se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum si a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.

Articolul XIII

(1) Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a ndemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Art. 1. – (1) Se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei.

(2) Este permisa organizarea, de catre entitatile prevazute la alin. (1), a activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip ”drive-in”, ”room-service” sau livrare la client.

Art. 2. – Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise.

Art. 3. – (1) Se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise.

(2) Organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri care sa asigure distanta de minimum 1 metru intre participanti.

Art. 4. – (1) Conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 3,5 t au obligatia ca, in punctul de trecere a frontierei, sa aiba asupra lor si sa poarte mijloace individuale de protectie, precum dezinfectant, manusi, masca pentru fata, precum si sa prezinte documente care atesta traseul de deplasare pana la destinatie.

(2) Conducatorii de autovehicule prevazuti la alin. (1), care sosesc din ”zone rosii” sau ”zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun masurilor de carantina sau izolare, daca la prezentarea in punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata COVID-19.

Art. 5. – (1) Transportul dispozitivelor medicale si materialelor sanitare care asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate COVID-19, precum si al medicamentelor cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania (Canamed), in vederea distribuirii in afara teritoriului Romaniei, este interzis.

(2) Transportul ansamblelor si subansamblelor de echipamente medicale, fabricate in Romania pentru beneficiari externi, nu se supune interdictiei prevazute la alin. (1).

Art. 6. – Masurile de prima urgenta, prevazute la art. 1-5, se aplica pe toata durata starii de urgenta, in termen de 24 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 7. – (1) Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile. Masura se aplica incepand cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora Romaniei.

(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 23 martie 2020.

(3) Masurile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

Art. 8. – (1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iasa din locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente.

(2) Masura se aplica pe toata durata starii de urgenta, de la data aplicarii prezentei ordonante militare.

Art. 9. – (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

           a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 1-3;

           b) Politia de Frontiera Romana si directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art. 4;

           c) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru masura prevazuta la art. 5;

           d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masura prevazuta la art. 7;

           e) Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, politia locala, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate, directiile de sanatate publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masura prevazuta la art. 8.

(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1-8 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. – (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica de la data de 18 martie 2020.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin doua zile de la data prevazuta la alin. (1), despre continutul prezentei ordonante militare.

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

Bucuresti, 17 martie 2020.

Nr. 1.

1. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la 1 septembrie 2019 implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul <> si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei metodologii.

2. La articolul 28, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4(1)), cu urmatorul cuprins:

(4(1) In vederea mentinerii in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se incadreaza in prevederile alin. (4), pot depune pana la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele unitatilor de invatamant atat cerere pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la 65 de ani dupa implinirea varstei standard de pensionare, cat si cerere de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani.

1. Alineatul (6) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Vanzatorul are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial, dar in baza garantiei legale de conformitate.

2.Alineatul (3) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Certificatul de garantie, emis pe baza garantiei comerciale, trebuie redactat in termeni simpli si usor de inteles.

3. Dupa alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Toate costurile privind garantia comerciala, inclusiv transportul produsului in vederea recuperarii pretului platit de consumator, se suporta de catre vanzator.

4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 21
(1) La cererea consumatorului, certificatul de garantie, emis in baza garantiei comerciale, va fi oferit in scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.
(2) In cazul in care certificatul de garantie, emis in baza garantiei comerciale, nu respecta prevederile alin. (1) si ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectata, consumatorul avand dreptul de a solicita vanzatorului indeplinirea conditiilor incluse in declaratiile referitoare la garantie.

1. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7(1)), cu urmatorul cuprins:

(7(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in cazul contribuabilului aflat in procedura simplificata de insolventa, a contribuabilului care a intrat in faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare, inactivitatea fiscala declarata pentru situatiile prevazute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se inscrie in cazierul fiscal al practicianului in insolventa desemnat in procedura potrivit legii.

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Organele competente sa constate faptele prevazute la art. 4 si sa aplice sanctiuni au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a actelor care sanctioneaza fapte care, potrivit legii, se inscriu in cazierul fiscal, neatacate in termenele prevazute de lege, sa comunice aceste acte, in copie, organului fiscal competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sanctionat.

3. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscala a persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica inscrisa anterior radierii acestora in cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnati se scoate din evidenta la data implinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. In situatia inscrierii inactivitatii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica in cazierul fiscal al reprezentantilor legali sau al reprezentantilor desemnati, aceasta se scoate din evidenta la data implinirii unui termen de un an de la data inscrierii.

4. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de catre persoanele prevazute la alin. (1) si (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. La articolul 185, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(13) Medicii, indiferent de sex, care implinesc varsta de 67 de ani dupa dobandirea functiei de conducere si care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercita functia de sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu medical, vor fi pensionati conform legii. Medicii in varsta de 67 de ani nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in niciuna dintre functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu medical.

2. La articolul 391, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 391

(1) Medicii se pensioneaza, la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune, de catre medic, la unitatea angajatoare, cu cel putin 3 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie.

Aplicația pentru înscrierea în programul Start-Up Nation 2018 s-a deschis joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00.

Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile lucrătoare. Alocația financiară nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Calcularea punctajului planului de afaceri se va face în timp real şi transparent, conform grilei de evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societățile înființate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producției, industriilor creative, serviciilor și comerțului. Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin doi ani după finalizarea implementării proiectului.

