LEGEA nr. 59/2021 (publicata la 06.04.2021) modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2:

“3. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
“- La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<b)celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere sau, dupa caz, parintele care solicita acordarea de zile libere se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;>>”
4. La articolul I punctul 1, alineatul (5(1)) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5(1)) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere unul sau mai multi copii scolarizati, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinte pentru realizarea educatiei in conditiile prevazute in ordinul comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii prevazut la art. 81 alin. (1).”
5. La articolul I, dupa p un ctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1(1), cu urmatorul cuprins:
“1(1). La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<(3) Cererea prevazuta la alin. (2) este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea prevazuta la art. 1 alin. (3) in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul, de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca, pentru aceeasi perioada, acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, ca nu a beneficiat de majorarea salariala acordata in conditiile art. 4 alin. (3), in cazul angajatilor sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, al angajatilor din penitenciare si al personalului din unitatile sanitare publice, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte nu se depune in cazul in care parintele se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.>>”
6. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2(1)-2(3), cu urmatorul cuprins:
“2(1). La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<Art. 4 – (1) Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice beneficiaza de zilele libere prevazute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.>>
2(2). La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1(1)), cu urmatorul cuprins:
<<(1(1)) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform dispozitiilor art. 1, fie pentru acordarea majorarii drepturilor salariale cuvenite potrivit dispozitiilor alin. (3), fara ca aceste drepturi sa poata fi cumulate pentru aceeasi perioada.>>
2(3). La articolul 4, partea introductiva a alineatului (2) si alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
<<(2) Drepturile banesti aferente zilelor libere acordate in conditiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a optiunii exprimate in conformitate cu dispozitiile alin. (1(1)), se calculeaza si se platesc astfel:
……………………………………………………………………………………..
(3) In situatia in care unul dintre parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta la art. 1 alin. (1), numai in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere si cu conditia respectarii de catre celalalt parinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) si c). In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), doar unul dintre acestia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat.
(4) Majorarea prevazuta la alin. (3) se acorda pe baza cererii parintelui definit la art. 1 alin. (3), insotita de declaratia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). In situatia prevazuta la alin. (11), majorarea prevazuta la alin. (3) se acorda pe baza cererii parintelui insotite de declaratia pe propria raspundere a acestuia ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Cererea si declaratia se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.>>”
7. La articolul I punctul 4, articolul 8(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8(1) – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, in situatiile reglementate prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii emis in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor masuri de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), numarul zilelor libere se stabileste in functie de perioada prevazuta:
a)de hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile/institutiile de invatamant se stabileste prin hotarare a comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/de educatie timpurie anteprescolara, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul localitatii;
b)de decizia conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in cazul in care limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatea/institutia de invatamant se stabileste ca urmare a aparitiei cazurilor de imbolnavire in unitatea de invatamant/de educatie timpurie anteprescolara.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b) parintele va depune la angajator, pe langa actele prevazute la art. 2 alin. (3), si o copie a deciziei conducerii unitatii/institutiei de invatamant.
(4) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), zilele libere se acorda numai dupa aplicarea de catre angajator a reglementarilor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii prin telemunca sau munca la domiciliu, daca locul de munca al parintelui permite acest lucru.
(5) Unitatea/Institutia de invatamant comunica parintilor decizia prevazuta la alin. (2) lit. b) in termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare si prin afisare pe pagina de internet a unitatii/institutiei de invatamant si a inspectoratului scolar judetean.”