Art. 1.

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Art. 2. – In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1(2)) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Art. 3. – La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

Art. I. – Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

(2) Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Art. II. – Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 34. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu exceptia:
a) art. 24-27, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021;
b) art. 35, care intra in vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34(1), cu urmatorul cuprins:

Art. 34(1). – Pana la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacanta.

3. Art. 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 36
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificarile ulterioare.
(2) La data de 1 ianuarie 2021 se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. – Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. IV. – Dupa alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2017 privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 854 din 30 octombrie 2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 99/2018, se introduc doua noi alineate , alineatele (1(1)) si (1(2)), cu urmatorul cuprins:

(1(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru echipamentele, bunurile si serviciile din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor prevazute in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila, achizitiile se efectueaza in conformitate cu prevederile cererilor de finantare aprobate.
(1(2)) Centrul National pentru Informatii Financiare asigura serviciile si suportul de specialitate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila prevazute la alin. (1(1)), in ce priveste domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Art. unic. – Alineatele (1)-(3) ale articolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 21 mai 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 2

(1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate in unitatile de asistenta medico-sociale este 59.677 lei si cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare;
b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum si cheltuielile pentru hrana si bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de asistenta medico-sociale, reparatii, consolidari, dotari.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale, in limita sumei de 20.986 lei/an/pat.
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. b) se suporta de la bugetul local, in limita sumei de 38.691 lei/an/pat.

Art. 1

(1) Se aproba Programul guvernamental gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar, care are ca obiect infiintarea unui cont special de economisire sub forma de depozit, denumit in continuare cont individual de economii Junior Centenar.

(2) Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman;

b) nu a implinit varsta de 18 ani.

(3) Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat, la unitatile Trezoreriei Statului, fara a fi necesara o cerere din partea unuia dintre parinti, din partea reprezentantului legal al copilului sau a imputernicitului acestuia. Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar si conditiile de utilizare se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

(4) Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (2) are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.

(5) In contul individual de economii Junior Centenar se pot depune de catre reprezentantul legal al titularului sau de catre alte persoane, oricand, sume de bani in lei, prin virament, mandat postal prin oficiile Companiei Nationale Posta Romana – S.A. sau in numerar prin casieriile unitatilor Trezoreriei Statului.

(6) Sumele existente in contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzactii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sanctiunea nulitatii actelor respective.

Art. 2

1) Incepand cu anul 2019, titularii de cont beneficiaza de o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la implinirea varstei de 18 ani, cu conditia ca suma depusa in anul respectiv in cont sa fie de minimum 1.200 lei. In cazul in care la finele anului calendaristic suma depusa in anul respectiv este mai mica decat suma minima de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiaza de prima de stat, dar pentru soldul contului se acorda dobanda, conform prevederilor alin. (4).

(2) Sumele depuse anual in cont nu vor putea depasi un plafon maxim reprezentand echivalentul in lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiaza de prima de stat numai pentru suma minima de 1.200 lei.

(3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire in care s-au efectuat depunerile, mai putin pentru anul in care titularul implineste varsta de 18 ani. Prima de stat se plateste in contul individual de economii Junior Centenar, la scadenta depozitului, cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri, conform prevederilor alin. (1), in termenul prevazut la art. 3 alin. (3).

(4) Sumele depuse in contul individual de economii Junior Centenar, cu exceptia sumelor reprezentand prima de stat, sunt purtatoare de dobanda. La soldul contului se aplica o rata de dobanda al carei nivel se stabileste la 3% pe an. Dobanda se calculeaza si se plateste, la scadenta depozitului, cand titularul contului implineste varsta de 18 ani, in termenul prevazut la art. 3 alin. (3). Dobanda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, al carei presedinte are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(5) Prin derogare de la prevederile titlului IV – Impozitul pe venit si ale titlului V – Contributii sociale obligatorii din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile sub forma de dobanzi si prima de stat inregistrate in acest cont nu sunt impozabile.

(6) Sumele existente in contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase pana la implinirea de catre titular a varstei de 18 ani, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a) in cazul achitarii cheltuielilor de sanatate pentru tratarea titularului contului in cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infectioase, boli rare, afectiuni oncologice, malformatii congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice si intoxicatii;

b) in cazul achitarii cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiaza titularul contului cu tulburari pervazive de dezvoltare, respectiv in cazul achitarii cheltuielilor de recuperare medicala complexa psihoneuromotorie;

c) in cazul decesului titularului contului.

(7) In situatiile prevazute la alin. (6), scadenta depozitului este considerata data la care a intervenit unul dintre cazurile exceptionale prevazute la alin. (6), dobanda la soldul sumelor depuse calculanduse pana la aceasta data. In termenul prevazut la art. 3 alin. (3) se plateste prima de stat cumulat pentru anii in care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul in care a intervenit situatia exceptionala, si dobanda.

(8) La implinirea varstei de 18 ani sau in situatiile exceptionale prevazute la alin. (6), titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, dupa caz, poate efectua retragerea totala a sumelor din cont.

(9) De la data implinirii varstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiaza de conditiile din programul guvernamental prevazut la art. 1 alin. (1).

(10) Pentru operatiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.